นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Office of the Permanent Secretary

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Tiwanond Road
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 1000
www.ops.moph.go.th
Update : 2014-10-08 10:46:20


 

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
Narong Sahametapat, M.D.
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Permanent Secretary Office of the Permanent Secretary
Tel 0 2590 1007, 0 2590 1014 Fax 0 2590 1014
narongsah@gmail.com
Update : 2014-11-18 09:59:06


 
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์
Wachira Pengjuntr, M.D.
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2590 1011, 0 2590 1230 Fax 0 2590 1140
wachira99@hotmail.com
Update : 2014-11-19 13:50:51


 
นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
Surachet Satitramai,M.D.
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2590 1015, 0 2590 1136 Fax 0 2591 8505
surachet10@homail.com
Update : 2014-11-18 10:23:32


 

นพ.อำนวย กาจีนะ
Amnuay Gajeena, M.D.
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2590 1013, 0 290 1139 Fax 0 2591 8507
ddggai@hotmail.com
Update : 2014-11-18 10:23:05


 
นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
suriya Wongkongkathep
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2590 1012, 0 2590 1137 Fax 0 2591 8506
suriya@health.moph.go.th
Update : 2014-11-19 13:34:05


 
นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์
Suthep Wacharaplyanone, M.D.
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Assistance Permanent Secretary for Inyerior Bureau of Inspection and Evaluation
Tel 0 2590 1703, 0 2590 1696 Fax 0 2590 1024
w-suthep@hotmail.com
Update : 2014-11-24 14:02:31


 

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
Thongchai Lertwilairatanpong, M.D.
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Assistance Permanent Secretary for Inyerior Office of the Permanent Secretary
Tel 0 2590 1297,0 2590 1298 Fax 0 2590 1297
drthong@gmail.com
Update : 2014-11-24 14:02:50


 
นพ.คำรณ ไชยศิริ
Kamron Chaisiri, M.D.
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 1 สำนักตรวจและประเมินผล
Director Inspector General Region 1 Bureau of Inspection and Evaluation
Tel 0 2590 1587, 0 2590 1594 Fax 0 25901475
kamronch@gmail.com
Update : 2014-11-19 14:02:36


 
นพ.เกียรติภูมิ วงศจริต
Kiattibhoom Vongrachit, M.D.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 2 สำนักตรวจและประเมินผล
Inspector General Region 2
Tel 0 2590 1487 Fax 0 2591 5829
kdukev@yahoo.com
Update : 2014-11-24 13:39:30


 

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
Sukhum Karnchanapimai, M.D.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 3 สำนักตรวจและประเมินผล
Inspector General Region 3
Tel 0 2590 1610 Fax 0 2591 8534
sukumkan@yahoo.com
Update : 2014-11-24 13:43:02


 
นพ.ธีรพล โตพันธานนท์
Theerapol Topanthanont, M.D.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 4, 12 สำนักตรวจและประเมินผล
Inspector General Region 4, 12
Tel 0 2590 1462 Fax 0 2590 8534
thrpl_t@yahoo.com
Update : 2014-11-24 13:44:00


 
นพ.วิศิษฏ์ ตั้งนภากร
Visit Tangnapakorn, M.D.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 5, 6 สำนักตรวจและประเมินผล
Inspector General Region 5, 6
Tel 0 2590 1488 Fax 0 2591 8532
visit.tang@gmail.com
Update : 2014-11-19 14:50:07


 

นพ.รัฐวุฒิ สุขมี
Rathavuth Sukme, M.D.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 7 สำนักตรวจและประเมินผล
Inspector General Region 7
Tel 0 2590 1467 Fax 0 2590 1431
rathvu@gmail.com
Update : 2014-11-19 14:58:19


 
นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
Chanvit Tharathep, M.D.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 8 สำนักตรวจและประเมินผล
Inspector General Region 8
Tel 0 2590 1474, 0 2590 1592 Fax 0 2590 1496
chanvitt@gmail.com
Update : 2014-11-19 15:03:36


 
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
Somsak Akksilp,M.D.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 9 สำนักตรวจและประเมินผล
Inspector General Region 9
akksilp_s@yahoo.com
Update : 2014-11-24 13:48:29


 

พญ.ประนอม คำเที่ยง
Mrs.Pranom Cometieng, M.D.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 10 สำนักตรวจและประเมินผล
Inspector General Region 10
Tel 0 2590 1470 Fax 0 2590 1431
pcmd01@hotmail.com
Update : 2014-11-24 14:19:15


 
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
Suwannachai Wattanayingcharoenchai, M.D.
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขต 11 สำนักตรวจและประเมินผล
Inspector General Region 11
Tel 0 2590 1466 Fax 0 2591 8532
s018795587@yahoo.com
Update : 2014-11-24 14:05:58


 


เขต 1 สาธารณสุขนิเทศก์
Region 1 Senior Medical

Update : 2014-11-19 15:18:23


 

นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์
Chaiyanan Thayawiat, M.D.
เขต 2 สาธารณนิเทศก์
Region 2 Senior Medical
Tel 0 2590 1600 Fax 0 2591 8588
chaiynan@yahoo.com
Update : 2014-11-19 15:19:07


 


เขต 3 สาธารณนิเทศก์
Region 3 Senior Medical

Update : 2014-11-24 14:07:40


 
นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ
Marut Jirasrattasiri, M.D.
เขต 4 สาธารณนิเทศก์
Region 4 Senior Medical
Tel 0 2590 1603, 0 2590 1596 Fax 0 2591 8588
marutcb9@gmail.com
Update : 2014-11-24 14:08:33


 

ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
Pongsawat Rattanasang, M.D.
เขต 5 สาธารณนิเทศก์
Region 5 Senior Medical
Tel 0 2590 1477, 0 2590 1490 Fax 0 2590 1431
pongsawat.thes@hotmail.com
Update : 2014-11-20 13:29:03


 
นพ.ธำรงค์ สมบุญตนนท์
Thamrong Sombooktanon, M.D.
เขต 6 สาธารณสุขนิเทศก์
Region 6 Senior Medical
Tel 0 2590 1228-9 Fax 0 2590 1431
thamrongs@hotmail.com
Update : 2014-11-21 13:46:41


 
นพ.อิทธิพล สูงแข็ง
Ittipol Soongkhang, M.D.
เขต 7 สาธารณสุขนิเทศก์
Region 7 Senior Medical
Tel 0 2590 1609 Fax 0 2590 1690
itnko@hotmail.com
Update : 2014-11-24 14:10:19


 

นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
Pisit Sriprasert, M.D.
เขต 8 สาธารณสุขนิเทศก์
Region 8 Senior Medical
Tel 0 2590 1582 Fax 0 2591 8588
drpisitnan@gmail.com
Update : 2014-11-24 14:11:35


 
นพ.ยุทธนา พูนพานิช
Yuttana Poonpanich, M.D.
เขต 9 สาธารณสุขนิเทศก์
Region 9 Senior Medical
Tel 0 25901471 Fax 0 2590 1431
yuttanapee@yahoo.com
Update : 2014-11-24 14:12:30


 
- ว่าง -
- Vacant -
เขต 10 สาธารณสุขนิเทศก์
Region 10 Senior Medical

Update : 2014-11-24 14:13:33


 

นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ
Jesada Chaikunrat
เขต 11 สาธารณสุขนิเทศก์
Region 11 Senior Medical
Tel 0 2590 1586 Fax 0 2591 8588
jc72012@hotmail.com, jc72012@gmail.com
Update : 2014-11-24 14:16:22


 
นพ.ยอร์น จิระนคร
Yorn Chiranakhon
เขต 12 สาธารณสุขนิเทศก์
Region 12 Senior Medical
Tel 0 2590 1479 Fax 0 2590 1431
pnho001@yahoo.com
Update : 2014-11-24 14:18:39


 
พญ.ประนอม คำเที่ยง
Mrs.Pranom Cometieng, M.D.
เขตสุขภาพส่วนกลาง กทม. สำนักตรวจและประเมินผล
Bureau of Inspection and Evaluation
Tel 0 2590 1470 Fax 0 2590 1431
pcmd01@hotmail.com
Update : 2014-11-24 14:29:06


 

นพ.กำจัด รามกุล
Kamjad Ramakul, M.D.
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข (ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านสาธารณสุข) สำนักวิชาการสาธารณสุข
Health Technical Office (Senior Adviser on Public Health Medical Doctor, Advisory Level Health Technical Office
Tel 0 2590 1248, 0 2590 1250 Fax 0 2590 1248
kamjad1@yahoo.com
Update : 2014-11-24 14:57:41


 
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
Supakit Sirilak, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักวิชาการสาธารณสุข
Senior Adviser (Preventive Medicine) Chief, Health Technical Office
Tel 0 2590 1717 Fax 0 2590 1717
konc62@yahoo.com
Update : 2014-11-27 15:18:31


 
ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์
Dr.Nattaya Patanavanichanan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ด้านกำกลังคนสาธารณสุข) สำนักวิชาการสาธารณสุข
Senior Adviser (Public Human Resource) Chief, Health Technical Office
Tel 0 2590 1716, 0 2590 1692 Fax 0 2590 1704
nattaya-pa@hotmail.com
Update : 2014-11-27 15:20:44


 

รศ.(พิเศษ)ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
Assoclate Professor.Kitti Pitaknitinun,Rphl
นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ (ด้านอาหารและยา) สำนักวิชาการสาธารณสุข
Senior Adviser (Food and Drug Technical Officer) Chief, Health Technical Office
Tel 0 2590 1714 Fax 0 2590 1704
kittipitak@gmail.com
Update : 2014-11-27 15:24:09


 
พญ.ดวงตา อ่อนสุวรรณ (รก.)
Dr.Duangta Onsuwan, M.D. Acting
ผู้ทรงคุณวุฒิบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักวิชาการสาธารณสุข
Physicians, Government office, Consultant Chief, Health Technical Office
Tel 0 2590 1691, 0 2590 1715 Fax 0 2590 1704
duangta_o@hotmail.com
Update : 2014-11-27 15:26:58


 
นพ.จิโรจ สินธวานนท์ (รก.)
Dr.Jirot Sindhvananda,M.D.(Acting)
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม) สำนักวิชาการสาธารณสุข
Senior Advisor on Internal Medicine,Advisory Level Chief, Health Technical Office
Tel 0 2590 1707, 0 2590 1708 Fax 0 2591 8523
jsindhva@gmail.com
Update : 2014-11-27 15:29:49


 

นพ.บัญชา ค้าของ
Bancha Khakhong
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2590 1123, 0 2590 1114 Fax 0 2591 8516
uchakrit@yahoo.com
Update : 2014-11-25 07:06:31


 
นางนันทพร มานะเนตร
Mrs.Nuntaporn Manate
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
Director General Administration Division
Tel 0 2590 1175, 0 2590 1178 Fax 0 2590 1998
nuntaporn.m@moph.mail.go.th
Update : 2014-11-25 07:04:38


 
นายวิฑูร เล็งมงคลกุล
Mr.Witune Lengmongkonkul
ผู้อำนวยการ กลุ่มคลังและพัสดุ
Director Finance and Supplies Division
Tel 0 2590 1280 Fax 0 2591 6273
wilen44@gmail.com
Update : 2014-11-25 07:08:41


 

น.ส.ภาวนา เผือกผาสุข
MissPawana Puakpasuk
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล
Director Personnel Division
Tel 0 2590 14010, 0 2590 1412 Fax 0 2590 1424
pawana.p@moph.mail.go.th
Update : 2014-11-25 07:13:25


 
นางสุดา ทองผดุงโรจน์
Mrs.Suda Thongpadungrojana
ผู้อำนวยการ กลุ่มกฎหมาย
Director Legal Affairs Division
Tel 0 2590 1439, 0 2591 8573 Fax 0 2590 1434
suda_19924@hotmail.com
Update : 2014-11-25 07:26:55


 
น.ส.ยุพิน ตันวิสุทธิ์
MissEupin Tanvisuth
ผู้อำนวยการ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
Director Discipline and Morality Promotion Division
Tel 0 2590 1316 Fax 0 2591 8589
eupin.t@moph.mail.go.th
Update : 2014-11-25 13:37:26


 

นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
Polawat Witoolkollachit, M.D.
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2590 1217, 02590 1214 Fax 0 2590 1215
polawat.w@gmail.com, polawat.w@moph.go.th
Update : 2014-11-25 13:45:24


 
นพ.อภิชาติ รอดสม
Aphichat Rodsom, M.D.
ผู้อำนวยการ สถาบันพระบรมราชชนก
Director Praboromarajchanok Institute of Health Manpower Development
Tel 0 2590 1920 Fax 0 2590 1918, 0 2591 8619
aphichalr@yahoo.com
Update : 2014-11-26 14:42:17


 
ดร.กาญจนา จันทร์ไทย
Dr.Kanjana Chunthai, Ph.D
ผู้อำนวยการ สำนักการพยาบาล
Director Bureau of Nursing
Tel 0 2590 6124 Fax 0 2590 6295, 0 2591 8268
chunkanjana@hotmail.com
Update : 2014-11-25 14:06:15


 

นายสันติ ศิริโกมล

ผู้อำนวยการ สำนักตรวจและประเมินผล
Director Bureau of Inspection and Evaluation
Tel 0 2590 1953, 0 2590 1826 Fax 0 2590 1826

Update : 2014-11-25 14:10:01


 
นพ.สมยศ ศรีจารนัย
Somyote Srliaranai, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Bureau of Policy and Strategy
Tel 0 2590 1387 Fax 0 2590 1393
ssrjaranal@gmail.com
Update : 2014-11-26 09:52:37


 
นพ.ภูษิต ประคองสาย
Phusit Prakongsai, MD.Ph.D.
ผู้อำนวยการ สำนักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ
Director Bureau of International Health
Tel 0 2590 1969, 0 2590 1373 Fax 0 2590 1374,0 2591 8562
phu.sit@ihpp.thaigon.net
Update : 2014-11-25 14:47:56


 

นางศิริมา ธีระศักดิ์
Mrs.Sirima Teerasak
ผู้อำนวยการ สำนักสารนิเทศ
Director Director, Bureau of Information
Tel 0 2590 1402-3 Fax 0 2591 8612-3
sirimama@gmail.com
Update : 2014-11-25 14:52:05


 
นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
Nutthapong Wongwiwat, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการสาธารณสุข
Director Bureau of Public Health
Tel 0 2590 1761 Fax 0 2590 1802
nutortho@gmail.com
Update : 2014-11-25 15:19:30


 
นพ.อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร
Anurak Amornpetchsathaporn,M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน
Director
Tel 0 2590 1864 Fax 0 2590 1771
anurakmd@gmail.com
Update : 2014-11-25 15:29:24


 

นางการวี แก้วนพันนา
Mrs.Paravee Kaewpanna
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Administration System Development Office
Tel 0 2590 1018 Fax 0 2590 1406
paravee.kpr@gmail.com
Update : 2014-11-25 15:32:43


 
นางพรทิพย์ วงศ์รัตนพงษ์
Mrs.Porntip Vongrattanapong
หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
Chief Internal Audit
Tel 0 2590 2345 Fax 0 2590 2337
kunveaw@hotmail.com
Update : 2014-11-26 09:23:05


 
นางนฬญา ดำรงคะวิริยะพันธ์
Mrs.Naraya Damrongkaviriyapan
หัวหน้า กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit Division Office of Permanent Secretary of Public Health
Tel 0 2590 1512 Fax 0 2590 1522
d.naraya@hotmail.com
Update : 2014-11-26 09:27:25


 

นายบัญชา ค้าของ
Mr.Bancha Khakhong, M.D.
ผู้อำนวยการ กลุ่มประกันสุขภาพ
Director Health Insurance Office
Tel 0 2590 1565 Fax 0 2951 0119
uchakrit@yahoo.com
Update : 2014-11-26 09:31:03


 
พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
Achara Nithi-aphinyasakul, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
Director Office of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctors
Tel 0 2590 1975 Fax 0 2590 1975
achara@cpird.in.th
Update : 2014-11-27 15:33:11


 


ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
Director
Tel 0 2590 1251, 0 2590 1141 Fax 0 2590 1142

Update : 2014-11-26 10:14:46


 

นพ.คำรณ ไชยศิริ
Kamron Chaisiri, M.D.
ผู้อำนวยการ ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข
Director Inspector General
Tel 0 2590 2174, 0 2590 8504 Fax 0 2591 8537
kamronch@gmail.com
Update : 2014-11-26 10:22:18


 


ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
Director
Tel 0 2590 2876 Fax 0 2590 2877

Update : 2014-11-26 10:23:23


 
น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
Boonruang Triruanworawat, Sgn.Ldr., M.D.
ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงสาธาณณสุข
Director Narcotics Command Center for Drug Elimination, Ministry of Public Health, Thailand
Tel 0 2590 2422 Fax 0 2590 1863
boonruang45@gmail.com
Update : 2014-11-28 09:24:30


 

นายธนชีพ พีระธรณิศร์
Thanacheep Perathornich
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
Director Bureau of Food Safety Extention and Support
Tel 0 2965 9730 Fax 0 2588 3020
thana_1692@hotmail.com
Update : 2014-11-26 13:30:54


 
นพ.วินัย สวัสดิวร

เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

Tel 0 21414000, 0 2141 5045 Fax 0 2143 9730

Update : 2014-11-26 14:29:35


 
นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร

เลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

Tel 0 2872 1669 Fax 0 2872 1602-4

Update : 2014-11-26 14:35:05


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400