นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
The Customs Department

เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1 Sunthornkosa Road
Klong Toey
Bangkok 10110
Tel 0-2667-7000
Fax 0-2667-7767
www.customs.go.th
Update : 2014-11-05 16:22:56


 

นายกุลิศ สมบัติศิริ
Mr.Kulit Sombatsiri
อธิบดี
Director-General
Tel 0-2667-6871 Fax 0 -2667-7681
107871@customs.go.th
Update : 2016-10-27 08:43:48


 
นายชูชัย อุดมโภชน์
Mr.Chuchai Udompote
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
Principal Advisor on Development of Customs Incentive System
Tel 0-2667-7878 Fax 0-2667-7656
104173@customs.go.th
Update : 2016-10-27 08:47:36


 
- ว่าง -
-
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
Principal Advisor on Customs Control Development

Update : 2017-05-11 14:55:29


 

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
Mr. Vichak Apirugnunchai
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และบริหารการจัดเก็บภาษี
Principal Advisor on Duty Collection Management & Development
Tel 0-2667-7333 Fax 0-2667-6933
vichak1133@yahoo.com
Update : 2017-05-11 16:06:04


 
นายชัยยุทธ คำคุณ
Mr.Chaiyut Kumkun
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2667-7255 Fax 0-2667-6962
102601@customs.go.th
Update : 2016-10-27 08:55:44


 
นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี
Mr. Auychai Kultipmontre
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2667-7280 Fax 0-2667-7286
100718@customs.go.th
Update : 2017-03-08 15:36:26


 

นายเสรี ไทยจงรักษ์
Mr.Seree Thaijongrak
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2667-7360 Fax 0-2667-7366
seree982@gmail.com
Update : 2017-05-18 11:43:45


 
ว่าง

รองอธิบดี
Deputy Director-General

Update : 2014-11-05 11:29:30


 
ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
Director of Internal Audit Directorate
Tel 0-2667-7599 Fax 0-2667-6920

Update : 2014-11-05 11:32:43


 

นางมาลื สุมโนทยาน
Mrs.Malee Sumanotayan
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
Director of Administrative System Development Directorate
Tel 0-2667-7224 Fax 0-2667-6924
100524@customs.go.th
Update : 2014-11-05 11:33:44


 
นายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง
Mr.Rungsarith Phathanathong
ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
Customs Attache Office of Customs Counsellor (Brussels)
Tel 001-322-660-5759,001-322- 660-5835 Fax 001-322-675-2649
thai-customs@skynet.be
Update : 2014-11-05 11:48:22


 
ร.ต.เสนิส พัฒนศิริ
Mr.Senis Pattanasiri
กงสุล(ฝ่ายศุลกากร) สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
Consul (Customs) Office of Customs Counsellor (Hong Kong)
Tel 001-852-2532-5131 , 001-852-2532-5133 , 001-852-2845-8905 Fax 001-852-2840-0458
thaicusts@biznetvigator.com
Update : 2014-11-05 11:46:25


 

นายวสันต์ เวทยะวานิช
Mr.Wason Wethayawanich
กงสุล(ฝ่ายศุลกากร) งานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
Consul (Customs) Office of Customs Counsellor (Guangzhou)
Tel 001-8620-8387-7292 Fax 001-8620-8387-7293
106118@customs.go.th
Update : 2014-11-05 11:42:46


 
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
Mrs.Nunthita Sirikup
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการต่างประเทศ (สผต.)
Director of Planning and International Affairs Bureau
Tel 0-2667-7601 Fax 0-2667-6908
100442@customs.go.th
Update : 2016-10-27 08:58:24


 
นายเจษฎา อริยฉัตรกุล
Mr.Jedsada Ariyachatkul
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
Director of Information and Communication Technology Bureau
Tel 0-2667-6009 Fax 0-2667-6916
jedsada@customs.go.th
Update : 2014-11-05 11:53:31


 

นายบุญเทียม โชควิวัฒน
Mr.Boonthiem Chokevivat
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.)
Director of Suvarnabhumi Airport Passenger Control Customs Bureau
Tel 0-2134-0397 Fax 0- 2134- 0402
104480 @customs.go.th
Update : 2016-10-27 09:00:28


 
นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
Mr.Sorasak Meenatoree
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
Director of Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau
Tel 02-134-1224 Fax 0 -2134 -1260
100762@customs.go.th
Update : 2016-10-27 09:02:17


 
นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ
Mrs.Krittika Panprasert
ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย (สกม.)
Director of Legal Affairs Bureau
Tel 0-2667-6003 Fax 0-2667-6925
krittika_9@hotmail.com
Update : 2014-11-05 14:54:43


 

นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
Mr.Chairit Patsamarn
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.)
Director of Human Resource Management Bureau
Tel 0-2667-7294 Fax 0-2667-6292
102267@customs.go.th
Update : 2016-10-27 09:03:59


 
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์
Mr.Kreecha Kirdsriphan
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (สบก.)
Director of Central Administration Bureau
Tel 0-2667-6101 Fax 0-2667-6907
100723@customs.go.th
Update : 2017-03-08 15:14:33


 
นายศักดิ์ ยศธแสนย์
Mr.Sak ยศธแสนย์
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)
Director of Bangkok Customs Bureau
Tel 0-2667-6444 Fax 0-2667-6937
101163 @customs.go.th
Update : 2016-10-27 09:06:51


 

ว่าง
-
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.)
Director of Lad Krabang Cargo Control Customs Office
Tel 0-2737-9278 Fax 0-2737-9278

Update : 2016-10-27 09:07:50


 
นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์
Mrs. Kitjaluck Srinuchsart
ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร (สพก.)
Director of Customs Tariff Bureau
Tel 0-2667-7373 Fax 0-2667-7188
103214@customs.go.th
Update : 2016-10-27 09:09:44


 
นางชลิดา พันธ์กระวี
Mrs.Chalida Phungravee
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
Director of Customs Standard Procedures and Valuation Bureau
Tel 0-2667-6484 Fax 0-2667-6942
chalida.p@gmail.com
Update : 2016-10-27 09:11:15


 

นายสุวัฒน์ ด้วงปั้น
Mr.Suwat Daungpan
ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สสอ.)
Director of tax Incentives Bureau
Tel 0-2667-6011 Fax 0-2667-6948
104147@customs.go.th
Update : 2016-10-27 09:12:53


 
นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์
Mr.Samphan Jarurattananont
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
Director of Bangkok Port Customs Bureau
Tel 0-2667-7611 Fax 0-2667-6958
101677@customs.go.th
Update : 2016-10-27 09:14:13


 
นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์
Mr.Samphan Jarurattananont
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
Director of Laem Chabang Port Customs Bureau
Tel 0-3840-7701 Fax 0-3840-7702
101677@customs.go.th
Update : 2014-11-05 15:22:54


 

นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย
Mr.Woravut Vibulsirichai
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.)
Director of Investigation and Suppression Bureau
Tel 0-2667-6745 Fax 0-2667-6955
100982 @customs.go.th
Update : 2016-10-27 11:44:25


 
ว่าง

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบอากร (สตอ.)
Director of Post Clearance Audit Bureau
Tel 0-2667-7124 Fax 0-2667-6651
chamroen_8@hotmail.com
Update : 2016-11-11 15:45:40


 
นายว่าง
Mr.
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 (ศภ. 1)
Director of Regional Customs Bureau 1

Update : 2017-03-08 15:15:48


 

นายประยุทธ์ มณีโชติ
Mr.Prayudh Maneechote
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ศภ. 2)
Director of Regional Customs Bureau 2
Tel 0- 4241- 1715 Fax 0- 4241- 1337
100970 @customs.go.th
Update : 2016-10-27 11:47:58


 
- ว่าง -
-
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ศภ. 3)
Director of Regional Customs Bureau 3
Tel 0-5328-1785 - 6 Fax 0 -5328 -1787

Update : 2017-05-11 16:15:35


 
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์
Mr.Pongtep Buasap
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4(ศภ.๔)
Director of Regional Customs Bureau 4
Tel 0-7430-7040 Fax 0-7430-7040
103730@customs.go.th
Update : 2016-10-27 11:49:44


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400