นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม    สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Office of Industrial Economics

75/6 ถนนพระรามที่ 6
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
75/6 Rama VI Road
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 022024284
Fax 026447136
www.oie.go.th
Update : 2014-10-03 11:24:46


 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ
Dr.Somchai Harnhirun
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Director Office of Industrial Economics
Tel 022024250-1 Fax 023543292
somchai@oie.go.th
Update : 2014-10-03 14:35:50


 
นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง
Mr.Somsak Jantararoungtong
รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Deputy director Office of Industrial Economics
Tel 0 2202 4255-6 Fax 0 2354 3263
somsak_jan1956@yahoo.com
Update : 2014-10-03 14:33:34


 
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ
Mr.Verasak Supprasert
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert
Tel 0 2202 3919 Fax 0 2644 8817,0 2644 8231
verasak@oie.go.th
Update : 2014-10-03 14:54:24


 

น.ส.นพมาศ ช่วยนุกูล
Ms.Noppamart Chauinukool
ผู้เชี่ยวชาญ

Tel 0 2202 4291 Fax 0 2644 9423
noppamart@oie.go.th
Update : 2014-10-10 10:38:36


 
นางเพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช
Mrs.Penwipa Trisiripanit
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert
Tel 0 2202 3922 Fax 0 2202 4308/026448951
penwipa@oie.go.th
Update : 2014-10-10 10:47:08


 
น.ส.จริยา เด่นดวง
Ms.Chariya Deinduang
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit Group
Tel 0 2202 4282 Chariya@oie.go.th
Update : 2014-10-20 09:54:26


 

นางสาวรัตนา เอี่ยมคณิตชาติ

หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief Administrative System Development Group
Tel 0 2202 4388 Fax 0 2644 8963
ratana@oie.go.th
Update : 2014-10-10 10:39:10


 
นางวารี จันทร์เนตร
Mrs.Varee Channetr
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Administration
Tel 0 2202 4270 Fax 0 2644 7136
varee@oie.go.th
Update : 2014-10-06 10:27:18


 
นางวงจันทร์ สิทธิกูล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป

Tel 022024271 Fax 026447136

Update : 2014-10-06 11:26:51


 หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด กลุ่มประชาสัมพันธ์และบริการห้องสมุด

Tel 022024274 Fax 026447136

Update : 2014-10-06 11:29:52


 
นางพชร สุคนธสิงห์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

Tel 022024273 Fax 026409829

Update : 2014-10-06 11:28:22


 
นางสาวสมจิตต์ เอี่ยมวรชัย

หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ

Tel 022024277 Fax 026448578

Update : 2014-10-06 11:31:20


 

นายอนันต์ อัศวโสภณกุล
Mr.Anan Assawasoponkul
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Director Industrial Economics Information Center
Tel 0 2202 4292 Fax 0 2644 8956
Anan@oie.go.th
Update : 2014-10-20 09:56:03


 
น.ส.สมพิศ นาคสุข
Ms.sompit Narksook
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนดัชนีอุตสาหกรรมและวิเคราะห์ข้อมูล
Chief Industrial Indices and Analysis Section
Tel 0 2644 9421 Fax 0 2644 8956
sompit@oie.go.th
Update : 2014-10-20 09:57:24


 
นางสาววิชช์สินี รอดอยู่
Mrs.Witsinee Rodyoo
ผู้อำนวยการส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Tel 022024395 Fax 026448956

Update : 2014-10-20 09:59:24


 

นางปิยนุช สีรยาภรณ์
Mrs.Piyanuch Seerayaporn
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Chief Industrial Economics Data Section
Tel 0 2202 4353 Fax 0 2644 8956
Piyanuch@oie.go.th
Update : 2014-10-20 09:58:09


 
นางฐิตาพร เช้าเที่ยง
Mrs.Thitaporn Chaothiang
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Tel 0 2202 4351 Fax 02644 8956

Update : 2014-10-20 09:58:54


 
นายปรีดา อัตวินิจตระการ
Mr.Preeda Attavinijtrakarn
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
Director Bureau of Macro Industrial Policy
Tel 0 2202 4301 Fax 0 2644 8817
Preeda@oie.go.th
Update : 2014-10-06 11:08:23


 

นายอานนท์ เศรษฐเกรียงไกร

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

Tel 022024303 Fax 026448817

Update : 2014-10-06 13:13:44


 
นางสาวอัมพรพรรณ วงษ์ท่าเรือ

ผู้อำนวยการส่วนเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรม สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

Tel 022024305 Fax 026448817

Update : 2014-10-06 13:14:58


 
นายกฤศ จันทร์สุวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณและติดตามประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

Tel 022024290 Fax 026448817

Update : 2014-10-06 13:16:04


 

นางอารีย์วรรณ สมใจเจริญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

Tel 022024302 Fax 026448817

Update : 2014-10-06 13:16:59


 
นายณัฐพล รังสิตพล
Mr.
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๑
Director Bureau of Sectoral Industrial Policy 1
Tel 0 2202 4320 Fax 0 2202 4365
Somsak@oie.go.th
Update : 2014-10-06 11:11:20


 


ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม1 สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

Tel 022024371 Fax 022024365

Update : 2014-10-06 13:18:23


 

นางสาววีนัส ซื่อตรง

ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม2 สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

Tel 022024366 Fax 022024365

Update : 2014-10-06 13:19:19


 
นางดวงดาว ขาวเจริญ

ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม3 สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

Tel 022024372 Fax 022024365

Update : 2014-10-06 13:20:17


 
นายเฉลิมเกียรติ พงศ์กล่าวขำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

Tel 022024368 Fax 022024365

Update : 2014-10-06 13:20:59


 

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์
Mr.Itichai Patamasiriwat
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
Director Bureau of sectoral indusrtial policy2
Tel 0 2202 3921 Fax 0 2202 4390
Ititchai@oie.go.th
Update : 2014-10-06 10:26:53


 
นางสันธนา หิริศักดิ์สกุล

ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม1 สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

Tel 022024391 Fax 022024390

Update : 2014-10-10 10:40:41


 
นางสาวสุนิสา ตามไท

ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม2 สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

Tel 022024382 Fax 022024390

Update : 2014-10-10 10:41:29


 

นางสาวอรัญญา จันทร์มหานะ

ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรม3 สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

Tel 022024385 Fax 022024390

Update : 2014-10-10 10:42:20


 
นางกัลยา อัศวโสภณกุล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

Tel 022024392 Fax 022024390

Update : 2014-10-06 13:24:35


 
นายอิทธิชัย ยศศรี
Mr.Ittichai Yotsi
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Director Bureau of Industrial Economics Research
Tel 0 2202 4357 Fax 0 2644 8316
ittichaiti@gmail.com
Update : 2014-10-20 09:48:07


 

นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr.Teeratas Israngkul Na Ayudhya
ผู้อำนวยการส่วน เตือนภัยอุตสาหกรรม
Chief Industry Warning Section
Tel 0 2202 3916 Fax 0 2202 8316
Teeratas@ymail.com
Update : 2014-10-20 09:48:51


 
นางภาราดา จันทร์สุวรรณ
Mrs.Parada Chansuwan
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และติดตามภาวะอุตสาหกรรม สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Chief-Industrial Analysis and Monitoring Section
Tel 022024332 Fax 026648316
ham_parada@yahoo.com
Update : 2014-10-20 09:51:05


 
นางสาวปัทมาภรณ์ พรายภู่
Ms.Pattamaporn Praipue
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาแบบจำลอง สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Chief-Model Development Section
Tel 022023915 Fax 026448316
pat_tui@hotmail.com
Update : 2014-10-20 09:52:23


 

นางอรพินท์ กิจประกอบ
Mrs.Orapin Kitprakrob
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Chief-General Administrative Group
Tel 022024332 Fax 026448316
orapin@oie.go.th
Update : 2014-10-20 09:53:44


 
นายศิริรุจ จุลกะรัตน์
Mr.Siriruj Chulakaratana
ผู้อำนวยการ สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
Director Bureau of International Industrial Economics
Tel 0 2202 4335 Fax 0 2202 4308, 026448951
Siriruj @oie.go.th
Update : 2014-10-10 11:07:27


 
นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์

ผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ1 สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

Tel 022024307 Fax 026448951

Update : 2014-10-10 11:07:06


 

นางนิอร สุขุม

ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการส่วนอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ2 สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

Tel 022024331 Fax 026448951/022024308

Update : 2014-10-10 10:44:23


 
นางเนตรนภา เตชปัญญาสาร

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

Tel 022024336 Fax 022024308/026448951

Update : 2014-10-10 10:43:27


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400