นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

88/7 หมู่ 4 ติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
88/7 Mu 4 Soi Tiwanond 14, Tiwanond Road, Talad Khwan
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2589 0022, 0 2951 0000
Fax 0 2589 9860, 0 2591 5974
www.dmsc.moph.go.th
Update : 2014-12-22 10:14:40


 

นพ.อภิชัย มงคล
M.D.Apichai Mongkol
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2589 9862 Fax 0 2951 1459
apichaim@gmail.com
Update : 2014-11-24 10:16:54


 
นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
Mrs.Jureporn Boonyawongvirot
รองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 0 2591 5452 Fax 029511029
jureporn.b@dmsc.mail.go.th
Update : 2014-11-21 16:25:47


 
รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์
M.D.Varunee Jinaratana
รองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 029515231 Fax 0 029511026
jvarunee@hotmail.com
Update : 2014-11-24 10:16:30


 

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
M.D.,Msc.HPPF (London)Wanchai Sattayawuthipong
รองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 029511429 Fax 029515453
wanchaigood@health.moph.go.th
Update : 2014-11-24 10:14:53


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400