นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Office of the Permanent Secretary

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI, Sam Sen Nai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2273 9021
Fax 0 2273 9408
http://palad.mof.go.th
Update : 2012-02-27 10:35:06


 

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
Mr.Rungson Sriworasat
ปลัดกระทรวงการคลัง
Permanent Secretary
Tel 0 2273 9968 - 9, 0 2273 9021 ext. 2314 Fax 0 2273 9402
rungson@mof.go.th
Update : 2014-08-28 11:19:20


 
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
Mr.Prasit Suebdhana
รองปลัดกระทรวงการคลัง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2273 9199, 0 2273 9021 ext. 2312 Fax 0 2273 9556
prasit@mof.go.th
Update : 2014-10-20 11:16:07


 
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
Mr.Pongpanu Svetarundra
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน)
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2273 9193, 0 2273 9021 ext. 2717 Fax 0 2298 6337
pongpanu@mof.go.th
Update : 2015-02-06 10:39:44


 

นายนริศ ชัยสูตร
Mr.Naris Chaiyasoot
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน)
Deputy Permanent Secretary)
Tel 0 2271 0520 , 0 2273 9021 ext. 2323 , 2723 Fax 0 278 5230
naris.c@mof.go.th , naris@econ.tu.ac.th
Update : 2015-02-06 10:45:12


 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
Mr.Amnuay Preemonwong
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้)
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2273 9200, 0 2273 9021 ext. 2321-2 Fax 0 2273 9216
amnuay.p@mof.go.th
Update : 2014-10-22 10:53:30


 
- ว่าง -

ที่ปรึกษาการคลัง
Advisor on Finance

Update : 2014-10-22 10:54:58


 

นายประภาศ คงเอียด
Mr.Prapas Kong-Ied
ที่ปรึกษากฎหมาย
Senior Legal Advisor to the Ministry of Finance
Tel 02273 9021 ext.2762-3 Fax 02273 9409
prapas.k@mof.go.th
Update : 2014-08-28 14:32:34


 
นางอัญชลี เต็งประทีป
Mrs.Aunchalee Tengpratip
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
Adviser on Policy and Strategy
Tel 02273 9201 , 02273 9021 ext. 2309 Fax 02273 9392
aunchalee@mof.go.th
Update : 2014-10-27 15:36:17


 
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
Mr.Kiatnarong Wongnoi
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information & Communication Technology Consultant
Tel 02273 9792 Fax 02273 9790
kiatnarong@mof.go.th
Update : 2015-05-20 09:45:24


 

- ว่าง -

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Chief of Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2273 9196 , 02273 9021 ext. 2416 - 7 Fax 0 2278 5242

Update : 2015-05-20 09:46:30


 
- ว่าง -

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector-General, Ministry of Finance
Tel 0 2273 9213, 0 2273 9021 ext. 2708-9 Fax 0 2273 9781

Update : 2015-05-20 09:58:25


 
นายสุทธิชัย สังขมณี
Mr.Sutthichai Sungkamanee
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2273 9784, 0 2273 9021 ext. 2420 Fax 0 2273 9385
sutthichai.su@gmail.com
Update : 2014-10-27 10:12:07


 

นายจุมพล ริมสาคร
Mr.Chumpol Rimsakorn
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2273 9197, 0 2273 9021 ext. 2731-2 Fax 0 2273 9401
chumpol.rim@gmail.com
Update : 2014-10-27 10:15:45


 
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
Mr.Narin Kalayanamit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 02273 9210 , 02273 9021 ext. 2217 Fax 0 2278 5267
narin@mof.go.th
Update : 2014-10-27 10:19:44


 
นายสุวิชญ โรจนวานิช
Mr.Suwit Rojanavanich
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 02298 5477 , 02273 9021 ext. 2725 Fax 02278 5237
suwitroj@mof.go.th
Update : 2014-10-27 10:25:23


 

นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
MissSuttirat Rattanachot
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 02273 9410 , 02273 9021 ext. 2400 Fax 02273 9398

Update : 2014-10-27 10:37:34


 
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs.Yajai Pattanasukwasun
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
Assistant Permanent Secretary
Tel 02 273 9097 , 02 273 9021 ext. 2771 , 2724 Fax 02 273 9214
yajai.p@vayupak.net
Update : 2015-05-20 09:52:05


 
นายไว คงทวี
Mr.Wai Kongtawee
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง
Senior Administrator (General Administration)
Tel 0 2271 4211, 0 2273 9021 ext.2245, 2248 Fax 0 2273 9408
wai@mof.go.th
Update : 2015-03-06 14:08:16


 

นางสาววิลาสินี โอสถาวรนันท์
MissWilasinee Osathaworanun
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง
Finance Administrator
Tel 0 2273 9393, 0 2273 9021 ext. 2100 Fax 0 2273 9759
wilasinee.o@vayupak.net
Update : 2014-09-08 11:06:38


 
นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่
MissSomwan Junyai
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director of Administrator Division
Tel 0 2273 9399, 0 2273 9021 ext. 2209 Fax 0 2273 9408
somwan.j@vayupak.net
Update : 2014-09-08 11:01:01


 
นางสาวเฉลิมรัตน์ อิ่มนุกูลกิจ
MissChalermrat Imnukulkij
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ (รักษาการ) สำนักบริหารกลาง
Supply Administrator
Tel 0 2273 9776, 0 2273 9021 ext. 2102 Fax 0 2273 9759
chalermrat.i@vayupak.net
Update : 2014-09-08 11:04:56


 

นายพิษณุ วิรยศิริ
Mr.Pissnu Viryasiri
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication
Tel 0 2273 9792, 0 2298 6456 ext. 3201 Fax 0 2273 9790
pussnu@mof.go.th
Update : 2012-03-13 14:50:07


 
นายวนา พรนราดล
Mr.Vana Pornaradon
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Syster offiar , Expert Lavel
Tel 0 2298 6456ext. 3123 Fax 0 2273 9790
vana@mof.go.th
Update : 2014-09-01 15:18:39


 
นางวันดี แสงชลินทร์
Mrs.Wandee Sangchalin
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Support and Policy Division
Tel 0 2273 9023 ext. 3204 Fax 0 2273 9790
wsang@mof.go.th
Update : 2014-09-08 11:08:43


 

นางเสาวภา บุญธรรม
Mrs.Saowapa Boontham
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of the Management Information System Division
Tel 0 2273 9023 ext. 3501 Fax 0 2273 9790
saowapa@mof.go.th
Update : 2014-09-08 11:09:27


 
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
Mr.Chalermsak Lertwongsatien
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Computer and Network Systems
Tel 0 2298 6456 Ext. 3601 Fax 0 2273 9790
lertwo@mof.go.th
Update : 2014-09-08 11:15:23


 
นายกัมพล ฉายสุวรรณ
Mr.Kamphol Chaisuwan
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information System Development Division
Tel 0 2273 9023 ext. 3351 Fax 0 2273 9790
kamphol@mof.go.th
Update : 2014-09-08 11:16:11


 

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
Mr.Pongtep thithapand
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Inspection and Performance Evaluation Bureau
Tel 0 2273 9021 ext. 2410 Fax 0 2273 9400
pongtep@mof.go.th
Update : 2014-11-18 14:26:53


 
นางนงนุช คุณรัตนไตร
Mrs.Nongnuch Kulratanatrai
ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Inspection Division
Tel 0 2273 9021 ext. 2700 Fax 0 2273 8769
nongnuch.k@vayupak.net
Update : 2014-08-29 15:49:33


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Petition and Grievances Division
Tel 0 2273 9021 ext. 2754
Update : 2014-09-08 11:22:53


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Development Inspection
Tel 0 2273 9021 ext. 2620
Update : 2014-09-08 11:24:17


 
- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง
Senior Expert on Public Policy
Tel 0 2298 6250 ext. 119, 120 Fax 0 2298 6269

Update : 2014-08-29 15:45:11


 
นายจิระ พันธ์คีรี
Mr.Jirha Phandakiri
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director of Bureau of Policy and Strategy
Tel 0 2273 9021 ext. 2636 Fax 0 2273 9140
jiriha@mof.go.th
Update : 2014-08-29 15:43:47


 

นายสันติ อ่ำศรีเวียง
Mr.Santi Umsriwieng
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
Tel 0 2273 9215, 0 2273 9021 ext. 2605 Fax 0 2273 9217
santi@mof.go.th
Update : 2014-09-01 10:24:49


 
- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม
Senior Expert on Disciplinary and Ethical
Tel 0 2273 9021 ext. 2605 Fax 0 2273 9217

Update : 2014-08-29 15:40:46


 
นายนรินทร์ พงศ์ขจร
Mr.Narin Pongkhajorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (รักษาการ)
Senior Expert on Human Resource Management (Acting)
Tel 0 2273 9021 ext. 2612 Fax 0 2273 9217
narin.p@mof.go.th
Update : 2012-03-16 15:46:06


 

นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์
Mr.Somsak Sirilertpitak
ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
Director of Personnel Management Division
Tel 0 2273 9021 ext. 2606 Fax 0 2273 9217
Somsak.s@vayupak.net
Update : 2012-03-14 14:43:02


 
นายนรินทร์ พงศ์ขจร
Mr.Narin Pongkhajorn
ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง
Director of Workforce Management Division
Tel 0 2273 9021 ext. 2612 Fax 0 2273 9217
narin.p@mof.go.th
Update : 2012-03-14 14:45:01


 
นางสาวนงนุช นุตรัตน์
MissNongnuch Nuttarud
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล (รักษาการ)
Director of Human Resource Development Division (Acting)
Tel 0 2273 9021 ext. 2690 Fax 0 2273 9217
Nongnuch.n@vayupak.net
Update : 2012-03-20 09:28:05


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม
Director of Disciplinary and Moral Division
Tel 0 2273 9021 ext. 2605 Fax 0 2273 9217

Update : 2014-09-01 10:27:05


 
นายพนิต ธีรภาพวงศ์
Mr.Panit Dhirapharbwongse
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย
Director of Legal Group (Legal expert)
Tel 0 2273 9021 ext. 2626 Fax 0 2273 9406
dr.panit@gmail.com
Update : 2014-08-29 15:38:30


 
- ว่าง -

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
Ministerial internal Auditor
Tel 0 2271 4942, 0 2273 9021 ext. 2633 Fax 0 2271 4942

Update : 2014-08-29 15:30:37


 

นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
Mrs.Siriluk Kanjanayotin
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
Director Internal Auditing Group
Tel 0 2273 9029, 0 2273 9021 ext. 2720 Fax 0 2273 9029
siriluk.mof@hotmail.com
Update : 2014-08-29 15:33:41


 
เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
LT.Thanis Nakhages
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Tel 0 2273 9021 ext. 2627 Fax 02618 3368
thanis@mof.go.th
Update : 2014-10-27 15:22:29


 
- ว่าง -Tel 02273 9021 ext. 2631 Fax 0 2618 3368

Update : 2014-10-27 15:23:51


 

นางรัชนี ชุนเจริญ
Mrs.Rachanee Chunjaroen
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหาร : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Senior Expert on Public Sector Development :Director of Public Sector Development Division
Tel 0 2273 9021 ext. 2618 Fax 0 2273 9087
rachanee.c@mof.go.th
Update : 2015-04-21 11:09:15


 
- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level
Tel 0 2273 9021 ext. 2664 Fax 0 2273 9021 ext. 2227

Update : 2015-04-21 11:12:21


 
นายสุภวุฒิ รังษีภโนดร
Mr.Supavut Rungsipanodorn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารนิเทศการคลัง กลุ่มสารนิเทศการคลัง
Director Information Division
Tel 0 2273 9021 ext. 2204 Fax 0 2273 9763
supavut.r@mof.go.th
Update : 2014-08-29 15:29:35


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400