นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
Rajamangala University of Technology Srivijaya

1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง
เมือง สงขลา 90000
1 Ratchdamneonnok Rd., Boryang Subdistrict
Muang
Songkhla 90000
Tel 0 7431 7100
Fax 0 7431 7123
www.rmutsv.ac.th
Update : 2014-11-15 15:38:21


 

ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น
Asst.Prof.Sutep Chooklin
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Vice-Rector for Administration Office of Vice President for Administration
Tel 0-7431-100 # 1000 Fax -
sutep.c@hotmail.com
Update : 2014-11-15 15:20:42


 
ผศ.บรรเจิด กาญจนเจตนี
Asst.Prof.Bancherd Karnchanajetanee
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Vice-Rector for Academic Affairs Office of Vice President for Academic Affairs
Tel 0-7431-7100 # 1003 Fax 0-7431-7133
Bancherd_k@hotmail.com
Update : 2014-11-15 15:09:38


 
ผศ.ยุทธนา พงศกร
Asst.Prof.Yutana Pongsakorn
รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้ สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สินและหารายได้
Vice-Rector for Asset Management and revenue Office of Vice President for Asset Management and revenue
Tel 0-7431-7197 # 1561 Fax 0-7431-7197
yutana-p@hotmail.com
Update : 2014-11-15 15:13:58


 

นายสุรพงษ์ ถาวโรจน์
Mr.Surapong Thavaroj
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Vice-Rector for Planning and Development Office of Vice President for Planning and Development
Tel 0-7431-7139 Fax 0-7431-7139
thavaroj@gmail.com
Update : 2014-11-15 15:18:10


 
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

Tel 0-7431-7100 # 1530 Fax 0-7431-7123

Update : 2014-11-15 15:23:26


 
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์
Asso.PrefessorMookda Suksawat
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Vice President for Research and Academic Services Office of Vive President for Research and Academic Services
Tel 0-7431-100 # 1300 Fax 0-7431-7133
mookda12@gmail.com
Update : 2014-11-15 15:26:37


 

ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม
Asst.Prof.Kritsada Phramchuaim
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง สำนักงานวิทยาเขตตรัง

Tel 0-7520-4063 Fax 0-7520-4064
krit640@gmail.com
Update : 2014-11-15 15:29:50


 
ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ
Dr.Yutana Pongpiriyadacha
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Vice President for Nakhon Sri Thammarat campus
Tel 0-7577-3336-7 Fax 0-7577-3133
yutanap@hotmail.com
Update : 2014-11-15 15:36:32


 
ผศ.รุจา ทิพย์วารี
Asst.Prof.Ruja Tipwaree
อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
President Office of the President
Tel 0 7432 2500 Fax 0 7432 3742
ruja.t@rmutsv.ac.th
Update : 2014-11-15 15:02:41


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400