นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Thai Industrial Standards Institute

ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
www.tisi.go.th
Update :


 

นายหทัย อู่ไทย
Mr.Hathai Uthai
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2202 3400 Fax 0 2354 3285
hathai@tisi.go.th
Update : 2014-11-25 14:06:02


 
นางรัชดา อิสระเสนารักษ์
Mrs.Rachada Isarasenarak
รองเลขาธิการ
Deputy Secretaries - General
Tel 0 2202 3405 Fax 0 2202 3407
rachada@tisi.go.th
Update : 2014-11-25 14:10:47


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองเลขาธิการ
Deputy Secretaries - General
Tel 0 2202 3410 Fax 0 2202 3416

Update : 2014-11-25 14:12:37


 

-ว่าง -
- Vacant -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกำหนดมาตรฐาน
Advisor in Standards Development
Tel 0 2202 3350 Fax 0 2354 3033

Update : 2012-03-12 15:50:54


 
-ว่าง -
- Vacant -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรอง
Advisor in Conformity Assessment
Tel 0 2202 3451 Fax 0 2354 3033

Update : 2012-03-12 15:52:42


 
-ว่าง -
- Vacant -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ
Advisor in International Standardization
Tel 0 2202 3501 Fax 0 2354 3033

Update : 2012-03-13 10:33:14


 

นางนงลักษณ์ โรจน์วีระ
Mrs. Nongluck Rojveera
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมมาตรฐาน
Advisor in Standards Promotion
Tel 0 2202 3425 Fax 0 2354 3033
nongluck@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 14:11:34


 
-ว่าง -
- Vacant -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ
Advisor in Quality Manager

Update : 2012-03-13 10:38:10


 
นางสาววิภารัตน์ อภิวัฒนลังการ
MissVipharat Apiwattanalungkan
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2202 3305, 0 2354 3160 Fax 0 2202 3415
viparat@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 10:57:29


 

นายบัณฑิตย์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์
Mr.Bundit Wuthirakchainunt
ผู้อำนวยการกอง กองกำหนดมาตรฐาน
Director Standards Division
Tel 0 2202 3436 Fax 0 2354 3166
bundit@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 11:06:31


 
นางเบญจมาพร เอกฉัตร์
Mrs.Benjamaporn Ekkachart
ผู้อำนวยการกอง กองควบคุมมาตรฐาน
Director Certification Division
Tel 0 2202 3377 Fax 0 2202 3385
benjama@tisi.go.th
Update : 2014-11-25 15:30:30


 
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล
Mr.Pisit Rangsaritwutikul
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
Director Community Products Standards Division
Tel 0 2202 3357 Fax 0 2202 3395
pisitr@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 09:26:58


 

นาง ธิติมา หุ่นสุวรรณ
Mrs.Thitima Hoonsuwan
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ
Director International Affairs Division
Tel 0 2202 3505 Fax 0 2354 3041
thitima@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 14:12:12


 
น.ส.สมจิตต์ สัจพันโรจน์
MissSomchit Sujjapanroj
ผู้อำนวยการกอง กองกฎหมาย
Director Legal Division
Tel 0 2202 3420 Fax 0 2354 3281
somchits@tisi.go.th
Update : 2014-11-25 15:19:18


 
นาย ทิณกร ผ่องลักษณา
Mr. Tinakon Pongluxna
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารยุทธศาสตร์
Director Strategy Management Division
Tel 0 2202 3508 Fax 0 2354 3034
tinakon@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 11:04:17


 

นาง ศิริเพ็ญ กุศลานนท์
Mrs.Siripen Kulsalanon
ผู้อำนวยการกอง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน
Director Standardization Promotion and Development Division
Tel 0 2202 3427 Fax 0 2354 3214
siripen@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 11:03:04


 
นายสุธน นิคมเขต
Mr.Suthon Nikomkate
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจการมาตรฐาน 1
Director Surveillance Division 1
Tel 0 2202 3370 Fax 0 2354 3279
suthon@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 11:09:02


 
นายประสงค์ ประยงค์เพชร
Mr.Prasong Prayongpetch
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจการมาตรฐาน 2
Director Surveillance Division 2
Tel 0 2202 3479 Fax 0 2354 3378
prasong@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 11:10:30


 

นางกอบกุล กฤตผลชัย
Mrs. Kobkun Krittapholchai
ผู้อำนวยการกอง กองตรวจการมาตรฐาน 3
Director Surveillance Division 3
Tel 0 2202 3435 Fax 0 2354 3161
kobkun@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 11:30:54


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2202 3539 Fax 0 2354 3135

Update : 2014-11-26 13:44:28


 
นาย ญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์
Mr. Yannapat Uthongsap
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ
Director Office of the National Standardization Council
Tel 0 2202 3418 Fax 0 2354 3133
sakchai@tisi.go.th
Update : 2014-11-26 14:12:53


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400