นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Department of Primary Industries and Mines

75/10 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/10 Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3553
Fax 0 2202 3733
www.dpim.go.th
Update :


 

นายสุรพงษ์ เชียงทอง
Mr.Suraphong Chiengtong
อธิบดี
Director - General
Tel 0 2202 3700-1 Fax 0 2644 8731
suraphong@dpim.go.th
Update : 2014-11-05 15:20:52


 
นายชาติ หงส์เทียมจันทร์
Mr.Chat Hongtiamchant
รองอธิบดี
Deputy Director-Gerenal
Tel 0 2202 3705-6 Fax 0 2644 8734
hong-chat@hotmail.com
Update : 2015-01-29 16:20:16


 
นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน
Mr.Somboon Yindeeyoungyuen
รองอธิบดี
Deputy Dierctor-General
Tel 0 2202 3715-6 Fax 0 2644 8738
somboon@dpim.go.th
Update : 2015-01-29 16:20:30


 

-ว่าง-
-vacant-
วิศวกรเหมืองแร่เชี่ยวชาญ
Mining Engineer Expert
Tel 0 2202 3732
Update : 2014-10-02 14:27:17


 
นางสาวนภาพร อรุณเกียรติก้อง
MissNapaporn Aroonkiatkong
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหการ

Tel 0 2202 3911 napaporn@dpim.go.th
Update : 2012-03-12 16:33:24


 
-ว่าง-
-vacant-
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Tel 0 2202 3573
Update : 2014-10-02 14:25:20


 

นางชยมัย ชาลี
Mrs.Chayamai Chalee
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2202 3550 Fax 0 2202 3733
chayamai@dpim.go.th
Update : 2012-03-08 10:50:07


 
นายวิษณุ ทับเที่ยง
Mr.Wisanu Tabtieng
ผู้อำนวยการ กองบริหารยุทธศาสตร์
Director Strategy Management Division
Tel 0 2202 3661 Fax 0 2640 9859
wisanu@dpim.go.th
Update : 2014-10-02 14:37:34


 
นายมานุส มณีนุษย์
Mr.Manuse Maneenuse
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2202 3615 Fax 0 2202 3874
manuse@dpim.go.th
Update : 2014-10-02 15:39:48


 

นายสัจจาวุธ นาคนิยม
Mr.Satjawut Narkniyom
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Bureau of Laws
Tel 0 2202 3561 Fax 0 2644 8755
satjawut@dpim.go.th
Update : 2014-10-02 14:35:15


 
นายอานนท์ ทรงศิริกุล
Mr.Arnon Songsirikul
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
Director Bureau of Environmental Management
Tel 0 2202 3680 Fax 0 2644 8762
arnon@dpim.go.th
Update : 2015-03-10 15:16:52


 
นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์
Mrs.Anong Paijitprapapon
ผู้อำนวยการ สำนักโลจิสติกส์
Director Bureau of Logistics
Tel 0 2202 3816 Fax 0 2644 4355
anong@dpim.go.th
Update :


 

นายสุระ เพชรพิรุณ
Mr.Sura Petpirun
ผู้อำนวยการ สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่
Director Bureau of Engineering and Land Rehabilitation
Tel 0 2202 3731 Fax 0 220 23739
sura@dpim.go.th
Update : 2014-11-04 15:40:09


 
นายสกล จุลาภา
Mr.Skon Chulapha
ผู้อำนวยการ สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน
Director Bureau of Mines and Concession
Tel 0 2202 3885 Fax 0 2644 8754
skon@dpim.go.th
Update : 2015-03-10 15:19:28


 
นายชาติชาย เชิดชื่น
Mr.Chartchai Cherdchune
ผู้อำนวยการ สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐาน
Director Bureau of Primary Industries
Tel 0 2202 3850 Fax 0 2202 3906
chartchai@dpim.go.th
Update : 2014-12-01 16:02:07


 

น.ส.ลัดดาวัลย์ คงเอี่ยมตระกูล
MissLaddawan Kong-iamtrakul
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2202 3947 Fax 0 2644 8758
laddawan@dpim.go.th
Update : 2014-10-02 15:37:14


 
นายสมยศ ศริดารา
Mr.Somyot Saridara
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจและประสานราชการ
Director Bureau of Inspection and Government service Coordination
Tel 0 2202 3592 Fax 0 2644 8766
saridara@hotmail.com
Update : 2014-10-02 15:50:40


 
นายธรรมศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ
Mr.Thammasak Pongprasert
ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 สงขลา
Director Office of Primary Industries and Mines, Region 1 Songkla
Tel 0 7431 1412 Fax 0 7432 2189
thammasak@dpim.go.th
Update : 2012-03-13 11:24:58


 

นายจารุกิตติ์ เกษแก้ว
Mr.Jarukitt Gesgaew
ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2 อุดรธานี
Director Office of Primary Industries and Mines, Region 2 Udonthani
Tel 0 4229 5307 Fax 0 4229 5004
jarukitt@dpim.go.th
Update : 2012-03-13 11:26:44


 
นายไพรัตน์ เตชะวิวัฒนาการ
Mr.Pairat Techawiwattanakarn
ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่
Director Office of Primary Industries and Mines, Region 3 Changmai
Tel 0 5322 1385 ext. 11 Fax 0 5322 5184
pairat@dpim.go.th
Update : 2014-11-13 14:31:44


 
นายศุภชัย พงษ์ศิริวรรณ์
Mr.Supachai Pongsiriwan
ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4 ภูเก็ต
Director Office of Primary Industries and Mines, Region 4 Phuket
Tel 0 7621 2250 Fax 0 7621 0685
supachai@dpim.go.th
Update : 2012-03-13 11:27:53


 

นายชัยทัต สมิตินนท์
Mr.Chaitat Smitinont
ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก
Director Office of Primary Industries and Mines, Region 5 Phitsanulok
Tel 0 5524 8345 Fax 0 5524 8348
nine9699@yahoo.com
Update : 2012-03-13 11:28:28


 
-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นครราชสีมา
Director Office of Primary Industries and Mines, Region 6 Nakhontatchasima
Tel 0 4492 2719 Fax 04492 2708

Update : 2015-03-10 15:20:15


 
-ว่าง-
-vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 ราชบุรี
Director Office of Primary Industries and Mines, Region 7 Ratchaburi
Tel 0 3232 1791 Fax 0 3232 1793

Update : 2014-12-01 16:03:44


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400