นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)

ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
24th Floor Phayathai Plaza Building, 128 Phayathai Road, Thungphayathai
Rajthevee
Bangkok, Thailand 10400
Tel 0 2216 3955
Fax 0 2216 5044-6
E-mail : info@onesqa.or.th www.onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:34:11


 

นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย
Miss Khanidtha Tangworasitthichai
รักษาการผู้อำนวยการ
Acting Director
Tel 0 2216 3955 ext. 192 khanidtha.j@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:34:37


 
ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
Dr.Worawit Phasawasuwas
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2216 3955 ext. 196 worawit@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 10:48:52


 
ดร.นันทา หงวนตัด
Dr.Nantha Nguantad
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2216 3955 ext.193 nantha.n@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:49:37


 

น.ส.นภาภร ส่งแสง
Miss Napaporn Songsaeng
หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง
Head of Assessment and Certification Bureau
Tel 02 216 3955 ext. 290 napaporn@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:52:33


 
น.ส.มาลัย ศรีศิริรุ่งโรจน์
Miss Malai Srisirirungrot
หัวหน้าสำนักพัฒนาและส่งเสริม
Head of Development and Promotion Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 159 malai@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:53:09


 
ดร.สมยศ ชี้แจง
Dr.Somyot Cheejaeng
หัวหน้าสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Head of Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 169 somyot.c@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:53:28


 

นายกมล อุ่นชู
Mr.Kamol Unchuhoo
หัวหน้าสำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Head of Operations Support Bureau
Tel 022163955 ext.160 kamol.u@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:53:41


 
นายกีรติ ฆารเจริญ
Mr.Keerati Karncharoen
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 สำนักประเมินและรับรอง
Head of Assessment and Certification of Basic Education Institutions Section 1 Assessment and Certification Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 250 keerati.k@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 11:22:36


 
น.ส.ภารดี เจียรนัยกูร
Miss Paradee Jearanaikool
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 สำนักประเมินและรับรอง
Chief of Assessment and Certification of Basic Education Institutions Section 2 Assessment and Certification Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 260 paradee@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:55:41


 

นายณัฐพล ธิตินานันทกูล
Mr.Nuttaphol Thitinanuntakool
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา สำนักประเมินและรับรอง
Chief of Assessment and Certfication of Vocational Educattion Institutions Section Assessment and Certification Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 270 nuttaphol@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 11:44:57


 
ดร.สุชญา สังข์จรูญ
Dr.Suchaya Sangcharoon
หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สำนักประเมินและรับรอง
Head of Assessment and Certification of Higher Education Institutions Section Assessment and Certification Bureau
Tel 0 2216 3955 ext.280 suchaya.s@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:01:01


 
นางมณีรัตน์ จันทนา
Mrs.Maneerat Juntana
หัวหน้าภารกิจพัฒนาระบบประเมิน สำนักพัฒนาและส่งเสริม
Head of Assessment System Development Section Development and Promotion Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 150 maneerat.j@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:21:39


 

นางศิริธร เวียนศิริ
Mrs.Siritorn Viensiri
หัวหน้าภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและส่งเสริม
Head of Promotion and Public Relations Development Section Development and Promotion Bureau
Tel 0 2216 3955 ext.168 siritorn.v@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:57:07


 
นางอรนิศา เพชรผล

หัวหน้าภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Head of Research and Knowledge Management Section Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2216 3955 ext.228 ornisa@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:57:57


 
นางวีรนุช สุขสว่าง
Mrs.Weeranuch Suksawang
หัวหน้าภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Head of Policy and Strategy Section Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 222 weeranuch@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 12:58:52


 

นางสาวชมภู เกิดคง

หัวหน้าภารกิจอำนวยการ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Head of Admistration Section Operation Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext.120 chompu.k@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 13:00:01


 
นายสมพล จารุธนศักดิ์กูร
Mr.Sompol Jaruthanasakkoon
หัวหน้าภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Head of Information Technology and Communications Section Operations Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 170 sompol@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 13:00:42


 
นางสาวพรรณทิพย์ หนุนวงษ์

หัวหน้างานนโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Head of Policy and Planning Unit Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2216 3955 ext.190 puntip@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 13:07:40


 

นางสาวนวลสุภัคร พูลทรัพย์

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Head of Foreign Affairs Unit Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2216 3955 ext.219 nualsupak.p@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 13:07:26


 
นางสายรุ้ง ประชากูล
Mrs.Sairung Prachakul
หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Head of General Administration Unit Operations Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 110 sairung@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 13:04:12


 
นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม

หัวหน้างานการเงินและบัญชี สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Head of Finance and Accounting Unit Operation Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext.132 siriwan.s@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 13:07:11


 

ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล จันทร์เจริญแดง

หัวหน้างานนิติการ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Head of Legal Affairs Unit Administration Section
Tel 0 2216 3955 ext.108 patarapol.j@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 13:02:54


 
น.ส.ชญานิษฐ์ ดุลยเกษม
Miss Chayanit Dulyakasem
หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Head of Human Resources Unit Operations Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 123 chayanit.d@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 13:06:28


 
น.ส.ภัทราพร เอกบรรณสิงห์
Miss Pattraporn Eakbunnasing
หัวหน้างานระบบสนับสนุน สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Head of Supporting System Unit Operations Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext. 172 pattraporn@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 13:05:52


 

นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย

หัวหน้างานระบบการประเมิน สำนักสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Head of Assessment System Unit Operation Support Bureau
Tel 0 2216 3955 ext.177 Thanaphat.s@onesqa.or.th
Update : 2019-05-22 13:06:55


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400