นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Mueng
Nonthaburi 11000
www.hss.moph.go.th
Update : 2012-03-07 10:09:16


 

นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์
Sqn.Ldr.Boonruang Triruangworawat
อธิบดี
Director General
Tel 0 2590 2810-11 Fax 0 2590 2828
boonruang45@gmail.com
Update : 2014-12-08 21:18:01


 
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
Dr.Tares Krassanairawiwong
รองอธิบดี
Deputy Directors General
Tel 02 590 2816-7 tares06@hotmail.com
Update : 2014-12-02 22:12:17


 
นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร
Dr.Thongchai Keeratihuttayakorn
รองอธิบดี
Deputy Directors General
Tel 0 2590 2814 Fax 0 2590 2835
thongchaiboss@gmail.com
Update : 2014-12-08 21:18:42


 

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
DrNattawuth Prasertsiripong
รองอธิบดี
Deputy Director Generan
Tel 0 2590 2812-3 Fax 0 2590 2830
natsurat@gmail.com
Update : 2014-12-08 21:19:12


 
นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
Dr.Pattarapon Jungsomjatepaisal
ผู้ช่วยอธิบดี
Assistant Director General
Tel 0 2590 1654 Fax 0 2590 2832
pattarapol@hotmail.com
Update : 2014-12-08 21:20:16


 
นางชมบุญ โค้วสมจีน
MrsChomboon Kowsomjeen
รก.ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหาร
Director Bureau of Administration
Tel 0 2590 1644 Fax 0 2590 2832
chomboon.k@gmail.com
Update : 2014-12-02 22:16:20


 

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ
Dr.Akom Pradittasuwan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
Director Bureau of Sanatofium and Healing Arts
Tel 0 2590 1331, 0 2590 1329 Fax 0 2590 1332
akok_p@hotmail.com
Update : 2014-12-08 21:21:02


 
นายเสรี ลาภยุติธรรม
Mr.Seree Larpyutitham
รก.ผู้อำนวยการกอง กองแบบแผน
Director Design and Construction Division
Tel 0 2590 1861-2 Fax 0 2590 1860
sereelap@gmail.com
Update : 2014-12-08 21:21:31


 
นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์
Mr.Suraphan Chailorrath
ผู้อำนวยการกอง กองวิศวกรรมการแพทย์
Director Medical Engineering Devision
Tel 0 2149 5656 Fax 0 2149 5657
Suraphan.c@hss.mail.go.th
Update : 2014-12-02 22:21:08


 

นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร
MrsAnthika Chatchavarnyangkul
ผู้อำนวยการ กองสนับสุนสุขภาพภาคประชาชน
Director Primary Health Care Division
Tel 0 2590 1531 Fax 0 2590 1530
roojaya_n@hotmail.com
Update : 2014-12-08 21:37:17


 
นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี
MrsBenjamas Suramithmaitree
ผู้อำนวยการกอง กองสุขศึกษา
Director Health Education Division
Tel 0 2590 1661, 0 2590 1665 Fax 0 2591 8597, 0 2590 1672

Update : 2014-12-07 21:51:47


 
นางพอชม ฉวีวัฒน์
Mrs,Porchom Chaweewat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2590 2842, 0 2590 2843 Fax 0 2590 1688
porchom@gmail.com
Update : 2014-12-07 21:53:37


 

นางกิ่งกาญจน์ ภู่ทองตระกูล
Mrs.Kingkarn Phutongtrakul
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Department
Tel 0 2149 5642-3 Fax 0 0149 5644
kingkarn2009@hotmail.com
Update : 2014-12-07 21:52:55


 
นางสุชัญญา อุไรสินธว์
Mrs.Suchanya Uraisin
ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Management Division
Tel 0 2590 1640, 0 2590 2808 Fax 0 2590 2808
suchanya02@hotmail.com
Update : 2014-12-08 21:26:05


 
นางสาวรุ่งทิวา อินโยธา
MrsRungtiva Inyotha
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2590 2878, 0 2590 1645 Fax 0 2590 1657
rungtivain@hotmail.com
Update : 2014-12-08 21:26:57


 

พญ.ภาวนา อังคสิทธิ์
MrsPawana Angkasit
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2590 1974 Fax 0 2590 1674

Update : 2014-12-08 21:27:20


 
นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
Dr.Pattarapon Jungsomjatepaisal
ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย
Director Law Division
Tel 0 2590 2999 # 1272-3 Fax 0 0149 5651
pattarapol@hotmail.com
Update : 2014-12-08 21:28:33


 
นพ.สุชาติ เลาบริพัตร
Dr.Suchart Laobariprat
ผู้อำนวยการ กองสุขภาพระหว่างประเทศ
Director International Health Division
Tel 0 2590 1680, suchart007@yahoo.com
Update : 2014-12-08 21:29:06


 

นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ
Mrs.Chantana Chindatawornkij
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Assistant Chief of Center Anti-Corruption Center
Tel 0 2590 1675 chantana.c@hss.mail.go.th
Update : 2014-12-08 21:30:03


 
นายถาวร ขาวแสง
Mr.Thaworn Kawsang
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 เชียงใหม่
Director Regional Health Service Support Office 1 : Chiangmai
Tel 053 111 220-1 Fax 053 112 220

Update : 2014-12-08 21:30:54


 
นายสาธิต นฤภัย
Mr.Sathit Narupat
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 พิษณุโลก
Director Regional Health Service Support Office 2 : Phisanulok
Tel 056 222 375 Fax 056 222 384

Update : 2014-12-08 21:31:45


 

นายสมควร ศิริคุปต์
Mr.Somkuan Sirikupt
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 นครสวรรค์
Director Regional Health Service Support Office 3 : Nakhonsawan
Tel 056 221 289 Fax 056 221 984 # 104

Update : 2014-12-08 21:32:18


 
นายศิริชัย ชละเอม
Mr.Sirichai Chala-aim
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 นนทบุรี
Director Regional Health Service Support Office 4 : Nonthaburi
Tel 0 2149 5680 Fax 0 2149 5657

Update : 2014-12-08 21:33:17


 
นายศรีสกุล แสงประเสริฐ
Mr.Srisakul Sangprasert
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 ราชบุรี
Director Regional Health Service Support Office5 : Ratchaburi
Tel 032 321 863 Fax 032 337 258 # 101

Update : 2014-12-08 21:32:53


 

นายปพน ทองอินทร์
Mr.Papon Thongin
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี
Director Regional Health Service Support Office 6 : Chonburi
Tel 038 397 233 Fax 038 467 251

Update : 2014-12-08 21:33:44


 
นางสุจินดา สุขกำเนิด
Mrs,Sujinda Sukkumnerd
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 ขอนแก่น
Director Regional Health Service Support Office 7: Khon Kaen
Tel 043 247 738-9 Fax 043 247 045

Update : 2014-12-08 21:34:16


 
นายวัฒนา โพธา
Mr.Wattana Phota
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 8 อุดรธานี
Director Regional Health Service Support Office 8: Udonthani
Tel 043 224 605 Fax 043 221 679
wat.nho1@gmail.com
Update : 2014-12-08 21:34:44


 

นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย
Mr.Natwut Piromthai
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา
Director Regional Health Service Support Office 9: Nakhon Ratchasima
Tel 044 212 179 Fax 044 212 692
natwut_44@hotmail.com
Update : 2014-12-08 21:35:18


 
นายสัมพันธ์ มุนีรัตน์
Mr.Samphan Muneerath
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี
Director Regional Health Service Support Office 10: Ubon Ratchathani
Tel 045 244 994 Fax 045 246 004

Update : 2014-12-08 21:35:47


 
นายวันชัย มั่นสัมฤทธิ์
Mr.Wanchai Mansamrit
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช
Director Regional Health Service Support Office11:Nakhon Si Thammarat
Tel 075 446 005 Fax 075 446 291
Center9@telcom.moph.go.th
Update : 2014-12-08 21:36:24


 

นายจรัส รัชกุล
Mr.Charuch Rachakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 สงขลา
Director Regional Health Service Support Office 12: Songkhla
Tel 074 336 087 Fax 074 336 088
Charuch.r@hss.mail.go.th
Update : 2014-12-08 21:36:47


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400