นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
Office of the Permanent Secretary

ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI, Sam Sen Nai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2126 5800
Fax 0 2273 9408
http://palad.mof.go.th
Update : 2015-11-18 13:13:00


 

นายสมชัย สัจจพงษ์
Mr.Somchai Sujjapongse,Ph.D
ปลัดกระทรวงการคลัง
Permanent Secretary
Tel 0 2126 5851 Fax 0 2273 9402
auphdn@mof.go.th
Update : 2015-11-18 13:32:13


 
นายอำนวย ปรีมนวงศ์
Mr.Amnuay Preemonwong
รองปลัดกระทรวงการคลัง
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2126 5857 Fax 0 2273 9216
amnuay.p@mof.go.th
Update : 2015-11-18 13:50:55


 
นายจุมพล ริมสาคร
Mr.Chumpol Rimsakorn
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน)
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2126 5850 Fax 0 2298 6337
chumpol.rim@gmail.com
Update : 2015-11-18 13:36:47


 

นายประภาศ คงเอียด
Mr.Prapas Kong-Ied
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้)
Deputy Permanent Secretary)
Tel 0 2126 5853 Fax 0 278 5230
prapas.k.@mof.go.th
Update : 2015-11-18 13:55:57


 
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
MissSuttirat Rattanachot
รองปลัดกระทรวงการคลัง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน)
Deputy Permanent Secretary
Tel 0 2126-5859 Fax 0 2298 6337

Update : 2015-11-18 14:05:19


 
- ว่าง -

ที่ปรึกษาการคลัง
Advisor on Finance

Update : 2014-10-22 10:54:58


 

- ว่าง -

ที่ปรึกษากฎหมาย
Senior Legal Advisor to the Ministry of Finance
Tel
Update : 2015-11-18 14:02:42


 
- ว่าง -

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
Adviser on Policy and Strategy

Update : 2015-11-18 14:03:25


 
นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
Mr.Kiatnarong Wongnoi
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information & Communication Technology Consultant
Tel 0 2126 5911 Fax 02273 9790
kiatnarong@mof.go.th
Update : 2015-11-19 11:20:19


 

นายสุทธิชัย สังขมณี
Mr.Sutthichai Sangkamanee
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Chief of Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5670 Fax 0 2273 9385
sutthichai.su@gmail.com
Update : 2015-11-19 11:19:28


 
นายประสิทธิ์ สืบชนะ
Mr.Prasit Suebchana
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2298 5477 Fax 0 2278 5237
prasit@mof.go.th
Update : 2015-11-19 11:13:38


 
นายนรินทร์ กัลยาณมิตร
Mr.Narin Kalayanamit
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector-General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5672 Fax 0 2278 5267
narin@mof.go.th
Update : 2015-11-19 11:01:31


 

นางพรรณขนิตตา บุญครอง
Mrs.Pankanitta Boonkrong
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2216 5652 Fax 0 2273 9401
pankanitta_b@hotmail.com
Update : 2015-11-19 11:18:40


 
นายยุทธนา หยิมการุณ
Mr.Yuttana Yimgarund
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance
Tel 0 2126 5656 Fax 0 2273 9398
yuttana.y@mof.go.th
Update : 2015-11-19 11:24:50


 
- ว่าง -

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance

Update : 2015-11-19 11:21:43


 

- ว่าง -

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
Inspector General, Ministry of Finance

Update : 2015-11-19 11:21:11


 
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs.Yajai Pattanasukwasun
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
Assistant Permanent Secretary
Tel 02 273 9097 , 02 273 9021 ext. 2771 , 2724 Fax 02 273 9214
yajai.p@vayupak.net
Update : 2015-05-20 09:52:05


 
นายไว คงทวี
Mr.Wai Kongtawee
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง
Senior Administrator (General Administration)
Tel 0 2126 5888 Fax 0 2273 9408
wai@mof.go.th
Update : 2015-11-19 11:25:55


 

นางสาววิลาสินี โอสถาวรนันท์
MissWilasinee Osathaworanun
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง
Finance Administrator
Tel 0 2126 5881 Fax 0 2273 9759
wilasinee.o@vayupak.net
Update : 2015-11-19 11:26:43


 
นางสาวสมวรรณ จันทร์ใหญ่
MissSomwan Junyai
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director of Administrator Division
Tel 0 2126 5887 Fax 0 2273 9408
somwan.j@vayupak.net
Update : 2015-11-19 11:27:24


 
นางสาวเฉลิมรัตน์ อิ่มนุกูลกิจ
MissChalermrat Imnukulkij
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุ สำนักบริหารกลาง
Supply Administrator
Tel 0 2126 5886 Fax 0 2273 9759
chalermrat.i@vayupak.net
Update : 2015-11-19 11:28:39


 

นายวนา พรนราดล
Mr.Vana Pornaradon
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication technology centre
Tel 0 2216 5901 Fax 0 2273 9790
vana@mof.go.th
Update : 2015-11-25 13:52:55


 
- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Syster offiar , Expert Lavel
Fax 0 2273 9790

Update : 2015-11-23 15:54:44


 
นางวันดี แสงชลินทร์
Mrs.Wandee Sangchalin
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and Communication Technology Support and Policy Division
Tel 0 2126 5903 Fax 0 2273 9790
wsang@mof.go.th
Update : 2015-11-25 13:54:20


 

นายธาดา ชพานนท์
Mr.Thada Chapanon
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information System Development Process Division
Tel 0 2126 5900 ext. 3303 Fax 0 2273 9790
thada@mof.go.th
Update : 2015-11-25 14:53:27


 
นางเสาวภา บุญธรรม
Mrs.Saowapa Boontham
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of the Management Information System Division
Tel 0 2126 5900 ext. 3501 Fax 0 2273 9790
saowapa@mof.go.th
Update : 2015-11-25 13:56:30


 
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
Mr.Chalermsak Lertwongsatien
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Section Director. Computer and Network Systems
Tel 0 2298 6456 Ext. 3601 Fax 0 2273 9790
lertwo@mof.go.th
Update : 2015-11-25 13:59:03


 

นายกัมพล ฉายสุวรรณ
Mr.Kamphol Chaisuwan
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information System Development Division
Tel 0 2126 5651 Fax 0 2271 2607
kamphol@mof.go.th
Update : 2015-11-25 14:56:25


 
นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์
Mr.Pongtep thithapand
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Inspection and Performance Evaluation Bureau
Tel 0 2273 9021 ext. 2410 Fax 0 2273 9400
pongtep@mof.go.th
Update : 2014-11-18 14:26:53


 
นางนงนุช คุณรัตนไตร
Mrs.Nongnuch Kulratanatrai
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Senior Expert on Public Policy
Tel 0 2126 5800 ext. 2700 Fax 0 2273 8769
nongnuch.k@vayupak.net
Update : 2015-11-25 15:33:34


 

- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Inspection Division

Update : 2015-11-25 15:28:16


 
นายทิพรัตน์ ถิ่นสิริพัฒนกิจ
Mrs.Tipparud Tinsiripattanakij
ผู้อำนวยการส่วนแผนและประเมินผล สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Planning and Evaluation.
Tel 0 2126 5800 ext. 2733 Fax 0 2273 9769
workgroups2013@gmail.com
Update : 2015-11-25 15:46:34


 
นายโกเมศร์ เกียรติจิระอรุณ
Mr.Komate Kaitjiraoroon
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบตรวจสอบ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Development Inspection
Tel 0 2126 5676 Fax 0 2273 9769
komate11@gmail.com
Update : 2015-11-25 15:32:28


 

นายกฤษดา วัยวุฒิ
Mr.Kridsada Waiyawuth
ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักตรวจสอบและประเมินผล
Director of Petition and Grievances Division
Tel 0 2126 5661 Fax 0 2273 9769
kridsada.w@vayupak.net
Update : 2015-11-23 16:07:42


 
นายจิระ พันธ์คีรี
Mr.Jirha Phandakiri
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Director of Bureau of Policy and Strategy
Tel 0 2126 5605 Fax 0 2273 9140
jiriha@mof.go.th
Update : 2015-11-25 15:50:21


 
นายสันติ อ่ำศรีเวียง
Mr.Santi Umsriwieng
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Bureau
Tel 0 2126 5601 Fax 0 2273 9217
santi@mof.go.th
Update : 2015-11-25 15:49:56


 

- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยและจริยธรรม
Senior Expert on Disciplinary and Ethical
Tel 0 2273 9021 ext. 2605 Fax 0 2273 9217

Update : 2014-08-29 15:40:46


 
นายนรินทร์ พงศ์ขจร
Mr.Narin Pongkhajorn
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Senior Expert on Human Resource Management (Acting)
Tel 0 2126 5612 Fax 0 2273 9217
narin.p@mof.go.th
Update : 2015-11-25 15:55:27


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานบุคคล
Director of Personnel Management Division

Update : 2015-11-25 15:59:31


 

นายสมศักดิ์ ศิริเลิศพิทักษ์
Mr.Somsak Sirilertpitak
ผู้อำนวยการส่วนบริหารอัตรากำลัง
Director of Workforce Management Division
Tel 0 2126 5602 Fax 0 2273 9217
Somsak.s@vayupak.net
Update : 2015-11-25 15:58:43


 
นางสาวนงนุช นุตรัตน์
MissNongnuch Nuttarud
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคคล
Director of Human Resource Development Division (Acting)
Tel 0 2126 5800 ext. 2610 Fax 0 2273 9762
Nongnuch.n@vayupak.net
Update : 2015-11-25 16:02:47


 
- ว่าง -

ผู้อำนวยการส่วนวินัยและคุณธรรม
Director of Disciplinary and Moral Division
Tel 0 2273 9021 ext. 2605 Fax 0 2273 9217

Update : 2014-09-01 10:27:05


 

นายพนิต ธีรภาพวงศ์
Mr.Panit Dhirapharbwongse
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมาย
Director of Legal Group (Legal expert)
Tel 0 2126 5609 Fax 0 2273 9406
dr.panit@gmail.com
Update : 2015-11-25 16:05:39


 
- ว่าง -

ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
Ministerial internal Auditor
Tel 0 2271 4942, 0 2273 9021 ext. 2633 Fax 0 2271 4942

Update : 2014-08-29 15:30:37


 
นางสาวกาญจนา สุทธิชยาพิพัฒน์

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม
Director Internal Auditing Group
Tel 0 2126 5608 Fax 0 2273 9029

Update : 2015-11-25 16:10:30


 

เรือเอกฐานิศ นาคะเกศ
LT.Thanis Nakhages
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

Tel 0 2126 5617 Fax 02618 3368
thanis@mof.go.th
Update : 2015-11-25 16:12:12


 
- ว่าง -Tel 02273 9021 ext. 2631 Fax 0 2618 3368

Update : 2014-10-27 15:23:51


 
นางรัชนี ชุนเจริญ
Mrs.Rachanee Chunjaroen
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหาร : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Senior Expert on Public Sector Development :Director of Public Sector Development Division
Tel 0 2126 5615 Fax 0 2273 9217
rachanee.c@mof.go.th
Update : 2015-11-25 16:13:25


 

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level
Tel 0 2273 9021 ext. 2664 Fax 0 2273 9021 ext. 2227

Update : 2015-04-21 11:12:21


 
- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารนิเทศการคลัง กลุ่มสารนิเทศการคลัง
Director Information Division
Tel 0 2273 9021 ext. 2204 Fax 0 2273 9763

Update : 2015-11-19 11:31:05


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400