นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine

88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Department of Thai Traditional and Complementary Medicine
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 02 951 7007
Fax 0 2591 7804
http://www.dtam.moph.go.th/
Update : 2015-01-21 16:21:29


 

นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

อธิบดี

Tel 0 2590 2603 , 0 2590 1205 Fax 0 2951 0883
suriya@health.moph.go.th
Update : 2016-06-01 11:22:53


 
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

รองอธิบดี

Tel 0 2950 0630 Fax 0 2591 7686
natsurat@gmail.com
Update : 2016-02-03 15:10:20


 
นางวงเดือน จินดาวัฒนะ

ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Tel 0 2965 9444 Fax 0 2951 0218
wongduern@gmail.com
Update : 2016-06-01 11:28:19


 

นางวิสุทธิโฉม คล้ายแก้ว
Mrs.Wisuttichom Klaykaew
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Institute Audit Group
Tel 0 2951 0721 Fax 0 2149 5695
wisuttichom@dtam.moph.go.th
Update : 2016-06-01 10:04:31


 
นางภาวนา คุ้มตระกูล

ผู้อำนวยการ สำนักบริหาร

Tel 0 2590 2604 Fax 0 2591 7815
pk.dtam@gmail.com
Update : 2016-06-01 09:34:48


 
นพ.เทวัญ ธานีรัตน์

ผู้อำนวยการ สำนักการแพทย์ทางเลือก

Tel 0 2149 5636 Fax 0 2149 5637
tewantha@gmail.com
Update : 2016-02-03 15:28:12


 

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์

ผู้อำนวยการ สถาบันการแพทย์แผนไทย

Tel 0 2149 5647 Fax 0 2149 5647
stienrut@gmail.com
Update : 2016-02-03 15:31:45


 
นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ กองการแพทย์พื้นบ้านไทย

Tel 0 2149 5692 Fax 02 591 7808
saowanee@health.moph.go.th
Update : 2016-06-01 09:42:14


 
นพ.ธวัช บูรณถาวรสม

ผู้อำนวยการ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

Tel 0 2149 5676 Fax 0 2149 5677
tawat_us@yahoo.com
Update : 2016-02-03 15:37:29


 

นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์

ผู้อำนวยการ กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย

Tel 0 2149 5607 , 0 2149 5608 Fax 0 2591 1095
krittatach.dtam@gmail.com
Update : 2016-06-01 11:17:27


 
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
Mr.khwanchai Visithanon
ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์
Director Bureau of Policy
Tel 0 2965 9490 Fax 0 2965 9490
khwanch@health.moph.go.th
Update : 2016-06-01 10:09:02


 
นายวรพจน์ ภู่จินดา
Mr.Voraphot Poochinda
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายและจริยธรรม
Director
Tel 0 2149 5698 Fax 0 2965 9372
vpoochinda@yahoo.com
Update : 2016-06-01 10:11:05


 

นางผลิดา สนธิ์สุวรรณ

ผู้อำนวยการ กองพัฒนาและบริการวิชาการ

Tel 0 2149 5696 Fax 0 2149 5697
Buyapal64@gmail.com
Update : 2016-06-01 11:11:26


 
ดร.รัชนี จันทร์เกษ

ผู้อำนวยการ สำนักงานข้อมูลและคลังความรู้

Tel 0 2149 5649 Fax 0 2149 5649
chantraket2@yahoo.com
Update : 2016-06-01 10:16:29


 
นายสมศักดิ์ กรีชัย

ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

Tel 0 2588 5743 Fax 0 2591 1282
otkf@dtam.moph.go.th
Update : 2016-06-01 10:18:53


 

ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
Director Thai Traditional Medicine Research Institvte
Tel 0 2224 3247, 0 2224 3263-5 Fax 0 2224 3247, 0 2224 3263-5
Monthaka.t@gmail.com
Update : 2016-06-01 10:38:13


 
นพ.วัฒนะ พันธุ์ม่วง

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

Tel 0 2224 8819 Fax 0 2224 8802
Dr-watt@hotmail.com
Update : 2016-06-01 10:24:09


 
นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง

ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ

Tel 0 2149 5653 Fax 0 2149 5653
wsornrung@gmail.com
Update : 2016-06-01 10:28:10


 

ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช

ผู้อำนวยการ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

Tel 0 2564 7889 Fax 0 2564 7889 # 26
somnuekster@gmail.com, tdc.dtam@hotmail.com
Update : 2016-06-01 10:31:12


 
ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ
Miss.Anchalee Chaijasuj
ผู้อำนวยการ สำนักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ
Director
Tel 0 2591 4409 Fax 0 2591 4409
anchaleeuan@gmail.com
Update : 2016-06-01 11:02:16


 
นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ

ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนากำลังคน

Tel 0 2590 2612 Fax 0 2590 2612
suppawan.hrm@gmail.com
Update : 2016-06-01 10:40:01


 

นางอิศยาภรณ์ ใจดี

ผู้อำนวยการ สำนักงานสื่อสารองค์กร

Tel 0 2149 5678 Fax 0 2591 7804
vichaya_j@hotmail.com
Update : 2016-06-01 10:41:21


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400