นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Office of the Permanent Secretary

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI, Sam Sen Nai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2126 5800
Fax 0 2273 9408
http://palad.mof.go.th
Update : 2015-11-18 13:13:00


 

นายประสงค์ พูนธเนศ
Mr.Prasong Poontaneat
ปลัดกระทรวงการคลัง
Permanent Secretary
Tel 0 2126 5851 Fax 0 2273 9402
prasong.p@mof.go.th
Update : 2018-05-31 13:36:11


 
นายจุมพล ริมสาคร
Mr.Chumpol Rimsakorn
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน)
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2126 5856 Fax 0 22739556
chumpol.rim@gmail.com
Update : 2018-10-16 10:24:54


 
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
Mr.Chakkrit Parapuntakul
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้)
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2126 5859 Fax 0 2298 6337
juk@mof.go.th
Update : 2018-10-16 10:36:36


 

นาย นรินทร์ กัลยาณมิตร
Mr.Narin Kalayanamit
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน)
Deputy Permanent Secretary)
Tel 0 2126 5853 Fax 0 2278 5230
narin@mof.go.th
Update : 2018-10-16 10:40:40


 
นายยุทธนา หยิมการุณ
Mr.Yuttana Yimgarund
รองปลัดกระทรวงการคลัง (ด้านบริหาร)
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2126-5857 Fax 0 2273 9216
yuttana.y@mof.go.th
Update : 2019-06-06 09:35:43


 
นางศิริพร เหลืองนวล
Mrs.Siriporn Luangnual
ที่ปรึกษาการคลัง
Advisor on Finance
Tel 02126 5658 Fax 02273 9392
siriporn.l@mof.go.th
Update : 2016-09-29 14:57:17


 

นายพนิต ธีรภาพวงศ์
Mr.Panit Dhirapharbwonges
ที่ปรึกษากฎหมาย
Legal Advisor to the Ministry of Finance
Tel 02126 5800 ext. 2762 Fax 02273 9409
dr.panit@gmail.com
Update : 2016-09-30 14:34:02


 


ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
Adviser on Policy and Strategy

Update : 2019-06-06 10:54:54


 
นางอุษามาศ ร่วมใจ
Mrs.Usamas Ruamjai
รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Principal Advisor on Information and Communication Technology
Tel 021265800 ext.2718 usamas.rvayupak.met
Update : 2019-06-17 15:39:07


 

นายจำเริญ โพธิยอด
Mr.Chomroen Phothiyod
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Chief of Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5652 Fax 0 2273 9401
chomroen_8@hotmail.com
Update : 2018-10-16 10:54:52


 
นางสาว ชุณหจิต สังข์ใหม่
MissChunhachat Sungmai
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector-General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5800 ext. 2725-2727 Fax 0 2273 9385
chunhachat.s@mof.go.th
Update : 2018-10-19 14:48:11


 
นาง แพตริเซีย มงคลวนิช
Mrs.Patricia Mongkhonvanit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5654 Fax 0 2278 5242
patricia@mof.go.th
Update : 2018-10-19 15:14:43


 

นางสาว วิไล ตันตินันท์ธนา
MissWilai Tantinantana
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5670 Fax 0 2273 9385
wilai@mof.go.th
Update : 2018-10-19 14:59:45


 
นาย บุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
Mr.Boonchai Charassangsomboon
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 02126 5673 Fax 02278 5267
boonchar@mof.go.th
Update : 2018-10-22 11:24:05


 
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
MissYajai Pattanasukwasun
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 021265800 : 2771 Fax 022739214
yajai.p@vayupak.net
Update : 2019-06-06 11:06:16


 

นายพงษ์เทพ ฐิถาพันธ์
Mr.Pongtep Thithapand
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
Assistant Permanent Secretary
Tel 02 126 5681 , 02 126 5800 ext. pongtep@mof.go.th
Update : 2019-01-22 11:02:13


 


ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง
Senior Administrator (General Administration)
Tel 0 2126 5888 Fax 0 2273 9408
@mof.go.th
Update : 2019-01-22 11:03:33


 


ผู้อำนวยการส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง
Finance Administrator
Tel 0 2126 5881 Fax 0 2273 9759

Update : 2019-01-22 11:05:12


 ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director of Administrator Division
Tel 0 2126 5887 Fax 0 2273 9408

Update : 2019-01-22 11:05:27


 
นาย โกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ
Mr.Komate Kaitjiraoroon
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง
Supply Administrator
Tel 0 2126 5886 Fax 0 2273 9759
komate11@gmail.com
Update : 2018-10-19 10:49:07


 
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
Mr.Chalermsak Lertwongsatien
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication technology centre
Tel 0 2216 5901, 02126-5900 ext.3222 Fax 0 2273 9790
lertwo@mof.go.th
Update : 2017-03-09 10:52:40


 

นางเสาวภา บุญธรรม
Mrs.Saowapa Boontham
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Syster offiar , Expert Lavel
Tel 02126 5905 Fax 0 2273 9790
saowapa@mof.go.th
Update : 2016-09-29 16:14:27


 
นางบุษกร เณรสูงเนิน

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Support and Policy Division
Tel 0 2126 5900 ext.3405 Fax 0 2273 9790
busakorn.n@vayupak.net
Update : 2018-10-19 15:19:29


 
นายธาดา ชพานนท์
Mr.Thada Chapanon
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information System Development Process Division
Tel 0 2126 5900 ext. 3303 Fax 0 2273 9790
thada@mof.go.th
Update : 2015-11-25 14:53:27


 

นางสาว สมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ
Miss
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of the Management Information System Division
Tel 0 2126 5900 ext. 3610 Fax 0 2273 9790
smithtana.c@
Update : 2018-10-19 15:29:38


 
นายปริญญา ปรีดียานนท์

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Section Director. Computer and Network Systems
Tel 0 2126 5900 Ext. 3306 Fax 0 2273 9790
prinya.p@vayupak.net
Update : 2018-10-19 15:32:26


 
นาง เกยุรา ไชยนาพงศ์
Mrs.
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information System Development Division
Tel 0 2126 5900 ext. 3307 Fax 0 2273 9790
kayura.c@vayupak.net
Update : 2018-10-19 15:35:49


 

นายไว คงทวี
Mr.Wai Kongtawee
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Inspection and Performance Evaluation Bureau
Tel 0 2273 9021 ext. 2410 Fax 0 2273 9400
wai@mof.go.th
Update : 2017-10-18 13:46:45


 
นางนงนุช คุณรัตนไตร
Mrs.Nongnuch Kulratanatrai
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Senior Expert on Public Policy
Tel 0 2126 5800 ext. 2700 Fax 0 2273 8769
nongnuch.k@vayupak.net
Update : 2015-11-25 15:33:34


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Inspection Division

Update : 2015-11-25 15:28:16


 

นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ
Mrs.Tipparud Tinsiripattanakij
ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Planning and Evaluation.
Tel 0 2126 5800 ext. 2733 Fax 0 2273 9769
workgroups2013@gmail.com
Update : 2017-10-17 15:28:18


 


ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Development Inspection
Tel 0 2126 5676 Fax 0 2273 9769

Update : 2018-10-22 11:26:23


 
นายกฤษดา วัยวุฒิ
Mr.Kridsada Waiyawuth
ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Petition and Grievances Division
Tel 0 2126 5661 Fax 0 2273 9769
kridsada.w@vayupak.net
Update : 2015-11-23 16:07:42


 

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
Mr.Sitthirat Darongkamas
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director of Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2126 5606 . 02 126 5800 ext. 2636 Fax 0 2273 9140
sitthirat.d@mof.go.th @mof.go.th
Update : 2017-12-08 16:03:02


 
นายสันติ อ่ำศรีเวียง
Mr.Santi Umsriwieng
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
Tel 0 2126 5601 Fax 0 2273 9217
santi@mof.go.th
Update : 2015-11-25 15:49:56


 


ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารบุคคล
Senior Expert on Disciplinary and Ethical
Tel 0 2126 5800 ext. 2605 Fax 0 2273 9217
@gmail.com
Update : 2018-10-16 13:58:58


 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Senior Expert on Human Resource Management (Acting)
Tel 0 2126 5612 Fax 0 2273 9217

Update : 2019-06-06 10:57:16


 
นางสาว วีนา ชาวไร่นาค
MissVeena
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
Director of Personnel Management Division
Tel 021265800 : 2691 veena.c@vayupak.net
Update : 2016-11-24 15:48:07


 
นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์
Mr.Somsak Sirilertpitak
ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง
Director of Workforce Management Division
Tel 0 2126 5602 Fax 0 2273 9217
Somsak.s@vayupak.net
Update : 2015-11-25 15:58:43


 

นางสาวนงนุช นุตรัตน์
MissNongnuch Nuttarud
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล
Director of Human Resource Development Division (Acting)
Tel 0 2126 5800 ext. 2610 Fax 0 2273 9762
Nongnuch.n@vayupak.net
Update : 2015-11-25 16:02:47


 
นางสาว พรรณิภา พรหมมาตร

ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม สำนักบริหารบุคคล

Tel 021265800 ext.2605 Fax 022739217

Update : 2019-06-06 11:31:32


 
นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
Mrs.Sirikan
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
Ministerial internal Auditor
Tel 0 2126 5613 Fax 0 2271 4942
sirikan.m@vayupak.net
Update : 2017-10-18 13:58:44


 

นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
Director Internal Auditing Group
Tel 0 2126 5608 Fax 0 2273 9029

Update : 2015-11-25 16:10:30


 
เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
LT.Thanis Nakhages
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Tel 0 2126 5617 Fax 02618 3368
thanis@mof.go.th
Update : 2015-11-25 16:12:12


 
นางรัชนี ชุนเจริญ
Mrs.Rachanee Chunjaroen
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหาร : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Senior Expert on Public Sector Development :Director of Public Sector Development Division
Tel 0 2126 5615 Fax 0 2273 9217
rachanee.c@mof.go.th
Update : 2015-11-25 16:13:25


 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารนิเทศการคลัง กลุ่มสารนิเทศการคลัง
Director of Information Division
Tel 0 2126 5800 ext. Fax 0 2273 9763

Update : 2019-01-22 11:10:06


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400