นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม
The Government Pharmaceutical Organization

75/1 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/1 Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2203 8000
Fax 0 2644 8840
1648 @gpo.or.th
Update :


องค์การเภสัชกรรม
The Government Pharmaceutical Organization

ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ (โรงงานเคมี องค์การเภสัชกรรม) 138 หมู่ 4
ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
138 Mou 4
Tanyaburi
Pathumtani 12110
Tel 0 2203 8000
Fax 0 2644 8840

Update :


 

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น
Dr.Nopporn Cheanklin
ผู้อำนวยการ
Managing Director
Tel 0 2203 8208, 0 2203 8100 Fax 0 2354 8850

Update : 2015-11-22 13:53:18


 
นายพิพัฒน์ นิยมการ
Mr.Pipat Niyomkarn
รองผู้อำนวยการ
Deputy Managing Director
Tel 0 2203 8104 Fax 0 2203 8212

Update : 2015-11-22 13:56:28


 
นายนิพนธ์ อัตนวานิช
Mr.Nipon Atanavanich
รองผู้อำนวยการ
Deputy Managing Director
Tel 0 2203 8106 Fax 0 2354 8850

Update : 2015-11-22 13:58:40


 

นายจักกฤษณ์ ประไพพิทยาคุณ
Mr.Chakkrit Prapaipittayakhun
รองผู้อำนวยการ
Deputy Managing Director
Tel 0 2203 8101 Fax 0 2203 8212

Update : 2015-11-22 14:01:32


 
นางมุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
Mrs.Mukdavan Prakobvaitayakit
รองผู้อำนวยการ
Deputy Managing Director
Tel 0 2203 8105 Fax 0 2203 8212

Update : 2015-11-22 14:04:23


 
- ว่าง -
- Vacant -
รองผู้อำนวยการ
Deputy Managing Director
Tel 0 2203 8108 Fax 0 2203 8212

Update : 2014-11-23 12:34:01


 

นางสุจิตรา คชเสนี
Mrs.Suchitra Gajaseni
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert
Tel 0 2203 8104 Fax 0 2203 8212

Update : 2015-11-22 14:06:50


 
นายสิทธิ์ ถิระภาคภูมิอนันต์
Mr.Sit Thirapakpoomanunt
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Senior Expert
Tel 0 2203 8107 Fax 0 2203 8212

Update : 2015-11-22 14:09:12


 
นายกิตติศักดิ์ ภูพิพัฒน์ผล
Mr.Kittisuk Poopipatpol
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Managing Director
Tel 0 2203 8574, 0 2203 8576 Fax 0 2203 8212

Update : 2015-11-26 17:33:05


 

นางสาวสุภาพร ติพพะมงคล
MissSuphaporn Tippamongkol
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Managing Director

Update : 2015-12-07 09:33:06


 
- ว่าง -
- Vacant -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Managing Director

Update : 2014-11-29 08:41:20


 
- ว่าง -
- Vacant -
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Managing Director

Update : 2014-11-29 08:42:52


 

นางศิริวรรณ ป้อมจักรศิลป์
Mrs.Sirivan Pomchaksin
ผู้เชี่ยวชาญ 10
Expert
Fax 0 2203 8212

Update : 2015-12-07 09:36:45


 
นายวินิต เหลืองศรีสุข
Mr.Winit Leongsrisook
ผู้อำนวยการกอง กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Director Safety Environment Division
Tel 0 2203 8770 Fax 0 2203 8708

Update : 2014-11-29 08:59:18


 
นางศิริกุล เมธีวีรังสรรค์
Mrs.Sirikul Metheveerungsun
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบภายใน
Deputy Director Internal Audit Office
Tel 0 2203 8131 Fax 0 2354 8776

Update : 2015-11-22 14:19:09


 

-ว่าง-
-Vacant-
รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Office
Tel 0 2203 8130 Fax 0 2354 8776

Update : 2015-11-26 18:21:49


 
นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล
Mrs.Sirinuch Cheewanpisalnukul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการ
Director Office Of The Managing Director
Tel 0 2203 8108 Fax 0 2203 8212

Update : 2015-12-07 09:41:13


 
นางสาวนันทนา กล่ำสมบัติ
MissNantana Klamsombat
รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการ
Deputy Director Office Of The Managing Director
Fax 0 2644 8840

Update : 2015-11-22 14:39:51


 

- ว่าง -
- Vacant -
รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการ
Deputy Director Office Of The Managing Director

Update : 2014-11-23 13:33:29


 
นางธฤดี สมเพราะ
Mrs.Tharuedi Somproh
ผู้อำนวยการกอง กองอำนวยการ
Director Administrative Division
Tel 0 2203 8204 Fax 0 2644 8840

Update : 2015-12-13 15:12:57


 
นายสุทัศน์ มีสารภี
Mr.Sutush Meesarapee
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองกฎหมาย
Director (Acting) Legal Division
Tel 0 2203 8220 Fax 0 2354 8878

Update : 2014-11-23 13:49:28


 

นายยุทธนา ตันติพาณิชย์
Mr.Yuthana Tuntipanich
ผู้อำนวยการกอง กองประชาสัมพันธ์
Director Public Relations Division
Tel 0 2203 8230 Fax 0 2354 8780

Update : 2014-11-23 14:18:20


 
นางนพพร จิตตเมตตากุล
Mrs.Nopporn Jittamettagul
ผู้อำนวยการกอง กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Division
Tel 0 2203 8250 Fax 0 2644 6371

Update : 2014-11-23 14:19:17


 
นางสาวมัทนี โพธิ์พิบูลย์สุข
MissMuttanee Popiboonsuk
ผู้อำนวยการกอง กองธุรกิจร่วมทุน
Director Office Of Joint Venture
Tel 0 2203 8270 Fax 0 2354 8773

Update : 2015-12-13 15:14:42


 

นายปรัชญา ชาตินักรบ
Mr.Prachya Chatnakrob
ผู้อำนวยการกอง กองสอบเทียบและทดสอบ
Director Calibration and Testing Division
Tel 0 2203 8608 Fax 0 2203 8689

Update : 2014-11-29 09:26:46


 
นางสุมณฑา อธิจารุเดช
Mrs.Sumontha Athicharudej
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
Director Sustainability Development Division
Tel 0 2203 8109 Fax 0 2203 8198

Update : 2015-12-13 15:16:26


 
นายนวรัตน์ วาจานนท์
Mr.Navaratt Vachananda
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารยุทธศาสตร์
Director Office of Strategic Management
Tel 0 2203 8260 Fax 0 2203 8265

Update : 2014-12-02 10:30:36


 

นายทองนาค เอียกุล
Mr.Tongnak Earkul
ผู้อำนวยการกอง กองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
Director Policy and Strategy Division
Tel 0 2203 8264 Fax 0 2203 8265

Update : 2014-11-23 14:21:50


 
นางวีณา เสถียรโภคทรัพย์
Mrs.Weena Sathianpokkasap
ผู้อำนวยการกอง กองแผนงานและงบประมาณ
Director Planning and Budgeting Division
Tel 0 2203 8262 Fax 0 2203 8265

Update : 2014-11-23 14:27:23


 
นางอัญเชิญ ตันติสังวรากูร
Mrs.Anchern Tantisungvarakoon
ผู้อำนวยการกอง กองประเมินผลและติดตาม
Director Planning and Budgeting Division
Tel 0 2203 8261 Fax 0 2203 8265

Update : 2014-11-23 14:35:18


 

นางรัตนาวรรณ เจี่ยงเพ็ชร์
Mrs.Rattanawan Jiangphat
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Director Risk Management and Internal Division
Tel 0 2203 8282 Fax 0 2203 8265

Update : 2014-12-02 10:34:55


 
นางจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์
Mrs.Chirarat Treerattanaphun
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director Human Resources Department
Tel 0 2203 8140 Fax 0 2354 8862

Update : 2015-11-22 14:23:53


 
นางสาวเบญจมาศ ธำรงศักดิ์
MissBenjamas Thamrongsak
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Deputy Director Human Resources Department
Tel 0 2203 8141 Fax 0 2354 8862

Update : 2015-11-22 14:39:23


 

นางวรรณา ลมุลทรัพย์
Mrs.Wanna Lamulsap
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2203 8150 Fax 0 2354 8862

Update : 2015-11-22 14:37:30


 
นางวีระมล มหาตมวดี
Mrs.Veeramol Mahatamavadee
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาบุคลากร
Director Personnel Development Division
Tel 0 2203 8160 Fax 0 2354 8862

Update : 2014-11-23 15:08:55


 
นางนุชติมา รอบคอบ
Mrs.Nuchtima Robkob
ผู้อำนวยการกอง กองตอบแทนและสิทธิประโยชน์
Director Compensation and Benefit Division
Tel 0 2203 8170 Fax 0 2354 8862

Update : 2014-11-23 15:10:37


 

นายบำรุงศักดิ์ มุกดา
Mr.Bumrungsak Mookda
ผู้อำนวยการกอง กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย
Director Labour Relations and Discipline Division
Tel 0 2203 8180 Fax 0 2354 8862

Update : 2014-11-23 15:12:59


 
นายอภิเดช พลายบัว
Mr.Apidej Plaibua
ผู้อำนวยการกอง กองการแพทย์และอนามัย
Director Medical And Health Division
Tel 0 2203 8190 Fax 0 2354 8862

Update : 2014-12-15 18:27:52


 
นางสาวรำไพ สมจิตรมูล
MissRampai Somchitmul
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director Finance and Accounting Department
Tel 0 2203 8300 Fax 0 2354 8786

Update : 2015-11-22 14:41:26


 

นางสาววลัยกร วรมิศร์
MissValaikorn Varamisra
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Deputy Director Finance and Accounting Department
Tel 0 2203 8301 Fax 0 2354 8786

Update : 2015-11-22 14:44:25


 
นางสาวลัดดา แก้วสาขา
MissLadda Kaewsakha
ผู้อำนวยการกอง กองบัญชี
Director Accounting Division
Tel 0 2203 8302 Fax 0 2354 8786

Update : 2015-11-22 14:46:45


 
นางสาวบุญยงค์ ทิพย์ประดิษฐ์กุล
MissBoonyong Tippraditkul
ผู้อำนวยการกอง กองบัญชีต้นทุน
Director Cost Accounting Division
Tel 0 2203 8313 Fax 0 2354 8786

Update : 2015-11-22 14:50:31


 

นางอัจฉรา ว่องชูวงศ์
Mrs.Achara Wongchuwong
ผู้อำนวยการกอง กองการเงิน
Director Finance Division
Tel 0 2203 8320 Fax 0 2203 8339

Update :


 
น.ส.ปัทมาวดี บูรณพิเชษฐ์
MissPattamavadee Buranaphichet
ผู้อำนวยการกอง กองงบประมาณ
Director Budget Division
Tel 0 2203 8330 Fax 0 2354 8786

Update : 2015-11-26 18:36:31


 
น.ส.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
MissDontree Katesuwanasing
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตยา
Director Pharmaceutical Production Department
Tel 0 2203 8400 Fax 0 2354 8846

Update : 2014-12-02 10:41:09


 

นายพิทยะ จันทร์ขาว
Mr.Pittaya Chankhow
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายผลิตยา
Deputy Director Pharmaceutical Production Department
Tel 0 2203 8401 Fax 0 2354 8846

Update : 2014-11-29 10:40:54


 
น.ส.นวลฤดี พินเนียม
MissNualruedee Pinniam
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารการผลิต
Director Production Administrative Division
Tel 0 2203 8403 Fax 0 2354 8846

Update : 2014-11-29 10:43:00


 
นายบวรมงคล ธีระพงษ์
Mr.Borwonmongkol Thiraponse
ผู้อำนวยการกอง กองเภสัชกรรม 1
Director Pharmaceutical Production Division 1
Tel 0 2203 8420 Fax 0 2354 8846

Update : 2014-11-29 10:45:09


 

น.ส.อัญชลี ตรีรัตนกุลวงศ์
MissUnchalee Treerattanakulwong
ผู้อำนวยการกอง กองเภสัชกรรม 2
Director Pharmaceutical Production Division 2
Tel 0 2203 8430 Fax 0 2354 8846

Update : 2014-11-29 10:47:53


 
นายกวี จันทร์ประภาพ
Mr.Kavee Chanprapaph
ผู้อำนวยการกอง กองเภสัชกรรม 3
Director Pharmaceutical Production Division 3
Tel 0 2203 8450 Fax 0 2354 8846

Update : 2014-11-29 10:49:33


 
นายโชคชัย บัณฑุชัย
Mr.Chockchai Buntuchai
ผู้อำนวยการกอง กองเภสัชกรรม 4
Director Pharmaceutical Production Division 4
Tel 0 2203 8470 Fax 0 2354 8846

Update : 2015-11-26 18:46:11


 

นายนพดล สัมมา
Mr.Nopphadol Summa
ผู้อำนวยการกอง กองเภสัชกรรม 5
Director Pharmaceutical Production Division 5
Tel 0 2203 8480 Fax 0 2644 8846

Update : 2015-11-26 19:05:35


 
นางมุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
Mrs.Mukdavan Prakobvaitayakit
รักษาการผู้จัดการ โรงงานผลิตยารังสิต 1
Manager (Acting) Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1
Tel 0 2203 8000 ext. 6001 Fax 0 2354 8846

Update : 2015-11-26 19:11:59


 
นางสุพร อิงอุดมนุกูล
Mrs.Suporn Engudomnukul
ผู้อำนวยการกอง กองอำนวยการ (โรงงานผลิตยารังสิต 1)
Director Administration Division (Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1)
Tel 0 2203 8000 ext. 6040 Fax 0 2354 8846

Update : 2015-11-26 19:18:41


 

นางพรระพี ผ่องแผ้ว
Mrs.Pronrapee Phongphaw
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองการผลิต
Director (Acting) Pharmaceutical Production Division
Tel 0 2203 8000 ext. 6061 Fax 0 2354 8846

Update : 2015-12-07 09:48:17


 
นายธนาวุฒิ ชวนะ
Mr.Thanawut Chawana
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองการคลังสำรอง
Director (Acting) Supply Chain Division
Tel 0 2203 8000 ext. 6210 Fax 0 2354 8846

Update : 2014-11-29 11:36:33


 
นายประจวบ ทองขาว
Mr.Prajaub Thongkaw
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองการวิศวกรรม
Director (Acting) Engineering Division
Tel 0 2203 8000 ext. 6240 Fax 0 2354 8846

Update : 2014-11-29 11:39:43


 

- ว่าง -
- Vacant -
ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1
Manager of Quality Assurance Department Rangsit Pharmaceutical Production Plant 1
Tel 0 2203 8000 ext. 6140 Fax 0 2354 8846

Update : 2015-12-07 09:49:48


 
น.ส.สิวินีย์ วัฒิธรรม
MissSivinee Wattitham
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองมาตรฐานการผลิต
Director (Acting) Validation Division
Tel 0 2203 8000 ext. 6165 Fax 0 2354 8846

Update : 2015-12-07 09:51:01


 
นางสาวสิริพันธ์ ชุณฬหวานิช
MissSiripun Chunlahawanich
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารระบบคุณภาพ
Director Compliance and Quality System Division
Tel 0 2203 8000 ext. 6144 Fax 0 2354 8846

Update : 2015-12-07 09:54:22


 

น.ส.นพวรรณ อังกูรศันสนีย
MissNopawan Angkulsansanee
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองควบคุมคุณภาพ
Director (Acting) Quality Control Division
Tel 0 2203 8000 ext. 6171 Fax 0 2354 8846

Update : 2015-12-07 09:55:23


 
นางอุบลรัตน์ สินรักษา
Mrs.Ubonrat Sinraksa
ผู้จัดการ โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะ กลุ่มเบตา-แลคแตม
Manager Beta-lactam Antibiotics Plant
Tel 0 2203 8580 Fax 0 2354 4768

Update : 2015-12-13 15:19:38


 
นางปราณี จาตุนิตานนท์
Mrs.Pranee Jatunitanonte
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชีววัตถุ
Director Biological Product Department
Tel 0 2203 8500 Fax 0 2644 8851

Update : 2014-11-29 13:20:23


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้จัดการ โรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก
Manager Influenza Vaccine Plant
Tel 0 2203 8570 Fax 0 2644 8851

Update : 2015-12-07 10:00:44


 
-ว่าง-
-Vacant-
หัวหน้างาน งานบริหารการผลิตชีววัตถุ
Chief Biological Administration and Planning Unit
Tel 0 2203 8506 Fax 0 2644 8851

Update : 2015-12-13 15:26:55


 
นายชนศักดิ์ เดชขำ
Mr.Chanasak Dechkum
ผู้อำนวยการกอง กองผลิตวัคซีนจากแบคทีเรีย
Director Bacterial Vaccine Division
Tel 0 2203 8507 Fax 0 2644 8851

Update : 2015-12-13 15:29:38


 

นายเรืองชัย กวีพรพจน์
Mr.Ruangchai Kaweepornpoj
ผู้อำนวยการกอง กองผลิตวัคซีนจากไวรัส
Director Viral Vaccine Division
Tel 0 2203 8520 Fax 0 2644 8851

Update : 2015-12-13 15:25:12


 
นายพิฑูลย์ เหล่าวิวัฒน์
Mr.Pithoon- Laowiwat
ผู้อำนวยการกอง กองบรรจุชีววัตถุ
Director Biological Filling Division
Tel 0 2203 8540 Fax 0 2644 8851

Update : 2015-12-13 15:33:37


 
- ว่าง -
- Vacant -
ผู้อำนวยการกอง กองเซรุ่ม
Director Serum Division
Tel 0 2203 8530 Fax 0 2644 8851

Update :


 

น.สพ.เผชิญ พุฒซ้อน
Pachern Puthsorn D.V.M.
ผู้อำนวยการกอง กองสัตว์ทดลอง
Director Experimental Animal Division
Tel 0 2203 8550 Fax 0 2644 8851

Update :


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
Director Chemicals Department
Tel 0 2546 1955-7 ext. 200 Fax 0 2546 1958

Update : 2015-12-07 10:02:12


 
- ว่าง -
- Vacant -
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์
Deputy Director Chemicals Department
Tel 0 2546 1955-7 ext. 250 Fax 0 2546 1958

Update : 2014-11-29 13:50:36


 

น.ส.วิมลมาศ ดิลกวิลาศ
MissVimolmas Dilokvilas
ผู้อำนวยการกอง กองงานประกันคุณภาพ
Director Quality Assurance Division
Tel 0 2546 1955-7 ext. 270 Fax 2546 1958

Update : 2014-11-29 13:53:04


 
นายพีระพงษ์ ชีวันพิศาลนุกุล
Mr.Peerapong Cheewanpisalnukul
ผู้อำนวยการกอง กองสนับสนุนการผลิต
Director Production Support Division
Tel 0 2546 1955-7 ext. 240 Fax 0 2546 1958

Update :


 
น.ส.ชฎา พิศาลพงศ์
MissChada Phisalaphong
ผู้อำนวยการกอง กองผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Director Natural Product Division
Tel 0 2546 1955-7 ext. 220 Fax 0 2546 1958

Update : 2014-11-29 13:57:02


 

นายพีระพงษ์ ชีวันพิศาลนุกูล
Mr.Peerapong Cheewanpisalnukul
รักษาการผู้อำนวยการกอง กองผลิตวัตถุดิบเคมีภัณฑ์
Director (Acting) Chemicals Production Division
Tel 0 2546 1955-7 ext. 240 Fax 0 2546 1958

Update : 2014-11-29 14:00:51


 
นางธารมาศ ยังพัธนา
Mrs.Taramas Youngpattana
ผู้อำนวยการกอง กองเภสัชภัณฑ์
Director Pharmaceutical Chemical Product Division
Tel 0 2546 1955-7 ext. 260 Fax 0 2546 1958

Update : 2014-11-29 14:02:38


 
นายรังษี ปัดลี
Mr.Rangsee Patlee
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
Director Engineering and Technology Department
Tel 0 2203 8700 Fax 0 2203 8708

Update : 2014-11-29 14:04:13


 

นายพินิจ ใจเอื้อ
Mr.Pinich Jai-EUR
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
Deputy Director Engineering and Technology Department
Tel 0 2203 8701 Fax 0 2203 8708

Update : 2015-12-07 10:05:00


 
นายพินิจ ใจเอื้อ
Mr.Pinich Jai-EUR
รักษาการผู้อำนวยการกอง กองบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
Director (Acting) Mechanical Maintenance Division
Tel 0 2203 8720 Fax 0 2203 8708

Update : 2015-12-07 10:09:57


 
นายนันทชัย คชประภา
Mr.Nunthachai Gaprapa
ผู้อำนวยการกอง กองสนับสนุนและบริการโรงงาน
Director Factory Service and Support Division
Tel 0 2203 8730 Fax 0 2203 8708

Update : 2015-12-07 10:08:58


 

- ว่าง -
- Vacant -
ผู้อำนวยการกอง กองวิศวกรรม
Director Engineering Division
Tel 0 2203 8710 Fax 0 2203 8708

Update : 2014-11-29 14:12:10


 
นางยุพิน รามเดชะ
Mrs.Yupin Ramdecha
ผู้อำนวยการกอง กองการพิมพ์
Director Printing Division
Tel 0 2203 8750 Fax 0 2203 8708

Update : 2014-11-29 14:14:55


 
นางอมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์
Mrs.Amonrat Suepbunchoenwong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการตลาดและการขาย
Director Marketing and Sales Department
Tel 0 2203 8800-1 Fax 0 2354 8777

Update : 2014-11-29 14:18:07


 

นายสมโชค สินเจริญ
Mr.Somchoke Sincharoen
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการตลาดและการขาย
Deputy Director Marketing and Sales Department
Tel 0 2203 8905 Fax 0 2354 8777

Update : 2014-11-29 14:21:30


 
- ว่าง -
- Vacant -
ผู้อำนวยการกอง กองธุรกิจต่างประเทศ
Director International Business Division
Tel 0 2203 8850 Fax 0 2354 8858

Update : 2014-11-29 14:22:58


 
นางน้ำหนึ่ง กะราลัย
Mrs.Numneing Karalai
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
Director (Acting) Customer Relationship Management Division
Tel 0 2203 8860 Fax 0 2203 8841

Update : 2014-11-29 14:31:08


 

น.ส.สุวิมล วรเกษมสุข
MissSuwimol Woragasemsuk
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองการตลาด
Director (Acting) Marketing Division
Tel 0 2203 8810 Fax 0 2354 8865

Update : 2014-12-02 10:46:41


 
นางกนกวรรณ เหล่าแพทยกิจ
Mrs.Kanokwan Hlaopagtkit
ผู้อำนวยการกอง กองการขายภาครัฐ
Director Governmental Sales Division
Tel 0 2203 8830 Fax 0 2640 7993

Update : 2014-11-29 14:38:40


 
นายวลิต นภีรงค์
Mr.Varit Napelong
ผู้อำนวยการกอง กองการขายภาคเอกชน
Director Private Sales Division
Tel 0 2203 8840 Fax 0 2640 7977

Update : 2014-11-29 14:41:02


 

นายพิศาล อัสนี
Mr.Pisan Asanee
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
Director Logistics and Supply Chain Management Department
Tel 0 2203 8900 Fax 0 2203 8902

Update : 2015-12-07 10:11:24


 
- ว่าง -
- Vacant -
รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
Deputy Director Logistics and Supply Chain Management Department
Tel 0 2203 8901 Fax 0 2354 8902

Update : 2014-11-29 14:45:58


 
นายกิตติ ระหงษ์
Mr.Kitti Rahong
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารผลิตภัณฑ์
Director Supply Chain Management Division
Tel 0 2203 8971 Fax 0 2203 8909

Update : 2014-11-29 14:47:57


 

นางบุษณีย์ เคารพไมตรี
Mrs.Bussanee Couropmaitre
ผู้อำนวยการกอง กองจัดซื้อทั่วไป
Director Procurement Division
Tel 0 2203 8380 Fax 0 2354 8848

Update : 2015-12-07 10:13:56


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการกอง กองจัดซื้อและสำรองวัตถุดิบ
Director Raw Material Procurement and Warehouse Division
Tel 0 2203 8340 Fax 0 2354 8809

Update : 2015-12-07 10:15:26


 
นายอรรถโชติ บูรณพิเชษฐ
Mr.Arthachote Buranapichet
ผู้อำนวยการกอง กองจัดซื้อและสำรองบรรจุภัณฑ์
Director Packaging Procurement and Warehouse Division
Tel 0 2203 8360 Fax 0 2203 8375

Update :


 

นางวรวรรณ นิยมการ
Mrs.Warawon Niyomkarn
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารการสั่งซื้อ
Director Customer Order Management Division
Tel 0 2203 8910 Fax 0 2354 8854

Update :


 
นายสุทัศน์ ชัยศุภกิจสินธ์
Mr.Suthat Chaisupakitsin
ผู้อำนวยการกอง กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์
Director Finished Products Warehouse and Distribution Division
Tel 0 2203 8960 Fax 0 2203 8840

Update : 2014-11-29 14:54:30


 
น.ส.นิตยา โชคสวัสดิ์
MissNittaya Choksawat
ผู้จัดการสาขา สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Manager GPO Northeastern Regional Branch
Tel 0 2203 8990-1, (042) 218124-5 Fax (042) 218127

Update : 2014-11-29 14:56:22


 

นายเดชา หอตระกูล
Mr.Decha Hootrakoon
ผู้จัดการสาขา สาขาภาคเหนือ
Manager GPO Northern Regional Branch
Tel (053) 441315, (053) 442356-7 Fax (053) 441981

Update : 2014-11-29 14:57:47


 
นายสุริยันต์ โพธิ์เสนา
Mr.Suriyan Pohsena
ผู้จัดการ สาขาภาคใต้
Manager GPO Southern Regional Branch
Tel 0 2203 8994-5 Fax (074) 230533, 230547

Update : 2014-11-29 15:00:15


 
นางอภิชชา โยธาประเสริฐ
Mrs.Apitcha Yothaprasert
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายประกันคุณภาพ
Director Quality Assurance Department
Tel 0 2203 8600 Fax 0 2354 8847

Update : 2015-12-07 10:18:41


 

นางประภาวดี กัลยาณสันต์
Mrs.Prapawadee Ganlayanasant
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายประกันคุณภาพ
Deputy Director Quality Assurance Department
Tel 0 2203 8601 Fax 0 2354 8847

Update : 2014-11-29 15:06:23


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารเอกสารประกันคุณภาพ
Director Regulatory Compliance & Documentation Division
Tel 0 2203 8603 Fax 0 2354 8847

Update : 2015-12-07 10:20:14


 
นางสาวสุนทรี ตันติทวีวัฒน์
MissSuntharee Tantithaweewat
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาระบบคุณภาพ
Director Quality System Development Division
Tel 0 2203 8670 Fax 0 2354 8672

Update : 2015-12-07 10:23:28


 

น.ส.สิริพร คุตตะธรรมะกุล
MissSiriporn Kuttatharmmakul
ผู้อำนวยการกอง กองมาตรฐานการผลิต
Director Finished Product Standard Division
Tel 0 2203 8610 Fax 0 2203 8847

Update : 2014-11-29 15:24:33


 
นางวัลภา จุลดุสิตพรชัย
Mrs.Walapa Juladusitpornchai
ผู้อำนวยการกอง กองมาตรฐานวัตถุดิบ
Director Raw Material Standard Division
Tel 0 2203 8620 Fax 0 2354 8847

Update : 2015-12-07 10:29:10


 
นางบุปผาชาติ จันทร์สูง
Mrs.Bupphachart Chansung
ผู้อำนวยการกอง กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์
Director Packaging Control Division
Tel 0 2203 8630 Fax 0 2354 8847

Update : 2014-11-29 15:27:08


 

นายวิเชียร เรืองวงศ์โรจน์
Mr.Vichiene Ruangvongroj
ผู้อำนวยการกอง กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
Director Finished Product Standard Division
Tel 0 2203 8640 Fax 0 2354 8847

Update : 2014-11-29 15:29:49


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
Director Biological Analysis Quality Testing Division
Tel 0 2203 8650 Fax 0 2354 8847

Update : 2015-12-07 10:31:16


 
นางสุมาลี ปรางค์ประทานพร
Mrs.Sumaree Prangpratanporn
ผู้อำนวยการกอง กองมาตรฐานชีววัตถุ
Director Biological Product Control Division
Tel 0 2203 8660 Fax 0 2354 8847

Update :


 

นางนันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
Mrs.Nuntakan Suwanpidokkul
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Institute
Tel 0 2203 8110 Fax 0 2354 8880

Update : 2015-12-07 10:33:47


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
Deputy Director Research and Development Institute
Tel 0 2203 8051, 0 2203 8054 Fax 0 2354 8812

Update : 2015-12-07 10:34:41


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400