นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำนักงานใหญ่) อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2, 3 และ 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Ratthaprasasanabhakti 2nd ,3rd and 4th Floor, The Government Complex Commemorating, His Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) Chaengwattana Road
Laksi
Bangkok 10210
Tel 02-141-4000
Fax 02-143-9730-1
www.nhso.go.th
Update : 2014-10-22 08:15:13


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ อาคารสำนักงานไปรษณีย์ เขต 5 เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


50200
Tel 053-285-355 - 63
Fax 053-285-364

Update : 2012-03-09 15:49:36


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก เลขที่ 118 อาคารที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก ชั้น4 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000


65000
Tel 055-245-111
Fax 055-247-111

Update : 2012-03-09 15:51:17


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ เลขที่ 1045/2 อาคารแว่นกรุงไทย ชั้น 4 หมู่10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก ต. นครสวรรค์ตก
อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000


60000
Tel 056-371-831
Fax 056-371-838

Update : 2012-03-09 15:55:58


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี เลขที่ 65/3 ซอย 1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว
อ.เมือง จ. สระบุรี 18000


18000
Tel 036-213-205
Fax 036-213-263

Update : 2012-03-09 16:24:10


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี เลขที่ 2 อาคารไปรษณีย์ ชั้น 3 ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000


70000
Tel 032-332-590
Fax 032-332-593

Update : 2012-03-09 16:25:11


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง 115 อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 2 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21000


21000
Tel 038-864-313-19
Fax 038-864-320

Update : 2012-03-09 16:27:27


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 356/1 อาคารซีพี ชั้น3 ถ.มิตรภาพ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000


40000
Tel 043-365-200
Fax 043-365-111

Update : 2012-03-09 16:28:48


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี อาคารสำนักงานไปรษณีย์ อุดรธานี
อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000


41000
Tel 042-325681-3
Fax 042-325674

Update : 2014-10-22 08:41:39


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ ชั้น3 ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000


30000
Tel 044-248870-4
Fax 044-248875

Update : 2014-10-22 09:05:04


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 145 ที่ทำการไปรษณีย์ ชั้น 3 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000


34000
Tel 045-240591
Fax 045-255721

Update : 2014-10-22 08:50:52


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 91/1 อาคาร พี ซี ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000


84000
Tel 077-274811
Fax 077-274818

Update : 2014-10-22 08:54:04


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 456/2 ถ.เพชรเกษม
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110


90110
Tel 074-233888
Fax 074-235494

Update : 2014-10-22 08:56:29


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office (NHSO)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น5 ตึกที่จอดรถ) ถ.แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


10210
Tel 02-1421000
Fax 02-1438772-3

Update : 2014-10-22 09:02:01


 

รอสรรหา

เลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


Update : 2016-10-06 13:47:57


 
นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
Sakcha Kanjanawatana
รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

sakchai.k@nhso.go.th
Update : 2016-10-06 14:01:23


 
นพ.ชูชัย ศรชำนิ
Chuchai Sornchomni
รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

chuchai.s@nhso.go.th
Update : 2016-10-06 14:08:19


 

นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์
Wittaya Tansuwannont
รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

wittaya.t@nhso.go.th
Update : 2016-10-11 15:51:37


 
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
Jadej Thammatacharee
รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

jadej.t@nhso.go.th
Update : 2016-10-06 14:23:13


 
นายประจักษวิช เล็บนาค
Prachaksvich Lebnak
รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

prachaksvich.l@nhso.go.th
Update : 2016-10-13 10:42:01


 

นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ
Atthaporn Limpanyalerd
ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

atthaporn.l@nhso.go.th
Update : 2016-10-13 10:47:00


 
นพ.จักรกริช โง้วศิริ
Jakkrit Ngowsiri
ผู้ช่วยเลขาธิการ

jakkrit.n@nhso.go.th
Update : 2016-10-06 14:52:03


 
นพ.การุณย์ คุณติรานนท์
Karoon Kuntiranont
ประธานกลุ่มภารกิจบริหารกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

karoon.k@nhso.go.th
Update : 2016-10-07 11:37:40


 

นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล
Sinchai Tawwuttanakidgul
ประธานกลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Sinchai.t@nhso.go.th
Update : 2016-10-13 10:51:20


 
นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
Rattaphon Triamwichanon
ประธานกลุ่มภารกิจงานสาขาเขตและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

rattaphon.t@nhso.go.th
Update : 2016-10-07 11:39:38


 
นางสาวทวีศรี กรีทอง
Taweesri Greetong
ประธานกลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล

taweesri.g@nhso.go.th
Update : 2016-10-13 11:07:57


 

นพ.สรกิจ ภาคีชีพ
Sorakij Bhakeecheep
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่

sorakij.b@nhso.go.th
Update : 2016-10-13 13:14:43


 
นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์
Poovanon Eamchan
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก

poovanon.e@nhso.go.th
Update : 2016-10-17 11:16:11


 
นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์
Wongsawat Tanvisuth
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

wongsawat.t@nhso.go.th
Update : 2016-10-17 11:18:43


 

นพ.ชลอ ศานติวรางคณา
Chalor Santiwarangkana
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี

chalor.s@nhso.go.th
Update : 2016-10-17 11:24:10


 
นพ.วรชัย อึ้งอภินันท์
Worachai Aungaphinan
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี

kitti.p@nhso.go.th
Update : 2016-10-17 11:29:30


 
นพ.วิบูลย์ สุพุทธิธาดา
Wiboon Suputtitada
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง

wiboon.s@nhso.go.th
Update : 2016-10-17 11:52:22


 

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์
Preeda Taearak
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

preeda.t@nhso.go.th
Update : 2016-10-17 15:54:05


 
นพ.กวี วีระเศรษฐกุล
Kawee Veerasethakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

preeda.t@nhso.go.th
Update : 2016-10-17 16:08:54


 
พ.ญ.ลลิตยา กองคำ
Lalitaya Kongkam
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

Lalitaya.k@nhso.go.th
Update : 2016-10-17 16:16:04


 

นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี
Ruengsin Thuennadee
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี

ruengsin.t@nhso.go.th
Update : 2016-10-18 11:19:51


 
นายนายทวีสา เครือแพ
Twesa Kruaepare
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

twesa.k@nhso.go.th
Update : 2016-10-18 10:49:39


 
ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์
Wirat Eungpoonsawat
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

wirat.e@nhso.go.th
Update : 2016-10-18 10:28:55


 

ทพ.วีระพันธ์ ลีธนะกุล
Weraphan Leethanakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

weraphan.l@nhso.go.th
Update : 2016-10-18 10:27:20


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400