นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงอุตสาหกรรม    การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Industrial Estate Authority of Thailand

618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
618 Nikom Makkasan Road,
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0 2253 0561
Fax 0 2253 4086
www.ieat.go.th
Update : 2014-10-03 10:07:05


 

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม
Mr.Verapong Chaiperm
ผู้ว่าการ
Governor
Tel 0 2650 0370 Fax 0 2650 0208
verapong.c@ieat.go.th
Update : 2012-04-03 17:18:32


 
นางศรีวณิก หัสดิน
Mrs.Srivanik Hasdin
รองผู้ว่าการ ระดับ 12
Deputy Governor Level 12
Tel 0 2650 0204 Fax 0 2650 0640
srivanik.h@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 10:30:56


 
นางสาวสมจินต์ พิลึก
MissSomchint Pilouk
รองผู้ว่าการ ระดับ 12
Deputy Governor Level 12
Tel 0 2650 0217 Fax 0 2650 0217
somchint.p@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 10:29:45


 

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส
Mr.Jakkarat Lertopas
รองผู้ว่าการ ระดับ 12
Deputy Governor Level 12
Tel 0 2650 0457 Fax 0 2650 0473
jakkarat.l@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 10:33:55


 
นางสุวัฒนา กมลวัทนนิศา
Mrs.Suwatana Kmolwatananisa
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11
Assistant to Governer Level 11
Tel 0 2251 2494 Fax 0 2253 4086
suwatana.k@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 10:36:36


 
นางนงนุช ศรีประเสริฐ
Mrs.Nongnuch Sriprasert
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11
Assistant to Governer Level 11
Tel 0 2253 0862 Fax 0 2650 0429
nongnuch.s@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 10:38:54


 

นางจิดาภา มั่นในสัจธรรม
Mrs.Jidapa Mannaisajjathum
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11
Assistant to Governer Level 11
Tel 0 2253 5933 Fax 0 2252 3226
jidapa.m@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 10:40:57


 
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา
Mr.Attapon Jirawatjanya
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11
Assistant to Governer Level 11
Tel 0 2257 0860 Fax 0 2257 0863
attapon.j@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 10:43:19


 
นางสาววนิดา ตันประเสริฐ
MissVanida Tanprasert
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11
Assistant to Governer Level 11
Tel 0 2651 7317 Fax 0 2252 3226
vanida.t@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 10:46:23


 

นางสุพัณณี ทิวถนอม
Mrs.Supunnee Thewtanom
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11
Assistant to Governer Level 11
Tel 0 2650 0204 Fax 0 2650 0467
supunnee.tn@gmail.com
Update : 2014-11-10 10:48:56


 
นางสาวกฤตยาพร ทัพภะทัต
MissKrittayaporn Dabbhadatta
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11
Assistant to Governer Level 11
Tel 0 2650 0464 Fax 0 2650 0423
krittayaporn.d@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 10:50:46


 
นายวิฑูรย์ อยู่ทิม
Mr.Vitoon Uthim
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ระดับ 11
Assistant to Governer Level 11
Tel 0 2253 3520 Fax 0 2650 0212
vitoon.u@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 10:53:00


 

นางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์
MissThanan Pitakwong
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 11
Specialist Level 11
Tel 0 2650 0173 Fax 0 2253 4086
thanan.p@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 10:56:00


 
นายวีระชัย มนทิรมาโนชญ์
Mr.Weerachai Monthiramanoch
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Department Director Internal Audit Department
Tel 0 2253 5783 Fax 0 2253 5783
weerachai151@hotmail.com
Update : 2014-11-10 10:59:48


 
นางวรรณวิมล ศรีพงศ์พัค
Mrs.Wanwimol Sripongpuk
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Department Director Human Resource Department
Tel 0 2253 4663 Fax 0 2253 4663
wanwimolsri@hotmail.com
Update : 2014-11-10 11:02:34


 

นางเยาวนุช จิตตินันทน์
Mrs.Yaovanut Jittinun
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
Department Director Community Relations Department
Tel 0 2650 0203 Fax 0 2650 0200
yaovanut.j@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 11:04:31


 
นางสิริมนต์ โกมุทานนท์
Mrs.Sirimon Komutanont
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัสดุ
Department Director Procurement Department
Tel 0 2650 0453 Fax 0 2255 1319
sirimon.k@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 11:07:13


 
นางสุพรศรี สะสมบุญ
Mrs.Supornsri Sasomboon
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหาร
Department Director Administration Department
Tel 0 2252 6582 Fax 0 2253 4086
supornsri.s@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 14:18:38


 

นางสาวทัศนีย์ เกียรภัทราภรณ์
MissTasanee Kiatpatraporne
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์
Department Director Strategy Department
Tel 0 22530561 ต่อ 3304 tasanee.k@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 14:20:48


 
นายวิวัฒน์ สัมมาชีววัฒน์
Mr.Vivat Summachevavat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนา
Department Director Development Department
Tel 0 2650 0421 Fax 0 2651 7350
vivat.s@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 14:23:17


 
นางสาวบุษกร องอาจ
MissBussakorn Aongarch
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบัญชี
Department Director Finance and Accounting Department
Tel 0 2253 5880 Fax 0 2257 2864
bussakorn.a@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 14:25:21


 

นายมานิต อินเมฆ
Mr.Manit Inmek
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Department Director Information Technology Department
Tel 0 2302 0070 Fax 0 2651 6538
manit.i@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 14:27:29


 
นายฉกาจ พัฒนศรี
Mr.Chakart Patanasri
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการผู้ประกอบการกิจการ
Department Director Business License Division
Tel 0 2650 0470 Fax 0 2650 0218
chakart.p@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 14:28:47


 
นายกิตติวัฒน์ ตรีเจริญสมบูรณ์
Mr.Kittivat T.Charoensomboon
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการผู้ร่วมดำเนินงาน
Department Director Industrial Estate Developer Services Department
Tel 0 2650 0205 kittivat.t@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 14:29:51


 

น.ส.คัทลียา ศิลารัตน์
MissCattleya Silaratana
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
Department Director Environment Department
Tel 0 2253 2818 Fax 0 2252 9273
cattleya.s@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 14:31:42


 
นางสาวสุลี จิตรวะรัตนา
MissSulee Jitvarattana
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
Department Director Industrial Estate Management Department
Tel 0 2651 7615 Fax 0 2650 0204
sulee.j@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 14:33:46


 
นางทักษิณา พนิชานันท์
Mrs.Thucsina Panichanan
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
Office Director Office of Bang Poo Industrial Estate
Tel 0 2709 3450-3 Fax 0 2323 0730-1
Thucsina.p@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 14:40:02


 

นายรณชัย ขำภิบาล
Mr.Ronachai Khumpibal
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Office Director Office of Lad Krabang Industrial Estate
Tel 0 2326 0221-3 Fax 0 2326 0220
ronachai.k@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 14:38:57


 
นายปรีชา จรเณร
Mr.Preecha Jaranane
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Office Director Office of Laem Chabang Industrial Estate
Tel 0 3849 0942-5 Fax 0 3849 0940
preecha.j@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 14:44:37


 
นายพรเทพ ภูริพัฒน์
Mr.Porntep Puripatana
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
Office Director Office of Northern Region Industrial Estate
Tel 0 5358 1050 Fax 0 5358 1060
porntep.p@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 15:00:26


 

นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล
MissPimanpad Sammajirakul
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
Office Director Office of Samut Sakhon Industrial Estate
Tel 0 3449 0066-8 Fax 0 3449 0070
pimanpad.s@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:02:45


 
นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์
MissKangsadarn Pongsawat
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
"Office Director " สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
Tel 0 7420 6033 Fax 0 7420 6096
pongka_bpo@hotmail.com
Update : 2014-11-10 15:04:42


 


ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
Office Director Office of Bangchan Industrial Estate
Tel 0 2517 0744 Fax 0 2517 6965

Update : 2014-11-10 15:06:51


 

นางพจนี ศิลารัตน์
Mrs.Pojanee Silarat
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี
Office Director Office of Bangplee Industrial Estate
Tel 0 2705 0697 Fax 0 2315 1498
pojanee.s@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:09:22


 
นายสาธิต เกียรติกำจร
Mr.Sathit Keatikumjorn
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร
Office Director Office of Phichit Industrial Estate
Tel 0 5669 2191 Fax 0 5669 2193
sathit.k@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:12:03


 
นายอนันต์ ศรีบูรพาภิรมย์
Mr.Anan Sriburapapirom
ผู้อำนวยการสำนักงาน ฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคม อุตสากหรรมร่วมดำเนินงาน
Office Director Joint-Management Industrial Estate Department
Tel 0 2650 0205 Fax 0 2650 0420
anan.s@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 15:13:44


 

นายสุโชติ ศิริยานนท์
Mr.Suchoti Siriyanonda
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บ้านหว้า
Office Director Office of Ban Wa Industrial Estate
Tel 0 3535 0144-5 Fax 0 3535 0777
suchoti.s@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:15:31


 
นายณรงค์ เล็กประเสริฐ
Mr.Narong Lekprasert
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
Office Director Office of Bang Pa-in Industrial Estate
Tel 0 3525 8409 Fax 0 3525 8411
Narong.l@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:17:10


 
นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ
Mr.Rongrit Kusonlakumbot
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร
Office Director Office of Saharattananakorn Industrial Estate
Tel 0 3536 4200 Fax 0 3536 4202
Rongrit.k@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:18:35


 

นายสาทิส ปรารถนา
Mr.Sathis Patana
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
Office Director Office of Ratchaburi Industrial Estate
Tel 0 3237-5718-9 Fax 0 3237 5718
sathis.p@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:41:59


 
นายวิรัตน์ รุจิโมระ
Mr.Wirat Ruchimora
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม สินสาคร
Office Director Office of Sinsakorn Industrial Estate
Tel 0 3445 2222 Fax 0 3445 2024
wirat.r@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:44:05


 
นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง
Mrs.Laddawan Onkampang
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
Office Director Office of Well Grow Industrial Estate
Tel 0 3857 0001 Fax 0 3857 0002
Laddawan.o@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:45:56


 ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้
Director Office of Gateway City Industrial Estate
Tel 0 3857 5277-84 Fax 0 3857 5286

Update : 2014-11-10 15:47:16


 


ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี
Office Director office of TFD Industrial Estate
Tel 0 2676 4031-35 Fax 0 2676 74038-39

Update : 2014-11-10 15:48:30


 
นายธัชพิชญ์ โสดาบรรลุ
Mr.Thatchapit Sodubunlu
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
Office Director Office of Amata City Industrial Estate
Tel 0 3849 0942 Fax 0 3849 0940
thatchapit.s@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:51:32


 

นายวีระศักดิ์ แจ้งการ
Mr.Weerasak Chaengkarn
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
Office Director Office of Pinthong Industrial Estate
Tel 0 3829 6334 Fax 0 3834 8035
weerasak.c@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:53:02


 
นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี
Mrs.Panudda Rungraungsri
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
Office Director Office of Amata Nakorn Industrial Estate
Tel 0 3845 7002-4 Fax 0 3845 7005
panudda.r@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 15:58:28


 
นางลักขณา เมี้ยนกำเนิด
MissLukkana Meankamnurd
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด
Office Director Office of Hemaraj Estern Seaboard Industrial Estate
Tel 0 3895 4543-4 Fax 0 3895 5292
lukkana.m@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 16:01:42


 

นางสาวนุชนาถ การสูงเนิน
MissNuchanart Kransungnoen
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม
Department Director Industrial Estate and Port Management Department
Tel 0 2257 0865 Fax 0 2650 0208
nuchanart.k@hotmail.com
Update : 2014-11-10 16:03:46


 
นายประทีป เอ่งฉ้วน
Mr.Pratheep Aengchuan
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
Office Director Office of Map Ta Phut Industraial Estate
Tel 0 3868 3942 Fax 0 3868 3309
pratheep.a@ieat.go.th
Update : 2014-11-10 16:13:11


 
นายธาดา สุนทรพันธุ์
Mr.Tada Soontonphan
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม เหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
Office Director Office of Hemaraj Estern Seaboard Industrial Estate (Map Ta Phut)
Tel 0 3868 3961-2 Fax 0 3868 3963
tada.s@ieat.mail.go.th
Update : 2014-11-10 16:19:15


 

นายจำรัส เณรทอง
Mr.Chamrus Nenthong
ผู้อำนวยการสำนักงาน สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด
Office Director Office of Map Ta Phut Industraial Port
Tel 0 3868 3305-6 Fax 0 3868 7309
chamrus.n@ieat.mal.go.th
Update : 2014-11-10 16:21:07


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400