นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 3000
Fax 0 2591 8397
www.ddc.moph.go.th
Update : 2014-10-08 10:49:27


 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
Dr.Suwannachai Wattanayingcharoenchai
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2590 3351,0 2590 3369,0 2590 3802 Fax 0 2591 8398
s018795587@yahoo.com
Update : 2018-03-26 14:07:26


 
นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
Dr.Panumard Yarnwaidsaku,M.D.
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2590 3003,0 2590 3353 Fax 0 2591 8399
ypanumard@yahoo.com
Update : 2016-10-06 11:02:41


 
นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ
Dr.ASADANG RUAYAJIN
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2590 3004, 0 2590 3279 Fax 0 2590 3808
rasadang@yahoo.com
Update : 2016-10-06 11:04:42


 

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
Dr. Tanarak Plipat
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0-2590-3390,0-2590-3227 Fax 0 2590 3256
kepidem@gmail.com
Update : 2017-05-16 09:36:07


 
นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส
Dr.Kajohnsak Kaewjarus
รองอธิบดี

Tel 0 2590 3002, 0 590 3809 Fax 0 2590 3276
kajohnsak.ddc@gmail.com
Update : 2018-03-26 14:08:48


 
นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข
Dr.Sombat Thanphasertsuk, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2590 3223 Fax 0 2965 9089
sombat.than@yahoo.com
Update : 2014-10-16 13:40:39


 

นพ.กฤษฎา มโหทาน
Dr.Krisada Mahotan, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2590 3327,0 2588 3724 Fax 0 2590 3330
mahotarn@gmail.com
Update : 2015-07-27 14:02:46


 
พญ.ปิยะนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
Dr.Piyanit Tharmaphornpilas, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2590 3169 Fax 0 2965 9152
piyanit@health.moph.go.th
Update : 2014-10-16 10:23:20


 
นพ.พรชัย จิระชนากุล
Dr.Pronchai Chirachanakul, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2590 3408 Fax 0 2590 3411
ppchirach@gmail.com
Update : 2014-10-16 10:24:09


 

พญ.ศรีประพา เนตรนิยม
Dr.Sriprapa Nateniyom, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2212 2279,0 2211 2224 Fax 0 2212 5935
nateniyans@yahoo.com
Update : 2015-07-27 14:05:04


 
นพ.จีระพัฒน์ ศิริชัยสินธพ
Dr.Jeeraphat Sirichaisinthop, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 3626 6142 Fax 0 3626 7586
grphat@hotmail.com,grphat@yahoo.com
Update : 2015-07-27 14:06:40


 
พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
Dr.Petchawan Pungrassami, M.D
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2212 2279 Fax 0 2212 1408
petchawanp@yahoo.com
Update : 2015-07-27 14:07:33


 

พญพัชรา ศิริวงศ์รังสรร
Dr.Pachara Sirivongrangson, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2590 3009 Fax 0 2965 9569
pasirivong@yahoo.com
Update : 2015-07-27 14:09:37


 
นพ.วิชัย สติมัย
Dr.Wichai Satimai, M.D.
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุมฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2590 3137 Fax 0 2591 8427
wichai1097@ddc.moph.go.th
Update : 2015-07-27 14:14:45


 
นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
Dr.Somkiat Siriruttanapruk, M.D.
นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2590 3008 Fax 0 2591 8408
sumitra.ann@gmail.com
Update : 2015-07-27 14:13:19


 

พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์
Dr.Jurai Wongsawat, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medici
Tel 0 2590 3523 Fax 0 2590 3411
juraiw@hotmail.com
Update : 2018-03-28 16:43:37


 
นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ
Dr.Taweesap Siraprapasiri
นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2590 3828-9 Fax 0 2965 9153
taweesap@rocketmail.com
Update : 2015-07-27 14:20:32


 
นพ.อาจินต์ ชลพันธ์
Dr.Arjin Cholapand, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2386 8153 #233 Fax 0 2386 8153 -235
arjin_ch@hotmail.com
Update : 2015-07-27 14:16:51


 

นพ.วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล
Dr.Wisit Prasittisirikul
นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
Senior Expert In Prevention Medicine
Tel 0 2590 3408 Fax 0 2590 3411
drwisit_p@yahoo.com
Update : 2015-07-27 14:21:38


 
นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์
Mr.Kriengsak Pohpoach
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2590 3021, 0 2590 3023 Fax 0 2591 8397
Ksak111@yahoo.com
Update : 2018-03-26 14:20:46


 
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ
Mr.Yuttapong
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2590 3041 Fax 0 2591 8404
yutthapong.k@gmail.com
Update : 2015-07-27 14:28:04


 

นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ
Mrs. Laiad Iamsuwan
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Finance Division Finance Division
Tel 0 2591 8400 Fax 0 2591 8401
laaiediamsuwan@gmail.com
Update : 2014-10-29 16:03:15


 
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ
Miss Porntip Siripanumas
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2590 3080-1 Fax 0 2965 9588
siporntip@gmail.com
Update : 2014-10-29 16:05:53


 
นางสาวสุณีย์ สกุลศรีประเสริฐ
Miss Sunee Kakulsriprasert
ผู้อำนวยการ(รก.) กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit
Tel 0 2590 3017 Fax 0 2965 9254
sunee_ple_s@hotmail.com
Update : 2014-10-29 16:17:33


 

พญจริยา แสงสัจจา
Chariya Sangsajja, M.D.
ผู้อำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร
Director Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute
Tel 0 2590 3840,0 2590 3490 Fax 0 2590 3520
csangsajja@yahoo.com, tsainui@hotmail.com
Update : 2015-07-27 14:29:41


 
นพ.รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์
Ruch wongtrungkapun, M.D.
ผู้อำนวยการ สถาบันราชประชาสมาสัย
Director Rajprachasamasui Institute
Tel 0 2386 8153-9, 0 2385 9135-7 Fax 0 2385 9976
ruch_wongtrungkapun@yahoo.com, surgerppd@hotmail.com
Update : 2014-10-29 16:21:29


 
นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช
Dr.Nipon Chinanonwait,M.D.
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
Director Bureau of Vector Borne Diseases
Tel 0 2590 3121 Fax 0 2591 8422
chinipon@yahoo.com, chinipon2001@gmail.com
Update : 2015-07-27 14:32:19


 

ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี
Dr.Preecha Prempree, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Director Bureau of Occupational and Environmental Diseases
Tel 0-3626-6600 ต่อ 11 Fax 0-3626-7585
prempree@hotmail.com
Update : 2014-10-29 22:45:53


 
นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
Panuwat Panket, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักโรคไม่ติดต่อ
Director Bureau of Non Communicable Diseases
Tel 0 2590 3981-2 Fax 0 2590 3973
joongpank@yahoo.com
Update : 2014-10-30 11:17:10


 
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
Dr. Tanarak Plipat
ผู้อำนวยการ สำนักระบาดวิทยา
Senior Expert In Prevention Medicine Buerau of Epidemiology
Tel 0 25918577,0 2590 1792 Fax 0 2590 1478
narak@health.moph.go.th, kepidem@gmail.com
Update : 2014-10-29 22:50:15


 

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
Mrs.Benjamaporn Pinyopornpanich
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Plan and Policy Analyst Senior Professional Lavel,
Tel 0 2590 3395 Fax 0 2590 3268
jama_pin@hotmail.com
Update : 2015-07-27 14:46:04


 
นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช
Dr.Nipon Chinanonwait,M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
Director Office of Diseases Prevention Control 1
Tel 0 2972 9606-9 Fax 0 2522 7636
Chinnipon@yahoo.com
Update : 2014-10-29 16:28:10


 
นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
Dr.Panuwat Panket, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักโรคไม่ติดต่อ
Director Bureau of Non Communicable Diseases
Tel 0 2590 3981-2 Fax 0 2590 3973
joongpank@yahoo.com
Update : 2014-10-30 11:19:29


 

นพ.สุเมธ องค์วรรณดี
Dr.Sumet Ongwandee, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Director Bureau of AIDS, Tuberculosis and Sexual Transmitted Infections
Tel 0 2590 3201 Fax 0 2591 8413
sumet_0@hotmail.com
Update : 2015-07-27 14:23:47


 
พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล
Dr.Wanna Hanshaoworakul, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักจัดการความรู้
Director Bureau of Knowledge Management
Tel 0 2590 3251-3 Fax 0 2965 9610-11
loah12@hotmail.com
Update : 2014-10-30 11:21:56


 
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ
Dr.Rungrueng Kitphati, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักโรคติดต่อทั่วไป
Director Bureau of Vector Borne Diseases
Tel 0 2590 3160 Fax 0 2591 8432
drrungrueng@hotmail.com
Update : 2015-07-27 14:34:46


 

พญ.วรยา เหลืองอ่อน
Dr.Woraya Luangon
ผู้อำนวยการ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
Director Bureau of Emerging Infectious Diseases
Tel 0 2590 3155 Fax 0 2590 9937
lworaya2@gmail.com
Update : 2015-07-27 14:47:28


 
นพ.จรุง เมืองชนะ
Dr.Charung Muangchana, M.D.
ผู้อำนวยการ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
Director National Vaccine Institute
Tel 0 2590 3196-9 Fax 0 2965 9152, 0 2965 9152
charungm@hotmail.com
Update : 2014-10-30 11:32:05


 
พญ.ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
Dr.Pantip Chotibenjamaporn
ผู้อำนวยการ สำนักควบคุมการบริโภครยาสูบ
Director Bureau of Tabacco Control
Tel 0 2580 9237 Fax 0 2580 9307
pantipatk@yahoo.com
Update : 2014-10-30 14:30:13


 

นสพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า
Dr.Pornpitak Panlar
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2590 3093 Fax 0 2965 9576

Update : 2014-10-30 11:37:26


 
พญ.บุษบัน เชื้ออินทร์
Dr.Boosbun Chua-intra
ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director Office of Internationnal Cooperation
Tel 0 2590 3835 Fax 0 2591 3624

Update : 2014-10-30 14:32:17


 
นพ.สมาน ฟูตระกูล
Dr.Samarn Futrakaul
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์
Director Office of the Alcohol Beverage
Tel 0 2590 9314 Fax 0 2591 9314
smarnf22@gmail.com
Update : 2014-10-30 14:26:30


 

นพ.เฉวตสรร นามวาท
Dr.Chawetsan Namwat, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักวัณโรค
Director Bureau of Tuberculosis
Tel 0 2675 0228 Fax 0 2675 0227, 0 2212 1408
chawetsan@yahoo.com
Update : 2014-10-30 14:34:15


 
นพ.นคร เปรมศรี
Dr.Nakorn Premsrt, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
Director Principal Recipient Administrative Office
Tel 0 2590 3817 Fax 0 2965 9160
nakorn@biophice.org
Update : 2014-10-30 14:35:09


 
นาง มนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล
Mrs.Manasanun Limpavithayakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
Director Office of Public Relation
Tel 0 2590 3019 Fax 0 2590 3386

Update : 2014-10-30 14:38:18


 

นายไพโรจน์ พรหมพันใจ
Mr.Pairoj Prompunjai
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

Tel 0 2590 3008 Fax 0 2965 9153

Update : 2014-10-30 14:40:57


 
พญ.ชุลีพร จิระพงษา
Dr.Chuleeporn Jiraphongsa
ผู้อำนวยการ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ

Tel 0 2580 0669 Fax 0 2591 5443

Update : 2014-10-30 14:45:05


 
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
Dr.Sopon Iamsirithawon
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
Director Office of Diseases Prevention Control 1
Tel 0 2972 9606-9 Fax 0 2972 9606-9
sopon@ddc.mail.go.th
Update : 2014-10-30 14:48:39


 

นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงค์
Dr.Sarayuth Uttamangkapong.M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก
Director Office of Diseases Prevention Control 2 Phitsanulok Province
Tel 0 5521 4615-7 Fax 0 5532 1241
sarayuth831@yahoo.com
Update : 2018-03-26 17:27:12


 
พญ.หรรษา รักษาคม
Dr.Hansa Ruksakom
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี
Director Office of Diseases Prevention Control 6 Chonburi Province
Tel 0-3827 1881-2 ต่อ107 Fax 0-3827 1862
hansa.dpc3@gmail.com
Update : 2018-03-26 17:29:22


 
นพ.อนุพงศ์ สุจริตกุล
Dr.Anupong Sujariyakul,M.D,PhD
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4
Director Office of Diseases Prevention Control 4
Tel 0-3231 0805 Fax 0-3233 8580
anupongho@yahoo.com.
Update : 2014-10-30 14:54:32


 

นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
Dr.Teerawat Valaisathien, M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5
Director Office of Diseases Prevention Control 5
Tel 0-4421 2900 ต่อ 118 Fax 0-4421-8018
teerawat_99@yahoo.com
Update : 2014-10-30 14:55:24


 
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
Dr.Sasithorn Tangsawad
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
Director Office of Diseases Prevention Control 6
Tel 0-4322-2818-9 ต่อ 221 Fax 0-4322-6164
sasitth@gmail.com
Update : 2014-10-30 14:56:49


 
นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์
Dr.Sarayuth Uttamangkapong.M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
Director Office of Diseases Prevention Control 7
Tel 0-4524 3235 ต่อ 120 Fax 0-4525 5188
sarayuth831@yahoo.com
Update : 2014-10-30 14:57:13


 

นพ.ดิเรก ขำแป้น
Dr.Direk Khampaen
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
Director Office of Diseases Prevention Control 8
Tel 0-5622 1882 ต่อ 105 Fax 0-5622 6620
dr.tum@hotmail.com
Update : 2014-10-30 14:58:34


 
พญ.รุจนี สุนทรจิต
Dr.Rujanee Sunthornkachit, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร
Senior Expert In Prevention Medicine Bamrasnaradura Infectious Diseases Inst
Tel 0 2590 3474 Fax 0 2590 3411
rujanee2003@yahoo.com
Update : 2015-07-27 14:01:50


 
นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์
Dr.Sakchai Chaiyamahapurk,M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9
Director Office of Diseases Prevention Control 9
Tel 0-5521 4615 - 7 Fax 0-5532 1238
SAKCHAIPURK@gmail.com
Update : 2014-10-30 14:58:55


 

นพ.วิทยา หลิวเสรี
Dr.Witaya Liewsaree,M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่
Director Office of Diseases Prevention Control 1 Chiang Mai Province
Tel 0-5314 0767 Fax 0-5314 0764
witayaliewsaree@hotmail.com
Update : 2018-03-26 16:46:19


 
ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล
Dr.Suwich Thammapalo,M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12
Director Office of Diseases Prevention Control 12
Tel 0-7433 6079-81, 0-7433 6083 ต่อ 27 Fax 0-7433 6084
sthammapalo@yahool.com
Update : 2014-10-30 15:00:30


 
นางสาวเอื้อมพร เพชรน้อย
Miss
ผู้แทน กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมโรค

Tel 0 2590 3040 tukkeelove@gmail.com
Update : 2014-10-30 15:02:33


 

นางสาวอังคณา บริสุทธิ์
Miss Ungkana Borisut
ผู้อำนวยการ ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค
Director
Tel 0 2590 3044 ungkana@hotmail.com
Update : 2014-10-30 15:04:15


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400