นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Rajamangala University of Technology Tawan-ok

43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ
ศรีราชา ชลบุรี 20110
43 Moo 6, Bangpra
Sriracha
Chonburi 20110
Tel 0 3835 8137 ต่อ 1031
Fax 0 3834 1808-9
www.rmutto.ac.th
Update :


 

รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ
Assoc.Prof.Somchai Pathomsiri
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
President Rajamangala University of Technology Tawan-ok

Update : 2018-08-15 15:27:48


 
นายสุจิตร มหาพิรุณ
MrSuchit Mahapiroon
รองอธิการบดี
Vice President

Update : 2018-07-20 13:26:40


 
สพ.ญ.ดร.เตือนตา ชาญศิลป์
Asst.Prof.Tuonta Chansilpa, Ph.D.
รองอธิการบดี
Vice President

Update : 2018-07-19 16:18:05


 

ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล
Dr.Nontasak Piamphon,Ph.D
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
Dean, Faculty of Agricultural and Natural Resources Faculty of Agricultural and Natural Resources
Tel 0897111737 nontasakp@yahoo.com
Update : 2018-08-17 11:39:46


 
ดร.จตุพร อรุณกมลศรี
Dr.Jatuporn Aroonkamonsri,Ph.D
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Dean, Faculty of Science and Technology Faculty of Science and Technology
Tel 0816696803 jatuporn2004@yahoo.com
Update : 2018-08-17 11:40:32


 
นางชนาพร บุญเกิด
Mrs.Chanaporn Boonkurd
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences Faculty of Humanities and Social Sciences
Tel 0827096138 Chana-2551@hotmail.com
Update : 2018-08-17 11:40:05


 

รศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
Assoc.Prof.Worawut Rerkamnuaychoke, Ph.D.
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
Dean, Faculty of Veferinary Medicine Faculty of Veferinary Medicine

Update : 2018-08-17 13:33:47


 
ดร.อัมรัตน์ โกมลมาศ
Dr.Amarat Komolmas
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบิน
Director of the Institute of Aviation Technology

Update : 2018-07-20 13:53:37


 
ผศ.มนัส คงศักดิ์
Asst.Prof.Manus Kongsak
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
Dean, Faculty of Agroindustry Technology Faculty of Agroindustry Technology
Tel 0830649381 manus_1963@yahoo.com
Update : 2018-08-17 11:39:31


 

ผศ.สุกัลยา ปริญโญกุล
Asst.Prof.Sukunlaya Parinyokul,Ph.D.
คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม คณะเทคโนโลยีสังคม
Dean, Faculty of Social Technology Faculty of Social Technology
Tel 0819820826 sukulyaa@hotmail.com
Update : 2018-08-17 11:49:41


 
รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
Assoc.Prof.Rerkchai Fooprateepsiri,Ph.D.
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dean, Faculty of Business and Information Technology Faculty of Business and Information Technology
Tel 0816961935 rerkchai@cpc.ac.th
Update : 2018-08-17 11:50:40


 
ผศ.นเรศ ใจหาญ
Asst.Prof.narest Chaiharn
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
Dean of the Faculty of Arts Faculty of Arts
Tel 0846934905 narest_ch2@hotmail.com
Update : 2018-08-17 11:51:39


 

ผศ.ถาวร ธีรเวชญาณ
Asst.Prof.Thaworn Thirawetchayan,Ph.D.
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
Dean, Faculty of Engineering and Architecture Faculty of Engineering and Architecture
Tel 0867818710 thaworn60@gmail.com
Update : 2018-08-17 11:52:44


 
ดร.จิรายุ อัครวิบูลย์กิจ
Dr.Jirayu Akkarawiboonkij
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Director Office of Academic Promotion and Registration Office of Academic Promotion and Registration
Tel 0616892288 jirayu_krirk@yahoo.com
Update : 2018-08-17 11:53:56


 
ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
Asst.Prof.Somsak Rakkeitwinai
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Office of Academic Resources and Information Technology Office of Academic Resources and Information Technology
Tel 0812088801
Update : 2018-08-17 11:55:12


 

ดร.ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ
Dr.Phattharaphon Yutthaphonphinit, Ph.D.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Institute of Research and Development Institute of Research and Development
Tel 0816276961,0825661999 dr.phatthara@gmail.com
Update : 2018-08-17 13:24:49


 
ผศ.ดร.ณ. นพชัย ชาญศิลป์
Asst.Prof.n. nopchai Chansilpa
ผู้อำนวยการสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก
Director Institute of Rajamangala Tawan-ok Waterlily Institute Institute of Rajamangala Tawan-ok Waterlily Institute
Tel 0813710187
Update : 2018-08-17 13:26:16


 
นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่
MissPavadee Boonrodyoo
ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุ
Director Institute for Innovative Construction and materials technology
Tel 0891149788 Pavadee54@hotmail.com
Update : 2018-07-20 11:46:22


 

ดร.เพชรรัตน์ พรหมทอง
Dr.Phetcharut Phromtong
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน
Director Office of Internal Audit Office of Internal Audit
Tel 0818834402 Fax 038341401
phetann@hotmail.com
Update : 2018-08-17 13:26:56


 
รศ.ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์
Assoc.Prof.Sutunya Promsomboon,Ph.D.
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ

Tel 0897536260 sutunya_19@hotmail.com
Update : 2018-08-17 13:28:20


 
นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์
Mr.Paitoon Nilsate
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการ สำนักงานอธิการ
Director, Office of the President Office of the President
Tel 0816496132 Fax 038358145
nilsate@hotmail.com
Update : 2018-08-17 13:29:06


 

นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์
Mr.Paitoon Nilsate
ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง
Director of General Affairs Division General Affairs Division
Tel 0816496132 Fax 038358145
nilsate@hotmail.com
Update : 2018-08-17 13:29:49


 


ผู้อำนวยการกองคลัง
Director of Finance Division

Update : 2018-08-17 13:37:48


 
นางสาวชลชญา คงสมมาตย์
MissCholchaya Kongsommath
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
Director of Policy and Planning Division Policy and Planning Division

Update : 2018-08-17 13:31:02


 

นางสาวสมัญญา พิมพาลัย
MissSamunya Pimpalai
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล
Director of Personnel Administrator Personnel Administrator
Tel 0817153417 Fax 038358145
hudchew1@hotmail.com
Update : 2018-08-17 13:31:52


 
นางสาวนุสรา หนูกลัด
MissNussara Nooklad
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
Director of Student Development Division Student Development Division
Tel 0819371834 nussa_ra@hotmail.com
Update : 2018-08-17 13:32:21


 
นายธำรงค์ แจงเชื้อ
Mr.
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
Director Office of Chantaburi Campus
Tel 0898326678 trjnew@gmail.com
Update : 2018-07-20 11:45:17


 

นางสาวภรภัสสรณ์ ไตรพรชนิตว์
MissPonpassorn
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
Director Office of Chakkaphong Phuwanat Campus
Tel 0813740017 aj_ponpassorn@hotmail.com
Update : 2014-11-14 15:45:08


 
นายไพฑูรย์ นิลเศรษฐ์
Mr.Paitoon Nilsate
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตบางพระ
Director Office of Bangpra Campus
Tel 0 3835 8145 Fax 038358145
nilsate@hotmail.com
Update : 2018-07-20 10:39:43


 
ผศ.ศิริวรรณ คิดประเสริฐ
Asst.Prof.Siriwan Khidprasert
ผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

Tel - Fax -
-
Update : 2018-07-20 13:18:31


 

นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ
MissSurangkana Suklerd
ผู้อำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-
Tel - Fax -
noosurangkana@gmail.com
Update : 2018-08-15 17:21:25


 
นางสาวน้ำผึ้ง ตรีภัทร์
MissNumplueng Treepat
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
-
Tel - Fax -
-
Update : 2018-07-20 13:25:32


 
นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่
MissPavadee Boonrodyoo
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย
Director Office of Uthenthawai Campus
Tel 0891149788 Pavadee54@hotmail.com
Update : 2014-11-14 14:32:03


 

นายภานุมาศ บุญผดุง
MrPanumas Boonpadung
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
-
Fax -
-
Update : 2018-07-20 13:29:12


 
นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด

ผู้อำนวยการสถานีวิจัยและฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ (บ่อทอง)

Tel 0806335511
Update : 2014-11-18 15:04:46


 
นางทิวาวรรณ บุญรอดอยู่
Ms.Tivawan Boonrotyoo
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0 2252 2736 Fax 0 2252 7580
tivawan_p@hotmail.com
Update : 2018-07-20 11:49:29


 

ดร.อนงค์นาฏ โสภณางกูร
Dr.Anongnat Sopanangkul
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0867614339 Fax 038358140
daffy13@hotmail.com
Update : 2018-07-20 11:48:06


 
นายสุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
Mr.Surin Promnurakkij
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0891087622 Surin_cpc@hotmail.com
Update : 2018-07-20 11:48:10


 
นางสุชาดา ท้าวลอม
Mrs.Suchada
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0891699939 Suchada-tl@hotmail.com
Update : 2018-07-20 11:48:24


 

นายธนะวัฒน์ ชนะวรรโณ
Mr.
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0812755576 aramuto@hotmail.com
Update : 2018-07-20 11:48:50


 
นายมนตรี เรืองสิงห์
Mr.
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0819841804 mt_montri@hotmail.com
Update : 2018-07-20 11:48:58


 
นางสาวปราณี มีศิริสุข
MissPranee Meesirisuk
ผู้ช่วยอธิการบดี
Assistant to the President
Tel 0816266575 Fax 098358140
prsaecou@hotmail.com
Update : 2018-07-20 11:49:07


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400