นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท)
The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
924 Sukhumvit Rd., Phrakanong
Khlong Toei
Bangkok 10110
Tel 0-2392-4021
Fax 0-2381-0750

Update : 2012-03-27 13:05:19


 

นาง พรพรรณ ไวทยางกูร
Mrs. Pornpun Waitayangkoon
ผู้อำนวยการ
President
Tel 0-2392-4021 ต่อ 1301 หน้าห้อง 1336, 1337 pwait@ipst.ac.th
Update : 2014-11-24 09:10:42


 
นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม
Mr. Narongsil Thooppanom
รองผู้อำนวยการ
Vice President
Tel 0-2392-4021 ต่อ 1415 หน้าห้อง 1326 ntoop@ipst.ac.th
Update : 2014-11-24 08:43:31


 
น.ส.จารุวรรณ แสงทอง
Miss Jaruwan Sangtong
รองผู้อำนวยการ
Vice President
Tel 0-2392-4021 ต่อ 1334 หน้าห้อง 1327 sangtong@ipst.ac.th
Update : 2014-11-24 08:39:42


 

นางกัญณัฎฐ์ สวัสดิ์สว่าง
Mrs.Kanyanat Sawadsawang
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant President
Tel 0-2392-4021 ต่อ 1329 หน้าห้อง 1327 Psuta@ipst.ac.th
Update : 2014-11-24 09:58:27


 
น.ส.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
MissSupattra Pativisan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant President
Tel 0-2392-4021 ต่อ 1201 หน้าห้อง 1205 Spati@ipst.ac.th
Update : 2014-11-24 09:20:57


 
นางจุรีกร ลรรพรัตน์
MrsJureekorn Luparath
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant President
Tel 0-2392-4021 ต่อ 1313 หน้าห้อง 1315 Jlapp@ipst.ac.th
Update : 2014-11-24 09:23:10


 

นายอุปการ จีระพันธุ
Mr.Ouppagarn Jeeraphanthu
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant President
Tel 0-2392-4021ต่อ 3501หน้าห้อง1304,3504 Ojeer@ispt.ac.th
Update : 2014-11-24 09:30:12


 
น.ส.วนิดา ธนประโยชน์ศักดิ์
MissWanida Tanaprayothsak
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant President
Tel 0-2392-4021ต่อ 1407หน้าห้อง1403 Wtana@ipst.ac.th
Update : 2014-11-24 09:38:15


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400