นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
The Excise Department

1488 ถนนนครไชยศรี
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
1488 Thanon Nakhon Chai Si
Dusit
Bangkok 10300
Tel 1713 ,0 2241 5600-18, 0 2668 6560-89
Fax 0 2241 1030
www.excise.go.th
Update : 2012-02-27 14:00:32


 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
Mr.Somchai Poolsavasdi
อธิบดีกรมสรรพสามิต
Director-General
Tel 0 2241 4768 Fax 0 2243 5918

Update : 2014-10-24 09:27:33


 
นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม
Mr.Thammasak Laoraiem
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต
Principal Advisor of Excise Control System Development
Tel 026686617 Fax 026686411

Update : 2014-10-24 09:30:36


 
นางสาวสุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ
MissSuchitra Laohawattanapinyo
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 02 241 3484 Fax 02 241 5869

Update : 2014-10-24 09:31:49


 

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา
Mrs.Wilai Tantinantana
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 022413322 Fax 022448923

Update : 2014-10-24 09:34:05


 
- ว่าง -

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Audit Unit-Director

Update : 2014-10-24 09:35:02


 
- ว่าง -

เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2241 1029 Fax 0 2241 1029

Update : 2014-10-24 09:35:41


 

นายวรวรรธน์ ภิญโญ
Mr.Worawat Pinyo
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการคลังและรายได้
Director Bureau of Finance and Revenues
Tel 0 2241 4735 Fax 0 2668 6397

Update : 2014-10-24 09:36:42


 
นางสิริพร ธนนันทนสกุล
Mrs.Siriporn Tananunsakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Administration Bureau
Tel 0 2241 4771 Fax 0 2241 4771

Update : 2014-10-24 09:38:18


 
นางอุษามาศ ร่วมใจ
Mrs.Usamas Ruamjai
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 0 2243 7276 Fax 0 2243 7280

Update : 2014-10-24 09:39:26


 

นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์
Mr.Supote Sakpiboonchit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย
Director Legal Affairs Bureau
Tel 0 2241 1034 Fax 0 2241 1034

Update : 2014-10-24 09:40:46


 
นายสมโภชนรัฐ แก้วน่วม
Mr.Sompochanarat Kaewnuam
สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
Director Audit, Prevention and Suppression Bureau
Tel 0 2241 4779 Fax 0 2241 4779

Update : 2014-10-24 09:41:52


 
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
Mr.Somdet Srisawat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
Director Bureau of Excise Tax CollectionStandard and Development 1
Tel 0 2244 8236 Fax 0 2241 3893

Update : 2014-10-24 09:42:43


 

นางวิมลฉวี คงเอียด
Mrs.Vimonchavee Kong-ied
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
Director Bureau of Excise Tax CollectionStandard and Development 2
Tel 0 2241 4776 Fax 0 2241 3453

Update : 2012-02-27 14:35:09


 
นายณัฐกร อุเทนสุต
Mr.Nutthakorn Utensute
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนภาษี
Director Planning Bureau
Tel 0 2668 6604 Fax 0 2668 6604

Update : 2014-10-24 09:44:06


 
นายสุรศักดิ์ จิตรานุกิจกุล
Mr.Surasak Jittanukitkul
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค
Director Development and Inspection of Engineering Section
Fax 0 2243 8912

Update :


 

นางวัลลีย์ อินทรจักร
Mrs.Wanlee Intarajake
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงานวิเคราะห์สินค้าและของกลาง
Director Laboratory Service Division
Tel 0 2243 6114 Fax 0 2243 6241

Update : 2012-02-27 14:38:26


 
นายยุคล กำเหนิดแขก
Mr.Yukon Kamnerdkhag
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Executive System Development Group
Tel 0 2244 8535 Fax 0 2244 8610

Update : 2014-10-24 09:45:11


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400