นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงศึกษาธิการ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University

๗๙ หมู่ ๑
วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
79 Moo 1
Wangnoi
Phranakornsiayudaya 13170
Tel 035248000
Fax 035248034
www.mcu.ac.th
Update : 2012-03-09 09:52:52


 

พระพระพรหมบัณฑิต
PhraPhra Bhrommabundit
อธิการบดี สำนักงานอธิการบดี
The Rector Office of the Rector
Tel 035248031 Fax 0352444006
rector@mcu.ac.th
Update : 2014-12-09 13:31:35


 
พระพระราชวรเมธี
PhraDr.Phra Rachavoramethi
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สำนักงานอธิการบดี
Vice-Rector for Administration Office of the Rector
Tel 035248022 Fax 035248061
-
Update : 2014-12-09 13:36:59


 
พระพระศรีคัมภีรญาณ
PhraAssoc.Prof Dr.Phra Srikhamphirayan
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กองวิชาการ
Vice-Rector for Academic Affairs Academic Affairs Division
Tel 035248010 Fax 035248013
somjin@mcu.ac.th
Update : 2014-12-09 13:38:33


 

พระพระสุวรรณเมธาภรณ์
PhraAsst. Prof. Dr. Phra Suwannamethaphorn
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กองแผนงาน
Vice-Rector for Planning and Development Planning Division
Tel 035248014 Fax 035248017
khunthong@mcu.ac.th
Update : 2014-12-09 13:42:54


 
พระพระราชวรมุนี
PhraPhrawisutthipattharathada
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต
Vice-Rector for Administration Student Affairs Division
Tel 035248060 Fax 035248061

Update : 2014-12-09 13:47:33


 
พระพระเมธีธรรมาจารย์
PhraPhrametheedammajara
รองอธิการบดีผ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ สำนักงานอธิการบดี
Vice-Rector for Public Relations and Propagation Office of the Rector
Tel 035248041 Fax 035248047
pisan63@hotmail.com
Update : 2014-12-09 13:46:51


 

พระพระโสภณวชิราภรณ์
PhraPhra Soponvachiraphorn
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี
Vice-Rector for Foreign Affairs Office of the Rector
Tel 035248020 Fax 035248065
showtikosw@mcu.ac.th
Update : 2014-12-09 13:46:21


 
ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
Asst. Dr.Surapon Suyaphom
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
Vice-Rector for General Affairs Office of the Rector
Tel 035248036 Fax 035248034
suraponhead@hotmail.com
Update : 2014-12-09 13:52:30


 
พระพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร
PhraPhramahasomboon Vutthikaro
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
Dean, Graduate School Graduate School
Tel 035248054 Fax 035248055

Update : 2014-12-09 14:04:57


 

พระพระสุธีธรรมานุวัตร
PhraPhrasuthidhammanuwat
คณบดีคณะพุทธศาสตร์ คณะพุทธศาสตร์
Dean, Faculty of Buddhism Faculty of Buddhism
Tel 035248096 Fax 035248097

Update : 2014-12-09 14:07:00


 
พระครูพระครูโสภณพุทธิศาสตร์
PhraPhrakhrusophonbuddhisartara
คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
Dean, Faculty of Education Faculty of Education
Tel 035248094 Fax 035248094
-
Update : 2014-12-09 14:02:00


 
พระพระเอกภัทร ผศ.ดร. อภิฉนฺโท,
PhraPhraAkkaphat Apichantho
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
Dean, Faculty of Humanities Faculty of Humanities
Tel 035248090 Fax 035248090
human_fac@hotmail.com
Update : 2014-12-09 14:04:18


 

พระพระครูปริยัติกิตติธำรงค์
PhraPhrakhrupariyattikitdamrong
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
Dean, Faculty of Social Sciences Faculty of Social Sciences
Tel 035248092 Fax 035248092
mcusocialreview@gmail.com
Update : 2012-03-09 13:54:08


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400