นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Office of the Permanent Secretary

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI, Sam Sen Nai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2126 5800
Fax 0 2273 9408
http://palad.mof.go.th
Update : 2015-11-18 13:13:00


 

นายประสงค์ พูนธเนศ
Mr.Prasong Poontaneat
ปลัดกระทรวงการคลัง
Permanent Secretary
Tel 0 2126 5851 Fax 0 2273 9402
prasong.p@mof.go.th
Update : 2018-05-31 13:36:11


 
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
Mr.Narin Kalayanamit
รองปลัดกระทรวงการคลัง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2126 5853 Fax 0 2278 5230
narin@mof.go.th
Update : 2017-10-18 09:51:24


 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
Mr.Amnuay Preemonwong
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้)
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2126 5857 Fax 0 2273 9216
amnuay.p@mof.go.th
Update : 2018-05-25 09:51:41


 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
Mr.Chakkrit Parapuntakul
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน)
Deputy Permanent Secretary)
Tel 0 2126 5859 Fax 0 2298 6337
juk@mof.go.th
Update : 2018-05-25 09:52:22


 
นายจุมพล ริมสาคร
Mr.Chumpol Rimsakorn
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัย์สิน)
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2126-5856 Fax 0 2273 9556
chumpol.rim@gmail.com
Update : 2018-05-25 09:52:59


 
นางศิริพร เหลืองนวล
Mrs.Siriporn Luangnual
ที่ปรึกษาการคลัง
Advisor on Finance
Tel 02126 5658 Fax 02273 9392
siriporn.l@mof.go.th
Update : 2016-09-29 14:57:17


 

นายพนิต ธีรภาพวงศ์
Mr.Panit Dhirapharbwonges
ที่ปรึกษากฎหมาย
Legal Advisor to the Ministry of Finance
Tel 02126 5800 ext. 2762 Fax 02273 9409
dr.panit@gmail.com
Update : 2016-09-30 14:34:02


 
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs.Yajai Pattanasukwasun
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
Adviser on Policy and Strategy
Tel 021265800 : 2771 Fax 022739214
yajai.p@vayupak.net
Update : 2017-10-17 15:25:43


 
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
Mr.Kiatnarong Wongnoi
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information & Communication Technology Consultant
Tel 0 2126 5911 kiatnarong@mof.go.th
Update : 2017-12-04 14:51:34


 

นายยุทธนา หยิมการุณ
Mr.Yuttana Yimgarund
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Chief of Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5656 Fax 0 2273 9398
yuttana.y@mof.go.th
Update : 2017-10-18 10:28:10


 
นายจำเริญ โพธิยอด
Mr.Chomroen Phothiyod
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5652 Fax 0 2273 9401
chomroen_8@hotmail.com
Update : 2017-10-18 10:44:57


 
นายลวรณ แสงสนิท
Mr.Lavaron Sangsnit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector-General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5670 Fax 0 2273 9385
Lavaron.s@mof.go.th
Update : 2017-10-18 11:11:06


 

นางสาว กุลยา ตันติเตมิท
MissKulaya Tantitemit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5654-5 Fax 0 2278 5242
kulaya.t@gmail.com
Update : 2017-10-18 11:16:20


 


ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5668 Fax 0 2278 5237

Update : 2018-05-25 09:50:15


 
นางสาว บัณฑรโฉม แก้วสอาด
MissBanthornchome Kaewsaard
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 02126 5800 ext. 2217 Fax 02278 5267
banthornchome.k@mof.go.th
Update : 2017-12-04 14:40:14


 

นางสาว ชุณหจิต สังข์ใหม่
MissChunhachat Sungmai
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 021265800 ext.2725 - 2727 Fax 022785237
chunhachit.s@mof.go.th
Update : 2018-06-12 10:47:08


 
นายจิระ พันธ์คีรี
Mr.Jirha Phandakiri
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
Assistant Permanent Secretary
Tel 02 126 5681 , 02 126 5800 ext. 2481-2 jirha@mof.go.th
Update : 2017-12-04 14:49:46


 
นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
Mr.Pongtep Thithapand
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง
Senior Administrator (General Administration)
Tel 0 2126 5888 Fax 0 2273 9408
pongtep@mof.go.th
Update : 2017-10-18 13:44:45


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง
Finance Administrator
Tel 0 2126 5881 Fax 0 2273 9759

Update : 2016-10-05 11:04:58


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director of Administrator Division
Tel 0 2126 5887 Fax 0 2273 9408

Update : 2017-12-01 14:58:09


 
นางสาว เฉลิมรัตน์ อิ่มนุกูลกิจ
MissChalermrat Imnukulkij
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง
Supply Administrator
Tel 0 2126 5886 Fax 0 2273 9759
chalermrat.i@vayupak.net
Update : 2017-12-01 15:09:36


 

นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
Mr.Chalermsak Lertwongsatien
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication technology centre
Tel 0 2216 5901, 02126-5900 ext.3222 Fax 0 2273 9790
lertwo@mof.go.th
Update : 2017-03-09 10:52:40


 
นางเสาวภา บุญธรรม
Mrs.Saowapa Boontham
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Syster offiar , Expert Lavel
Tel 02126 5905 Fax 0 2273 9790
saowapa@mof.go.th
Update : 2016-09-29 16:14:27


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Support and Policy Division
Tel 0 2126 5903 Fax 0 2273 9790

Update : 2016-10-05 11:06:03


 

นายธาดา ชพานนท์
Mr.Thada Chapanon
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information System Development Process Division
Tel 0 2126 5900 ext. 3303 Fax 0 2273 9790
thada@mof.go.th
Update : 2015-11-25 14:53:27


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of the Management Information System Division
Tel 0 2126 5900 ext. 3501 Fax 0 2273 9790

Update : 2017-03-09 10:57:30


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Section Director. Computer and Network Systems
Tel 0 2298 6456 Ext. 3601 Fax 0 2273 9790

Update : 2017-03-09 10:55:10


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information System Development Division
Tel 0 2126 5651 Fax 0 2271 2607

Update : 2017-03-09 10:56:39


 
นายไว คงทวี
Mr.Wai Kongtawee
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Inspection and Performance Evaluation Bureau
Tel 0 2273 9021 ext. 2410 Fax 0 2273 9400
wai@mof.go.th
Update : 2017-10-18 13:46:45


 
นางนงนุช คุณรัตนไตร
Mrs.Nongnuch Kulratanatrai
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Senior Expert on Public Policy
Tel 0 2126 5800 ext. 2700 Fax 0 2273 8769
nongnuch.k@vayupak.net
Update : 2015-11-25 15:33:34


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Inspection Division

Update : 2015-11-25 15:28:16


 
นางทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ
Mrs.Tipparud Tinsiripattanakij
ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Planning and Evaluation.
Tel 0 2126 5800 ext. 2733 Fax 0 2273 9769
workgroups2013@gmail.com
Update : 2017-10-17 15:28:18


 
นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ
Mr.Komate Kaitjiraoroon
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Development Inspection
Tel 0 2126 5676 Fax 0 2273 9769
komate11@gmail.com
Update : 2015-11-25 15:32:28


 

นายกฤษดา วัยวุฒิ
Mr.Kridsada Waiyawuth
ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Petition and Grievances Division
Tel 0 2126 5661 Fax 0 2273 9769
kridsada.w@vayupak.net
Update : 2015-11-23 16:07:42


 
นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ
Mr.Sitthirat Darongkamas
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director of Policy and Strategy Bureau
Tel 0 2126 5606 . 02 126 5800 ext. 2636 Fax 0 2273 9140
sitthirat.d@mof.go.th @mof.go.th
Update : 2017-12-08 16:03:02


 
นายสันติ อ่ำศรีเวียง
Mr.Santi Umsriwieng
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
Tel 0 2126 5601 Fax 0 2273 9217
santi@mof.go.th
Update : 2015-11-25 15:49:56


 

นางสาว ศมาภา สุทธิณพ
MissSamapa Suttinop
ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม สำนักบริหารบุคคล
Senior Expert on Disciplinary and Ethical
Tel 0 2126 5800 ext. 2605 Fax 0 2273 9217
samapajeab@gmail.com
Update : 2017-12-04 14:59:50


 
นายนรินทร์ พงศ์ขจร
Mr.Narin Pongkhajorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Senior Expert on Human Resource Management (Acting)
Tel 0 2126 5612 Fax 0 2273 9217
narin.p@mof.go.th
Update : 2015-11-25 15:55:27


 
นางสาว วีนา ชาวไร่นาค
MissVeena
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
Director of Personnel Management Division
Tel 021265800 : 2691 veena.c@vayupak.net
Update : 2016-11-24 15:48:07


 

นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์
Mr.Somsak Sirilertpitak
ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง
Director of Workforce Management Division
Tel 0 2126 5602 Fax 0 2273 9217
Somsak.s@vayupak.net
Update : 2015-11-25 15:58:43


 
นางสาวนงนุช นุตรัตน์
MissNongnuch Nuttarud
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล
Director of Human Resource Development Division (Acting)
Tel 0 2126 5800 ext. 2610 Fax 0 2273 9762
Nongnuch.n@vayupak.net
Update : 2015-11-25 16:02:47


 
นายกฤษฎา แกล้วกสิกิจ
Mr.Krisada
ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม
Director of Disciplinary and Moral Division
Tel 0 2273 9021 ext. 2605 Fax 0 2273 9217
krisada.k@vayupak.net
Update : 2016-11-24 15:50:26


 

นางสิริกานต์ มหาลี้ตระกูล
Mrs.Sirikan
ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
Ministerial internal Auditor
Tel 0 2126 5613 Fax 0 2271 4942
sirikan.m@vayupak.net
Update : 2017-10-18 13:58:44


 
นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
Director Internal Auditing Group
Tel 0 2126 5608 Fax 0 2273 9029

Update : 2015-11-25 16:10:30


 
เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
LT.Thanis Nakhages
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Tel 0 2126 5617 Fax 02618 3368
thanis@mof.go.th
Update : 2015-11-25 16:12:12


 

นายวิทยา เตชะมหานนท์
Mr.Witaya Tachamahanon
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Plan And Policy Analyst Senior Professional
Tel 02126 5616 Fax 0 2273 9087
witaya.t@vayupak.net
Update : 2016-09-30 14:31:13


 
นางรัชนี ชุนเจริญ
Mrs.Rachanee Chunjaroen
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหาร : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Senior Expert on Public Sector Development :Director of Public Sector Development Division
Tel 0 2126 5615 Fax 0 2273 9217
rachanee.c@mof.go.th
Update : 2015-11-25 16:13:25


 
นางสาว สุภาพ ผ่องอำไพ
MissSuparb Phongampai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level Public sector Development Division
Tel 02126 5800 ext. 2611 Fax 0 2273 9087
suparb.p@vayupak.net
Update : 2016-09-30 13:49:37


 

นางสาว สมวรรณ จันทร์ใหญ่
MissSomwan Junyai
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารนิเทศการคลัง กลุ่มสารนิเทศการคลัง
Director of Information Division
Tel 0 2126 5800 ext. 2209 Fax 0 2273 9763
somwan.j@vayupak.net
Update : 2018-05-24 16:18:24


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400