นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน
Mahidol Wittayanusorn School

364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
364 Moo 5 Salaya Sub-District
Phuttamonthon
Nakorn Pathom 73170
Tel 0 2849 7000
Fax 0 2849 7102
www.mwit.ac.th
Update : 2014-09-26 16:13:14


 

ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
Mrs.Yuvadee Nakapradungrat, Ph.D.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Principal
Tel 0 2849 7105 Fax 0 2849 7102
yuvadee@mwit.ac.th
Update : 2014-09-26 16:08:39


 
นางปาริชาต ปังสุวรรณ
Mrs.Prarichart Panksuwan
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Vice Principal
Tel 0 2849 7117 Fax 0 2849 7102
prarichart@mwit.ac.th
Update : 2014-09-26 16:09:13


 
นายเศวต ภูภากรณ์
Mr.Sawate Poopakorn
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Vice Principal
Tel 0 2849 7080 Fax 02 849 7102
sawate@mwit.ac.th
Update : 2014-09-26 15:58:09


 

นายชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง
Mr.Chaiwat Chueamang
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Vice Principal
Tel 02 849 7227 Fax 02 849 7102
chaiwat@mwit.ac.th
Update : 2014-09-26 16:09:40


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400