นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
Business Organization of the Office of the welfare Promotion Commission for Teachers and Educational

2249 แขวงสะพานสอง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
2249
Wangthonglan
Bangkok 10310
Tel 0 2538 3033, 0 2514 4033
Fax 0 2538 4121
www.suksapan.or.th
Update : 2012-03-20 10:36:19


 

นายสมมาตร์ มีศิลป์
Mr.Sommart Mesilp
ผู้อำนวยการ
President
Tel 0 2514 4009
Update : 2014-11-19 14:46:00


 
นางศิริภรณ์ ปัณฑวนันท์
Mrs.Siriporn Puntavanun
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit
Tel 0 2538 3033, 0 2514 4033 ext. 357
Update : 2012-03-20 10:38:58


 
นายอดุลย์ บุสสา
Mr.Adul Budsa
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลาง
Director Administration
Tel 0 2538 3033, 0 2514 4033 ext. 456
Update : 2014-11-19 14:52:18


 

นายสมนึก บัวรุ่ง
Mr.Somnuk Buarung
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการเงินและบัญชี
Director Financial and Accounting
Tel 0 2538 3033, 0 2514 4033 ext. 161
Update : 2014-11-19 14:53:09


 
นายอนันต์ แย้มเกษร
Mr.Anan Yamkesorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารสินทรัพย์
Director Asset Management
Tel 0 2514 4033 ext. 474
Update : 2014-11-19 14:48:38


 
นางจินตนา ไชยดี
Mrs.Jintana Chaidee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการตลาดและการขาย
Director Marketing and Sales
Tel 0 2538 3033, 0 2514 4033 ext. 533
Update : 2014-11-19 14:53:30


 

นางสาวดวงแข กล่อมเอี้ยง
MissDuangkair Kromgiang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการผลิตและการพิมพ์
Director Production Printing
Tel 0 2538 3033, 0 2514 4033 ext. 101
Update : 2014-11-19 14:57:54


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400