นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
The Customs Department

เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1 Sunthornkosa Road
Klong Toey
Bangkok 10110
Tel 0-2667-7000
Fax 0-2667-7767
www.customs.go.th
Update : 2019-05-28 10:45:12


 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
Mr..Krisada Chinavicharana
อธิบดี
Director-General
Tel 0-2667-6873 Fax 0 -2667-7681
108751@customs.go.th
Update : 2018-10-02 10:28:37


 
นายชูชัย อุดมโภชน์
Mr.Chuchai Udompote
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
Principal Advisor on Development of Customs Incentive System
Tel 0-2667-7878 Fax 0-2667-7656
104173@customs.go.th
Update : 2016-10-27 08:47:36


 
นายชัยยุทธ คำคุณ
Mr.Chaiyut Kumkun
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
Principal Advisor on Customs Control Development
Tel 0-2667-7255 Fax 0-2667-6962
102601@customs.go.th
Update : 2018-06-06 16:29:51


 

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
Mr. Vichak Apirugnunchai
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และบริหารการจัดเก็บภาษี
Principal Advisor on Duty Collection Management & Development
Tel 0-2667-7333 Fax 0-2667-6933
vichak1133@yahoo.com
Update : 2018-06-06 16:09:05


 
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
Mr.Sorasak Meenatoree
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2667-7374 Fax 0-2667-6902
100762@customs.go.th
Update : 2018-11-06 09:08:49


 
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
Mr.Kitti Suttisumpun
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2667-7354 Fax 0-2667-7355
k.sutthisumpun@gmail.com
Update : 2018-11-06 09:09:12


 

นางชลิดา พันธ์กระวี
Mrs.Chalida Phungravee
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2667-6882 chalida.p@gmail.com
Update : 2019-05-28 09:46:54


 
นายบุญเทียม โชควิวัฒน
Mr.Boonthiem Chokevivat
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2667-7280 Fax 0-2667-7286
104480@customs.go.th
Update : 2018-11-12 10:51:59


 
นางสุมาลี ดลสุขวงศาวัฒน์
Mrs.Sumalee Dolsukwongsawat
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
Director of Internal Audit Directorate
Tel 0-2667-7599 Fax 0-2667-6920
100014@customs.go.th
Update : 2019-03-07 11:55:39


 

นางมาลี สุมโนทยาน
Mrs.Malee Sumanotayan
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
Director of Administrative System Development Directorate
Tel 0-2667-7224 Fax 0-2667-6924
100524@customs.go.th
Update : 2017-06-20 10:08:54


 
นายนิติ วิทยาเต็ม
Mr.Niti Wityatem
ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
Customs Attache Customs Counsellor Office,Royal Thai Embassy,Brussels
Tel 001-322-660-5759,001-322- 660-5835 Fax 001-322-675-2649
thai-customs@skynet.be
Update : 2019-05-28 11:24:56


 
ร.ต.เสนิส พัฒนศิริ
Mr.Senis Pattanasiri
กงสุล(ฝ่ายศุลกากร) สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
Consul (Customs) Customs Office,Royal Thai Consulate - General ,Hong Kong
Tel 001-852-2532-5131 , 001-852-2532-5133 , 001-852-2845-8905 Fax 001-852-2840-0458
thaicusts@biznetvigator.com
Update : 2019-05-28 11:10:39


 

นายวสันต์ เวทยะวานิช
Mr.Wason Wethayawanich
กงสุล(ฝ่ายศุลกากร) งานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
Consul (Customs) Customs CounsellorOffice, Royal Thai Consulate - General,Guangzhou,China
Tel 001-8620-8387-7292 Fax 001-8620-8387-7293
106118@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:13:54


 
นางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ
Miss Nitaya Teingtrongpinyo
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กยผ.)
Director of Strategy and Planning Division
Tel 0-2667-7601 Fax 0-2667-6908
100350@customs.go.th
Update : 2019-05-28 13:15:15


 
นายสมบัติ พัฒนมาศ
Mr.Sombat Pattanamas
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
Director of Information and Communication Technology Center
Tel 0-2667-6009 Fax 0-2667-6916
100515@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:15:09


 

นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
Mr.Vorapat Jaovisidha
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.)
Director of Suvarnabhumi Airport Passenger Baggage Clearance Customs Office
Tel 0-2134-0397 Fax 0- 2134- 0402
100348 @customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:16:24


 
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
Mr.Phantong Loykulnanta
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
Director of Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Office
Tel 02-134-1224 Fax 0 -2134 -1260
106354@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:17:19


 
นายมาโนช รอดสม
Mr.Manoch Rodsom
ผู้อำนวยการกองกฏหมาย (กกม.)
Director of Legal Affairs Division
Tel 0-2667-6003 Fax 0-2667-6925
104009@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:17:48


 

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
Mrs.Nunthita Sirikup
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)
Director of Human Resource Management Division
Tel 0-2667-7294 Fax 0-2667-6292
Email : 100442@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:05:01


 
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์
Mr.Kreecha Kirdsriphan
เลขานุการกรม (ลขก.) สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
Secretariat Secretariat Office
Tel 0-2667-6101 Fax 0-2667-6907
100723@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:03:47


 
นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์
Mrs. Kitjaluck Srinuchsart
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)
Director of Bangkok Customs Office
Tel 0-2667-6444 Fax 0-2667-6937
103214@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:07:27


 

นายสาธิต ภู่หอมเจริญ
Mr.Sathit Phuhomcharoen
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.)
Director of Ladkrabang CargoClearance Customs Office
Tel 0-2737-9278 Fax 0-2737-9278
101144@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:18:48


 
นายเอก สาตรวาหา
Mr.Ake Satravaha
ผู้อำนวยการกองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
Director of Customs Tariff Division
Tel 0-2667-7373 Fax 0-2667-7188
100335@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:19:23


 
นางสาวอัจฉรา ลอตินันทน์
MissAchara Lotinun
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
Director of Customs Standard Procedures and Valuation Division
Tel 0-2667-6484 Fax 0-2667-6942
103176@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:19:53


 

นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ
Mrs. Krittika Panprasert
ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (กสอ.)
Director of Tax Incentives Division
Tel 0-2667-6011 Fax 0-2667-6948
krittika_9@hotmail.com
Update : 2019-05-28 11:20:10


 
นายบุญมา สิริธรังศรี
Mr.Boonma Siritarungsri
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
Director of Bangkok Port Customs Office
Tel 0-2667-7611 Fax 0-2667-6958
101176@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:20:52


 
นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
Mr.Yutana Phoolpipat
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
Director of Laem Chabang Port Customs Office
Tel 0-3840-7701 Fax 0-3840-7702
106093@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:21:16


 

นายธาดา ชุมไชโย
Mr.Tada Choomchaiyo
ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม (กสป.)
Director of Enforcement Division
Tel 0-2667-6745 Fax 0-2667-6955
100343@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:22:14


 
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
Mr.Chairit Patsamarn
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบอากร (กตอ.)
Director of Post-Clearance Audit Division
Tel 0-2667-7124 Fax 0-2667-6651
Email : 102267@customs.go.th
Update : 2019-05-28 13:21:55


 
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์
Mr.Pongtep Buasap
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 (ศภ. 1)
Director of Regional Customs Office 1
Tel 0-2667-7216 Fax 0-2667-6984
103730@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:23:10


 

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ
Mr.Krisda Tongdhamachat
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ศภ. 2)
Director of Regional Customs Office 2
Tel 0- 4241- 1715 Fax 0- 4241- 1337
100638 @customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:23:34


 
นายธวัช เพ่งพินิจ
Mr. Thawat Pengpinit
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ศภ. 3)
Director of Regional Customs Office 3
Tel 0-5328-1785 - 6 Fax 0 -5328 -1787
100643@customs.go.th
Update : 2019-05-28 11:23:53


 
นายประโยชน์ พูนน้อย
Mr.Prayote Poonnoy
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 (ศภ.๔)
Director of Regional Customs Office 4
Tel 0-7430-7040 Fax 0-7430-7040
100991@customs.go.th
Update : 2019-05-28 13:18:36


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400