นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงสาธารณสุข    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Health Systems Research Institute(HSRI)

ชัั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road,
Muang District
Nonthaburi 11000
Tel 02 832 9200
Fax 02 832 9201
www.hsri.or.th
Update : 2014-10-03 14:25:41


 

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
Prof.Somkiat Wattanasirichaigoon
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Director Health Systems Research Institute (HSRI)
Tel 02 832 9223 Fax 02 832 9201
somkiat@hsri.or.th
Update : 2014-10-03 16:00:12


 
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
Asst.Prof.Dr.Jaruayporn Srisasalux
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Deputy Director Health Systems Research Institute (HSRI)
Tel 02 832 9215 Fax 02 832 9201
Jaruayporn@hsri.or.th
Update : 2014-10-03 15:35:08


 
พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์
Dr.Wachara Riewpaiboon
ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Research Manager Health Systems Research Institute (HSRI)
Tel 02 832 9209 Fax 02 832 9201
Wachara@hsri.or.th
Update : 2014-10-03 15:43:39


 

ภญ.พรพิศ ศิลขวุธท์
Pornpit Silkavute
ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Research Manager Health Systems Research Institute (HSRI)
Tel 02 832 9212 Fax 02 832 9201
Pornpit@hsri.or.th
Update : 2014-10-03 15:51:15


 
ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ
Ph.D.Jurairat Phromjai
ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Research Manager Health Systems Research Institute (HSRI)
Tel 02 832 9214 Fax 02 832 9201
Jurairat@hsri.or.th
Update : 2014-10-03 15:46:06


 
นางณีนาถ สมหวัง
Mrs.Neenart Somwang
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Head of Internal Audit Health Systems Research Institute (HSRI)
Tel 02 832 9237 Fax 02 832 9201
neenart@hsri.or.th
Update : 2014-10-06 08:50:09


 

นางวิชญา เลขวิริยะกุล
Mrs.Witchaya Laykhaviriyakul
หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Head of Administrative Unit Health Systems Research Institute(HSRI)
Tel 02 832 9225 Fax 02 832 9201
witchaya@hsri.or.th
Update : 2014-10-06 08:51:53


 
นายธีรธัช กันตามระ
Mr.Theeratat Kantamara
หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Head of Policy and Planning Health Systems Research Institute(HSRI)
Tel 02 832 9236 Fax 02 832 9201
Theeratat@hsri.or.th
Update : 2014-10-03 15:05:13


 
นางสาวอุทุมพร มยาเศรษฐ
Ms.Utumporn Mayasate
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Head of Information Unit Health Systems Research Institute(HSRI)
Tel 02 832 9240 Fax 02 832 9201
Utumporn@hsri.or.th
Update : 2014-10-03 15:09:02


 

นางจิระสุดา เรอุไร
Mrs.Jirasuda Raurai
หัวหน้าหน่วยทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Head of Human Resource Unit Health Systems Research Institute(HSRI)
Tel 02 832 9235 Fax 02 832 9201
jirasuda@hsri.or.th
Update : 2014-10-03 15:17:08


 
นางสาวนิธิภา อุดมสาลี
Ms.Nitipa Udomsalee
หัวหน้าหน่วยสื่อสารความรู้และขับเคลื่อนสังคม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)
Head of communication of Knowledge and advocate society Unit Health Systems Research Institute(HSRI)
Tel 02 832 9244 Fax 02 832 9201
Nitipa@hsri.or.th
Update : 2014-10-03 15:20:25


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400