นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม    กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Department of Industrial Works

75/6 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/6 Thanon Rama VI
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3967, 0 2202 4000, 0 2202 4014
Fax 0 2354 3390
www.diw.go.th
Update : 2015-03-13 14:04:17


 

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
Mr.Mongkol Pruekwatana
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2202 4101-2 Fax 0 2354 3390
mongkol.p@diw.mail.go.th
Update : 2017-01-23 13:44:49


 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์
Mrs.Anong Paijitprapapon
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2202 4105-6 Fax 0 2354 3390

Update : 2017-02-07 11:02:42


 
ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น
Capt.Thaned Juntaklin
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2202 4115-6 Fax 0 2354 3390
thaned.j@diw.mail.go.th
Update : 2017-04-03 17:42:07


 

นายประกอบ วิวิธจินดา
Mr.Prakorb Vivitajinda
รองอธิบดี
Deputy Director - General
Tel 0 2202 4110-1 Fax 0 2354 3390
prakorb.v@diw.mail.go.th
Update : 2017-04-03 17:43:41


 
นางสาวอิสราภรณ์ วิจิตรจรรยากุล
Ms.Aitsaraphorn Vijitjunyakool
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสนธิสัญญาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

Tel 0 2202 4197 Fax 0 2202 4206
issaraporn.v@diw.mail.go.th
Update : 2017-01-23 13:47:01


 
นางบุญเกิด ศิริปิ่น
Mrs.Boonkerd Siripin
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit
Tel 0 2202 4231 Fax 0 2202 4231
boonkerd.s@diw.mail.go.th
Update : 2016-12-09 14:50:32


 

นางสุชาดา ดิษยวรรธนะ
Mrs.Suchada Dissayawondhana
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary of the department Office of the Secretary
Tel 0 2202 4005 Fax 0 2354 3390
suchada.d@diw.mail go.th
Update : 2016-12-09 14:53:18


 
นายธานี ศิริปิ่น
Mr.Thanee Siripin
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2202 3970 Fax 0 2354 3986
thanee.s@diw.mail.go.th
Update : 2016-12-09 14:47:41


 
นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ
Mr.Phupanus Phadungath
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Management Center
Tel 0 2202 4011 Fax 0 2354 3106
phupanus.p@diw.mail.go.th
Update : 2015-07-16 13:57:39


 

นายสุนทร แก้วสว่าง
Mr.Sunthron Kewsawang
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Legal Bureau
Tel 0 2202 3994 Fax 0 2202 3997
sunthron.k@diw.mail.go.th
Update : 2016-02-03 11:39:28


 
นายสันติ สิทธิเลิศพิศาล
Mr.Santi Sittilerdpisan
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
Director Information System Center
Tel 0 2202 4133 Fax 0 2202 4019
santi.s@diw.mail.go.th
Update : 2016-02-03 11:53:52


 
นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์
Mr.Tawan Taweethavornsawas
ผู้อำนวยการ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง
Director Central Office for Machinery Registration
Tel 0 2202 4055 Fax 0 2354 3126
tawan.t@diw.mail.go.th
Update : 2017-03-15 15:28:48


 

นางสมศรี สุวรรณจรัส
Mrs.Somsri Suwanjaras
ผู้อำนวยการ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย
Director Hazardous Substances Control Bureau
Tel 0 2202 4221 Fax 0 2202 4170
somsri.s@diw.mail.go.th
Update : 2012-03-14 15:35:13


 
นางสาวศิรกาญจน์ ศรีเลขา
Ms.Sirakarn Srilekha
ผู้อำนวยการ สำนักสนธิสัญญาและยุทธศาสตร์
Director Treaties and International Strategies Bureau
Tel 0 2202 4109 Fax 0 2202 4015
sirakarn.s@diw.mail.go.th
Update : 2015-11-05 16:49:17


 
นายศุภกิจ บุญศิริ
Mr.Supakit Boonsiri
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
Director Safety Technology Bureau
Tel 0 2202 4082 Fax 0 2354 3392
supakit.b@diw.mail.go.th
Update : 2016-02-03 11:55:33


 

นางอรอนงค์ ทรงกิตติ
Mrs.Onanong Songkitti
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อม โรงงาน
Director Water Techonlogy and Industrial Pollution Management Bureau
Tel 0 2202 4221 Fax 0 2202 4170
onanong.s@diw.mail.go.th
Update : 2015-06-23 11:32:19


 
นางสาวพะเยาว์ คำมุข
Ms.Payouw Kummook
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงงาน
Director Industrial Environment Research and Development Bureau
Tel 0 2202 4203 Fax 0 2354 3208
payouw.k@diw.mail.go.th
Update : 2015-11-05 16:49:40


 
นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
Mrs.Siripen Kiatfuengfoo
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
Director Strategic Management Bureau
Tel 0 2202 4243 Fax 0 2354 3190
siripen.k@diw.mail.go.th
Update : 2014-12-03 19:40:19


 

นายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี
Mr.Kampanat Rungruengchaisri
ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 1
Director Industrial Cluster 1 Bureau
Tel 0 2202 4061 Fax 0 2202 4124
kampanat.r@diw.mail.go.th
Update : 2017-03-15 15:24:48


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2
Director Industrial Cluster 2 Bureau
Tel 0 2202 4020 Fax 0 2202 4021

Update : 2017-04-03 17:45:08


 
นายไชยรัตน์ เลี้ยงสุพงศ์
Mr.Chairat Liangsupong
ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 3
Director Industrial Cluster 3 Bureau
Tel 0 2202 4460 Fax 0 2202 4183
chairat.l@diw.mail.go.th
Update : 2017-03-15 15:26:20


 

ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 4
Director Industrial Cluster 4 Bureau
Tel 0 2202 4111 Fax 0 2202 3966

Update : 2017-04-03 17:46:22


 
นายวิสา หรรษ์อิทธินันต์
Mr.Wisa Hanittinan
ผู้อำนวยการ สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 5
Director Industrial Cluster 5 Bureau
Tel 0 2202 4080 Fax 0 2202 4096
wisa.h@diw.mail.go.th
Update : 2017-03-15 15:27:30


 
นายสุธน อยู่เกตุ
Mr.Suthon Yooket
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
Director Industrial Waste Management and Treatment Technology
Tel 0 2202 4016 Fax 0 2202 4003
suthon.y@diw.mail.go.th
Update : 2017-03-15 15:30:07


 

นางสาวณัฏยา นิ่งสมบูรณ์
Ms.Nattaya Ningsomboon
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการสารพันทันใจ
Director Express Service Center
Tel 0 2202 4085 Fax 0 2202 4093
nattaya.n@diw.mail.go.th
Update : 2016-08-22 15:55:49


 
นายเดชา พิมพิสุทธิ์
Mr.Decha Pimpisut
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Director Bureau of Public Praticipatory Promotion
Tel 0 2202 4120 Fax 0 2354 3114
decha.p@diw.mail.go.th
Update : 2016-05-04 16:16:59


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400