นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Department of Industrial Promotion

75/6 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 4404-5
www.dip.go.th
Update :


 

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร
Mr.Arthit Wuthikaro
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2354 3232,0 2202 4422 -23, 08 1875 7026 Fax 0 2354 3152
arthit@dip.go.th
Update : 2014-10-28 14:42:35


 
นางศิริรัตน์ จิตต์เสรี
Mrs.Sirirat Chitseree
รองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 0 2354 3290, 0 2202 4555, 08 1911 1431 Fax 0 2354 3129
sirirat@dip.go.th
Update : 2014-10-28 14:46:30


 
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
Mr. Kobchai Sungsitthisawad
รองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 0 2354 3063,0 2202 4433-4, 08 1670 3111 Fax 0 2354 3064
kobchaigear19@hotmail.com
Update : 2014-10-28 14:52:38


 

-ว่าง-

รองอธิบดี
Deputy Directors - General
Tel 0 2354 3293,0 2202 44111-2 Fax 0 2354 3294

Update : 2012-03-22 20:15:21


 
น.ส.อัญชลีพร เขียวเกษม
Ms.Anchaleeporn Kaewkasam
กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit Director
Tel 0 2354 3240, 0 2202 4407, 09 2253 4105 Fax 0 2354 3302
anchaleeporn@dip.go.th
Update : 2014-10-28 14:59:30


 
นางยุพรัตน์ ศตวิริยะ
Mrs.Yuparat Satawiriya
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of General Administration
Tel 0 2354 3118 0 2202 4567, 08 18757492 Fax 0 2354 3153
yuparat@dip.go.th
Update : 2014-10-28 15:08:49


 

นายประสงค์ นิลบรรจง
Mr.Prasong Nilbanjong
ผู้อำนวยการกอง กองอุตสาหกรรมรายสาขา 1
Director Division I of Sectoral Industries Development
Tel 0 2381 0757 , 08 1875 9648 Fax 0 2367 8295
pasong@dip.go.th
Update : 2014-10-28 15:29:17


 
นางสุภา ตั้งกิตติคุณ
Mrs.Supa Tangkittikhun
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
Director Division II of Sectoral Industries Development
Tel 0 2367 8195, Fax 0 2381 1812

Update : 2014-10-28 16:09:05


 
นายพรเทพ การศัพท์
Mr.Pornthep Karnsub
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)
Director Industrial Pormotion Center Region 1
Tel 053 245 361-2, 08 1875 9301 Fax 053 248 315
pornthep@dip.go.th
Update : 2014-10-28 16:28:05


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)
Director Industrial Promothion Centre Region 2
Tel 0 5528 2957, 08 1884 7054 Fax 0 5528 3021

Update : 2014-10-28 15:59:17


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 3 (จังหวัดพิจิตร)
Director Industrial Promotion Centre Region 3
Tel 0 5661 3161-5, 08 1875 9301 Fax 0 5661 3559

Update : 2014-10-28 16:00:34


 
-ว่าง-
Ms.
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 4 (จังหวัดอุดรธานี)
Director Industrial Promotion Centre Region 4
Tel 0 4220 7243, Fax 0 4220 7241

Update : 2012-03-10 13:47:58


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 5 (จังหวัดขอนแก่น)
Director Industrial Promotion Centre Region 5
Tel 0 437 9296-9, 08 1875 9308 Fax 0 4337 9302

Update : 2014-10-28 16:02:28


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 6 (จังหวัดนครราชสีมา)
Director Industrial Promotion Centre Region 6
Tel 0 4441 9622, 08 1255 4124 Fax 0 4441 9089

Update : 2014-10-28 16:17:28


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 7 (จังหวัดอุบลราชธานี)
Director Industrial Promotion Centre Region 7
Tel 0 4531 1409, 08 4700 8119 Fax 0 4531 2378

Update : 2014-10-28 16:03:45


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 8 (จังหวัดสุพรรณบุรี)
Director Industrial Promotion Centre Region 8
Tel 0 3554 5512, Fax 0 3544 1030

Update : 2014-10-28 16:28:46


 
-ว่าง-
-
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 9 (จังหวัดชลบุรี)
Director Industrial Promotion Centre Region 9
Tel 0 3826 1203 Fax 0 3827 3701
-
Update : 2012-03-19 16:34:44


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 10 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
Director Industrial Promotion Centre Region 10
Tel 0 7720 0395-8, Fax 0 7720 0449

Update : 2014-10-28 16:18:23


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทึ่ 11 (จังหวัดสงขลา)
Director Industrial Promotion Centre Region 11
Tel 0 7421 1905-8, Fax 0 7421 1904

Update : 2014-10-28 16:19:08


 
นางแน่งน้อย เวทยพงษ์
Mrs.Nangnoi Wetayapong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารยุทธศาสตร์
Director Bureau of Strategies Management
Tel 0 2202 4455,08 1374 8417 Fax 0 2354 3289
nangnoi_w@hotmail.com
Update : 2014-10-28 15:36:44


 
นายมาณพ ชิวธนาสุนทร
Mr.Manop Chivatanasoontorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
Director Bureau of Industrial Management Development
Tel 0 2202 4560, 08 9204 14758 Fax 0 2354 3059
manop@dip.go.th
Update : 2012-03-19 15:44:09


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ
Director Bureau of Enterpreneur Development
Tel 0 2202 4499, Fax 0 2354 3291

Update : 2014-10-28 16:13:48


 
น.ส.นิสากร จึงเจริญธรรม
MissNisakorn Jungjaroentham
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
Director Bureau of Community Industries Development
Tel 02 2367 8334, 08 1875 0942 Fax 0 2382 2169
nisakorn@dip.go.th
Update : 2012-03-19 15:57:02


 
นาย ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
Mr.Panuwat Triyangkulsri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
Director Bureau of Supporting Industries Development
Tel 0 2367 8010, 0 2381 1813, 08 1815 0412 Fax 0 2381 1056
panuwat@dip.go.th
Update : 2014-10-28 16:11:51


 

นางอรพรรณ ตันติวีรสุต
Mrs.Orphan Tantivirasut
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง
Director Ceramic Industries Developmtnt Center
Tel 0 5428 1877, 08 1950 4359 Fax 0 5428 1885
ora_tan@hotmail.com
Update : 2012-03-19 16:13:34


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400