นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม    กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Works

75/6 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/6 Thanon Rama VI
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3967, 0 2202 4000, 0 2202 4014
Fax 0 2354 3390
www.diw.go.th
Update : 2015-03-13 14:04:17


 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
Mr.Thongchai Chawalitpichaet
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2202 4101-2 Fax 0 2354 3390
thongchai.c@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:14:28


 
นายบรรจง สุกรีฑา
Mr.Banjong Sukreeta
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2202 4105-6 Fax 0 2354 3390
banjong.su@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:19:33


 
ว่าง

รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2202 4115-6 Fax 0 2354 3390

Update : 2019-01-09 14:20:23


 

ว่าง

รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2202 4110-1 Fax 0 2354 3390

Update : 2019-01-09 14:20:50


 
นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล
Ms.Aitsaraphorn Vijitjunyakool
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Tel 0 2202 4197 Fax 0 2202 4206
issaraporn.v@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 15:13:52


 
นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล
Mrs.Unchalee Yingtaweesittikul
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Tel 0 2202 4209 Fax 0 2202 4206
unchalee.yi@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:24:42


 

นายพรยศ กลั่นกรอง
Mr.Pornyod Klankrong
รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Tel 0 2202 4063 Fax 0 2202 4206
pornyod.k@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:27:04


 
นางสมใจ ศิริพรอมาตย์
Mrs.Somjai Siripornamart
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Unit
Tel 0 2202 4231 Fax 0 2202 4231
somjai.s@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 15:16:47


 
นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
Mrs.Juraru Maneesatienrattana
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Management Center
Tel 0 2202 4011 Fax 0 2354 3106
jurarut.m@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:35:45


 

นางสุชาดา ดิษยวรรธนะ
Mrs.Suchada Dissayawondhana
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary of the department Office of the Secretary
Tel 0 2202 3970 Fax 0 2354 3390
suchada.d@diw.mail go.th
Update : 2019-01-09 15:14:44


 
นายสุนทร แก้วสว่าง
Mr.Sunthron Kewsawang
ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย
Director Law Division
Tel 0 2202 3994 Fax 0 2202 3997
sunthron.k@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:36:54


 
นายศุภกิจ บุญศิริ
Mr.Supakit Boonsiri
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยivision
Director Industrial Safety Technology Promotion Division
Tel 0 2202 4082 Fax 0 2354 3392
supakit.b@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:43:06


 

นายศุภชัย โปฎก
Mr.Suppachai Podok Podok
ผู้อำนวยการ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1
Director Industrial Permit Services Division 1
Tel 0 2202 4020 Fax 0 2202 4021
suppachai.p@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:50:11


 
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์
Mr.Tawan Taweethavornsawas
ผู้อำนวยการ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2
Director Industrial Permit Services Division 2
Tel 0 2202 4080 Fax 0 2202 4096
tawan.t@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:39:32


 
นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
Mrs.Siripen Kiatfuengfoo
ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director Strategy and Planning Division
Tel 0 2202 4243 Fax 0 2354 3190
siripen.k@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:47:49


 

นางสาวพะเยาว์ คำมุข
Ms.Payouw Kummook
ผู้อำนวยการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
Director Industrial Pollutions Warning and Research Division
Tel 0 2202 4203 Fax 0 2354 3208
payouw.k@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:46:40


 
นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี
Mr.Kampanat Rungruengchaisri
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
Director Water Techonlogy and Industrial Pollution Management Bureau
Tel 0 2202 4221 Fax 0 2202 4170
kampanat.r@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:45:38


 
นายไชยรัตน์ เลี้ยงสุพงศ์
Mr.Chairat Liangsupong
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
Director Production Technology and Industrial Zone Division
Tel 0 2202 4160 Fax 0 2202 4183
chairat.l@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:51:49


 

นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ
Mr.Rintawat Sombutsiri
ผู้อำนวยการ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Director Industrial Waste Management Division
Tel 0 2202 4016 Fax 0 2202 4003
rintawat.s@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:54:06


 
นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล
Mr.Santi Sittilerdpisan
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2202 4133 Fax 0 2202 4019
santi.s@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:37:57


 
นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล
Ms.Rattana Ruktrakul
ผู้อำนวยการ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
Director Hazardous Substance Management Division
Tel 0 2202 4205 Fax 0 2202 4230
rattana.r@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:41:46


 

นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย
Mr.Weeraphong Iamjaroenchai
ผู้อำนวยการ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
Director Central Office for Machinery Registration
Tel 0 2202 4055 Fax 0 2354 3126
weeraphong.i@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 15:00:59


 
นายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย
Mr.Nattaphongs Julagatepotichai
ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
Director
Tel 0 2202 4120 Fax 0 2354 3114
nattaphongs.j@diw.mail.go.th
Update : 2019-01-09 14:31:59


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน
Director Factory Oversight Standard Development Division
Tel 0 2202 4121 Fax 0 2202 3960

Update : 2019-01-09 15:03:12


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400