นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม    สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Office of the Permanent Secretary

ถนนพระราม 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3000
Fax 0 2202 3048, 0 2202 3268
www.industry.go.th
Update : 2012-03-05 11:44:34


 

นายพสุ โลหารชุน
Mr.Pasu Loharjun
ปลัดกระทรวง
Permanent Secretary
Tel 0 2202 3200-1 Fax 0 2354 3209

Update : 2017-10-02 10:20:13


 
น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม
MissNisakorn Jungjaroentham
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2202 3220-1 Fax 0 2354 3105

Update : 2017-10-02 10:22:15


 
นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน
Mr.Somboon Yindeeyoungyuen
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2202 3275 Fax 0 2354 3100

Update : 2017-10-02 10:30:29


 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
Mr.Thongchai Chawalitpichaet
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2202 3935 Fax 0 2202 3191

Update : 2017-10-02 10:31:50


 
นายอภิจิณ โชติกเสถียร
Mr.Apichin Jotikashira
รองปลัดกระทรวง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2202 3771 Fax 0 22023773

Update : 2017-10-02 10:32:51


 


หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
Chief Inspectors General
Tel 0 2202 3930 1 Fax 0 2202 3247

Update : 2017-10-02 10:33:13


 

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
Mr.Nattapon Nattasomboon
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General
Tel 0 2202 3225-6 Fax 0 2354 3019
nattaporn@oie.go.th
Update : 2014-11-12 10:20:06


 
นายสุรพล ชามาตย์
Mr.Surapol Chamart
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General
Tel 0 2202 3237 Fax 0 2202 3942

Update : 2017-10-02 10:34:40


 


ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General

Update : 2017-10-02 10:34:53


 ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General

Update : 2017-10-02 10:35:10


 


ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General

Update : 2017-10-02 10:35:24


 


ผู้ตรวจราชการ
Inspectors General

Update : 2017-10-02 10:35:37


 

นายอดิศัย อยู่อินทร์
Mr.Adisai Euin
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
Legal Counselor
Tel 0 2202 3230 1 Fax 0 2202 3597

Update : 2016-07-12 11:50:48


 
น.ส.สิริรัตน์ ไกรวณิช
MissSirirat Kaivanit
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
Assistant Permanent Secretary
Tel 0 2202 3691-2 Fax 0 2202 3207

Update : 2017-10-02 10:36:05


 
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี
Mr. Bainoy Suwanchatree
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี
Chief of the Office of the Minister Office of the Minister
Tel 02 202 3131 Fax 02 202 3140
noi_non@hotmail.com
Update : 2017-10-02 10:36:30


 

นางสาวทัศนียา ลัธธนันท์
MissTasaneeya Lattanand
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2202 3005 Fax 0 2202 3048
tayalat@gmail.com
Update : 2016-07-12 11:40:36


 
น.ส.ณิรดา วิสุทธิชาติธาดา
MissNirada Visutthichardtada
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2202 3655 Fax 0 2202 3174

Update : 2017-10-02 11:15:46


 
นายเดชา จาตุธนานันท์
Mr.Decha Chatutananant
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Policy & Strategy Bureau
Tel 0 2202 3150 Fax 0 2202 3158-9
dakkaras@gmail.com
Update : 2017-10-02 10:52:49


 

นางพงษ์ศิริ วรรณศรี
Mrs.Pongsiri Vannasri
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจและประเมินผล
Director Bureau of Inspection and Evaluation
Tel 0 2202 3165 Fax 0 2202 3060
pongsiri_aon@gmail.com
Update : 2014-11-11 15:08:16


 
นางสาวสุนีย์ โสภณ
MissSunee Sopon
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director Bureau of Human Resource Administraion and Development
Tel 0 2202 3055 Fax 0 2202 3056

Update : 2016-07-12 11:37:59


 
นางสุปิยา ลิมป์กฤตนุวัตร์
Mrs.Supiya Limkittanuwat
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of The Public Sector Development Group Public Sector Development Group
Tel 0 2202 3235 Fax 0 2202 3166

Update : 2016-07-12 11:39:52


 

นายสมชัย เอมบำรุง
Mr.Somchi Aimbarmrung
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Legal Division
Tel 0 2202 3267 Fax 0 2202 3045-6

Update : 2016-07-12 11:42:19


 


ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง กลุ่มตรวจสอบภายใน
Head of Ministerial Internal Auditor Internal Audit Group
Tel 0 2202 3296 Fax 0 2202 3127

Update : 2017-10-02 10:54:03


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400