นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangala University of Technology Tawan-ok

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ
ศรีราชา ชลบุรี 20110
43 Moo 6, Bangpra
Sriracha
Chonburi 20110
Tel 0 3835 8137 ต่อ 1031
Fax 0 3834 1808-9
www.rmutto.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต
Assoc.Prof.Patchree
อธิการบดี
President
Tel 0892209142 Fax 0 2277 3693
jamratinan@hotmail.com
Update : 2014-11-13 16:11:29


 
นายสืบพงษ์ ม่วงชู
Mr.Suepong Moungchoo
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0816338005 Fax 0 3835 8201-27 ext. 8417
suebpongm@hotmail.com
Update : 2014-11-13 16:12:09


 
ผศ.คมเดือน โพธิสุวรรณ
Asst.Prof.Khomduen Phothisuwan
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 3835 8201-27 ext. 8402 Fax 0 3835 8201-27 ext. 8417
khomduen@hotmail.com
Update : 2012-03-22 10:29:28


 

นายศิริชัย สมแสน
Mr.Sirichai Somsaen
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 3835 8201-27 ext. 8911 Fax 0 3835 8201-27 ext. 8417
sirichai_so@rmutto.ac.th
Update : 2012-03-22 10:33:19


 
ผศ.ดร.อนุชา จุลกะเสวี
Asst.Prof.Anucha Julakasewee, Ph.D.
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 3835 8201-27 ext. 8801, 0 81782 5159 Fax 0 3835 8201-27 ext. 8417
nch.jullakaseavee@gmail.com
Update : 2012-03-22 10:31:36


 
ผศ.ดร.สัมพันธ์ จันทร์ดำ
Asst.Prof.Sumpun
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0909912655 meesumpun@yahoo.com
Update : 2014-11-14 15:03:03


 

ผศ.นภกานต์ สุคันธารุณ
Asst.Prof.Nopkarn Sucantharuna
รองอธิการบดี
Vice President
Tel 0 2692 2360-4 Fax 0 2277 3693
nopkarn29@hotmail.com
Update : 2012-03-22 10:34:48


 
นางสาวปราณี มีศิริสุข
MissPranee Meesirisuk
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0816266575 Fax 098358140
prsaecou@hotmail.com
Update : 2014-11-13 14:10:10


 
นางทิวาวรรณ บุญรอดอยู่
Ms.Tivawan Boonrotyoo
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 2252 2736 Fax 0 2252 7580
tivawan_p@hotmail.com
Update : 2012-03-22 10:36:39


 

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร
Dr.Anongnat Sopanangkul
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0867614339 Fax 038358140
daffy13@hotmail.com
Update : 2014-11-14 11:49:49


 
นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
Mr.Surin Promnurakkij
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0891087622 Surin_cpc@hotmail.com
Update : 2014-11-14 11:56:18


 
นางสุชาดา ท้าวลอม
Mrs.Suchada
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0891699939 Suchada-tl@hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:59:27


 

นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
Mr.
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0812755576 aramuto@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:04:39


 
นายมนตรี เรืองสิงห์
Mr.
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0819841804 mt_montri@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:06:05


 
ว่าที่ ร.ท.ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ จุลถิระพงศ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
Dean, Faculty of Agricultural and Natural Resources
Tel 0 3835 8201-27 ext. 8926 Fax 0 3835 8201-27 ext. 8926
agri_faculty@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:07:35


 

นายสัญญา ธานี
Mr.Sanya Thanee
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences
Tel 0 3835 8201-35 ext. 1331 Fax 0 3835 8201-27 ext. 8417
sanya.th@hotmail.com
Update : 2012-03-22 10:40:34


 
ดร.จตุพร อรุณกมลศรี
Dr.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology
Tel 0816696803
Update : 2014-11-14 15:10:13


 
รศ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์
Assoc.Prof.Tuonta Chansilpa, Ph.D.
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Veferinary Medicine
Tel 0 3835 8137 ext. 1613 Fax 0 3834 1808-9
tuonta@hotmail.com
Update : 2012-03-22 10:44:05


 

ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ
Asst.Prof.Sumpun Chundum
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
Dean, Faculty of Agroindustry Technology
Tel 0896288937 Fax 0 3930 7270
meesumpun@yahoo.com
Update : 2012-03-23 11:00:39


 
ผศ.เอกชัย ปริญโญกุล
Asst.Prof.Ekachai Parinyokul
คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม
Dean, Faculty of Social Technology
Tel 0 3930 7278 Fax 0 3930 7277
ekachai_pa@rmutto.ac.th
Update : 2012-03-22 10:42:28


 
รศ.ดร.พัชรี ชยากรโศภิต
Assoc.Prof.
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dean, Faculty of Business and Information Technology
Tel 0892209142 iamratinan@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:13:48


 

นายทองพูล ทาสีเพชร
Mr.Thongpoon Thaseepetch
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Dean, Faculty of Engineering and Architecture
Tel 0818456769 deanthongpoon@yahoo.com
Update : 2014-11-14 12:02:49


 
ผศ.นเรศ ใจหาญ
Asst.Prof.narest
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
Dean of the Faculty of Arts
Tel 0846934905 narest_ch2@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:15:41


 
นางสาวละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม
Ms.Laongsri
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน
Director of the Institute of Aviation Technology
Tel 0818377857 Fax 038358226
laongsri2006@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:41:46


 

ผศ.นิคม สาคร
Asst.Prof.Nikom Sakorn
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director Office of Academic Promotion and Registration
Tel 0 3835 8137 ext. 8109 Fax 0 3835 8137 ext. 8101
nikomsakorn23@hotmail.com
Update : 2012-03-22 10:44:28


 
นายทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
Mr.Tassaphan Suwannatat
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Office of Academic Resources and Information Technology
Tel 0 3835 8201-35 ext. 1091 Fax 0 3834 1808-9
tassaphan_su@rmutto.ac.th
Update : 2012-03-23 10:50:28


 
ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
Asst.Prof.Chongko Saetung, Ph.D.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Institute of Research and Development
Tel 0 3835 8201-35 ext. 8508 Fax 0 3834 1808-9
chongko_s@hotmail.com
Update : 2012-03-22 10:44:41


 

นายธำรงค์ แจงเชื้อ
Mr.
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
Director Office of Chantaburi Campus
Tel 0898326678 trjnew@gmail.com
Update : 2014-11-14 15:39:48


 
นางสาวภรภัสสรณ์ ไตรพรชนิตว์
MissPonpassorn
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Director Office of Chakkaphong Phuwanat Campus
Tel 0813740017 aj_ponpassorn@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:45:08


 
นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์
Mr.Paitoon Nilsate
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตบางพระ
Director Office of Bangpra Campus
Tel 0 3835 8145 Fax 038358145
nilsate@hotmail.com
Update : 2014-11-18 14:45:13


 

นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่
MissPavadee Boonrodyoo
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุ
Director Institute for Innovative Construction and materials technology
Tel 0891149788 Pavadee54@hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:28:58


 
นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่
MissPavadee Boonrodyoo
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย
Director Office of Uthenthawai Campus
Tel 0891149788 Pavadee54@hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:32:03


 
นางสาวเพชรรัตน์ พรหมทอง
MissPhetcharut Phromtong
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
Director Office of Internal Audit
Tel 0818834402 Fax 038341401
phetann@hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:34:58


 

นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด

ผู้อำนวยการสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง)

Tel 0806335511
Update : 2014-11-18 15:04:46


 
ผศ.สมศักดิ์ ผลภักดี
Asst.Prof.Somsak Phonphakdee
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ
Director, Office of the President
Tel 0818217329 Fax 038358140
s.phon2011@gmail.com
Update : 2014-11-14 14:40:34


 
นางสาวนุสรา หนูกลัด
MissNussara
ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Finance Division
Tel 0819371834 nussa_ra@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:00:47


 

นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์
Mr.Paitoon Nilsate
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director of General Affairs Division
Tel 0 3835 8145 Fax 038358145
nilsate@hotmail.com
Update : 2014-11-13 15:54:51


 
นางสาวสมัญญา พิมพาลัย
MissSamunya Pimpalai
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
Director of Personnel Administrator
Tel 0817153417 hudchew1@hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:42:11


 
นายมนตรี เรืองสิงห์
Mr.Montri
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Director of Student Development Division
Tel 0819841804 mt_montri@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:46:39


 

นางสมปอง นวมสุวรรณ
Ms.Sompong
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Director of Policy and Planning Division
Tel 0849334877 Fax 038358138
Pong2003@hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:58:21


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400