นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
The Treasury Department

ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพ ฯ 10400
Thanon Rama VI

Bangkok 10400
Tel 0 2278 5778
Fax 0 2278 5778
www.treasury.go.th
Update : 2012-02-22 13:25:25


 

นายนริศ ชัยสูตร
Mr.Naris Chaiyasoot
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2618 3102, 0 2273 0949 Fax 0 2273 0940
narisch@mof.go.th
Update : 2012-03-09 10:34:06


 
ว่าง
vacant
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
State Property Development Advisor
Tel 0 2273 0951 Fax 0 2273 0906

Update : 2014-10-21 09:21:41


 
ว่าง
vacant
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
National Treasury and Mint Management Advisor
Tel 0 2298 6541 Fax 0 2298 6539

Update : 2014-10-21 09:29:04


 

ว่าง
vacant
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
State Property Delopment Advisor
Tel 0 2273 0952 Fax 0 2298 6544

Update : 2014-10-21 09:31:00


 
นายวีระวุฒิ ศรีเปารยะ
Mr.Werawut Sripaoraya
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2273 0950 Fax 0 2273 0905
werawutsr@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 09:36:51


 


กลุ่มงานตรวจราชการ
Inspector General Development Group
Tel 0 2278 2075 Fax 0 2278 2075

Update : 2014-10-24 08:52:18


 

นางปรานี นันทิทรรภ
Mrs.Pranee Nantitap
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์)
Senior Policy and Planning Specialist (Treasury)
Tel 0 2273 0960 Fax 0 2278 2075
praneena@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 09:41:24


 
นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
Mrs.Nongluck Kwankaew
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์)
Senior Policy and Planning Specialist (Treasury)
Tel 0 2273 0951 Fax 0 2278 2075
nongluckkw@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 09:45:17


 
นายอภิชา ประสงค์ธรรม
Mr.Apicha Prasongtum
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์)
Senior Policy and Planning Specialist (Treasury)
Tel 0 2273 0914 Fax 0 2278 2075
apichapr@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 09:48:20


 

นางบุปผนาถ ชินเดช
Mrs.Bubphanat Chindach
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์)
Senior Policy and Planning Specialist (Treasury)
Tel 0 2618 6352 Fax 0 2278 2075
pubphanatch@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 09:51:03


 
นายเอกวัฒน์ มานะแก้ว
Mr.Ekawat Manakeaw
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์)
Senior Policy and Planning Specialist (Treasury)
Tel 0 2618 6353 Fax 0 2278 2075
ekawatma@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 09:53:23


 
น.ส.กาญจนา ศรีธนางกูล
Miss.Kanchana Srithanangkool
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานธนารักษ์)
Senior Policy and Planning Specialist (Treasury)
Tel 0 2618 6351 Fax 0 2278 2075
kanchanasr@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 09:55:40


 

น.ส.ประไพพิศ ศรีเดชะรินทร์กุล
Miss.Prapaipit Sridecharintkul
ผู้ตรวจราชการกรม
Inspector General
Tel 0 2273 0954 Fax 0 2278 2075
prapaipitsr@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 09:59:41


 


กลุ่มตรวจสอบภายใน
Office of the Internal Audit
Tel 0 2298 6546 Fax 0 2273 0918

Update : 2014-10-24 08:53:19


 
นางอุบลรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์
Mrs.Ubolrath Limsawat
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ)
(Internal Auditor, Senior Professional Level)
Tel 0 2618 6350 Fax 0 2273 0918
ubolrathli@treasury.go.th
Update :


 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Office of the Public Sector Development Group
Tel 0 2298 6449 Fax 0 2279 9024

Update : 2014-10-24 08:53:55


 
น.ส.นฤภร มุขแจ้ง
Miss.Narouporn Mookjang
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)
(Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level)
Tel 0 2298 6449 Fax 0 2279 9024
narouporno@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 10:52:12


 


สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
Tel 0 2278 5778 Fax 0 2278 5778

Update : 2014-10-24 08:55:19


 

ว่าง
vacant
เลขานุการกรม
Secretary to the Department
Tel 0 2273 0754 Fax 0 2278 5778

Update : 2014-10-22 08:38:37


 


กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
State Property Surveying and Database Division
Tel 0 2298 5488 Fax 0 2298 5484

Update : 2014-10-24 08:55:54


 
นายสกนธ์ สุนทรชาติ
Mr.Sakon Soontornchat
ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
Director, Higher Level
Tel 0 2298 5488 Fax 0 2298 5484
sakonso@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 14:11:14


 กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
State Property Right Management Division
Tel 0 2279 2950 Fax 0 2273 0685
@treasury.go.th
Update : 2014-10-21 14:16:29


 
นายปรีชา มงคลหัตถี
Mr.Preecha Mongkolhutthi
ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
Director, Higher Level
Tel 0 2279 2950 Fax 0 2273 0685
preechamo@treasury.go.th
Update : 2014-10-22 08:37:48


 


กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management Division
Tel 0 2273 0957 Fax 0 2278 5147

Update : 2014-10-22 08:42:35


 

นางอุไรวรรณ โชติกกำธร
Mrs.Uraiwan Chotikkakumthorn
ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
Director , Higher Level
Tel 0 2273 0957 Fax 0 2278 5147
uraiwanch@treasury.go.th
Update : 2014-10-22 08:47:12


 


กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
Regional State Property Management Division
Tel 0 2273 0899 Fax 0 2270 1890

Update : 2014-10-22 08:52:33


 
นายวรเชษฐ์ ทับทิม
Mr.Vorachate Tubtim
ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
Director, Higher Level
Tel 0 2273 0899 Fax 0 2270 1890
vorachatetu@treasury.go.th
Update : 2014-10-22 09:21:05


 กองแผนงาน
Planning Division
Tel 0 2278 5139 Fax 0 2273 0917

Update : 2014-10-22 09:27:16


 
นางสุนี จิตต์ประจง
Mrs.Sunee Jitprajong
ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการระดับสูง)
Director, Higher Level
Tel 0 2278 5139 Fax 0 2273 0917
suneeji@treasury.go.th
Update : 2014-10-22 09:49:54


 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information and Communication Technology Center
Tel 0 2618 6338 Fax 0 2278 5454
itc@treasury.go.th
Update : 2014-10-24 08:58:23


 

นางนิตยา สีดาฟอง
Mrs.Nitaya Seedafong
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิชาการคอมพิวเตอร์) ระดับสูง)
Director of Information and Communication Technology Center (Director (Computer Technical), Higher Level)
Tel 0 2618 6338 Fax 0 2278 5454
nitayase@treasury.go.th
Update :


 


สำนักกฎหมาย
Bureau of Legal Affaires
Tel 0 2834 8300-50 Fax 0 2834 8423

Update : 2014-10-22 09:37:21


 
ว่าง
Vacant
ผูู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชากฎหมาย) ระดับสูง)
Director (Legal Affaires), Higher Level
Tel 0 2279 8488 Fax 0 2270 1479

Update : 2014-10-22 09:54:10


 สำนักกษาปณ์
The Royal Thai Mint
Tel 0 2834 8300-50 Fax 0 2834 8423

Update : 2014-10-22 09:59:55


 
น.ส.สมรัก ตั้งในคุณธรรม
Miss.Somruk Tangnaikunthum
ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง)
Director, Higher Level
Tel 0 2834 8399 Fax 0 2834 8422
somrukta@treasury.go.th
Update : 2014-10-22 10:05:59


 


สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Bureau of Grand National Treasure
Tel 0 2226 02519 Fax 0 2225 9158

Update : 2014-10-22 10:10:28


 

น.ส.ศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ
Miss.Srirat Wattanalumleard
ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
Director, Higher Level
Tel 0 2224 4974 Fax 0 2224 4978
sriratwa@treasury.go.th
Update : 2014-10-22 10:13:42


 


สำนักบริหารเงินตรา
Bureau of Monetary Management
Tel 0 2516 8108 Fax 0 2516 8240

Update : 2014-10-22 10:18:26


 
น.ส.รัตนา เลิศเจริญพร
Miss.Ratana Lerdcharornporn
ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง)
Director, Higher Level
Tel 0 2516 5950 Fax 0 2516 8240
ratanale@treasury.go.th
Update : 2014-10-22 15:28:02


 สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
Bureau of Bangkok State Property Management
Tel 0 2618 6328 Fax 0 2279 8410
bsp@treasury.go.th
Update :


 
นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร
Mr.Pitak Direksunthorn
ผู้อำนวยการสำนัก(ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
Director, Higher Level
Tel 0 2273 0912 Fax 0 2279 8410
pitakdi@treasury.go.th
Update : 2014-10-24 09:04:45


 


สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Bureau of Property Valuation
Tel 0 2142 2413 Fax 0 2143 8753

Update : 2014-10-24 09:23:59


 

ว่าง
vacant
ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
Director, Higher Level
Tel 0 2142 2411 Fax 0 2143 8751

Update : 2014-10-24 09:28:49


 


สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
Bureau of State Property Development
Tel 0 2279 7032 Fax 0 2618 3103

Update : 2014-10-24 09:38:47


 
น.ส.จิดาภา อุ้มมนุษย์ชาติ
Miss.Chidhapa Oummanousechart
ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการ ระดับสูง)
Director, Higher Level
Tel 0 2271 0123 Fax 0 2618 3103
chidhapaou@treasury.go.th
Update : 2014-10-24 09:44:14


 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
Bureau of State Property Building Management
Tel 0 2273 0958 Fax 0 2273 0959

Update : 2014-10-24 09:49:18


 
นายชูชีพ จิตร์อำไพ
Mr.Shoosheep Jitraumpai
ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ประเมินราคาทรัพย์สิน) ระดับสูง)
Director of Bureau of Property Valuation (Director (Asset Evaluation), Higher Level)
Tel 0 2142 2411 Fax 0 2143 8751
shoosheepji@treasury.go.th
Update : 2014-10-24 09:59:16


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
The Regional Treasury Office, Kanchanabury
Tel 0 3456 4428 Fax 0 3456 4429
rtkcb@treasury.go.th
Update : 2012-02-23 11:03:53


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่
The Regional Treasury Office, Krabi
Tel 0 7561 1332 Fax 0 7563 0176
rtkbi@treasury.go.th
Update : 2012-02-23 11:05:00


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
The Regional Treasury Office, Kalasin
Tel 0 4381 1552 Fax 0 4381 5131
rtkls@treasury.go.th
Update : 2012-02-23 11:06:13


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร
The Regional Treasury Office, Kamphaengphet
Tel 0 5570 5017 Fax 0 5570 5017
rtkpp@treasury.go.th
Update : 2012-02-23 11:07:35


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
The Regional Treasury Office, Khonkaen
Tel 0 4347 2261 Fax 0 4347 2269
rtkhk@treasury.go.th
Update : 2012-02-23 11:10:49


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
The Regional Treasury Office, Chantabury
Tel 0 3931 1711 Fax 0 3933 0220
rtctb@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 09:23:14


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
The Regional Treasury Office, Chachoengsao
Tel 0 3851 1300 Fax 0 3851 1300
rtccs@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 09:25:37


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
The Regional Treasury Office, Chonbury
Tel 0 3828 3752 Fax 0 3827 0079
rtcbr@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 09:27:13


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
The Regional Treasury Office, Chainat
Tel 0 5641 1156 Fax 056 413041
rtchn@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 09:40:06


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ
The Regional Treasury Office, Chaiyaphum
Tel 0 4481 1602 Fax 0 4481 6962
rtcyp@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 09:43:27


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
The Regional Treasury Office, Chumphon
Tel 0 7757 1691 Fax 0 7750 1839
rtchp@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 09:46:48


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
The Regional Treasury Office, Chiangrai
Tel 0 5371 1685 Fax 0 5374 4303
rtchr@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 09:49:03


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
The Regional Treasury Office, Chiangmai
Tel 0 5389 0040 Fax 0 5389 0037
rtcgm@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 09:50:40


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
The Regional Treasury Office, Trang
Tel 0 7521 8666 Fax 0 7521 4818
rttrg@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 09:51:53


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด
The Regional Treasury Office, Trat
Tel 0 3951 1958 Fax 0 3951 1958
rttrd@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 09:59:28


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
The Regional Treasury Office, Tak
Tel 0 5551 1765 Fax 0 5551 6529
rttak@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 10:01:18


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก
The Regional Treasury Office, Nakhonnayok
Tel 0 3731 1519 Fax 0 3731 1519
rtnny@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 10:25:52


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
The Regional Treasury Office, Nakhonpatthom
Tel 0 3425 0943 Fax 0 3427 0342
rtnpt@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 10:28:09


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม
The Regional Treasury Office, Nakhonpanom
Tel 0 4251 1102 Fax 0 4252 0156
rtnpn@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 10:32:57


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
The Regional Treasury Office, Nonthaburi
Tel 0 2580 0729 Fax 0 2591 7876
rtnon@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 10:43:03


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
The Regional Treasury Office, Nan
Tel 0 5471 0571 Fax 0 5475 1358
rtnan@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 10:44:20


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
The Regional Treasury Office,Nakhonratchasima
Tel 0 4424 3672 Fax 0 4423 0150
rtnrm@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 10:46:23


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
The Regional Treasury Office, Nakhonsawan
Tel 0 5622 1311 Fax 0 5622 1311
rtnsw@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 10:57:26


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
The Regional Treasury Office, Naklonsithamarat
Tel 0 7531 0491 Fax 0 7534 7972
rtnst@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 10:59:34


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
The Regional Treasury Office, Narathiwat
Tel 0 7351 1815 Fax 0 7351 4651
rtntw@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 11:00:44


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
The Regional Treasury Office, Buriram
Tel 0 4461 1989 Fax 0 4462 0968
rtbrr@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 11:13:02


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
The Regional Treasury Office, Pathumthani
Tel 0 2581 6476 Fax 0 2581 7251
rtptt@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 11:18:24


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
The Regional Treasury Office, Prachuapkhirikhan
Tel 0 3261 1062 Fax 0 3260 2264
rtpkk@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 11:20:44


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
The Regional Treasury Office, Prachinburi
Tel 0 3745 4049 Fax 0 3745 4051
rtpcb@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 11:22:55


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
The Regional Treasury Office, Pattani
Tel 0 7334 9203 Fax 0 7334 8398
rtptn@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:23:00


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
The Regional Treasury Office, Phranakhon Si Ayutthaya
Tel 0 3534 5451 Fax 0 3534 5452
rtayu@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:25:17


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
The Regional Treasury Office, Phayao
Tel 0 5444 9512 Fax 0 5444 9513
rtphy@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:26:32


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา
The Regional Treasury Office, Phangnga
Tel 0 7646 0783 Fax 0 7644 0295
rtpng@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:28:24


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
The Regional Treasury Office, Phattalung
Tel 0 7461 3321 Fax 0 7461 7063
rtptl@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:29:21


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
The Regional Treasury Office, Phichit
Tel 0 5661 3010 Fax 0 5661 5880
rtpct@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:30:20


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
The Regional Treasury Office, Phitsanulok
Tel 0 5524 4106 Fax 0 5521 9824
rtpsl@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:31:12


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
The Regional Treasury Office, Phetchaburi
Tel 0 3242 5508 Fax 0 3241 1998
rtpbr@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:38:47


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
The Regional Treasury Office, Phetchabun
Tel 0 5672 1484 Fax 0 5674 8818
rtphb@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:41:03


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่
The Regional Treasury Office, Phrae
Tel 0 5451 1414 Fax 0 5452 2156
rtpha@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:42:22


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
The Regional Treasury Office, Phuket
Tel 0 7621 2111 Fax 0 7622 3792
rtphk@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:44:54


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
The Regional Treasury Office, Mahasarakham
Tel 0 4377 7495 Fax 0 4377 7335
rtmsk@treasury.go.th
Update : 2012-02-27 14:46:49


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
The Regional Treasury Office, Maehongson
Tel 0 5362 0147 Fax 0 5361 1366
rtmhs@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:43:39


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
The Regional Treasury Office, Yasothon
Tel 0 4571 2225 Fax 0 4571 4369
rtyst@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:45:41


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา
The Regional Treasury Office, Yala
Tel 0 7320 3586 Fax 0 7324 2805
rtyal@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:49:11


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
The Regional Treasury Office, Roiet
Tel 0 4351 1637 Fax 0 4352 7155
rtroe@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:50:42


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง
The Regional Treasury Office, Ranong
Tel 0 7780 0150 Fax 0 7780 0149
rtran@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:52:30


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
The Regional Treasury Office, Rayong
Tel 0 3869 4064 Fax 0 3869 4065
rtray@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:53:37


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
The Regional Treasury Office, Ratchaburi
Tel 0 3233 7619 Fax 0 3232 7413
rtrcb@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:54:47


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
The Regional Treasury Office, Lopburi
Tel 0 3677 0159 Fax 0 3677 0132
rtlbr@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:56:14


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน
The Regional Treasury Office, Lamphun
Tel 0 5351 1298 Fax 0 5353 0465
rtlpn@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:57:32


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย
The Regional Treasury Office, Loei
Tel 0 4281 1343 Fax 0 4281 4735
rtloe@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:58:24


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง
The Regional Treasury Office, Lampang
Tel 0 5426 5062 Fax 0 5426 5063
rtlpg@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 09:59:33


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
The Regional Treasury Office, Sisaket
Tel 0 4561 1571 Fax 0 4561 6081
rtssk@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:02:17


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
The Regional Treasury Office, Surin
Tel 0 4451 1448 Fax 0 4451 8362
rtsur@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:03:25


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
The Regional Treasury Office, Surin
Tel 0 4451 1448 Fax 0 4451 8362
rtsur@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:35:35


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
The Regional Treasury Office, Sakonnakhon
Tel 0 4271 1193 Fax 0 4273 3066
rtskn@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:05:28


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
The Regional Treasury Office, Songkhla
Tel 0 7431 1851 Fax 0 7432 2476
rtsgk@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:07:34


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล
The Regional Treasury Office, Satun
Tel 0 7471 1374 Fax 0 7473 0631
rtsat@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:08:16


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
The Regional Treasury Office, Samutprakan
Tel 0 2380 0785 Fax 0 2380 0786
rtsmp@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:09:32


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
The Regional Treasury Office, Samutsongkhram
Tel 0 3471 1798 Fax 0 3471 2661
rtssm@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:10:44


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
The Regional Treasury Office, Samutsakhon
Tel 0 3491 1712 Fax 0 3491 0266
rtssn@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:11:34


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
The Regional Treasury Office, Sakaeo
Tel 0 3742 5098 Fax 0 3742 5098
rtskw@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:15:25


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
The Regional Treasury Office, Singburi
Tel 0 3650 7158 Fax 0 3650 7159
rtsin@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:17:57


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
The Regional Treasury Office, Sukhothai
Tel 0 5561 1246 Fax 0 5561 2473
rtskt@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:21:45


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
The Regional Treasury Office, Suphanburi
Tel 0 3553 5089 Fax 0 5340 8312
rtspb@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:24:20


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
The Regional Treasury Office, Suratthani
Tel 0 7731 2500 Fax 0 7731 5601
rtsrt@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:27:53


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
The Regional Treasury Office, Nongkhai
Tel 0 4241 1199 Fax 0 4242 0682
rtngk@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:33:01


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
The Regional Treasury Office, Nongbualumphu
Tel 0 4231 6744 Fax 0 4231 6745
rtnbl@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:33:54


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
The Regional Treasury Office, Uthaithani
Tel 0 5651 1292 Fax 0 5651 1350
rtutn@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:37:04


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
The Regional Treasury Office, Uttaradit
Tel 0 5541 1985 Fax 0 5541 2938
rtutd@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:37:48


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
The Regional Treasury Office, Udonthani
Tel 0 4222 2446 Fax 0 4224 1555
rtudt@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:38:46


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ
The Regional Treasury Office, Amnatcharoen
Tel 0 4552 3075 Fax 0 4552 3076
rtanc@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:39:56


 


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
The Regional Treasury Office, Angthong
Tel 0 3561 1091 Fax 0 3562 0552
rtang@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:40:36


 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
The Regional Treasury Office, Ubonratchathani
Tel 0 4524 3991 Fax 0 4524 1216
rtubr@treasury.go.th
Update : 2012-03-02 10:42:14


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400