นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม    สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Office of the Permanent Secretary

ถนนพระราม 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3000
Fax 0 2202 3048, 0 2202 3268
www.industry.go.th
Update : 2012-03-05 11:44:34


 

นายสมชาย หาญหิรัญ
Mr.Somchai Harnhirun
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
Tel 0 2202 3200-1 Fax 0 2354 3209
harnhirun@yahoo.com
Update : 2016-07-12 11:24:37


 
นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
Mr.Udom Wongviwatchai
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2202 3110-1 Fax 0 2354 3419
udom_w@industry.go.th
Update : 2015-11-06 13:31:29


 
นายปณิธาน จินดาภู
Mr.Panitan Jindapoo
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2202 3240 Fax 0 2202 3241
panitan@dpim.go.th
Update : 2014-11-12 10:06:59


 

นายศักดา พันธ์กล้า
Mr.Sukda Punkla
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2202 3261 Fax 0 2354 3265
sukda.pu@diw.mail.go.th
Update : 2015-11-06 13:34:42


 
น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม
MissNisakorn Jungjaroentham
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2202 4411 Fax 0 2354 3294

Update : 2015-11-06 13:37:54


 
นายประสงค์ นรจิตร์
Mr.Prasong Norajit
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
Chief Inspectors General
Tel 0 2202 3930 1 Fax 0 2202 3247
Prasong .n@diw.mail.go.th
Update : 2016-07-12 11:27:07


 

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
Mr.Nattapon Nattasomboon
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General
Tel 0 2202 3225-6 Fax 0 2354 3019
nattaporn@oie.go.th
Update : 2014-11-12 10:20:06


 
นายสมพล รัตนาภิบาล
Mr.Sompol Rattanaphibal
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General
Tel 0 2202 3236 7 Fax 0 2202 3238

Update : 2016-07-12 11:28:28


 
นายอุทัย ปิยวนิชพงษ์
Mr.Utai Piyawanitpong
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General
Tel 0 2202 3934 5 Fax 0 2202 3952

Update : 2016-07-12 11:29:15


 

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
Mr.Mongkol Pruekwatana
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General
Tel 0 2202 3205-6 Fax 0 2202 3207

Update : 2015-11-06 13:57:06


 
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล
Mr.Pisit Rangsaritwutikul
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General
Tel 0 2202 3932-3 Fax 0 2202 3942

Update : 2015-11-06 13:58:43


 
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
Mr.Kobchai Sungsitthesawad
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General
Tel 0 2202 3275 Fax 0 2202 3100

Update : 2015-11-06 14:02:12


 

นายอดิศัย อยู่อินทร์
Mr.Adisai Euin
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
Legal Counselor
Tel 0 2202 3230 1 Fax 0 2202 3597

Update : 2016-07-12 11:50:48


 
น.ส.สิริรัตน์ ไกรวณิช
MissSirirat Kaivanit
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
Assistant Permanent Secretary
Tel 0 2202 3945 Fax 0 2202 3593

Update : 2016-07-12 11:49:45


 
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี
Mr. Bainoy Suwanchatree
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี
Chief of the Office of the Minister Office of the Minister
Tel 02 202 3130 Fax 02 202 3140
noi_non@hotmail.com
Update : 2016-07-12 11:33:54


 

นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์
MissTasaneeya Lattanand
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2202 3005 Fax 0 2202 3048
tayalat@gmail.com
Update : 2016-07-12 11:40:36


 
นายจิระพันธ์ ปรีชาวิทย์
Mr.Jirapan Prechawith
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2202 3249 Fax 0 2202 3174
Jirapan_p@industry.go.th
Update : 2014-11-11 15:30:53


 
นายเดชา จาตุธนานันท์
Mr.Decha Chatutananant
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Policy & Strategy Bureau
Tel 0 2202 3151 Fax 0 2202 3158-9
dakkaras@gmail.com
Update : 2014-11-11 15:07:46


 

นางพงษ์ศิริ วรรณศรี
Mrs.Pongsiri Vannasri
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจและประเมินผล
Director Bureau of Inspection and Evaluation
Tel 0 2202 3165 Fax 0 2202 3060
pongsiri_aon@gmail.com
Update : 2014-11-11 15:08:16


 
นางสาวสุนีย์ โสภณ
MissSunee Sopon
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director Bureau of Human Resource Administraion and Development
Tel 0 2202 3055 Fax 0 2202 3056

Update : 2016-07-12 11:37:59


 
นางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์
Mrs.Supiya Limkittanuwat
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of The Public Sector Development Group Public Sector Development Group
Tel 0 2202 3235 Fax 0 2202 3166

Update : 2016-07-12 11:39:52


 

นายสมชัย เอมบำรุง
Mr.Somchi Aimbarmrung
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Legal Division
Tel 0 2202 3267 Fax 0 2202 3045-6

Update : 2016-07-12 11:42:19


 
นางรุจิรา ตั้งจิตดำรงรัตน์
Mrs.Rujira Tangjitdumrongrat
รักษาการ ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน
Head of Ministerial Internal Auditor Internal Audit Group
Tel 0 2202 3296 Fax 0 2202 3127

Update : 2016-07-12 11:47:29


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400