นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    กรมอนามัย
กรมอนามัย
Department of Health

88/22 ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
88/22 Thanon Tiwanon
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 4000
Fax 0 2590 4094
www.anamai.moph.go.th
Update : 2014-10-08 11:04:37


 

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
DR.Porntep Siriwanarangsun, M.D.,Ph.D (London U.)
อธิบดี กรมอนามัย
Director - General Department of Health
Tel 0 2590 4001-3 Fax 0 2591 8181
psiriwa@gmail.com
Update : 2014-10-14 11:35:58


 
นพ.ณรงค์ สายวงศ์
DR.Narong Saiwongse
รองอธิบดี กรมอนามัย
Deputy Director - General Department of Health
Tel 0 2590 4007 Fax 0 2590 4008
Tung4ever2001@yahoo.com
Update : 2014-10-14 15:43:35


 
นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
DR.Nuttaporn Wongsuttipakorn
รองอธิบดี กรมอนามัย
Deputy Director - General Department of Health
Tel 0 2590 4004, 4006 Fax 0 2590 4005
nut.wongsuttipakorn@gmail.com
Update : 2014-10-14 15:43:05


 

ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย
DR.Sutha Jienmaneechotchai , D.D.S. (Doctor of Dental Surgery)
รองอธิบดี กรมอนามัย
Deputy Director - General Department of Health
Tel 0 2590 4013-4 Fax 0 2590 4015
suthajien@gmail.com
Update : 2014-10-14 15:42:38


 
นายพิษณุ แสนประเสริฐ
MR.Pisanu Sanprasert
รองอธิบดี กรมอนามัย
Deputy Director - General Department of Health
Tel 0 2590 4351 - 2 Fax 0 2591 8171
pisanu@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-29 11:17:16


 
ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์
DR.Chantana Ungchusak
ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย
Dentist Advisory Level Department of Health
Tel 0 2590 4144 , 0 2590 4159 Fax 0 2591 8147
uchantana@gmail.com
Update : 2014-10-17 09:44:43


 

นายจรัญ จักรวาลชัยศรี
MR.Jarun Jukravalchaisri , MPH (Tulane) University
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย
Senior Public Health Advisor Department of Health
Tel 0 2590 4110 Fax 0 2591 8146
jj114250@gmail.com , Jarun.j@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-29 11:21:59


 
นางสุรีย์ วงศ์ปิยชน
Mrs.Suree Wongpiyachon
นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล) กรมอนามัย
Senior Public Health Advisor Department of Health
Tel 0 2590 4150 Fax 0 2591 8147
suree.w@hotmail.com , suree.w@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-14 15:52:42


 
นางสาวลีลานุช สุเทพารักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) กรมอนามัย
Public Health Technical Officer, Advisory Level (Environmental Health) Department of Health
Tel 0 2590 4145-6 Fax 0 2591 8149
Leelanuj.s@anamai.mail.go.th
Update : 2015-04-27 10:02:47


 

นางสุจิตต์ สาลีพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย
Public Health Technical Officer, Advisory Level (Nutrition) Department of Health
Tel 0 2590 4151-2 Fax 0 2591 8147
sujit.s@anamai.mail.go.th
Update : 2015-04-27 10:04:08


 
-(ว่าง)-

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย
Medical Physician, Advisory Level ( Health Promotion Department of Health
Tel 0 2590 4143 - 44 Fax 0 2591 8148

Update : 2014-10-28 14:20:57


 
นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
MR.Chanyuth Phromprapat
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary to the Department of Health Office of The Secretary
Tel 0 2590 4097 Fax 0 2590 4094
chanyuth.p@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-29 13:20:30


 

นางรัชนีวรรณ นามะสนธิ
Mrs.Ruchneevun Namasonti
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2590 4140, 0 2590 4130-1 Fax 0 2590 4135
Ruchneevun.n@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-20 09:15:08


 
นางสาวชุติภา วระวิบุล
MissChutipa Voravibul
ผู้อำนวยการ (รักษาการ) กองการเจ้าหน้าที่
Director (Acting) Personnel Division
Tel 0 2590 4035 Fax 0 2590 4080 , 0 2590 8205
chutipa.v@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-29 13:29:12


 
นายสืบพงษ์ ไชยพรรค
MR.Suebpongse Chaiyapak
ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
Director Planning Division
Tel 0 2590 4282 Fax 0 2591 8177
suebpongse.c@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-14 15:55:26


 

ทพญ.สุปราณี ดาโลดม
DR.Supranee Dalodom , DDS , MPH , Diplomate (The Board of Dental Public Health)
ผู้อำนวยการ สำนักทันตสาธารณสุข
Director Bureau of Dental Health
Tel 0 2590 4211 - 12 Fax 0 2590 4203
Supranee.d@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-24 14:25:55


 
พญ.นภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล
DR.Napaphan Viriyautsahakul
ผู้อำนวยการ สำนักโภชนาการ
Director Bureau of Nutrition
Tel 0 2590 4328 Fax 0 2590 4339
napaphan.v@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-14 15:57:42


 
นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง
DR.Kittipong Saejeng , M.D , MPH.
ผู้อำนวยการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
Director Bureau of Reproductive Health
Tel 0 2590 4171 Fax 0 2590 4163
ktpjeng@gmail.com
Update : 2014-10-29 14:13:25


 

นพ.เกษม เวชสุทธานนท์
DR.Kasem Wetsutthanon , MD , MPH
ผู้อำนวยการ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Director Division of Physical Activity and Health
Tel 0 2590 4587 Fax 0 2590 4584
ksmsoe@yahoo.com
Update : 2014-10-16 11:21:05


 
นางนันทกา หนูเทพ
Mrs.Nantaka Nuthep
ผู้อำนวยการ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
Director Bureau of Food and Water Sanitation
Tel 0 2590 4182 Fax 0 2590 4188
Nantaka_12@hotmail.com , Nantaka.n@anamai.mail.go.th
Update : 2015-04-27 10:01:08


 
นพ.ดนัย ธีวันดา
DR.Danai Teewunda , M.D , MPH. , Board of Preventive Medicine , Board of Family Medicine
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
Director Bureau of Health Promotion
Tel 0 2590 4121 Fax 0 2590 4463
danai_doh07@yahoo.com , danaidoh07@gmail.com
Update : 2014-10-15 09:42:55


 

นางปริยะดา โชควิญญู
Mrs.Pariyada Chokewinyoo
ผู้อำนวยการ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
Director Bureau of Environmental Health
Tel 0 2590 4254 Fax 0 2590 4321
pariyada.c@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-15 09:39:12


 
นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ
MissSiriwan Chandanachulaka
ผู้อำนวยการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
Director Health Impact Assessment Division
Tel 0 2590 4342 Fax 0 2590 4356
siriwan9@gmail.com
Update : 2014-10-15 09:42:00


 
นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์
MissPimpawadee Srichan , Master of Business Administration (M.B.A.)
ผู้อำนวยการ (รักษาการ) กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director (Acting) Internal Audit Group
Tel 0 2590 4103 Fax 0 2590 4101
pimpawadee.s@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-29 14:24:11


 

นางลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์
Mrs.Lawan Khumlekhasing
ผู้อำนวยการ (รักษาการ) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director (Acting) Public Sector Development Group
Tel 0 2590 4230 Fax 0 2591 8187
lawan.k@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-16 13:31:59


 
นายสมชาย ตู้แก้ว
MR.Somchai Tookeaw
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
Director Public Health Law Administration Center
Tel 0 2590 4183 Fax 0 2591 8180 , 0 2591 8206
somchai.t@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-29 14:26:51


 
นางสาวนพเก้า พรหมมี
Miss.Nopakao Prohmmee
ผู้อำนวยการ ศูนย์ห้องปฎิบัติการกรมอนามัย
Director Research and Laboratory Development Center
Tel 0 2968 7628 , 0 2968 7600-3 Fax 0 2968 7602
nopakao.p@anamai.mail.go.th , nopakao99@yahoo.com
Update : 2014-10-20 09:24:02


 

นายจรัญ จักรวาลชัยศรี
MR.Jarun Jukravalchaisri , MPH (Tulane) University
ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
Director Bureau of Risk Communication and Response
Tel 0 2590 4110 Fax 0 2591 8146
jj114250@gmail.com , Jarun.j@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-20 14:14:37


 
ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์
DR.Chantana Ungchusak , DDS , MPH
ผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director Bureau of International Cooperation
Tel 0 2590 4159 Fax 0 2590 4291 , 0 2590 8178
uchantana@gmail.com
Update : 2014-10-15 13:56:36


 
นพ.ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์
DR.Teerasak Laksananun , M.D.
ผู้อำนวยการ สำนักสร้างและจัดการความรู้
Director Bureau of Technical and Knowledge Management
Tel 0 2590 4595 Fax 0 2590 4597
Drtee5599@gmail.com
Update : 2014-10-15 09:51:44


 

นพ.ดนัย ธีวันดา
DR.Danai Teewunda , M.D , MPH. , Board of Prevention Medicine , Board of Family Medicine
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กแห่งชาติ
Director The National Institute of Child Development
Tel 0 2590 4121 Fax 0 2590 4463
danai_doh07@yahoo.com
Update : 2014-10-29 14:58:35


 
นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา
DR.Ekachai Piensriwatchara
ผู้อำนวยการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
Director Bureau of Elderly Health
Tel 0 2590 4503 Fax 0 2590 4500
ekachaipien@hotmai.com
Update : 2014-10-21 16:55:50


 
นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
DR.Atthaphon Kaewsamrit
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
Director Regional Health Promotion Center 1, Bangkok
Tel 0 2521 3057 Fax 0 2521 0226
attapon2008@gmail.com
Update : 2014-10-20 13:27:34


 

นพ.อมร แก้วใส
DR.Amorn Kaewsai
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี
Director Regional Health Promotion Center 2, Saraburi
Tel 0 3630 0830 - 32 Fax 0 3630 0829
amorn.ke@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-29 15:02:36


 
นพ.พนิต โล่เสถียรกิจ
DR.Panit Losatiankit
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี
Director Regional Health Promotion Center 3, Chonburi
Tel 0 3814 8165-8 Fax 0 3814 8169
panatdr13@gmail.com
Update : 2014-10-28 13:56:07


 
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
DR.Chonlatit Urairoekkul, MD. , MPH. , MBA.
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Director Regional Health Promotion Center 4 , Ratchaburi
Tel 0 3231 0368 - 70 Fax 0 3232 3311
Chonlatit_u@yahoo.com
Update : 2014-10-29 15:08:07


 

นพ.สุเทพ เพชรมาก
DR.Suthep Petchmark
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา
Director Regional Health Promotion Center 5, Nakhon Ratchasima
Tel 0 4430 5131 Fax 0 4429 1506
suthep.p@anamai.mail.go.th , Sunbs22@gmail.com
Update : 2014-10-17 11:11:27


 
นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์
DR.Prasit Satchapong , MD. , M.P.H (Public Health Research)
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น
Director Regional Health Promotion Center 6 , Khon Kaen
Tel 0 4323 6772 Fax 0 4324 3416
prasitsa@yahoo.com
Update : 2014-10-21 14:26:30


 
นพ.ชัยพร พรหมสิงห์
DR.Chaiporn Promsingh
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
Director Regional Health Promotion Center 7, Ubon Ratchathani
Tel 0 4528 8586-8 Fax 0 4528 8580
chaipornpromsingh@gmail.com
Update : 2014-10-28 13:59:06


 

นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม
DR.Charnchai Pinmuang-ngam, Master of Health Science (Johns Hopkins)
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
Director Regional Health Promotion Center 8, Nakhon Sawan
Tel 0 5625 5451 Fax 0 5625 5403
Charnpin.p@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-17 15:13:09


 
นพ.วีระชัย สิทธิปิยะสกุล
DR.Veerachai Sittipiyasakul, M.D.
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
Director Regional Health Promotion Center 9, Phitsanulok
Tel 0 5529 9280 , 08 1883 2418 Fax 0 5529 9285
V_sittipiyasakul@yahoo.com
Update : 2014-10-16 13:29:05


 
นพ.ภิศักดิ์ เลิศเรืองปัญญา
DR.Pisak Lertruangpanya, M.D.
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
Director Regional Health Promotion Center 10, Chiang Mai
Tel 0 5327 2734 Fax 0 5327 4014
p.lertruang@gmail.com
Update : 2014-10-28 14:12:48


 

นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น
DR.Kraiwut Kuanhin, MD.Ph D
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
Director Regional Health Promotion Center 11, Nakhon Si Thammarat
Tel 0 7539 9460 Fax 0 7539 9124
Krwtkuhn@gmail.com
Update : 2014-10-27 14:31:26


 
นพ.บุญแสง บุญอำนวยกิจ
DR.Boonsang Boonamnuaykij
ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
Director Regional Health Promotion Center 12, Yala
Tel 0 7321 6781 Fax 0 7321 3747
boonsangb@yahoo.com
Update : 2014-10-16 11:23:49


 
นางนิตยา แสงเล็ก
Mrs.Nitaya Sangelek
ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาอนามัย พื้นที่สูง
Director Highland Health Development Center
Tel 0 5426 9277 , 08 1783 6035 Fax 0 5433 9042
nitaya.s@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-16 08:58:05


 

ทพ.วุฒิชัย ชุมพลกุล
DR.Wuttichai Choompolkul , D.D.S. (Chiangmai University)
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศจังหวัดเชียงใหม่
Director Intercountry Centre for Oral Health
Tel 0 5314 0141 Fax 0 5314 0143
wuttichai.c@anamai.mail.go.th
Update : 2014-10-15 11:56:26


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400