นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Student Loans Fund (SLF)

ชั้น 16 อาคาร 2 เลขที่ 63 ซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Floor 16 Building 2, 63 Soi Thaveemitr,Rama 9 Rd.,
Huay Kwang
Bangkok 10310
Tel 02-610-4888
Fax 02 643 1470 หรือ 02 643 2218
www.studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 14:01:39


 

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์
Miss.Thitima Vichairatana
ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Manager
Tel 0-2610-4801 Fax 0-2643-1470
thitima@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 10:50:08


 
นางสาวมุจลินท์ กำชัย
Miss.Muchalint Kamchai
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Deputy Manager
Tel 0-2610-4899 Fax 0-2643-1470
muchalint@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 13:54:44


 
นางสาวดวงแข ตันติตยาพงษ์
Miss. Duangkae Tuntitayapong
รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Deputy Manager
Tel 0-2610-4881 Fax 0-2643-1470
duangkae@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 10:50:29


 

นางอัญชลี ภูริวิทย์วัฒนา
Mrs.Unchalee Phurivitvattana
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of the Information Technology
Tel 0-2610-4870 Fax 0-2643-1470
unchalee@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 13:56:57


 
นายราเชนทร์ คชนิล
Mr.Rachen Coshanil
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
Director of Public Relation
Tel 0-2610-4819 Fax 0-2643-1470
rachen@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 11:25:32


 
นายพิพัฒน์ ทองผดุงโรจน์
Mr.Pipat Thongpadungrojana
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Director of Legal
Tel 0-2610-4850 Fax 0-2643-1470
pipat@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 11:27:22


 

นางสาวจิรารัตน์ สุขเกื้อ
Miss.Jirarat Sookkua
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director of Internal audit
Tel 0-2610-4841 Fax 0-2643-1470
jirarat@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 10:49:53


 
นางสาวสุดาพร ปรีดานันท์
Miss.Sudaporn Preedanan
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
Director of Finance and Accounting
Tel 0-2610-4834 Fax 0-2643-2218
sudaporn@student.loan.or.th
Update : 2014-10-08 10:49:28


 
นางดวงจันทร์ เขมะจารุ
Mrs.Duangchan Kemacharu
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้
Director of Debt Management
Tel 0-2610-4876 Fax 0-2643-1470
duangchank@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 10:53:30


 

นายศักดิ์สิทธิ์ วรวัฒน์
Mr.Saksit Vorawat
ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์
Director of Network Relations
Tel 0-2610-4896 Fax 0-2643-1470
saksitv@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 11:00:45


 
นางสาวเจตสุภา ตันติพิษณุ
Miss. Chedsupha Tantipisanu
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักผู้จัดการ
Director of Office manager
Tel 0-2610-4443 Fax 0-2643-1470
chedsuphat@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 11:09:41


 
นางกนกพร สาณะวัฒนา
Mrs.Kanokporn Sanawatana
ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
Director of Strategy and Risk Management
Tel 0-2610-4809 Fax 0-2643-1470
kanokporn@studentloan.or.th
Update : 2014-10-08 11:19:48


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400