นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม    สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
Office of the Cane and Sugar Board

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2202 3073
Fax 0 2354 3437
www.ocsb.go.th
Update : 2014-11-18 11:28:01


 

นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์
Mr.Pichai Tangchanachaianan
เลขาธิการ
Secretary - General
Tel 0 2202 3065 - 6 Fax 0 2354 3436
pichai@ocsb.go.th
Update : 2014-11-18 10:19:44


 
นายอุทัย ปิยวนิชพงษ์
Mr.Utai Piyawanitpong
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary - General
Tel 0 2202 3263 Fax 0 2202 3440
Utai_pi@yahoo.com
Update : 2014-11-18 10:25:50


 
นายสมพล รัตนาภิบาล
Mr.Sompol Rattanabhibal
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary - General
Tel 0 2202 3215 - 6 Fax 0 2354 3438
Sompol@ocsb.go.th
Update : 2014-11-18 10:25:08


 

น.ส.พรทิพย์ ศิริภานุวัฒน์
Ms.Porntip Siripanuwat
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

Tel 0 2202 3085 Fax 0 2354 3445
porntip@ocsb.go.th
Update :


 
นางสุภาณี สุริยจันทราทอง
Mrs.Supanee Suriyajantratong
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Acting Director Bureau of Central Administrator
Tel 0 2202 3072 Fax 0 2354 3437
Supaanee@windowslive.com
Update : 2014-11-18 11:23:39


 
นางวรวรรณ ชิตอรุณ
Mrs.Warawan Chitaroon
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
Director Cane and Sugar Industry Policy Bureau
Tel 0 2202 3070 Fax 0 2354 3445
worawan@ocsb.go.th
Update : 2014-11-18 10:37:04


 

นายอภิจิณ โชติกเสถียร
Mr.Apichin Jotikasthira
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
Director Cane Sugar and Related Sugar Development Bureau
Tel 0 2202 3170 Fax 0 2202 3286
apichin@ocsb.go.th
Update :


 
นางสุภาณี สุริยจันทราทอง
Mrs.Supanee Suriyajantratong
ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1
Director Cane and Sugar Promotion Center Region 1
Tel 0 3469 8188-9 Fax 0 3469 8188-9
Supaanee@windowslive.com
Update : 2014-11-18 11:24:25


 
นายสมคิด บรรยาย
Mr.Somkid Bunyai
ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 2
Director Cane and Sugar Promotion Center Region 2
Tel 0 5584 0713 - 4 Fax 0 5584 0713 - 4
somkid_b@ocsb.go.th
Update : 2014-11-18 11:32:42


 

นางพรทิพย์ เกตุมา
Mrs.Porntip Katema
ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 3
Director Cane and Sugar Promotion Center Region 3
Tel 0 3834 1981-2 Fax 0 3834 1633
porntip_k@ocsb.go.th
Update : 2012-02-21 19:00:21


 
นายประสิทธิ์ วงษาเทียม
Mr.Prasith Vongsateam
ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
Director Cane and Sugar Promotion Center Region 4
Tel 0 4239 8544 Fax 0 4239 8544
prasith@ocsb.go.th
Update : 2012-02-21 19:00:53


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400