นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
The Comptroller General's Department

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI, Phayathai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2127 7000 ,Call Center 0 2270 6400
www.cgd.go.th
Update : 2018-05-24 16:05:27


 

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
MissSuttirat Rattanachot
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
Comptroller -General
Tel 0 2127 7000 Fax 0 2127 7103

Update : 2017-04-28 15:47:45


 
นางญาณี แสงศรีจันทร์
Mrs.Yanee Sangsrichun
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
Advisor of Fiscal and Financial System Development
Tel 0 2127 7111 Fax 0 2127 7113
yaneesan@cgd.go.th
Update : 2018-07-12 10:58:48


 
น.ส.เยาวนุช วิยาภรณ์
MissYaowanooch Wiyaporn
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
Advisor of Legal Affairs and Fiscal
Tel 0 2127 7117 - 8 Fax 0 2127 7119
yoawanwi@cgd.go.th
Update : 2016-06-13 13:48:53


 

-ว่าง -
-- -
รองอธิบดี
Deputy Comptroller-General
Tel 0 2127 7196 Fax 0 2127 7303
-
Update : 2015-01-27 11:17:58


 
นางสุทธิณี สำราญจิตต์
Mrs.Suthinee Sumranjit
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2127 7120 Fax 0 2127 7121
suthinsu@cgd.go.th
Update : 2015-07-02 11:26:36


 
น.ส.นิภา ลำเจียกเทศ
MissNipa Lamchiekdes
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่ (กจ.)
Director Personnel Division
Tel 0 2127 7144 Fax 0 2127 7145
nipalumj@cgd.go.th
Update : 2015-07-02 11:39:33


 

ว่าง

ผู้อำนวยการกอง กองกองแผนงาน (กผ.)
Director Planning Division
Tel 0 2127 7217 Fax 0 2127 7146
-
Update : 2015-07-02 11:40:46


 
น.ส.สอาง ฉัตรไชยเดช
MissSa-ang Chatchiyadej
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ (สพบ.)
Director Public Fiscal and Accounting Personnel Development Institute
Tel 0 2127 7220 Fax 0 2127 7148
saangcha@cgd.go.th
Update : 2016-06-13 16:11:04


 
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
Mr.Pornchai Harnyuenyongsakul
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)
Director Information Technology Center
Tel 0 2127 7150 Fax 0 2127 7153
pornchha@cgd.go.th
Update : 2016-06-13 16:12:42


 

นางนิโลบล แวววับศรี
Mrs.Nilobol Waewwabsri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย (สกม.)
Director Office of Legal Affairs
Tel 0 2127 7122 Fax 0 2127 7123
nilobowa@cgd.go.th
Update : 2016-06-13 16:15:59


 
นายยรรยง ราชานนท์
Mr.Yanyong Rachanon
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย (สกม.)
Office of Legal Affairs
Tel 0 2127 7251 Fax 0 2127 7266
yanyonra@cgd.go.th
Update : 2015-07-02 11:48:18


 
น.ส.ศรัณย์กร เลิศโอภาส
MissSarunkorn Lertopas
นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย (สกม.)
Legal Officer, Expert Level Office of Legal Affairs
Fax 0-2127-7266
sarunkorn_l@cgd.go.th
Update : 2015-07-02 13:49:35


 

นางอัญชลี ศรีอำไพ
Mrs.Aunchalee Aunchalee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการเงินการคลัง (สกง.)
Director Office of Fiscal and Financial Management
Tel 0 2127 7124 Fax 0 2127 7125
uncharsr@cgd.go.th
Update : 2016-06-13 16:22:50


 
นางภัทรพร วรทรัพย์
Mrs.Pattaraporn Vorasaph
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง สำนักการเงินการคลัง (สกง.)
Office of Fiscal and Financial Management
Tel 0 2127 7275 Fax 0 2127 7382
pratrawo@cgd.go.th
Update : 2014-11-06 14:39:54


 
น.ส.สุนทรี คร้ามอ่ำ
MissSuntaree Khramam
นักวิชาการคลังเชี่ยวชาญ สำนักการเงินการคลัง (สกง.)
Fiscal Analyst, Expert Level Office of Fiscal and Financial Management
Tel 0 2127 7275 Fax 0 2127 7382
suntrekr@cgd.go.th
Update : 2015-07-02 12:46:55


 

นางพรกมล ประยูรสิน
Mrs.Pornkamol Prayoonsin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ (สพต.)
Director Office of Government Audit Supervision and Development
Tel 0 2127 7126 Fax 0 2127 7127
pornkasi@cgd.go.th
Update : 2016-06-13 16:26:12


 
นางนพรัตน์ พรหมนารท
Mrs.Noparut Brahmanarada
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ (สพต.)
Office of Government Audit Supervision and Development
Tel 0 2127 7284 Fax 0 2127 7127
noparapr@cgd.go.th
Update : 2015-07-02 12:57:50


 


ผู้อำนวยการสำนัก สำนักความรับผิดทางแพ่ง (สรพ.)
Director Office of Civil Liability
Tel 0 2127 7128 Fax 0 2127 7290

Update : 2016-06-13 16:29:51


 

นางสุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์
Mrs.Sutatip Kittikasemsilp
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านละเมิดและแพ่ง สำนักความรับผิดทางแพ่ง (สรพ.)
Office of Civil Liability
suthatki@cgd.go.th
Update : 2015-07-02 13:05:16


 
นางญาณี แสงศรีจันทร์
Mrs.Yanee Sangsrichun
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สกร.)
Director Office of Government Fiscal Management Information System
Tel 0 2127 7130 Fax 0 2127 7131
yaneesan@cgd.go.th
Update : 2016-06-13 16:32:21


 
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
Mr.Somsak
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (สกร.)
Office of Government Fiscal Management Information System
Tel 0 2127 7545 Fax 0 2271 2145
somsak.pus@cgd.go.th
Update : 2016-06-14 10:45:20


 

นางธัชดา จิตมหาวงศ์
Mrs.Tatchada Jitmahawong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (สรจ.)
Director Office of Public Receipt and Disbursement Administration
Tel 0 2127 7132 Fax 0 2127 7133
thachaji@cgd.go.th
Update : 2016-06-13 16:34:02


 
นายธวัชชัย ศิริพงศ์ตระกูล
Mr.Thawatchai Siripongtrakul
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์การคลัง สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ (สรจ.)
Office of Public Receipt and Disbursement Administration
Tel 0 2127 7308 thawacsi@cgd.go.th
Update : 2015-07-02 13:16:10


 
น.ส.พรวิลัย เดชอมรชัย
MissPonvilai Dejamonchai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.)
Director The Office of Public Procurement Management
Tel 0 2127 7134 Fax 0 2127 7135
pornwide@cgd.go.th
Update : 2014-11-06 15:49:33


 

นางสุภาพร เจียมเจือจันทร์
Mrs.Supapon Jeamjerjun
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานระบบพัสดุ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.)
The Office of Public Procurement Management
supapoje@cgd.go.th
Update : 2015-07-08 15:25:22


 
นายบุญทิพย์ ชูโชนาค
Mr.Boontip Chuchonakh
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.)
The Office of Public Procurement Management
boontich@cgd.go.th
Update : 2015-07-08 15:33:56


 
น.ส.ววิริยา พูนคำ
MissWiriya Poonkum
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ (สคส.)
Director Office of Standard on Compensation and Welfare
Tel 0 2127 7136 Fax 0 2271 2421
wiriyapo@cgd.go.th
Update : 2014-11-06 15:50:35


 

น.ส.อภิสมา ชาญสืบกุล
MissAPISAMA CHANSUEBKUL
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ (สคส.)
Office of Standard on Compensation and Welfare
Tel 02 298 6087 wasanach@cgd.go.th
Update : 2015-07-08 16:08:58


 
นางพรกมล ประยูรสิน
Mrs.Pornkamol Prayoonsin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ (สบร.)
Director Office of Public Accounting Standards
Tel 0 2127 7138 Fax 0 2298 6287
pornkasi@cgd.go.th
Update : 2012-03-15 15:31:51


 
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
Mr.Kulasake Limpiyakorn
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2127 7428 Fax 0 2127 7429
kulasali@cgd.go.th
Update : 2012-03-15 16:01:19


 

น.ส.ขวัญกมล คลิ้งคล้าย
MissKwankamon Klingklay
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
Director Internal Auditor
Tel 0 2127 7430 Fax 0 2127 7430
kwankakl@cgd.go.th
Update : 2014-11-06 15:52:27


 
น.ส.รัตนาวลี โรจนารุณ
MissRatanawalee Rochanaroon
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนโยบายการจัดซื้อโดยรัฐระหว่างประเทศ (กนท.)
Director Government Procurement Policy Division
Tel 0 2127 7431 Fax 0 2127 7433
ratanaro@cgd.go.th
Update : 2012-03-15 16:04:26


 
นายพชร อนันตศิลป์
Mr.Patchara Anuatasilpa
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาเงินนอกงบประมาณ (กพน.)
Director Non Budgetary Development Division
Tel 0 2127 7434 Fax 0 2127 7435
patchaan@cgd.go.th
Update : 2012-03-15 16:10:26


 

น.ส.สีคำ เจนหัตถการกิจ
MissSeekum Janhuttakrankit
(รักษาการ) ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบลูกจ้าง (กพจ.)
(Acting) Director Employee System Development Group
Tel 0 2127 7451 Fax 0 2127 7452
sikumjen@cgd.go.th
Update : 2014-11-14 10:55:59


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400