นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
Food and Drug Administration

ถนนติวานนท์
เมือง นนทบุรี 11000
Thanon Tiwanond
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2590 7000 Cable Address : FOODRUG Nonthaburi 11000
Fax 0 2590 7116
fda@moph.go.th http://www.fad.moph.go.th
Update :


 

นายบุญชัย สมบูรณ์สุข
Mr.Boonchai Somboonsook
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
Secretary - General
Tel 0 2590 7001 Fax 0 2591 8441
boonchai_s@health.moph.go.th
Update : 2014-10-06 10:43:58


 
นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
Mr.Praphon Angtrakool
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
Deputy Secretaries - General
Tel 0 2590 7007 Fax 0 2590 7197
pathoms@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 15:06:50


 
นายไพศาล ดั่นคุ้ม
Mr.Paisarn Dunkum
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
Deputy Secretaries - General
Tel 0 2590 8442 Fax 0 2590 7002
paisarn@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 15:09:23


 

นายประพนธ์ อางตระกูล
Mr.Prapohon Angtrakool
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
Deputy Secretaries - General
Tel 0 2590 7012 Fax 0 2591 78444
prakool@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 15:14:02


 
นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม
MissChitra Settaudom
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
Advisory in Safety and Efficacy of Health Products
Tel 0 2591 8447 Fax 0 2591 8446
schitra@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 15:15:19


 
นายวินิต อัศวกิจวิรี
Mr.Vinit Usavakidviree
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (รักษาการ)
Advisory in Standard of Health Products (Acting)
Tel 0 2591 8446 Fax 0 2591 8446
vinit@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 16:07:45


 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด
Expert in Development of Post - Marketing System in Health Products

Update : 2014-10-21 15:59:42


 
นางสาวสุภัทรา บุญเสริม
MissSupattra Boonserm
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (รักษาการ)
Expert in Development of Rural and Local Consumer Protection System ( Acting)
Tel 0 2590 7143 Fax 0 2591 8446

Update : 2014-10-21 16:08:24


 
นายสมบูรณ์ บุญกิจอนุสรณ์
Mr.Somboon Boonkijanusorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ (รักษาการ)
Expert in Development of Import- Export System in Health Products ( Acting)
Tel 0 25907071 Fax -

Update : 2014-10-21 16:09:08


 ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร
Expert in Food Standard

Update : 2014-10-21 15:59:17


 
นางจุรีรัตน์ ห่อเกียรติ
Mrs.Jureerat Huarkieat
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร
Expert in Food Safety and Consumption
Tel 0 2590 7249 Fax 0 2591 8446
jrhk2499@hotmail.com
Update : 2014-10-08 13:41:42


 
นางสาวสุกัญญา เจียระพงษ์
MissSukanya Jiarapong
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของยาและการใช้ยา
Expert in Safety and Efficacy of Drugs and Drugs Usags
Tel 0 2590 7152 Fax 0 2591 8446
sukanya@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 15:51:33


 

นงสาวยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์
MissYuppadee Javroongrit
ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยา
Expert in Drug Standard
Tel 0 2590 7145 Fax 0 2591 8390
yuppadee.javroongrit@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 15:52:25


 
นายวชิระ อำพนธ์
Mr.Vachira Aumpon
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด
Expert in Narcotics Epidemiology
Tel 0 2590 7156 Fax 0 2591 8446
vachira@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 13:43:04


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
Expert in Safety of Cosmetics and Hazadous Substance

Update : 2014-10-21 16:01:35


 

นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์
MissYuwadee Patthanawong
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์
Expert in Safety of Medical Devices
Tel 0 2590 7245 Fax 02 591 8479
puyuwadee@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 15:53:11


 
นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ
Mr.Nirat Tiasuwan
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข
Expert in Development of Consumer Protection System in Health Products
Tel 0 2590 7138 Fax 0 2591 8484
nirat@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 13:49:51


 
นายธนงศักดิ์ ผ่องใส
Mr.Thanongsak Pongsai
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาหารและยา (รักษาการ)
Expert in FDA Law ( Acting)
Tel 0 2590 7079 Fax 0 2590 7093
pongsai@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 16:09:54


 

นางทิพยา ตั้งสิริสงวน
Mrs.Tippaya Tangsirisayuang
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2590 7231 Fax 0 2591 8451
tyts@fda.moph.go.th, kankorn@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 13:53:46


 


กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
Medical Device Control Division
Tel 0 2590 7247, 0 2590 7251 Fax 0 2591 8480
mdcd1988@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 15:58:17


 
นางสาวยุวดี พัฒนวงศ์
MissYuwadee Patthanawong
ผู้อำนวยการกอง (รักษาการ)
Director (Acting)
Tel 0 2590 7245 Fax 0 2591 8479
puyuwadee@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 16:10:34


 สำนักยา
Drug Control Division
Tel 0 2590 7160, 0 2590 7171 Fax 0 2590 7170
Email : drug@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 15:57:53


 
นางสาวสุกัญญา เจียระพงษ์
MissSukanya Jiarapong
ผู้อำนวยการสำนัก (รักษาการ )
Director ( Acting)
Tel 0 2590 7060 Fax 0 2591 8390
sukanya@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 16:11:03


 


กองควบคุมวัตถุเสพติด
Narcotics Control Division
Tel 0 2590 7344 Fax 0 2591 8471
narcotic@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 15:57:36


 

นายชาญชัย เอื้อชัยกุล
Mr.chanchai Uerchaikul
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2590 7332 Fax 0 2591 8471
chanchai@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-06 15:27:07


 


สำนักอาหาร
Food Control Division
Tel 0 2590 7186, 0 2590 7189 Fax 0 2591 8460
food@fda.moph.go.th
Update : 2012-03-08 16:14:50


 
น.ส.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
MissTipvon Parinyasiri
ผู้อำนวยการสำนัก
Director
Tel 0 2590 7175 Fax 0 2591 8460
tipvon@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 14:01:30


 สำนักด่านอาหารและยา
Import and Export Inspection Division
Tel 0 2590 7350, 0 2590 7348 Fax 0 2591 8477
ispction@fda.moph.go.th
Update : 2012-03-08 16:16:11


 
นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ
Mr.Somchai Preechathaveekid
ผู้อำนวยการสำนัก
Director
Tel 0 2590 7351 Fax 0 2591 8477
psomchai@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-06 15:29:28


 


กองแผนงานและวิชาการ
Technical and Policy
Tel 0 2590 7020, 0 2590 7294, 0 2591 8458 Fax 0 2591 8457
plan@fda.moph.go.th
Update :


 

นายชาพล รัตนพันธ์ุ
Mr.Chapol Rattanapan
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2590 7281 Fax 0 2591 84857
sonapan@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 14:02:22


 


กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
Public and Consumer Affairs Advertisement Control Division
Tel 0 2590 7107, 0 2590 7108 Fax 0 2590 8472
consumer@fda.moph.go.th
Update :


 
นายวีระชัย นลวชัย
Mr.Weerachai Nalavachai
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2590 7111 Fax 0 2591 8472

Update : 2014-10-08 14:03:16


 กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
Rural and Local Consumer Health Products Promotion Protection Division
Tel 0 2590 7387 Fax 0 2590 7394
kb@fda.moph.go.th
Update :


 
นายสมใจ สุตันตยาวลี
Mr.Somjai Sutuntayawalee
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2590 7394 Fax 0 2591 8486
somjai@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 14:03:49


 


สำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
Bureau of Cosmetic and Hazardous Substances Control
Tel 0 2590 7140, 0 2590 7156 Fax 0 2591 8446

Update :


 

นางสาวสุมาลี พรกิจประสาน
MissSumalee Pornkiijprasan
ผู้อำนวยการสำนัก
Director
Tel 0 2590 7154 Fax 0 2591 8466
sumayee@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 16:01:18


 


กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
Cosmetics Control Group
Tel 0 2590 7267, 0 2590 7273 Fax 0 2591 8468
cosmetic@fda.moph.go.th
Update :


 
นางคุณภร ตั้งจุฑาชัย
Mrs.Kunaporn Thungjutachai
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Director
Tel 0 2590 7272 Fax 0 2591 8468
netnat@fda.moph.go.th
Update : 2012-03-09 09:01:55


 กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย
Hazadous Substance Control Group
toxic@fda.moph.go.th
Update :


 
นางขวัญจิต วงศ์อาภาเนาวรัตน์
Mrs.Kwanchit Wongapanavaratt
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Director
Tel 0 2590 7300 ,0 2591 8481 Fax 0 2590 7348
kwanchit@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 14:11:34


 


กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
Legal Food and Drug Group
legel@fda.moph.go.th
Update :


 

นายธนงศักดิ์ ผ่องใส
Mr.Thanongsak Pongsai
หัวหน้ากลุ่ม
Chief
Tel 0 2590 7079 Fax 0 2590 7093
pongsai@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 16:04:59


 
นางสาวฉันทนา วิบูลรุ่งเรือง
MissChantana Viboonrungruang
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit Group
Tel 0 2590 7409 Fax 0 2590 7409
chantana@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 16:02:06


 


กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Administration System Development Staff Chief
admindms@fda.moph.go.th
Update :


 

นางสาวภัทราพร วัฒนโพธิธร
MissPattraporn Wattanapothitorn
หัวหน้ากลุ่ม
Chief
Tel 0 2590 7335 Fax 0 2591 9622
muaypw@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 16:02:26


 


กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด


Update : 2012-03-12 14:14:16


 
นายมรกต จรูญวรรธนะ
Mr.Morakot Jaroonwattana
ผู้อำนวยการกลุ่ม
Director
Tel 0 2590 7711 Fax 0 2590 7710
nctcenter@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-08 14:15:05


 ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
One stop Service Center
ossc@fda.moph.go.th
Update :


 
นายนิรัตน์ เตียสุวรรณ
Mr.Nirat Tiasuwan
ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตภันฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ
Director
Tel 0 2590 7138 Fax 0 2591 8484
nirat@fda.moph.go.th
Update : 2014-10-21 16:04:39


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400