นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand

128/1 ถนนนครราชสีมา
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
128/1 Nakornratchasima Rd.
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2280 4334-9
www.Webkuru@Emtsc.moe.go.th, www.ksp.or.th
Update :


 

นายองค์กร อมรสิรินันท์
Dr.Ongkorn Amonsirinant
เลขาธิการคุรุสภา
Secretary-General
Tel 0 2282 7209 ext. 503 Fax 0 2281 3901
ongkorn@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 17:53:51


 
นายศรายุทธ เจริญผล
Mr.Sarayut Charoenphon
รองเลขาธิการคุรุสภา
Deputy Secretary-General
Tel 0 2281 1845 ext. 501 Fax 0 2281 1845
sarayut@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 17:59:26


 
นายณรงค์ฤทธิ์ มะลิวัลย์
Mr.Narongrit Malivan
รองเลขาธิการคุรุสภา
Deputy Secretary-General
Tel 0 2356 0122 ext. 555 Fax 0 2356 0122
narongrit@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 17:57:11


 

นายสุรินทร์ อินทรักษา
Mr.Surin Intaruksa
รองเลขาธิการคุรุสภา
Deputy Secretary-General
Tel 0 2280 4330 ext. 502 Fax 0 2280 4330
surin@ksp.or.th, intaruksa_ftat@hotmail.com
Update : 2012-03-30 18:01:14


 
นางธีรวัฒนา มีศิลป์
Mrs.Theerawattana mesilp
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (สนผ.)
Director of Policy and Planning Bureau
Tel 0 2280 6617 ext. 533 Fax 0 2280 6617
theermes@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:19:28


 
นางสาววราภรณ์ สายน้อย
Miss.Varaporn Sainoi
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและงบประมาณ (กผง.)
Chief of Planning and Budget Unit
Tel 0 2280 6166 ext. 517,576 Fax 0 2282 8823
varaporn@ksp.or.th
Update : 2012-04-03 15:15:05


 

นางสาวนิลวรรณ โรงแสง
Miss.Ninlawan Rongsaeng
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย ติดตามและประเมินผล (กวป.)
Chief of Unit of Research,Monitoring and Evaluation
Tel 0 2282 8823 ext. 516,676 Fax 0 2282 8823
nin.r.saeng@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:20:28


 
นางกรรณิการ์ เฑียรบุญเลิศรัตน์
Mrs.kannikar Tiernboonlerdrat
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน (กพร.)
Chief of Work Systen Development Unit
Tel 0 2282 8823 ext. 500,664 Fax 0 2282 8823
kannikar@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:20:47


 
นายบุญส่ง นาวารักษ์
Mr.Boonsong Nawarak
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (สอก.)
Director of General Affairs Administration Bureau
Tel 0 2281 6151 ext. 511 Fax 0 2281 6151
Boonsong@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:21:08


 

ดร.(นาง)สุญาดา สุนทรศารทูล
Dr.Suyada Soonthornsaratoon
ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการ (กชอ.)
Chief of Executive Support Unit
Tel 0 2282 7209 ext. 503 Fax 0 2281 3901
suyada.su@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:21:30


 
นางสาวจุฑารัตน์ ประพฤทธิกุล
MissJutharat Prapruthikul
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกลาง (กบก.)
Chief of General Administration Unit
Tel 0 2281 6151 ext. 550 Fax 0 2281 6151
jutharat_kul@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:21:52


 
นางนิรมล นาฏกระสูตร
Mrs.Niramol Nathkrasut
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน (กกง.)
Chief of Finance Unit
Tel 0 2280 6167 ext. 505,644 Fax 0 2280 6167
niramolnath@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:22:20


 

นายถาวร อินทิสา
Mr.Thaworn Intisa
ผู้อำนวยการกลุ่มการบัญชี (กกบ.)
Chief of Accounting Unit
Tel 0 2280 6167 ext. 551,613 Fax 0 2280 6167
thaworn@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:22:41


 
นางสาวละเมียด สิทธิกูล
Miss.Lamiad Sittikul
ผู้อำนวยการกลุ่มการพัสดุ (กกพ.)
Chief of Supply Unit
Tel 0 2282 5780 ext. 560,544 Fax 0 2280 5780
lamiad.leab@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:23:04


 
นายเทพฤทธิ์ ไชยเสน
Mr.Thepparit Chaiyasen
ผู้อำนวยการกลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ (กอย.)
Chief of Premises and Vehicles Unit
Tel 0 2280 3275 ext. 549,545 Fax 0 2282 5780
thepparit@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:23:36


 

นางมณฑา แสงชัน
Mrs.Montha Sangchan
ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการ (กสก.)
Chief of Welfare Unit
Tel 0 2280 6676 ext. 535 Fax 0 2280 6676
mon_sangchan@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:23:59


 
นางโสภิตา สุวรรณะ
Mrs.Sopita Suwanna
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบบ.)
Chief of Personnel Administration Unit
Tel 0 2280 6676 ext. 530 Fax 0 2280 6676
sopita@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:24:23


 
ดร.(นาง)พรศรี ฉิมแก้ว
Dr.Pornsri Chimkaew
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ (สมช.)
Director of Professional Standard Bureau
Tel 0 2280 6168 ext. 587,643 Fax 0 2282 4862
pornkaew@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:28:31


 

นางสาวกรรณิการ์ บารมี
Miss.Kannikar Baramee
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ (กมช.)
Chief of Professional Practice Standard Unit
Tel 0 2282 6226 ext. 553 Fax 0 2282 4862
kk_baramee@ksp.or.th / kannikar@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:34:06


 
นางรัชนี ยุตรินทร์
Mrs.Rachanee Yutarin
ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ (กรช.)
Chief of Professional Expertise and Knowledge Certification Unit
Tel 0 2280 6168 ext. 632,633 Fax 0 2282 4862
yutarin@ksp.or.th
Update : 2012-04-05 15:35:26


 
นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี (รักษาการ)
Miss.Kritawan Kerdnavy (Acting)
ผู้อำนวยการกลุ่มทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพ (กทช.)
Chief of Professional Knowledge Test Unit
Tel 0 2282 4862 ext. 692 Fax 0 2282 4862
kerdnavy@ksp.or.th
Update : 2012-04-03 15:24:13


 

นายสุรศักดิ์ จินตรัตน์
Mr.Surasak Jintarat
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สทบ.)
Director of Professional Practice License and Registration Bureau
Tel 0 2280 3994 ext. 504 Fax 0 2280 0050
surasak@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:50:20


 
นางวิบูลย์ศิลป์ พิชยมงคล
Mrs.Viboolsin Pichyamongkol
ผู้อำนวยการกลุ่มบริการผู้ขอประกอบวิชาชีพ (กบป.)
Chief of Professional License Services Unit
Tel 0 2280 6227 ext. 557 Fax 0 2280 0050
viboolsin@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 19:54:02


 
นางปิยพร ศรีนาง
Mrs.Piyaporn Srinang
ผู้อำนวยการกลุ่มบริการผู้ขอประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ (กบต.)
Chief of Professional License Services Unit for Foreign Teacher
Tel 0 2280 4334-8 ext. 537 Fax 0 2280 0050
piyaporn.s@ ksp.or.th
Update : 2012-03-30 20:00:18


 

นางโสมย์ใจ สนเทศ
Mrs.Soamjai Sonthet
ผู้อำนวยการกลุ่มออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กอบ.)
Chief of Professional License Issue Unit
Tel 0 2280 4334-8 ext. 558 Fax 0 2280 0050
soamjai@ksp.or.th
Update : 2012-04-03 15:24:58


 
นางอรณิช รักเสรีธรรม
Mrs.Ornich Ruksareetham
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กทบ.)
Chief of Professional License Registration Unit
Tel 0 2280 4334-8 ext. 556 Fax 0 2280 0050
ruk.ornich@gmail.com
Update : 2012-03-30 20:09:21


 
นางสาวกันภัย สมหวัง
Miss.Kanpai Somwang
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปทางการทะเบียน (กทท.)
Chief of Registration Administration Unit
Tel 0 2280 4334-8 ext. 538 Fax 0 2280 0050
kanpai@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 20:14:29


 

ดร.(นาง)วิลาวัลย์ มาคุ้ม
Dr.Wilawan Makhum
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ (สพส.)
Director of Professional Development and Promotion Bureau
Tel 0 2282 1856 ext. 578 Fax 0 2282 1856
wilawan@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 20:18:48


 
นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ
Miss.Vipa Lakanapornvisit
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ (กพช.)
Chief of Professional Practice Development Unit
Tel 0 2280 6366 ext. 585,622 Fax 0 2280 6366
vipa@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 20:23:24


 
นางสาวนวลสวาท นิยมาภา
Miss.Nualsawat Niyamabha
ผู้อำนวยการกลุ่มยกย่องวิชาชีพ (กยช.)
Chief of Professional Honour Affairs Unit
Tel 0 2281 4843 ext. 586 Fax 0 2281 4843
nualsawat@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 20:26:44


 

นางรัชนี รุธิรวรรณวงศ์
Mrs.Ratchanee Rutirawanwong
ผู้อำนวยการกลุ่มมูลนิธิ กองทุนและเครือข่าย (กมข.)
Chief of Unit of Foundation, Fund and Professional Network
Tel 0 2280 4333 ext. 592,629 Fax 0 2280 4333
ratchanee@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 20:30:15


 
นางสาวณิชา มั่นนุช (รักษาการ)
Miss.Nicha Munnush (Acting)
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (กวส.)
Chief of Foreign Relations Unit
Tel 0 2280 2736 ext. 584 Fax 0 2280 2736
munnush_n@ksp.or.th
Update : 2012-04-03 15:22:22


 
นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล
Mrs.Preechayaporn Hemvemol
ผู้อำนวยการสำนักจรรยาบรรณวิชาชีพและนิติการ (สจน.)
Director of Professional Ethics and Legal Affairs Bureau
Tel 0 2280 6779 ext. 562 Fax 0 2280 6779
preechaporn@ksp.or.th
Update : 2012-04-03 15:16:39


 

นางสุพรรณี รักนาม
Mrs.Supannee Raknam
ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างจรรยาบรรณ จริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพ (กสจ.)
Chief of Morals and Professional Ethics Promotion Unit
Tel 0 2280 2735 ext. 568 Fax 0 2280 2735
supannee@ksp.ot.th
Update : 2012-03-30 20:42:13


 
นายทรงศักดิ์ ไพศาล
Mr.Songsak Phaisan
ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ (กกจ.)
Chief of Professional Ethics Conduct Monitoring and Control Unit
Tel 0 2280 1727 ext. 567 Fax 0 2280 1727
sakphaisan@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 20:45:57


 
นางอัจฉราวรรณ สังข์วารี
Mrs.Ajcharawan Sangvaree
ผู้อำนวยการกลุ่มอุทธรณ์ (กอธ.)
Chief of Appeal Unit
Tel 0 2280 0046 ext. 534,562 Fax 0 2280 1727
uschalawan@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 20:48:54


 

นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล (รักษาการ)
Mrs.Preechayaporn Hemvimol (Acting)
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ (กนก.)
Chief of Lagal Affairs Unit
Tel 0 2280 6779 ext. 532 Fax 0 2280 6779
preechayaporn@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 20:52:37


 
นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง
Miss.Rojana Wongskhaluang
ผู้อำนวยการสำนักการประชุม (สปช.)
Director of Executive Meeting Affairs Bureau
Tel 0 2280 0048 ext. 508 Fax 0 2280 0048
rojana_wongs@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 20:55:58


 
นางวนิดา พันเนตร์
Mrs.Vanida Phunnatre
ผู้อำนวยการกลุ่มการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา (กปค.)
Chief of The Teachers Council of Thailand Borad Meeting Affairs Unit
Tel 0 2280 0048 ext. 523 Fax 0 2280 0048
vanida@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 21:02:07


 

นางธันยาดา เพชรนาค
Mrs.Tunyada Petehnak
ผู้อำนวยการกลุ่มการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กปม.)
Chief of Professional Standard Committee Meeting Affairs Unit
Tel 0 2280 0048 ext. 363 Fax 0 2280 0048
ponjeab@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 21:06:07


 
นางศรินทิพย์ ถิ่นวงษ์ม่อม
Mrs.Srinthip Thinwongmom
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป (กบท.)
Chief of General Administration Unit
Tel 0 2282 1309 ext. 677 Fax 0 2282 1309
srinthip@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 21:14:20


 
นางเกศธิดา เขียวสอาด
Mrs.Kedtida Kiewsaad
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.)
Director of Information Technology Bureau
Tel 0 2280 0049 ext. 559 Fax 0 2280 0049
kedtida_k@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 21:13:23


 

นางราณี จีนสุทธิ์ (รักษาการ)
Mrs.Ranee Jinsuti (Acting)
ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร (กทส.)
Chief of Communication and Information Technology Unit
Tel 0 2280 6169 ext. 522 Fax 0 2280 6169
ranee@ksp.or.th
Update : 2012-04-03 15:23:03


 
นางสาวชญานิศ รุจิรชัย
Miss.Chayanis Rujirachai
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและวิทยบริการ (กสว.)
Chief of Information and Academic Fesource services Unit
Tel 0 2281 7955 ext. 515 Fax 0 2281 7955
chayanis@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 21:21:21


 
นางสาวภัททินี เชาว์เมธากุล
Miss.Pattinee Chaowmatakul
ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ (กปส.)
Chief of Public Felation Unit
Tel 0 2282 9572 / 0 2282 1308 ext. 514,575 Fax 0 2282 2743 / 0 2282 1308
pattinee@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 21:25:31


 

นางเบ็ญจวรรณ ศิริพรชัยกุล
Mrs.Benjawan Siripornchaikul
ผู้อำนวยการกลุ่มคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา (กคพ.)
Chief of Professional Services Unit at Educational Service Area
Tel 0 2281 9572 ext. 571 Fax 0 2281 9572
bi_1101@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 21:33:50


 
นางดุษฎี ไพรัชเวสส์
Mrs.Dussadee Phairushvess
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นตส.)
Head of Internal Audit Unit
Tel 0 2282 4861 ext. 521 Fax 0 2282 4861
toom_dus@ksp.or.th
Update : 2012-03-30 21:37:48


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400