นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand

310 อาคาร SME BANK
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
310 SME BANK Tower
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 02-265-3000
Fax 02-265-4000
www.smebank.co.th
Update : 2014-12-17 13:58:56


 

นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์
MissParichatara L. Sirivong
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President Acting President
Tel 02-265-8015 Fax 02-265-4856

Update : 2014-11-11 10:07:00


 
นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน
Mr.Pongsak Chajaimjan
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 02-2694-8006 Fax 02-265-4013

Update : 2014-11-11 10:07:10


 
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
Mr.Surachai Kampalanonwat
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 02-694-8038 Fax 02-265-4013

Update : 2014-11-11 10:07:32


 

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์
Mrs. Intira Phokpoonyarak
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 02-694-8011 Fax 02-265-4017

Update : 2014-11-11 10:04:41


 
นายวรมิตร ครุฑโต
Mr.Woramit Krutto
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 02-694-8009 Fax 02-265-4012

Update : 2014-11-11 10:08:16


 
นายสมชัย ตันติธนวัฒน์
Mr. Somchai Tantitanawat
รองกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 02-265-4998 Fax 02-265-4999

Update : 2014-11-11 10:09:11


 

นางสาวเกตน์สิรี พิรุฬห์เมธี
Miss Kethsiree Piroonmethee
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President
Tel 02-265-4367 Fax 02-265-4369

Update : 2014-11-11 10:09:49


 
นายสมดุลย์ จตุนารถ
Mr.Somdul Chatunart
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President
Tel 02-265-4997
Update : 2014-11-11 10:10:26


 
นายคงเดชา ชัยรัตน์
Mr. Kongdacha Chairatana
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Senior Executive Vice President
Tel 02-265-4995 Fax 02-265-4855

Update : 2014-11-11 10:14:13


 

นายสมบูรณ์ อาหุนัย
Mr. Somboon Ahunai
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President
Tel 02-265-4768 Fax 02-265-4770

Update : 2014-11-11 10:15:24


 
นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง
Mr. Smanpong Klienglumyong
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President
Tel 02-265-4853 Fax 02-265-4978

Update : 2014-11-11 10:15:59


 
นายพงชาญ สำเภาเงิน
Mr.Phongcharn Samphaongern
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President
Tel 02-265-4291 Fax 02-265-4307

Update : 2014-11-11 10:16:23


 

นายธนารักษ์ อิศดิศัย
Mr.Tanarug Issadisai
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Executive Vice President
Tel 02-265-4891 Fax 02-265-3555

Update : 2014-11-11 10:16:46


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400