นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
Secondary Mortgage Corporation

ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
21st Floor, AIA Capital Center Bldg., 89 Ratchadapisek Road, KwaengDindaeng, KhetDindaeng, Bangkok 10400, Thailand
Dindaeng
Bangkok 10400
Tel 0-2018-3666
Fax 0-2018-3611-3
www.smc.or.th
Update : 2018-10-29 09:47:46


 

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
Mrs. Wasukarn Visansawatdi
กรรมการและผู้จัดการ
President of SMC
Tel 02-018-3666 Fax 02-018-3611
wasukarn_v@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:14:43


 
นายกรพล ชินพัฒน์
Mr.Korapol Chinpat
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ

Tel 02-018-3666*6505 korapol_c@smc.or.th
Update : 2018-10-26 17:19:09


 
นายปียุษ เตชะตระการธรรม
Mr.Peeyus Taechatakrantham
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดและบริหารเงิน

Tel 02-018-3666*6517 peeyus_t@smc.or.th
Update : 2018-10-26 17:20:06


 

นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์
Mrs.Trakulthida Pongsuttipanich
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายกลยุทธ์

Tel 02-018-3666*6511 trakulthida_p@smc.or.th
Update : 2018-10-26 17:19:43


 
นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล
Ms.Sureepan Siriapornskul
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร

Tel 02-018-3666*6515 sureepan_s@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:19:29


 
นางศิวะพร นิมิตสุรชาติ
Mrs. Siwaporn Nimitsurachart
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

Tel 02-018-3666*6524 Siwaporn_n@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:23:07


 

นางสาวอุทัยวรรณ ลิ่มกังวาฬมงคล
Ms.Uthaiwan Limkangwalmongkol
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารเงิน

Tel 02-018-3666*6516 uthaiwan.l@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:31:16


 
นางสาวจุราพร ชัยวิเศษ
Ms.Juraporn Chaivisete
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

Tel 02-018-3666*6523 juraporn_c@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:34:02


 
นายจิรทัศน์ พัฒนอมร
Mr.Jiratat Pattana-amorn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Tel 02-018-3666*6512 jiratat_p@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:26:05


 

นางสาวจุฬาพรรณ บรรจงสัตย์
Ms.Chulaphan Bunjongsat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจรับสินเชื่อ

Tel 02-018-3666*6513 chulaphan_b@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:24:49


 
นางสาวอรอนงค์ เหมือนวงษ์ญาติ
Ms.Ornanong Maunwongyath
ผู้อำนวยการ งานโครงการเฉพาะกิจ (บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า)

Tel 02-018-3666*6510 ornanong_m@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:42:15


 
นายธีรชัย เจียมจตุรพัฒพร
Mr.Teerachai Jiamjaturapatporn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

Tel 02-018-3666 teerachai_j@smc.or.th
Update : 2018-10-26 17:20:42


 

นางสาววิภาภรณ์ พนัส
Ms.Wipaporn Panad
ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Tel 02-018-3666*6522 wipaporn_p@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:27:34


 
นายสิทธานต์ วงศ์ปุณณวัฒน์
Mr.Sitthan Wongpunnawat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

Sitthan_w@smc.or.th
Update : 2018-10-26 17:22:30


 
นายสิทธิพร สวัสดิ์ฤทธิรณ
Mr.Sittiporn Swasdirithiron
ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ

Tel 02-018-3666 Sittiporn_s@smc.or.th
Update : 2018-10-29 09:40:23


 

นายอนันต์ จันทร์เพชร์
Mr.Anan Janpet
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Tel 02-018-3666*3619 anan_j@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:29:58


 
นางสาวปิฏิมา เผ่าพันธุ์พิพัฒน์
Ms.Pitima Paopanpipat
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ2

Tel 02-018-3666*3651 pitima_p@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:39:07


 
นางสาวณัฎฐ์กันตา โกวิทยานนท์
Ms.Natkanta Kowittayanon
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

Tel 02-018-3666 Fax -
natkanta_k@smc.or.th
Update : 2018-10-29 09:46:10


 

นายปริทัศน์ จันทสาร
Mr.Parithas Chantasarn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 02-018-3666*3676 parithas_c@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:28:52


 
นางสาววารุณี บุญดวง
Ms.Warunee Boonduang
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้จัดการ

Tel 02-018-3666*3601 warunee_b@smc.or.th
Update : 2018-05-22 11:44:28


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400