นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
Secondary Mortgage Corporation

ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
21st Floor, AIA Capital Center Bldg., 89 Ratchadapisek Road, KwaengDindaeng, KhetDindaeng, Bangkok 10400, Thailand
Dindaeng
Bangkok 10400
Tel 0-2018-3666
Fax 0-2018-3611-3
www.smc.or.th
Update : 2016-05-31 09:51:21


 

นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร
Ms. Unchulee Simasathien Simasathien
รักษาการแทนผู้จัดการ บตท.
Acting as President of SMC
Tel 02-018-3666 Fax 02-018-3611

Update : 2016-05-31 09:54:05


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400