นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Mahamakut Buddhist University

248 ม. 1 บ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา
พุทธมณฑล นครปฐม 73170
248 Salaya-Chai Si Road, Salaya
Phuttamonthon
Nakhon Pathom 73170
Tel 02 444 6000
Fax 02 444 6060
www.mbu.ac.th
Update : 2012-03-09 09:56:28


 

พระราชบัณฑิต
Phrarajapandit
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Rector Mahamakut Buddhist University
Tel 02 444 6000 Fax 02 444 6060
watphohom@gmail.com
Update : 2014-11-27 10:10:10


 
พระมหาวิทยา ปริปุณฺณสีโล/กรงทอง
Phramaha Vidhya Paripunnasilo/krongthong
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Vice Rector for Administrative Affairs Mahamakut Buddhist University
Tel 02 444 6000-1100 Fax 02 444 6077
samredtareram@gmail.com
Update : 2014-11-27 10:13:17


 
ดร.พระครูปรีชาธรรมวิธาน ทะเรรัมย์
Dr.Phrakrupreechadhammavidhan Tareram
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Vice-Rector for Academic Affairs Mahamakut Buddhist University
Tel 02 444 6000,1139 Fax 02 444 6060
sam25509@gmail.com
Update : 2014-11-29 14:18:27


 

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ธมฺมสากิโย

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Vice-Rector for Foreign Affairs Mahamakut Buddhist University
Tel 02 444 6000 Fax 02 444 6060
asakya@gmail.com
Update : 2014-11-27 10:25:49


 
พระเมธีธรรมสาร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Vice-Rector for Student Affairs Mahamakut Buddhist University
Tel 02 444 6000 Fax 02 444 6060

Update : 2014-11-27 10:26:52


 
พระครูวิบูลศีลขันธ์ อุฬาโร/ลามุงคุณ
Phra Maha Chamras Ularo/Lamungkun
รองอธิการบดีฝ่ายการกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Vice-Rector, Council Affairs Mahamakut Buddhist University
Tel 02-444-6000 Fax 02-444-6060
ras2551@hotmail.com
Update : 2014-11-29 10:27:50


 

รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี
Assoc.Prof.Dr.Suwit Phanujaree
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Vice-Rector, Planning and Finace Mahamakut Buddhist University
Tel 02 444 6000-1079 Fax 02 444 6000-1136
Suwittmbu@hotmail.com
Update : 2014-11-29 10:28:31


 
รศ.ศรชัย ท้าวมิตร
Assoc.Prof.Sornchai Taomitr
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Vice-Rector for Research and Quality Assurance on Education Mahamakut Buddhist University
Email : sornchai799@gmail.com, taomir@yahoo.com
Update : 2014-11-29 10:29:00


 
พระกิตติสารมุนี
PHRAKITTISARAMUNEE
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
Vice-Rector Mahamakut Buddhist University Mahavajiralongkorn rajavidyalaya Campus
Tel 0-3574-038 ต่อ 109 kittisara01@hotmail.com
Update : 2014-11-29 09:07:21


 

พระครูสุนทรธรรมโสภณ

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
Vice-Rector Mahamakut Buddhist University Sirindhorn rajavidyalaya Campus
Tel 02 429 1663 , 02 429 1719 Fax 0-2429-1241, 0-2429-1719

Update : 2014-11-29 09:08:38


 
ดร.พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์
Dr.
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Vice-Rector Mahamakut Buddhist University Isan Campus
Tel 043 241488 , 043 241502 043 239605
Update : 2014-11-29 09:09:28


 
พระราชพิศาลมุนี

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Vice-Rector Mahamakut Buddhist University Lanna Campus
Tel 0-5327-0975-6 Fax 0-5381-4752

Update : 2014-11-29 09:10:10


 

ดร.พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์) ปญฺญาวชิโร, ศรีสุระ
Dr.Phra Rajapariyattivimol (sayan) Panyavajiro (Srisura)
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Vice-Rector Mahamakut Buddhist University Roi-et Campus
Tel 0-4351-8364 , 0-4351-6076 Fax 0-4351-4618

Update : 2014-11-29 13:24:58


 
พระครูกิตติสารสุมณฑ์ สุวฑฺฒโน/ดอกไม้
Phrakrukittisarasumont Suwattano/Dokmai
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
Vice-Rector Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus
Tel 042 830434, 042 813028 Fax 042 830686

Update : 2014-11-29 09:12:20


 
พระเทพวินยาภรณ์ ปญฺญาทีโป /ศรีสงคราม
PHRATHEPWINYAPHON PANNATHEEPO / SRISONGKHRAM
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
Vice-Rector, Mahamakut Buddhist University Srithammasokkarat Campus
Tel ๐๘๙-๖๔๗๐๑๖๑ Fax ๐๗๕-๓๑๐๒๙๓

Update : 2014-11-29 09:13:04


 

พระอุดมธีรคุณ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Assistant Rector for Academic Affairs Mahamakut Buddhist University
Tel 02 444 6000
Update : 2014-11-29 10:29:45


 
นายณรงค์ จันทร์ลำภู
Mr.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Assistant Rector, Planning Division and Budget Mahamakut Buddhist University
Tel 02 444 6000-1113 Fax 02 444 6000-1115

Update : 2014-11-29 10:30:41


 
นายสัมฤทธิ์ เพชรแก้ว
Mr.SAMRIT PHETKAEW
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Assistant Rector for Administrative Affairs Mahamakut Buddhist University
Tel 02 444 6000 Fax 02 444 6000
sammbu@hotmail.co.th
Update : 2014-11-29 10:31:23


 

นายมนูญ จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Assistant Rector for Student Affairs Mahamakut Buddhist University

Update : 2014-11-29 10:31:53


 
ผศ.,ดร.แหวนทอง บุญคำ
Asst.Prof. PhD
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
Assistant Rector, Public Relations Mahamakut Buddhist University

Update : 2014-11-29 11:15:41


 
นายบุญล่ำ จั่นทอง
Mr.Bumlum Junthong
ผู้ช่วยอธิการบดี/อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
Assistant to the Rector/Teacher Mahamakut Buddhist University Mahavajiralongkorn rajavidyalaya Campus
Tel 035-745-038, 035-745015 ต่อ 107 Fax 0-3574-038 ต่อ 107

Update : 2014-11-28 15:53:16


 

นายมาโนช มาละการ

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
Assistant Rector, Mahamakut Buddhist University Sirindhorn rajavidyalaya Campus
Tel 02 429 1663 , 02 429 1719, 08 9184 3290
Update : 2014-11-29 09:17:52


 
นายเอกชาตรี สุขเสน

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Assistant Rector, Mahamakut Buddhist University Isan Campus
Tel 043 241488 , 043 241502 043 239605
Update : 2014-11-29 09:18:33


 
นายกมล บุตรชารี
Mr.Kamon Putrchari
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Assistant Rector, Mahamakut Buddhist University Lanna Campus
Tel 0-5327-0975-6 Fax 0-5381-4752

Update : 2014-11-29 09:19:05


 

ผศ.ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี
Asst.Prof.Dr.
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Assistant Rector, Mahamakut Buddhist University Roi-et Campus
Tel 0-4351-8364 , 0-4351-6076 Fax 0-4351-4618

Update : 2014-11-29 09:19:47


 
ผศ.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์
Asst.Prof.Chissanapong Sonchan
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
Assistant Rector, Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus
Tel 042 830434, 042 813028 Fax 042 830686
chissanapong@gmail.com
Update : 2014-11-29 09:20:31


 
รศ.ดร.เดชชาติ ตรีทรัพย์
Assoc.Prof.Dr.
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
Assistant Rector, Mahamakut Buddhist University Srithammasokkarat Campus
Tel ๐๘๖-๖๙๑๘๑๗๘
Update : 2014-11-29 09:25:16


 

ผศ.ดร.พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ (ผศ.,ดร )
Asst.Prof.Dr.Phramaha Boonsri Nanavuddho
คณบดี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Dean Graduate School
Tel 02 444 6000-1058 Fax 02-444-6041
pboonsri2000@yahoo.com
Update : 2014-11-29 14:21:13


 
ดร.พระศรีมงคลเมธี (วิชาญ) กลฺยาณธมฺโม/พ่วงธานี
Dr.Phra Srimongkolmethee (Vichan) Kalyanadhammo, Phuangthanee
คณบดี คณะศาสนาและปรัชญา
Dean Faculty of Religion and Philosophy
Tel 02 444 6000-1074 Fax 02 444 6068
mbu_philo@hotmail.com
Update : 2014-11-28 16:43:24


 
พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ/เฮียงฮม
Panyaruno/Hianghom
คณบดี คณะสังคมศาสตร์
Dean Faculty of Social Science
Tel 02 444 6000-1147-1148 Fax 02 444 6000-1149
phraarun@gmail.com
Update : 2014-11-27 15:54:55


 

พระมหาสมัคร มหาวีโร
Phramaha Samak Mahaviro
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์
Dean Faculty of Humanities
Tel 02 444 6000-1076-1080,1081 Fax 02 444 6000-1082
Samak@mbu.ac.th
Update : 2014-11-27 16:05:02


 
ดร.พระปริยัติสารเวที (ทองสุข) นาชัยดี,สุทฺธสิริ
Dr.Phrapariyatsaravethee Sutthasiri, Nachaidee
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
Dean Faculty of Education
Tel 02 444 6000-1152-1153 Fax 02 444 6000-1154
thongsuk@gmail.com
Update : 2014-11-29 12:48:06


 
พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มมร ส่วนกลาง
Gerneral Director Academic Service Center
Tel 02 444 6000-1098 Fax 02 444 6000-1099

Update : 2014-11-27 16:05:55


 

พระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยญาณสังวร
Director Nyanasangvorn Research Institute
Tel 02 444 6000-1126-7 Fax 02 444 6000-1128

Update : 2014-11-27 16:07:06


 
พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร (โจติ)
Phramaha Chokwath Arpakaro (Joti)
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
Director Mahamakut Buddhist University Mahavajiralongkorn rajavidyalaya Campus Affairs
Tel 035 745037-8 Fax 035 - 745037
chokwath_53@hotmail.com
Update : 2014-11-29 13:00:38


 
พระครูพิศาลสรธรรม (บุญตอม) อคฺคปุญฺโญ (ผากา)
PHRAKRUPILATSARATAM (Buntom) Phaka
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
Director Academic Service Center for Mahamakut Buddhist University Mahavajiralongkorn rajavidyalaya Campus
Tel 0-3574-038 ต่อ 110 Fax 035 - 745037
doawtiam11@hotmail.com
Update : 2014-11-29 13:05:19


 

พระครูวิภัชธรรมวิจิตร (ดำรงค์) จารุวํโส
Phrkruvipatthamvijit (Damrong) Jaruwangso
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
Director Religious College of Mahamakut Buddhist University Mahavajiralongkorn rajavidyalaya Campus
Tel Tel. 0-3574-038 ต่อ 112 Fax 035 - 745037

Update : 2014-11-29 13:07:40


 
พระครูสิริธรรมนิเทศ อติวีโร, ไชยเชษฐ์
Phrakrusirithamanithet Ativeero, Chaiyacheat
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
Director Religious College of Mahamakut Buddhist University Sirindhorn rajavidyalaya Campus
Tel 02 – 4291663, 02 - 4291719 Fax 02 - 4291241

Update : 2014-11-29 13:21:50


 
พระปริยัติธรรมเมธี ธูปทอง
Phrapariyattidhammedhi Thoptong
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
Director Mahamakut Buddhist University Sirindhorn rajavidyalaya Campus Affairs
Tel 02 – 4291663 - 11 Fax 02 - 4291241
silaparimi@hotmail.com
Update : 2014-11-29 09:52:47


 

ดร.พระครูศรีปริยัติวิธาน (พระมหาแม้น) คุปตรํสี, ทองวิจิตต์
Dr.Phrakrusripariyativitan Tongvijit
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
Director, Academic Service Center for Mahamakut Buddhist University Sirindhorn rajavidyalaya Campus
Tel 02 – 4291663, 02 - 4291719, 034 879 744 Fax 02 - 4291241, 034 8300227
mam_vijt99@hotmail.com
Update : 2014-11-29 12:44:02


 
พระปลัดสมัย ผาสุโก

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Director Academic Service Center for Mahamakut Buddhist University Isan Campus
Tel 043 – 241488, 043 - 239605 Fax 043 - 241502

Update : 2014-11-28 17:11:00


 
พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ
Phramaha Suphachai suphakitjo
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Director Religious College of Mahamakut Buddhist University Isan Campus
Tel 043 – 241488, 043 - 239605 Fax 043 - 241502
suphachai51@gmail.com
Update : 2014-11-29 13:15:06


 

พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ, เชยชมศรี
Phrmahawisak Chatasupo, choeichomsri
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Director Mahamakut Buddhist University Isan Campus Affairs
Tel 043 – 241488, 043 - 239605 Fax 043 - 241502
phramahawisak@gmail.com
Update : 2014-11-29 09:56:34


 
พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร (บุญเรือง)
Phramaha Punsombat Bunrueang
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Director Academic Service Center for Mahamakut Buddhist University Lanna Campus
Tel 053-270-9756 Fax 053-814-752
mbulannakubapoon@gmail.com
Update : 2014-11-29 10:55:22


 
ผศ.ดร.พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์ ปุญฺญธมฺโม
Asst.Prof.Dr.Phrakruvuttidhammabivat Phunyadhammo, Siprasert
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Director Mahamakut Buddhist University Lanna Campus Affairs
Tel 053-270-975-6 Fax 053-814-752

Update : 2014-11-29 10:46:59


 

พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย, มาตย์วงค์
Phrakrupalad Jittichai Cittichayo, Matwong
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
Director Religious College of Mahamakut Buddhist University Lanna Campus
Tel 053-270-9756 Fax 053-814-752
chai17jit@gmail.com
Update : 2014-11-29 13:33:34


 
พระครูปลัดทองใบ สุปาโส
Phrakrupalad Thongbai Supapaso
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Director Academic Service Center for Mahamakut Buddhist University Roi-et Campus
Tel 043 – 518364, 043 - 516076 Fax 043 - 514618

Update : 2014-11-29 12:50:12


 
พระครูคุณสารพินิจ

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Director Religious College of Mahamakut Buddhist University Rio-et Campus
Tel 043 – 518364, 043 - 516076 Fax 043 - 514618

Update : 2014-11-28 17:27:08


 

พระปริยัติธีรวงศ์ กิตฺติปาโล, เรืองศรี
Phrapariyattithirawong Kittipalo, Ruangsri
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Director Mahamakut Buddhist University Rio-et Campus Affairs
Tel 043 – 518364, 043 - 516076 Fax 043 - 514618
thirawong19@gmail.com
Update : 2014-11-29 12:54:08


 
ดร.พระครูปริยัติสาทร
Dr.
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
Director Mahamakut Buddhist University Sirindhorn rajavidyalaya Campus Affairs
Tel 042 830434, 042 813028 Fax 042 830686
wara-namo@hotmail.com
Update : 2014-11-28 17:32:57


 
พระมหาพุฒิพงศ์ สิริภิญโญ (อินทรพานิชย์
Phrmaha Phutthipong Siripinyo (Intarapanich)
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
Director Academic Service Center for Mahamakut Buddhist University Srilanchang Campus
Tel 042 830434, 042 813028 Fax 042 830686
puntipong@2013@gmail.com
Update : 2014-11-29 10:59:55


 

ดร.พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, สายศรี
Dr.Phramaha Vichian Dhammavajiro, Saisri
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
Director Religious College of Mahamakut Buddhist University Sirindhorn rajavidyalaya Campus
Tel 830434, 042 813028 Fax 042 830686
pm.vichian@gmail.com
Update : 2014-11-29 13:29:51


 
พระศรีธรรมประสาธน์

ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
Director Mahamakut Buddhist University Srithammasokkarat Campus Affairs
Tel ๐๘๖-๖๔๔-๔๙๓๔ Fax ๐๗๕-๓๑๐๒๙๓

Update : 2014-11-28 17:37:18


 
ดร.พระครูพิศิษฎ์คณาทร (วิมล สุดชี)
Dr.Phrakhrupisitkanaton Wimalo
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
Director Academic Service Center for Mahamakut Buddhist University Srithammasokkarat Campus
Tel 083 3981966 Fax 075 357968
kanaton51@gmail.com
Update : 2014-11-29 12:38:43


 

ผศ.ดร.พระครูสิริธรรมาภิรัติ อริยธมฺโม (ยศขุน)
Asst.Prof.Dr.Phrakhrusiridhammapirat Ariyadhammo (Yodkhun)
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
Director Religious College of Mahamakut Buddhist University Srithammasokkarat Campus
Tel 075-340-499 Fax 075-357-968
praborommatat@gmail.com
Update : 2014-11-29 10:51:36


 
พระครูสุธีวรสาร ฐิตปญฺโญ, จันทุม
Phrakrusutheevarasan Thitapunyo, Chantum
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
Director Mahamakut Buddhist University Yasothon College
Tel 045 – 711056 Fax 045 – 711567, 045 - 711056
chantum@51@gmail.com
Update : 2014-11-29 13:27:43


 
พระมหาจุรายุทธ ปโยโค
Phramaha Jirayut Payoko, Mulachiwa
ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
Director Mahamakut Buddhist University kalasin College
Tel 043 - 815393 Fax 043 – 815393 043 - 815855
jirayut_yot111@hotmail.com
Update : 2014-11-29 12:58:07


 

พระครูบวรคณานุศาสน์

ผู้อำนวยการ มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
Director Mahapajapati Theri College
Tel 081 – 7022076, 086 – 0123470, 086 – 0155830 Fax 044 - 249398

Update : 2014-11-28 16:49:40


 
พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
Chief Office of the Rector
Tel 0-2444-6000 ต่อ 1100 Fax 0-2444-6060

Update : 2014-11-28 17:45:05


 
พระครูโสภณศาสนกิจ

หัวหน้ากอง กองบริการการศึกษา
Head Educational Service Division
Tel 02 444 6000-1101 Fax 02 444 6060

Update : 2014-11-28 17:46:55


 

รศ.ดรสุวิทย์ ภาณุจารี
Assoc.Prof.Dr.Suwit Phanujaree
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
Chief Office of Education Quality Assurance
Tel 02-444-6000 ต่อ 1133,1134,1135 Fax 02-444-6079
Suwittmbu@hotmail.com
Update : 2014-11-28 17:48:01


 
นายอำนาจ ศรีบรรเทา
Mr.Amnart Sribantao
หัวหน้ากอง กองพัฒนานักศึกษา
Chief Students Development Affairs
Tel 02 444 6000-1105 activitylove@hotmail.com
Update : 2014-11-28 17:50:35


 
นายเอกวุฒิ บุตรโคษา

หัวหน้ากองกลาง กองกลาง
Chief Of Central Central Office
Tel 02 444 6000-1108 Fax 02 444 6060

Update : 2014-11-28 17:51:28


 

นายคำภา ภูสีฤทธิ์
Mr.Kampa Pooseerit
หัวหน้ากองแผนงาน กองแผนงาน
Chief Of Planning Division Planning Division
Tel 02 444 6000-1112 Fax 02 444 6074
kumpa-pa@hotmail.com
Update : 2014-11-28 17:52:45


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400