นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
Department of Mental Health

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2149 5555-60,0 2590 8000
www.dmh.go.th
Update : 2014-10-08 10:55:34


 

นายเจษฎา โชคดำรงสุข
Mr.Jedsada Chokdamrongsuk
อธิบดี
Director General
Tel 0 2590 8009 Fax 0 2149 5502
jedchok@gmail.com
Update : 2014-10-01 09:42:50


 
นางพรรณพิมล วิปุลากร
Mrs.Panpimol Wipulakorn
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2590 8014 Fax 0 2149 5507
drpanpimol@yahoo.com
Update : 2014-10-01 10:54:04


 
นายชิโนรส ลี้สวัสดิ์
Mr.Chinoros Leesawat
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2590 8003 Fax 0 2149 5504
chinort@gmail.com
Update : 2014-09-22 09:52:02


 

นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์
Mr.Pongkasem Khaimook
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2590 8015.8442 Fax 0 2149 5509
kpongkasem1108@yahoo.com
Update : 2014-09-22 09:54:03


 
นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
Mr.Yongyud Wongpiromsarn
นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
Senior Expert Head of advisor Group Department of Mental Health, Ministry of Public Health
Tel 0 2590 8303 Fax 0 2149 5539
yongyud1@gmail.com
Update : 2014-09-24 10:15:44


 
นางอุบล บุญเกิด
Mrs.Ubol Boonkurd
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit Group
Tel 08 1174 3289 Fax 0 2149 5544
audit.ubon2@gmai.com
Update : 2014-09-29 11:36:23


 

นางสุดา วงศ์สวัสดิ์
Mrs.Suda Wongsawat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Davelopmant Group
Tel 0 2149 5545 Fax 0 2589 0974
suda.wongsawat@gmail.com
Update : 2014-09-24 09:07:34


 
นางสาวเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์
Miss.Benjamas Prkkkanone
ผู้อำนวยการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
Director Bureau of Mental Health Strategy
Tel 0 2590 8162,08 1644 0925 Fax 0 2149 5524
benkamasprukkanone@hotmail.com
Update : 2014-10-24 09:06:07


 
นางพันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
Mrs.Phunnapa Kittirattanapaiboon
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
Director Bureau of Mental Health Service Administration
Tel 0 2590 8007,0 2149 5532 Fax 0 2149 5533
phunnapa@hotmail.com
Update : 2014-09-22 11:10:29


 

นางนันทนา รัตนากร
Mr.Nantana Ratanakorn
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต
Director Social of Mental Health Bureau
Tel 02 590 8235 Fax 0 2149 5528
nantanameaw@gmail.com
Update : 2014-10-01 16:00:52


 
นายประกอบ วงศ์ผลวัต
Mr.Prakob Wongpolwat
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of Secretary
Tel 0 2590 8146, 0 2590 8051 Fax 0 2149 5512
PRAKOBV@GMAIL.com
Update : 2014-10-03 09:34:34


 
นายสรรเสริญ นามพรหม
Mr.Sansern Namprom
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2590 8405,08 9813 3454 Fax 0 2149 5518
sansern_x@hotmail.com
Update : 2014-10-13 15:04:32


 

นายสุริยะ เนินทอง
Mr.Suriya Nerntong
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2590 8427 Fax 0 2149 5520
suriya_nertong@hotmail.com
Update : 2014-09-22 10:14:04


 
นางสาวเนตรชนก บัวเล็ก
Miss.Natechanok Baulek
ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการ To Be Number One
Director To Be Number One Project Office
Tel 0 2590 8888 Fax 0 2149 5531
social_dmh@hotmail.com
Update : 2014-10-08 09:47:29


 
นายสินเงิน สุขสมปอง
Mr.Sinngern Sooksompong
ผู้อำนวยการ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
Deputy Director Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry Physician Expert Level
Tel 0 2442 2502, 09 5951 5715 Fax 0 2437 5456
sinsook2010@hotmail.com
Update : 2014-10-13 14:55:47


 

นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
Mr.Taweesin Visanuyothin
ผู้อำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
Director Galyarajanagarindra Institute
Tel 0 2441 6160 Fax 0 2441 6101
2043visa@gmail.com
Update : 2014-09-24 09:13:27


 
นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์
Mrs.Amporn Benjaponpitak
ผู้อำนวยการ สถาบันราชานุกูล
Director Bureau of Mental Health Bureau
Tel 0 2248 8901,08 1860 5945 Fax 0 2248 8903
ampornbenja@yahoo.com
Update : 2014-09-29 11:33:13


 
นายสมัย ศิริทองถาวร
Mr.Samai Sirithongthaworn
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
Director Rajanagarindra Institute of Child Development
Tel 08 1881 8918 Fax 0 5312 1185
samais2001@yahoo.com
Update : 2014-10-03 10:33:05


 

นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์
Mrs.Mathurada Suwawnaphou
ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
Director Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute (Camri)
Tel 0 2248 8950.08 1107 3223 Fax 0 2248 8998
doctorjajaa@gmail.com
Update : 2014-09-24 10:13:01


 
น.ส.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์
Miss.Dutsadee Juengsiragulwit
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Director North East Child Development Center
Tel 0 4391 0770,08 4830 1118 Fax 0 4391 0772
dirdutsadee@gmail.co
Update : 2014-10-16 10:10:53


 
นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
Mr.Sirisak Thitidilokrat
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศรีธัญญา
Director Srithanya Psychiatric Hospital
Tel 02 528 7800 ext.57201 Fax 0 2528 7834
Sirisakthi@me.com
Update : 2014-12-18 11:16:07


 ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง
Director Suanprung Psychiatric Hospital
Tel 0 5327 3953 Fax 0 5390 8595

Update : 2014-12-18 11:17:11


 
นายธรณินทร์ กองสุข
Mr.Thoranin Kongsuk
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Director Prasrimahabhodi Hospital
Tel 0 4535 2501,08 4558 5956 Fax 0 4535 2555,0 4535 2511
Tkongsuk@gmail.com
Update : 2014-10-13 15:11:38


 
นางสาวรัชนี ฉลองเกื้อกูล
Mrs.Rachanee Chalongkuakul
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
Director Yuwaprasart Waithayopathum Child Psychiatric Hospital
Tel 02 384 3381-3.08 1921 8868 Fax 0 2380 5604
rachan2e@hotmail.com
Update : 2014-10-16 10:24:45


 

นายจุมภฎ พรมสีดา
Mr.Chumphot phromsida
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
Director Suansaranrom Psychiatric Hospital
Tel 0 7791 6588 Fax 0 7724 0565
drchumphot@gmail.com
Update : 2014-10-08 09:26:13


 
นายประภาส อุครานันท์
Mr.Prapas Ukranan
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
Director Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital
Tel 0 43209999 ext. 63111 Fax 0 4322 4722
Pat_ukn@yahoo.com
Update : 2014-09-22 10:15:20


 
นางสุวรรณี เรืองเดช
Mrs.Suwannee Ruangdach
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
Director Nakhon Ratchsima Rajanagarindra Psychiatric Hospital
Tel 0 4423 3901,08 1832 4929 Fax 0 4423 3977
Suwanneero@hotmail.com
Update : 2014-10-10 15:22:55


 

นายณัฐกร จำปาทอง
Mr.Nattakorn Jampathong
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
Director Songkhla Rajanagarindra Psychiatric Hospital
Tel 0 7431 7477,08 1805 2420 Fax 0 7431 7480
n_jumpathong@hotmail.com
Update : 2014-10-16 09:46:30


 
นายศิริชัย ดาริการ์นนท์
Mr.Sirichai Darikarnonta
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวช นครสวรรค์ราชนครินทร์
Director Nakhonsawan Rajanakharind Psychiatric Hospital
Tel 0 5621 9402 Fax 0 5621 9404
Sirichai@nph.go.th
Update : 2014-09-24 09:09:27


 
นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
Mr.Sarutabhandu Chakrabhandu Na Ayutaya
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
Physician Expert Level Deputy Director Sakaeo Rajanakarindra Psychiatic Hospital
Tel 0 3726 2994,08 1551 2875 Fax 0 3726 2999
Salook_28@yahoo.com
Update : 2014-10-29 10:19:42


 

นายกิตต์กวี โพธิ์โน
Mr.Kitkawee Pono
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
Director Nakhon Phanem Rajanagarindra Psychiatric Hopital
Tel 0 4253 9002 Fax 0 4259 3109
Kitkawee_p@hotmail.com
Update : 2014-10-10 15:21:27


 
นายอาทิตย์ เล่าสุอังกูร
Mr.Arthit Laosuangkul
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
Physician Expert Level Deputy Director Loei Rajanagarindra Hospital
Tel 0 4280 8125,08 1261 7767 Fax 0 4281 4890
arthit.lao@gmail.com
Update : 2014-10-20 10:26:19


 
นางสาวบุญศิริ จันศิริมงคล
MissBoonsiri Junsirimongkol
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
Director Mental Health Center 1
Tel 0 2527 7621,08 9140 3884 Fax 0 2526 5135
e-jboonsiri@gmail.com
Update : 2014-12-24 09:45:56


 

น.ส.รัชวัลย์ บุญโฉม
Miss.Ratchawan Boonchome
ผู้อำนวยการ (รก.) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
Director (Acting) Mental Health Center 2
Tel 0 3220 6524 Fax 0 3220 6525
rbwan1@gmail.com,rbwan@hotmail.com
Update : 2014-10-16 10:03:10


 
นางภัทรา ถิรลาภ
Mrs.Pattra Tiralap
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
Director Mental Health Center 3
Tel 0 3839 8347, 08 1832 0285 Fax 0 3839 8348
Pattra03@hotmail.com
Update : 2014-10-03 09:13:42


 
น.ส.จุฑามาศ วรรณศิลป์
MissJuthamas Wannasin
ผู้อำนวยการ (รก.) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
Director (Acting) Mental Health Center 4
Tel 0 4212 8176 Fax 0 4212 8177
juthawana@hotmail.com
Update : 2014-10-29 09:41:34


 

นางนาตยา ทฤษฎิคุณ
Mrs.Narttaya Trisdikoon
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
Director Mental Health Center 5
Tel 0 4425 2555 Fax 0 4425 6730
ooy_9519@hotmail.com
Update : 2014-09-22 10:18:08


 
น.ส.นันทาวดี วรวสุวัส
MissNuntawwadee Worawasuwat
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
Director Mental Health Center 6
Tel 04 3332 7643,08 3360 6565 Fax 0 4332 7642
nuntawwadee06@hotmail.com
Update : 2014-09-22 10:20:46


 
น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์
MissSiriluk Kaewkietpong
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Director Mental Health Center 7
Tel 0 4535 2516.08 9154 2948 Fax 0 4528 5672
Tumyai987@yahoo.com
Update : 2014-09-22 10:23:56


 

นางธิดา จุลินทร
Mrs.Thida Julinthorn
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
Director Mental Health Center 8
Tel 0 5626 7289 Fax 0 5626 7405
tida_nida@yahoo.com
Update : 2014-10-03 09:28:28


 
นางวรรณวิไล ภู่ตระกูล
Mrs.Wanwilai Pootrakool
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
Director Mental Health Center 9
Tel 0 5626 7292 ext. 66138 Fax 0 5626 7291

Update : 2014-10-01 09:46:04


 
นายมนตรี นามมงคล
Mr.Montri Nammongkol
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
Director Mental Health Center 10
Tel 0 5328 0554,0 5328 0556,08 1884 8633 Fax 0 5320 3676
mont053@chaiyo.com
Update : 2014-10-21 10:24:19


 

นายธิติพันธ์ ธานีรัตน์
Mr.Thitiphan thaneerat
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
Director Mental Health Center 11
Tel 0 7724 0564,08 6570 6617 Fax 0 7724 0658
t.thaneerat.@gmail.com
Update : 2014-10-13 10:06:05


 
น.ส.เพชรดาว โต๊ะมีนา
MissPechdau Tohmeena
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
Director Mental Health Center 12
Tel 0 7335 0363 Fax 0 7331 2838
Pechdau.joy@gmail.com
Update : 2014-09-24 09:19:53


 
นายทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
Mr.Thaweesak Sirirutraykha
ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
Director Mental Health Center 13
Tel 0 2590 8436,0 2149 5594 Fax 0 2149 5596
Thaweesakyi@gmail.com
Update : 2014-09-29 15:33:33


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400