นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
Department of Medical Services

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 6000, 0 2591 8339-45
www.dms.moph.go.th
Update : 2014-11-06 11:07:33


 

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา
Suphan Srithamma, M.D.
อธิบดี
Director General
Tel 0 2591 8231, 0 2590 6001, 0 2590 6004 Fax 0 2591 8232
suphans@health2.moph.go.th
Update : 2014-11-05 14:07:40


 
นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
Prapon Tangsrikertikul , M.D.
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2591 8236, 0 2590 6005 Fax 0 2591 8235
Prapon.t@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 14:10:27


 
นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ
Paskorn Chaivanichsiri, M.D.
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2591 8241, 0 2590 6126 Fax 0 2965 9856
paskorn.c@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 14:13:31


 

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช
Narong Aphikulvanich, M.D.
รองอธิบดี
Deputy Director General
Tel 0 2591 8237 8, 0 2590 6008 9 Fax 0-2591-8237
janvaphi@gmail.com
Update : 2014-11-05 14:16:41


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองอธิบดี
Deputy Director General

Update : 2014-11-05 14:18:07


 
นพ.สมเกียรติ โพธิสัตย์
Somkiat Potisat, M.D.
ที่ปรึกษา
Senior Advisor
Tel 0-2590-6251 Fax 0-2965-9854
Somkiat.p@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 14:22:28


 

ทพ.สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ
Somchai Chaisupamongkollarp, D.D.S
ที่ปรึกษา
Senior Advisor
Tel 0 2590 6223, 0 2591 8247 Fax 0 2591 8244
Somchai.c@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 14:26:59


 
พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ
Narumol Sawanpanyalert, M.D.
ที่ปรึกษา
Senior Advisor
Tel 0 2590 6271 Fax 0 2591 8276
Narumol.s@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 14:30:18


 


สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
Tel 0 2590 6075-6 Fax 0 2591 8253

Update : 2014-11-05 15:27:50


 

น.ส.ขนิษฐา มินวงษ์
MissKhanittha Minwong
เลขานุการกรม
Secretariat
Tel 0 2591 8252, 0 2590 6080 2 Fax 0 2591 8253
Khanittha.m@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 15:31:00


 


กองคลัง
Finance Division
Tel 0 2590 6023 Fax 0 2591 8255-6

Update : 2014-11-07 15:17:00


 
น.ส.วันทนา แจ้งประจักษ์
MissWantana Jangprajak
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2590 6102 Fax 0 2591 8256
wanta.chan@yahoo.co.th
Update : 2014-11-05 15:35:22


 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
Nopparatrajathanee Hospital
Tel 0 2517 4270-9 Fax 0 2917 8800

Update : 2014-11-05 15:35:38


 
นพ.อุทัย ตัณศลารักษ์
Uthai Tanslaruk, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2517 0606, 0 2517 4270-9 ext. 7632, 7649 Fax 0 2517 4262
Uthai.t@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 15:37:36


 


โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Mettapracharak Hospital (Wat Raikhing)
Tel 0 3422 5818, 0 3422 5417-20 Fax 0 3432 1243

Update : 2014-11-05 15:37:59


 

นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์
Pannet Pangputhipong, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3422 5818 ext. 5119 Fax 0 3432 1243
Pannet.p@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 15:39:08


 


โรงพยาบาลราชวิถี
Rajavithi Hospital
Tel 0 2354 8108-37, 0 2354 8164-74 Fax 0 2354 8146

Update : 2014-11-05 15:39:16


 
นพ.อุดม เชาวรินทร์
Udom Chaovarindr, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2354 8138, 0 2354 8108-37 ext. 3217-9 Fax 0 2354 8104
cudomv@gmail.com
Update : 2014-11-05 15:41:06


 โรงพยาบาลเลิดสิน
Lerdsin Hospital
Tel 0 2353 9800-1 Fax 0 2353 9756

Update : 2014-11-07 15:29:10


 
นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์
Sompong Tanjariyaporn, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2353 9758 Fax 0 2353 9756
sompong25711@yahoo.com
Update : 2014-11-05 15:43:34


 


โรงพยาบาลสงฆ์
Priest Hospital
Tel 0 2640 9537-70 Fax 0 2354 4287

Update : 2014-11-05 15:44:07


 

นพ.สมนึก อร่ามเธียรธำรง
Somnuk Aramtiantamrong, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2354 4279,0 2640 9537-70 ext. 1308 Fax 0 2644 9185
Somnuk.a@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 15:45:34


 


ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
Sirindhorn National Medical Rehabilitation Center
Tel 0 2591 4242, 0 2591 3748, 0 2965 9186-8 Fax 0 2591 4242, 0 2591 3748, 0 2965 9186-8

Update : 2014-11-07 15:30:56


 
พญ.ดารณี สุวพันธ์
Daranee Suvapan, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2591 4945, 0 2591 4242 ext. 6716 Fax 0 2591 4945
Daranee.s@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 15:47:22


 สถาบันทันตกรรม
Institute of Dentistry
Tel 0 2588 4005-8 Fax 0 2588 4004

Update : 2014-11-05 15:47:38


 
ทพญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล
Chaweewan Pakdethanakul, D.D.S.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2589 9093, 0 2588 4005-8 ext. 1409 Fax 0 2588 4004
dtchaweewan@gmail.com
Update : 2014-11-05 15:49:08


 


สถาบันประสาทวิทยา
Prasat Neurological Institute
Tel 0 2354 7075-83, 0 2644 7265-71, 0 2644 7333-6 Fax 0 2354-7072

Update : 2014-11-07 15:37:55


 

นพ.อุดม ภู่วโรดม
Udom Poovarodom, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2354 7074 ext.1260 Fax 0 2354 7085
Boonchai.p@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-07 15:33:50


 


สถาบันพยาธิวิทยา
Institute of Pathology
Tel 0 2354 8208-15 Fax 0 2354 8200

Update : 2014-11-05 15:52:34


 
นพ.บุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล
Boonchai Pipatvanichgul, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2354 8205 Fax 0 2354 8200
somboondr@gmail.com
Update : 2014-11-05 15:53:55


 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
National Cancer Institute
Tel 0 2354 7025, 0 2354 0306-14, 0 2354 7028-35 Fax 0 2354 7037

Update : 2014-11-05 15:54:12


 
นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ
Weerawut Imsamran, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2354 7036, 0 2354 0306-14 ext. 1501 Fax 0 2354 7036
armohmy@yahoo.com
Update : 2014-11-05 15:56:00


 


สถาบันธัญญารักษ์
Thanyarak Institute
Tel 0 2531 0080-8 Fax 0 2531 0085

Update : 2014-11-05 15:59:51


 

นพ.วิโรจน์ วีรชัย
Viroj Verachai, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2531 2909, 0 2531 0080-8 ext. 311 Fax 0 2523 6008
Viroj.v@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 16:01:07


 


สถาบันโรคทรวงอก
Chest Disease Institute
Tel 0 2580-3423, 0 2591-9999 Fax 0 2547 0935

Update : 2014-11-07 15:54:01


 
พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ (รก.)
Vibhan Sungkahapong, M.D. (Acting)
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2547 0900 Fax 0 2547 0935
Vibhan.s@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-07 15:02:24


 สถาบันโรคผิวหนัง
Institute of Dermatology
Tel 0 2354 5222 Fax 0 2354 8042, 0 2354 8046

Update : 2014-11-07 15:54:56


 
พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ
Mingkwan Wichaidit, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2354 8041 Fax 0 2354 8046
ming.wichaidit@gmail.com
Update : 2014-11-05 16:10:29


 


สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
Institute of Medical Research and Technology Assessment
Tel 0 2590 6245 Fax 0 2965 9844

Update : 2014-11-05 16:10:44


 

นพ.กรกฎ จุฑาสมิต
Korakot Chutasmit, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2590 6270, 0 2590 6397 Fax 0 2965 9844
korakot.chutasmit@gmail.com
Update : 2014-11-05 16:12:04


 


สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
Supreme Patriarch Nyanasanwara Institute of Geriatric Medicine
Tel 0 2591 8277 Fax 0 2591 8277

Update : 2014-11-07 15:59:25


 
นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์
Prapun Phongkhanittanon, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2590 6255 Fax 0 2591 8277
drprapun@yahoo.com
Update : 2014-11-05 16:13:47


 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Queen Sirikit National Institute of Child Health
Tel 1415 Fax 0 2354 8326

Update : 2014-11-07 15:05:41


 
พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร
Siraporn Sawasdivorn, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2354 8323, 0 2354 8333-43 ext. 2620 Fax 0 2354 8326
Siraporn.s@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 16:15:07


 


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Personnel Division
Tel 0 2591 6200 Fax 0 2591 8261

Update : 2014-11-07 15:18:26


 

นายสุรพงษ์ ศิวาธรณิศร
Mr.Surapong Sivataranis
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2590 6202 Fax 0 2591 8261
Surapong.s@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 16:17:05


 


สำนักยุทธศาสตร์
Bureau of Strategy
Tel 0 2590 6345 Fax 0 2591 8279,0 2965 9555

Update : 2014-11-05 16:17:29


 
นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ
Chumni Jittreprasert, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2591 8263, 0 2590 6350 Fax 0 2591 8279
Chumni.j@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 16:20:22


 กลุ่มตรวจสอบภายใน
Office of Internal Audit
Tel 0 2590 6176, 0 2590 6228, 0 2590 6232 Fax 0 2590-6176

Update : 2014-11-05 16:20:38


 
นางจิตราภัฎร์ อิงคกุล
Mrs.Chitrapat Ingkakul
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2591 8272, 0 2590 6231 Fax 0 2590 6176
Chitrapat.i@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 16:25:22


 


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Group
Tel 0 2591 8234, 0 2590 6135-7 Fax 0 2591 8234

Update : 2014-11-05 16:21:40


 

น.ส.บังอร บุญรักษาสัตย์ (รก.)
MissBungorn Boonrucksasat (Acting)
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2590 6132-3 Fax 0 2591 8234

Update : 2014-11-07 15:06:56


 


สำนักสารสนเทศการแพทย์
Medical Information and Communications Bureau
Tel 0 2590 6315 Fax 0 2591 8278

Update : 2014-11-05 16:24:41


 
นพ.ธานินทร์ สนธิรักษ์
Tanin Sonthiraksa, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2590 6316 Fax 0 2591 8278
taitanin@gmail.com
Update : 2014-11-05 16:26:57


 สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health Clinic
Tel 0 2590 6052, 0 2590 6038, 0 2590 6057 Fax 0 2590 6039

Update : 2014-11-05 16:27:26


 
นพ.มานัส โพธาภรณ์
Manus Potaporn, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2354 8074 Fax 0 2354 8146
Manus.p@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-07 15:13:28


 


สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
Institute of Undergraduate Medical Education Department of Medical Services (MOPH) in Affiliation with Rangsit University
Tel 0 2354 8054 - 5, 0 2644 7000-13 ext. 2707-8 Fax 0 2354 8055

Update : 2014-11-05 16:30:14


 

นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
Prapon Tangsrikertikul, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2591 8236, 0 2590 6005 Fax 0 2591 8035
Prapon.t@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 16:32:06


 


สำนักกฎหมายการแพทย์
Bureau of Medical Law
Tel 0 2590 6381 Fax 0 2590 6381

Update : 2014-11-05 16:35:01


 
พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล
Orapun Metadilogkul, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2590 6375 Fax 0 2590 6381
orapun.m@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 16:43:01


 สถาบันเวชศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
Institute of Sports and Exercise Medicine
Tel 0 2353 9734 Fax 0 2353 9756

Update : 2014-11-05 16:45:54


 
นพ.วีระ สถิรอังกูร
Vera Sathira-Angkura , M.D.
ผู้อำนวยการ

Tel 0-2353-9801 Fax 0-2353-9756
vsathira@hotmail.com
Update : 2014-11-07 16:03:45


 


สำนักวิชาการแพทย์
Bureau of Medical Technical and Academic Affairs
Tel 0 2590 6227 Fax 0 2591 8244

Update : 2014-11-05 16:50:39


 

ทพ.สมชัย ชัยศุภมงคลลาภ
Somchai Chaisupamongkollarp, D.D.S.
ผู้อำนวยการ

Tel 0 2590 6223 Fax 0 2591 8244
Somchai.c@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 16:52:08


 


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital
Tel 0 5392 0200 Fax 0 5392 0202

Update : 2014-11-06 09:46:51


 
นพ.สมบูรณ์ ทศบวร
Somboon Tosborvorn, M.D.


Tel 0 5392 0201 Fax 0 5392 0202
somboondr@gmail.com
Update : 2014-11-07 15:14:19


 โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
Chonburi Cancer Hospital
Tel 0 3878 4001-5, 0 3878 3997 Fax 0 3878 3995

Update : 2014-11-06 10:03:16


 
นพ.กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ
Kitisak Thepsuwan, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3845 5067, 0-3878-3995 ext. 121 Fax 0 3878 3995
Kitisak.t@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 10:08:21


 


โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
Lopburi Cancer Hospital
Tel 0 3662 1800 Fax 0 3642 1679

Update : 2014-11-06 10:04:37


 

นพ.สมภพ แสงกิตติไพบูลย์
Sumphob Sangkittipaiboon, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3662 1800 ext. 124, 7451 Fax 0 3642 1679
Somphob87@gmail.com
Update : 2014-11-07 16:16:26


 


โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
Lampang Cancer Hospital
Tel 0 5433 5262-8 Fax 0 5433 5273

Update : 2014-11-06 10:09:32


 
นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา
somkiat Lalitwongsa, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5433 5271, 0 5433 5262-8 ext. 541 Fax 0 5433 5273
Somkiat.l@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 10:10:26


 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Cancer Hospital
Tel 0 4528 5610-4 Fax 0 4528 5618

Update : 2014-11-06 10:11:18


 
นพ.ถวิล กลิ่นวิมล
Tawin Klinvimol, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 4528 5616,0 4528 5610-4 ext 8320-1 Fax 0 4531 4117
Tawin.k@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 10:12:01


 


โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
Udon Thani Cancer Hospital
Tel 0 4220 7375-80 Fax 0 4220 7384

Update : 2014-11-07 16:06:06


 

นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา
Isara Chiawiriyabunya, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 4220 7382 Fax 0-4220-7384
Isara.c@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 10:14:11


 


โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Cancer Hospital
Tel 0 7727 7555 Fax 0 7727 7556

Update : 2014-11-07 16:07:02


 
นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
Sukit Tassanasunthornwong, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 7727 7577 Fax 0 7727 7556
Sukit.t@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 10:16:25


 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
Maha Vajiralongkorn Cancer Hospital
Tel 0 2546 1960-6 Fax 0 2546 1968

Update : 2014-11-06 10:17:07


 
นพ.ธนเดช สินธุเสก
Tanadej Sinthusake, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2546 1969 Fax 0 2546 1968
Tanadej.s@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 10:17:47


 


โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
Thanyarak Chiangmai Hospital
Tel 0 5329 8082-85,89 Fax 0 5337 2732

Update : 2014-11-07 16:08:47


 

นพ.วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์
Worapong Samrantiwawan, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5337 2436 Fax 0 5337 2732
Worapong.s@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 11:07:18


 


โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
Thanyarak Songkhla Hospital
Tel 0 7446 7453, 0 7446 7468, 0 7446 8396 Fax 0 7446 7480

Update : 2014-11-06 11:08:25


 
นพ.ธวัช ลาพินี (รก.)
Tawat Lapinee, M.D. (Acting)
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 7446 7468, 0 7446 8396 Fax 0 7446 7480
Tawat.l@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 11:10:22


 โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
Thanyarak Khonkaen Hospital
Tel 0 4334 5390-2 Fax 0 4324 6067

Update : 2014-11-06 11:11:58


 
นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา
Sarayuth Boonchaipanitwattana, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 4334 5390-2 ext. 111 Fax 0 4324 6067
Sarayuth.b@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 11:13:31


 


โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
Thanyarak Pattani Hospital
Tel 0 7346 0351-3 Fax 0 7346 0359

Update : 2014-11-06 11:14:20


 

นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์
Adisak Ngamkajornviwat, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 7346 0351-3 ext. 1111 Fax 0-7346-0359
Adisak.n@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 11:15:16


 


โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
Thanyarak Maehongson Hospita
Tel 0 5361 3051-5 Fax 0 5361 3052

Update : 2014-11-06 11:17:01


 
-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 5361 3051-5 Fax 0 5361 3052

Update : 2014-11-06 11:19:37


 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
Thanyarak Udon Thani Hospital
Tel 0 4229 5760 Fax 0 4229 5755

Update : 2014-11-07 16:10:37


 
นพ.ธิติ อึ้งอารี
Thiti Aungaree, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0-4229-5761 Fax 0-4229-5755
thiti17260@yahoo.com
Update : 2014-11-06 11:23:16


 


โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง
Southern Tropical Dermatology Hospital, Thang Province
Tel 0 7520 1201 Fax 0 7520 1221

Update : 2014-11-07 16:11:25


 

นพ.วรเชษฐ อนันตรังสี
Worachet Anuntrangsee, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 7520 1210 Fax 0 7520 1211
Worachet.a@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 11:26:33


 


โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
The Supreme Patriarch Nyanasanwara Geriatric Medicine Hospital, Chonburi Province
Tel 0 3834 3565-8 Fax 0 3834 3571-3

Update : 2014-11-07 16:12:06


 
นพ.ศักดิ์ชัย ถิรวิทยาคม
Sakchai Thiravitayacom, M.D.
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 3834 3570 Fax 0 3834 3571-3
Sakchai.t@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-06 11:28:17


 

นพ.สุทัศน์ ดวงดีเด่น
Suthat Duangdeeden, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการกรมการแพทย์
Director Bureau of Medical Services Inspection
Tel 0 2590 6332 , 0 2590 6330 Fax 0 3438 8744
Suthat.d@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-07 15:23:45


 
พญ.ศศิธร ศิริมหาราช
Sasitorn Sirimaharaj, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 1
Director Regional Medical Office 1
Tel 0 5392 0200 Fax 0 5392 0202
Sasitorn.s@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 15:00:33


 
- ว่าง -
- Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 2
Director Regional Medical Office 2

Update : 2014-11-05 15:00:51


 

นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ
Sakarin Wonglertsiri, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 3
Director Regional Medical Office 3
Tel 0 2517 4270 9 ext.7666,7627 Fax 0 2517 4262
sakarain_md@hotmail.com
Update : 2014-11-05 15:03:33


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 4
Director Regional Medical Office 4

Update : 2014-11-05 15:04:44


 
นพ.เกรียงไกร นามไธสง
Kriengkri Namthaisong, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 5
Director Regional Medical Office 5
Tel 0 2547 0999 ext.30919 Fax 0 2591 8943
nkrieng9@yahoo.com
Update : 2014-11-05 15:08:20


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 6
Director Regional Medical Office 6

Update : 2014-11-05 15:12:26


 
นพ.ชาญชัย ธงพานิช
Chanchai Thongphanit, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 7
Director Regional Medical Office 7
Tel 0 4334 5390 2 ext.102 Fax 0 4324 6067
Chanchai.t@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 15:14:51


 
-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 8
Director Regional Medical Office 8

Update : 2014-11-06 11:29:48


 

พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
Walaiorn Pratchayapruit, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 9
Director Regional Medical Office 9
Tel 0 2354 8036-40 Fax 0 2354 8042
Walaiorn.p@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 15:22:06


 
นพ.เมธี วงศ์เสนา
Matee Wongsena, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 10
Director Regional Medical Office 10
Tel 0 4528 5610 4 Fax 0 4528 5618
Metee.w@dms.mail.go.th
Update : 2014-11-05 15:23:18


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 11
Director Regional Medical Office 11

Update : 2014-11-05 15:24:58


 

-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์เขต 12
Director Regional Medical Office 12

Update : 2014-11-06 11:31:54


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400