นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
THAI CREDIT GUARANTEE CORPORATION (TGC)

2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2922/243 Charn Issara Tower 2, 16th-18th
Huai Khwang
Bangkok 10310
Tel 023082741
Fax 023082749
www.tgc.or.th
Update : 2014-10-17 17:53:11


 

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์
Mr.Vallobh Tejapaibul
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
President
Tel 028909911 Fax
vollobh@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 17:57:03


 
นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์
Mr.Chaturit Chantarakarn
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุน
Senior Executive Vice President (Supporting Grop)
Tel 028909944 Fax
chaturit@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:11:38


 
นายวิเชษฐ วรกุล
Mr.Wichet Warakul
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ
Senior Executive Vice President
Tel 028909922 Fax
wichet@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:03:54


 

นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี
Mrs.Niparat Pisitpitayasaree
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหารทั่วไป
Senior Executive Vice President (Administration Group)
Tel 028909966 Fax
niparat@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:10:18


 
นายวีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์
Mr.Werawat Wajchalapong
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการหนี้
Senior Vice President, Debt Management Department
Tel 028909755 Fax
werawat@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:07:17


 
นายอนุสรณ์ เอมกมล
Mr.Anusorn Emkamol
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Vice President,Human Resource Department
Tel 028909899 Fax
anusorn@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:08:33


 

นายศิษฏ์ วงศาริยะ
Mr.Sist Wongsariya
ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป
Vice President,Office of the Directors and President
Tel 028909866 Fax
sist@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:09:29


 
นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข
Mr.Prasert Chaichanudomsuk
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ
Senior Vice President, Credit Guarantee Analysis Department
Tel 028909711 Fax
presert@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:05:34


 
นางอิศราพร อรุณประเสริฐ
Mrs.Israporn Arunprasert
ผู้อำนวยการฝ่ายปรับปรุงกระบวนการทำงาน
Vice President,Business Process Improvement Department
Tel 028909855 Fax
israporn@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:12:42


 

นายศิริพงษ์ แผนสนิท
Mr.Siripong Pansanit
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
Vice President,International Affairs Department
Tel 028909822 Fax
siripong@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:13:59


 
นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง
Mr.Wiroj Sittijaroenrung
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Vice President,Internal Audit Department
Tel 028909977 wiroj@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:15:03


 
นางสาวธนภร ประกายเกียรติ
MissThanaporn Prakaikiet
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Vice President, Office of the Directors and President
Tel 028909799 Fax
Thanaporn@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:16:25


 

นางสาวญาณี รวมรักษา
MissYanee Ruamragsa
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ
Senior Vice President, Credit Guarantee Operations Department
Tel 028909737 Fax
yanee@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:23:24


 
นายชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ
Mr.Chanchai Lertmahandpueti
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Vice President, Information Technology Department
Tel 028909788 chanchai@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:24:14


 
นางสาวปราณี วงค์อำนวยกุล
MissPranee Wongamnuaykul
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Vice President,Risk Management Department
Tel 028909766 pranee@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:25:52


 

นางสาวพิณทิพย์ รุจทิฆัมพร
MissPintip Rujatikumporn
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
Vice Presitdent,Legal and Compliance Department
Tel 028909811 Fax
Pintip@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:26:44


 
นายคมสัน วัฒนวนาพงษ์
Mr.Khomsun Wattanawanaphong
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา
Vice President, Branch Administration Department
Tel 028909722 khomsun@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:43:35


 
นางผกามาศ สัจจพงษ์
Mrs.Phakamas Sujjapongse
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
Acting, Vice President, Accounting and Finance Department
Tel 028909875 phakamas@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:40:48


 

นายเฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ
Mr.Chalermchai Piboonsiri
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน
Vice President, Office Administration Department
Tel 028909969 chalermchai@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:39:26


 
นางวชิราวรรณ อิทธิถาวร
Mrs.Vachirawan Itthihavorn
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน
Vice President,Investment Department
Tel 028909844 vachirawan@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:37:36


 
นายพิทยา ปริวัฒนศักดิ์
Mr.Pittaya Pariwattanasak
ผู้อำนวยการฝ่ายค่าประกันชดเชย
Vice President,Claims Department
Tel 028909801 pittaya@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:36:04


 

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู
Mrs.Pongtip Thesaphu
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
Vice President,Public Relations Department
Tel 028909877 pongtip@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:32:37


 
นางดุสิดา ทัพวงษ์
Mrs.Dusida Tapvong
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
Vice President,Corporate Strategy Department
Tel 028909833 dusida@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:34:13


 
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข
Mr.Kriengkrai Chaisiriwongsuk
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
Vice President, Marketing & Product Development Department
Tel 028909744 kriengkrai@tcg.or.th
Update : 2014-10-17 18:29:40


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400