นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
International Institute for Trade and Development

ชั้น 8 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 10330
8th Floor, Vidhayabhathana Building, Chulalongkorn University, Phyathai Road

Bangkok 10330
Tel 0 2216 1894-7
Fax 0 2216 1898-9
www.itd.or.th
Update : 2012-03-13 15:31:46


 

นายสันติ สาทิพย์พงษ์
Mr.Santi Sathippong
รองผู้อำนวยการ (บริหาร)
Deputy Executive Director (Administration)
Tel 0 22161894-7 ext. 104 Fax 0 2216 1899
santi@itd.or.th
Update : 2014-11-14 10:30:10


 
นายวิมล ปั้นคง
Mr.Wimon Punkong
หัวหน้าส่วนงานวิจัย ส่วนงานวิจัย
Chief of Research Division
Fax 0 2216 1899
wimon@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:53:58


 
นายภานุมาส เทพทอง
Mr.Panumas Thepthong
หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรม ส่วนงานฝึกอบรม
Chief of Training Division
Tel 0 2216 1894-7 ext. 126 Fax 0 2216 1899
panumas@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:54:11


 

น.ส.ชญานิษฐ์ ดุลยเกษม
Ms.Chayanit Dulyakasem
หัวหน้าส่วนงานบริหาร ส่วนงานบริหาร
Chief of Administration Division
Tel 0 2216 1894-7 ext. 105 Fax 0 2216 1899
chayanit@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:54:24


 
น.ส.ระกาแก้ว จำรัส
Ms.Rakakaew Jamras
หัวหน้าส่วนงานสารสนเทศและเผยแพร่วิชาการ ส่วนงานสารสนเทศและเผยแพร่วิชาการ
Chief of Information and Academic Services Division
Tel 0 2216 1894-7 ext. 127 Fax 0 2216 1899
rakakaew@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:58:12


 
นายสมาน นนทสิทธิชัย
Mr.Saman Nonthasittichai
เจ้าหน้าที่บุคลากร ส่วนงานบริหาร
Personnel Officer
Tel 0 2216 1894-7 ext. 108 Fax 0 2216 1899
saman@itd.or.th
Update : 2012-03-13 11:44:12


 

น.ส.กันยารัตน์ วงศ์บุญเพ็ง
Ms.Kunyarat Wongboonpeng
เจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนงานบริหาร
Finance Officer
Tel 0 2216 1894-7 ext. 107 Fax 0 2216 1899
kunyarat@itd.or.th
Update : 2012-03-13 13:34:48


 
นางชื่นฤดี วะระทรัพย์
Mrs.Chuenrudee Varasub
เจ้าหน้าที่บัญชี ส่วนงานบริหาร
Accountant
Tel 0 2216 1894-7 ext. 109 Fax 0 2216 1899
chuenrudee@itd.or.th
Update : 2012-03-13 11:59:55


 
น.ส.สุมนทิพย์ ทองทราย
Ms.Sumonthip Thongsai
เจ้าหน้าที่พัสดุ ส่วนงานบริหาร
Procurement Officer
Tel 0 2216 1894-7 ext. 110 Fax 0 2216 1899
sumonthip@itd.or.th
Update : 2012-03-13 13:35:32


 

น.ส.นิลเนตร อยู่เย็น
Ms.Nilnate Youyen
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร
Administrative Officer
Tel 0 2216 1894-7 ext. 111 Fax 0 2216 1899
nilnat@itd.or.th
Update : 2012-03-13 13:44:57


 
น.ส.สิรินาฏ พรศิริประทาน
Ms.Sirinad Pornsiripratharn
นักวิจัย ส่วนงานวิจัย
Research Fellow
Tel 0 2216 1894-7 ext. 119 Fax 0 2216 1899
sirinad@itd.or.th
Update : 2012-03-13 13:53:22


 
ดร.พูลศรี สาครราษฎร์
Dr.Poonsri Sakhornrad
นักวิจัย ส่วนงานวิจัย
Research Fellow
Tel 0 2216 1894-7 ext. 125 Fax 0 2216 1899
poonsri@itd.or.th
Update : 2012-03-13 13:56:39


 

นายวันวลิต ธารไทรทอง
Mr.Vanvliet Thansaitong
นักวิจัย ส่วนงานวิจัย
Research Fellow
Tel 0 2216 1894-7 ext. 125 Fax 0 2216 1899
vanvliet@itd.or.th
Update : 2012-03-13 13:59:19


 
ร้อยโทพันธ์รบ ราชพงศา
LT.Punrop Rajapongsa
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ส่วนงานฝึกอบรม
Project Coordinator
Tel 0 2216 1894-7 ext. 126 Fax 0 2216 1899
punrop@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:17:48


 
น.ส.อ้อยทิพย์ สอดแสง
Ms.Oythip Sodsang
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ส่วนงานฝึกอบรม
Project Coordinator
Tel 0 2216 1894-7 ext. 123 Fax 0 2216 1899
oytip@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:25:07


 

น.ส.สิริกาญจน์ ประเสริฐยิ่ง
Ms.Sirikan Prasertying
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ส่วนงานฝึกอบรม
Project Coordinator
Tel 0 2216 1894-7 ext. 123 Fax 0 2216 1899
sirikan@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:20:16


 
นายเพิ่มวิทย์ สุขโสตร์
Mr.Permwit Suksoed
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนงานฝึกอบรม
Administrative Officer
Tel 0 2216 1894-7 Fax 0 2216 1899
permwit@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:29:09


 
น.ส.สกุณี หาญรุจิระกุล
Ms.Sakunee Hanrujirakul
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ ส่วนงานสารสนเทศและเผยแพร่วิชาการ
Academic Services Officer
Tel 0 2216 1894-7 ext. 117 Fax 0 2216 1899
sakunee@itd.or.th
Update : 2012-03-13 15:35:30


 

นายณภัทร ชัยมงคล
Mr.Nhabhat Chaimongkol
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ส่วนงานสารสนเทศและเผยแพร่วิชาการ
Information Officer
Tel 0 2216 1894-7 ext. 120 Fax 0 2216 1899
nhabhat@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:01:23


 
น.ส.วิไลพร แก้วอนันต์
Ms.Wilaiporn Kaew-Anan
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ส่วนงานบริหาร
Policy and Planning Analyst
Tel 0 2216 1894-7 ext. 103 Fax 0 2216 1899
wilaiporn@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:38:38


 
น.ส.ดวงดาว แสงจันทร์
Ms.Duangdao Saengchan
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ส่วนงานบริหาร
Policy and Planning Analyst
Tel 0 2216 1894-7 ext. 113 Fax 0 2216 1899
duangdao@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:40:16


 

น.ส.ฉมานุต เกราะทอง
Ms.Zhamanuch Gro-Thong
เลขานุการบริหาร ส่วนงานบริหาร
Executive Assistant
Tel 0 2216 1894-7 ext. 103 Fax 0 2216 1899
zhamanuj@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:35:55


 
นายสุรัตน์ สายทอง
Mr.Surat Saitong
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป ส่วนงานบริหาร
Staff
Tel 0 2216 1894-7 ext. 0 Fax 0 2216 1899
surat@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:42:02


 
นายสุนันท์ ชินโคตร
Mr.Sunan Chinnacote
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป ส่วนงานบริหาร
Staff
Tel 0 2216 1894-7 ext. 0 Fax 0 2216 1899
sunan@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:43:26


 

น.ส.ณัฐชยา สมนิยาม
Ms.Natchaya Somniyam
ผู้ตรวจสอบภายใน

Tel 0 2216 1894-7 ext. 114 Fax 0 2216 1899
natchaya@itd.or.th
Update : 2012-03-13 14:45:15


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400