นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
The Customs Department

เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
1 Sunthornkosa Road
Klong Toey
Bangkok 10110
Tel 0-2667-7000
Fax 0-2667-7767
www.customs.go.th
Update : 2014-11-05 16:22:56


 

นายกุลิศ สมบัติศิริ
Mr.Kulit Sombatsiri
อธิบดี
Director-General
Tel 0-2667-6871 Fax 0 -2667-7681
107871@customs.go.th
Update : 2016-10-27 08:43:48


 
นายชูชัย อุดมโภชน์
Mr.Chuchai Udompote
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร
Principal Advisor on Development of Customs Incentive System
Tel 0-2667-7878 Fax 0-2667-7656
104173@customs.go.th
Update : 2016-10-27 08:47:36


 
นายชัยยุทธ คำคุณ
Mr.Chaiyut Kumkun
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
Principal Advisor on Customs Control Development
Tel 0-2667-7255 Fax 0-2667-6962
102601@customs.go.th
Update : 2018-06-06 16:29:51


 

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย
Mr. Vichak Apirugnunchai
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา และบริหารการจัดเก็บภาษี
Principal Advisor on Duty Collection Management & Development
Tel 0-2667-7333 Fax 0-2667-6933
vichak1133@yahoo.com
Update : 2018-06-06 16:09:05


 
นาย- -
Mr.- -
รองอธิบดี
Deputy Director-General

Update : 2018-06-06 16:24:15


 
นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี
Mr. Auychai Kultipmontre
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2667-7280 Fax 0-2667-7286
100718@customs.go.th
Update : 2018-06-06 16:09:24


 

นายสรศักดิ์ มีนะโตรี
Mr.Sorasak Meenatoree
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2667-7374 Fax 0-2667-6902
100762@customs.go.th
Update : 2018-08-23 10:29:31


 
นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์
Mr.Kitti Suttisumpun
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2667-7354 Fax 0-2667-7355
k.sutthisumpun@gmail.com
Update : 2017-12-08 15:31:32


 
ว่าง

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)
Director of Internal Audit Directorate
Tel 0-2667-7599 Fax 0-2667-6920

Update : 2014-11-05 11:32:43


 

นางมาลี สุมโนทยาน
Mrs.Malee Sumanotayan
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
Director of Administrative System Development Directorate
Tel 0-2667-7224 Fax 0-2667-6924
100524@customs.go.th
Update : 2017-06-20 10:08:54


 
นายนิติ วิทยาเต็ม
Mr.Niti Wityatem
ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
Customs Attache Office of Customs Counsellor (Brussels)
Tel 001-322-660-5759,001-322- 660-5835 Fax 001-322-675-2649
thai-customs@skynet.be
Update : 2017-11-06 13:13:05


 
ร.ต.เสนิส พัฒนศิริ
Mr.Senis Pattanasiri
กงสุล(ฝ่ายศุลกากร) สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
Consul (Customs) Office of Customs Counsellor (Hong Kong)
Tel 001-852-2532-5131 , 001-852-2532-5133 , 001-852-2845-8905 Fax 001-852-2840-0458
thaicusts@biznetvigator.com
Update : 2014-11-05 11:46:25


 

นายวสันต์ เวทยะวานิช
Mr.Wason Wethayawanich
กงสุล(ฝ่ายศุลกากร) งานที่ปรึกษาการศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว
Consul (Customs) Office of Customs Counsellor (Guangzhou)
Tel 001-8620-8387-7292 Fax 001-8620-8387-7293
106118@customs.go.th
Update : 2014-11-05 11:42:46


 
นายวรพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
Mr.Vorapat Jaovisidha
ผู้อำนวยการสำนักแผนและการต่างประเทศ (สผต.)
Director of Planning and International Affairs Bureau
Tel 0-2667-7601 Fax 0-2667-6908
100348@customs.go.th
Update : 2017-12-26 15:08:29


 
นายเจษฎา อริยฉัตรกุล
Mr.Jedsada Ariyachatkul
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)
Director of Information and Communication Technology Bureau
Tel 0-2667-6009 Fax 0-2667-6916
jedsada@customs.go.th
Update : 2014-11-05 11:53:31


 

นายธาดา ชุมไชโย
Mr.Tada Choomchaiyo
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สผภ.)
Director of Suvarnabhumi Airport Passenger Control Customs Bureau
Tel 0-2134-0397 Fax 0- 2134- 0402
100343 @customs.go.th
Update : 2018-06-06 16:19:00


 
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์
Mr.Phantong Loykulnanta
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
Director of Suvarnabhumi Airport Cargo Clearance Customs Bureau
Tel 02-134-1224 Fax 0 -2134 -1260
106354@customs.go.th
Update : 2017-09-25 08:53:08


 
นางกฤติกา ปั้นประเสริฐ
Mrs.Krittika Panprasert
ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย (สกม.)
Director of Legal Affairs Bureau
Tel 0-2667-6003 Fax 0-2667-6925
krittika_9@hotmail.com
Update : 2014-11-05 14:54:43


 

นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
Mrs.Nunthita Sirikup
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.)
Director of Human Resource Management Bureau
Tel 0-2667-7294 Fax 0-2667-6292
Email : 100442@customs.go.th
Update : 2017-06-19 14:45:01


 
นายกรีชา เกิดศรีพันธ์
Mr.Kreecha Kirdsriphan
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (สบก.)
Director of Central Administration Bureau
Tel 0-2667-6101 Fax 0-2667-6907
100723@customs.go.th
Update : 2017-03-08 15:14:33


 
นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์
Mrs. Kitjaluck Srinuchsart
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (สกท.)
Director of Bangkok Customs Bureau
Tel 0-2667-6444 Fax 0-2667-6937
103214@customs.go.th
Update : 2017-11-06 13:18:44


 

นายบุญเทียม โชควิวัฒน
Mr.Boonthiem Chokevivat
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.)
Director of Lad Krabang Cargo Control Customs Office
Tel 0-2737-9278 Fax 0-2737-9278
104480@customs.go.th
Update : 2018-06-06 16:30:56


 
นายเอก สาตรวาหา
Mr.Ake Satravaha
ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร (สพก.)
Director of Customs Tariff Bureau
Tel 0-2667-7373 Fax 0-2667-7188
100335@customs.go.th
Update : 2017-11-06 13:54:06


 
นางสาวยุพยงค์ บุญอำนวยกิจ
Miss Yupayong Boonamnuaykit
(รษก.)ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.)
Director of Customs Standard Procedures and Valuation Bureau
Tel 0-2667-6484 Fax 0-2667-6942
102710@customs.go.th
Update : 2017-12-08 15:40:33


 

นายสาธิต ภู่หอมเจริญ
Mr.Sathit Phuhomcharoen
ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (สสอ.)
Director of tax Incentives Bureau
Tel 0-2667-6011 Fax 0-2667-6948
101144@customs.go.th
Update : 2017-06-20 09:49:10


 
นายบุญมา สิริธรังศรี
Mr.Boonma Siritarungsri
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (สทก.)
Director of Bangkok Port Customs Bureau
Tel 0-2667-7611 Fax 0-2667-6958
101176@customs.go.th
Update : 2017-11-06 13:57:23


 
นายยุทธนา พูลพิพัฒน์
Mr.Yutana Phoolpipat
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.)
Director of Laem Chabang Port Customs Bureau
Tel 0-3840-7701 Fax 0-3840-7702
106093@customs.go.th
Update : 2017-12-26 15:10:49


 

นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย
Mr.Woravut Vibulsirichai
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม (สสป.)
Director of Investigation and Suppression Bureau
Tel 0-2667-6745 Fax 0-2667-6955
100982 @customs.go.th
Update : 2016-10-27 11:44:25


 
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน
Mr.Chairit Patsamarn
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบอากร (สตอ.)
Director of Post Clearance Audit Bureau
Tel 0-2667-7124 Fax 0-2667-6651
Email : 102267@customs.go.th
Update : 2017-06-19 14:39:18


 
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์
Mr.Pongtep Buasap
(รษก.)ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 (ศภ. 1)
Director of Regional Customs Bureau 1
Tel 0-2667-7216 Fax 0-2667-6984
103730@customs.go.th
Update : 2017-12-08 15:36:14


 

นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ
Mr.Krisda Tongdhamachat
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 (ศภ. 2)
Director of Regional Customs Bureau 2
Tel 0- 4241- 1715 Fax 0- 4241- 1337
100638 @customs.go.th
Update : 2017-11-06 14:00:11


 
นางชลิดา พันธ์กระวี
Mrs.Chalida Phungravee
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 (ศภ. 3)
Director of Regional Customs Bureau 3
Tel 0-5328-1785 - 6 Fax 0 -5328 -1787
chalida.p@gmail.com
Update : 2017-06-20 09:33:51


 
นายประโยชน์ พูนน้อย
Mr.Prayote Poonnoy
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4(ศภ.๔)
Director of Regional Customs Bureau 4
Tel 0-7430-7040 Fax 0-7430-7040
100991@customs.go.th
Update : 2017-11-06 14:02:53


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400