นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
The Revenue Department

เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ
90, Phaholyothin Soi 7, Phaholyothin Road, Samsen Nai

Bangkok
Tel 1161
www.rd.go.th

 

นายสาธิต รังคสิริ
Mr.Satit Rungkasiri
อธิบดีกรมสรรพากร
Director-General
Tel 0 2617 3260 , 0 2272 8260-1 Fax 0 2617 3264
satit.ru@rd.go.th


 
นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
Mr.Atsadang Sresuphompun
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
Principal Advisor on Strategic Tax Administration (Finance and Banking)
Tel 02-6173242,02-2728242,8975,8034 Fax 0 2617 3243
sfconsult@rd.go.th


 
นางวณี ทัศนมณเฑียร
Mrs.Wanee Thasanamontien
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
Principal Advisor on Strategic Tax Administration (Energy Industry)
Tel 0 2617 3631, 0 22728633, 8243,8974 0 2272 8740 Fax 0 2617 3635
seconsult@rd.go.th


 

น.ส.เพรามาตร หันตรา
MissProwmatr Huntra
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Principal Advisor on Information and Communication Technology
Tel 0 2617 3274, 0 2272 8266 Fax 0 2617 3276
Itconsult@rd.go.th


 
นางจิตรมณี สุวรรณพูล
Mrs.Jitmanee Suwannapool
รองอธิบดีกรมสรรพากร
Deputy Director-General
Tel 0 2617 3667, 0 2272 8271 Fax 0 2617 3276
ddg2@rd.go.th


 
น.ส.จำรัส แหยมสร้อยทอง
MissChamras Yaemsroithong
รองอธิบดีกรมสรรพากร
Deputy Director-General
Tel 0 2617 3536, 0 2272 8572 Fax 0 2617 3794
ddg1@rd.go.th


 

นายมานิต นิธิประทีป
Mr.Manit Nitiprateep
รองอธิบดีกรมสรรพากร
Deputy Director-General
Tel 0 2617 3275, 0 2272 8267 Fax 0 2729539
ddg3@rd.go.th


 
นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช
Mr.Somchai Saengratmaneedat
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
Director Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2617 3391, 0 2272 8390 Fax 0 2617 3398
legal@rd.go.th


 
นายวีระวุฒ วิทยกุล
Mr.Veravut Vithayakul
ผู้อำนวยการสำนักอุทธรณ์ภาษี
Director Bureau of Tax Appeals
Tel 0 2272 9210 Fax 0 2617 3416
taxappeal@rd.go.th


 

น.ส.วัชราภรณ์ มาตยานันท์
MissVatcharaporn Matayanant
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี
Director Bureau of Tax Policy and Planning
Tel 0 2617 3792, 0 2272 9017 Fax 0 2617 3632
taxpolicy@rd.go.th


 
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
Mr.Sompong Tantapart
ผู้อำนวยการสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
Director Bureau of Large Business Tax Administration
Tel 0 2617 3585, 0 2272 9251 Fax 0 2617 3691
lto@rd.go.th


 
นายกนก จันทนโรจน์
Mr.Kanok Chantanaroj
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีกลาง
Director Bureau of Central Audit Operations
Tel 0 2617 3448,022729462 Fax 0 2617 3459
caudit@rd.go.th


 

นายอรรณพ บัวครื้น
Mr.Annop Buakruen
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
Director Bureau of Tax Collection Standards
Tel 0 2617 3496, 0 2272 8549 Fax 0 2617 3558
taxcollect@rd.go.th


 
นายธวัช นิ่มนวลศรี
Mr.Tawat Nimnualsri
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Bureau of Information Technology
Tel 0 2617 3733, 0 2272 8795 Fax 0 2617 3729
it@rd.go.th


 
นางสุภา สุทธิทรัพย์
Mrs.Supha Suthisup
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
Director Bureau of Electronic Processing Administration
Tel 0 2617 3426, 0 2272 8789 Fax 0 2617 3463
epadmin@rd.go.th


 

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
Mr.Suthep Pongpitak
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
Director Bureau of Tax Auditing Standards
Tel 0 2617 3228,022729395 Fax 0 2619 8250
taxaudit@rd.go.th


 
นางรัตนา เพ็ชรวิจิตร
Mrs.Ratana Pechvijitra
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
Director Bureau of Tax Supervision and Audit Standards
Tel 0 2617 3535, 0 2272 8535 Fax 0 2617 3540-1
taxsup@rd.go.th


 
น.ส.มาลีรัตน์ เลิศสุวรรณกุล
MissMaleerat Lertsuwannakul
ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและคดี
Director Bureau of Investigation and Litigation
Tel 0 2617 3424, 0 2272 9199 Fax 0 2617 3423
investigation@rd.go.th


 

น.ส.สุขจิต บุญรำลึกถนอม
MissSukajit Boonramlertanom
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้
Director Bureau of Finance and Revenue Management
Tel 0 2617 3361, 0 2272 8360 Fax 0 2617 3382
finance@rd.go.th


 
นายวสันต์ วัฒนศิริ
Mr.Vasan Watanasiri
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Bureau of Human Resource Management
Tel 0 2617 3517, 0 2272 8517 Fax 0 2617 3515
vasan.wa@rd.go.th


 
นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
Mrs.Chanatip Weerasubpong
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2617 3311, 0 2272 8311 Fax 0 2617 3313
secretaryrd@rd.go.th


 

นางแพตริเซีย มงคลวานิช
Mrs.Patricia Mongksonvanit
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2617 3208, 0 2272 8668 Fax 0 2617 3671
patricia@mof.go.th


 
นางกัลชลี นิมมานเหมินท์
Mrs.Kalchalee Nimmanheamin
หัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
Director VAT Refund for Tourists Office
Tel 0 2617 3356, 0 2272 9222 Fax 0 2617 3559
vatrefund@rd.go.th


 
นางบุญงาม แม้นทิม
Mrs.Boonngam Mantim
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Office
Tel 0 2617 3483, 0 2272 8484 Fax 0 2617 3484
inaudit@rd.go.th


 

น.ส.เบญจมาศ โชคคณาพิทักษ์
MissBenjamas Chokkanapitak
ผู้ตรวจราชการ1
Inspector-General Office 1
Tel 0 2617 3485, 0 2272 8485 Fax 0 2617 3486
inspector1@rd.go.th


 
นายวิชิต วัชรานุกูล
Mr.Vichit Vatcharanukul
ผู้ตรวจราชการ 2
Inspector-General Office 2
Tel 0 2617 3490, 0 2272 8490 Fax 0 2617 3494
inspector2@rd.go.th


 
นายศิริชัย ศรีสวย
Mr.Sirichai Srisuay
ผู้ตรวจราชการ 3
Inspector-General Office 3
Tel 0 2617 3493, 0 2272 8492 Fax 0 2617 3488
inspector3@rd.go.th


 

นางวิจิตรา งามนิยม
Mrs.Wichitra Ngamniyom
ผู้ตรวจราชการ 4
Inspector-General Office 4
Tel 0 2617 3489, 0 2272 8486 Fax 0 2617 3492
inspector4@rd.go.th


 
น.ส.พัชนี กฤตยานุกูล
MissPatchnee Krittayanukun
ผู้ตรวจราชการ 5
Inspector-General Office 5
Tel 0 2272 9622, 0 2272 9633 Fax 0 2272 9623
inspector5@rd.go.th


 
นายวิรัตน์ ปัญญาธีระ
Mr.Wirat Panyateera
ผู้ตรวจราชการ 6
Inspector-General Office 6
Tel 0 2272 9620-1 Fax 0 2272 9611
inspector6@rd.go.th


 

นางสุมิตรา อนุศิษฎ์วิวัฒน์
Mrs.Sumitra Anusitviwat
ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ
Director Center of Investigating and Tracking Non-Compliance Business
Tel 0 2617 3273, 0 2272 8992 Fax 0 2617 3422
email.survey@rd.go.th


 
นายสมชาย ชูเกตุ
Mr.Somchai Chuket
ผู้อำนวยการศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร
Director RD Call Center
Tel 0 2272 9860, 0 2272 9847 Fax 0 2272 9861
callcenter@rd.go.th


 
นางสุดารัตน์ ชุมแสงศรี
Mrs.Sudarat Chumsaengsri
ผู้อำนวยการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาแก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
Director Personal Income Taxpayer Information Service for Officers Center
Tel 0 2272 9650 Fax 0 2272 9674
helpdesk@rd.go.th


 

นายจักราวุธ เพชร์แก้ว
Mr.Chakkrawut Petchkaew
หัวหน้ากลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
Director Small and Medium Business Tax Administration Unit
Tel 0 2272 9818, 0 2272 9819-22 sme@rd.go.th


 
น.ส.วิมล ประทุมวงษ์
MissWimol Pratoomwong
สรรพากรภาค 1
Director Regional Revenue Office 1
Tel 0 2617 3611, 0 2272 8613 Fax 0 2617 3616
region1@rd.go.th


 
น.ส.วรรณแสง ริเริ่มวนิชย์
MissWannasang Riremvanich
สรรพากรภาค 2
Director Regional Revenue Office 2
Tel 0 2319 4114 Fax 0 2319 3930
region2@rd.go.th


 

นายสุทธิชัย สังขมณี
Mr.Sutthichai Sungkamanee
สรรพากรภาค 3
Director Regional Revenue Office 3
Tel 0 2282 2293 Fax 0 2282 9329
region3@rd.go.th


 
นายวิระ จึงเจริญสุข
Mr.Vira Jungjaroensuk
สรรพากรภาค 4
Director Regional Revenue Office 4
Tel 0 2525 4847 Fax 0 2525 4848
region4@rd.go.th


 
นายพิพัฒน์ ขันทอง
Mr.Pipat Khanthong
สรรพากรภาค 5
Director Regional Revenue Office 5
Tel 0 3828 3010 Fax 0 3827 5452
region5@rd.go.th


 

นายกิตติ วิพุทธิกุล
Mr.Kitti Viputthigul
สรรพากรภาค 6
Director Regional Revenue Office 6
Tel 0 3425 419 Fax 0 3425 4196
region6@rd.go.th


 
น.ส.ภาวนา ธรรมศิลา
MissPawana Thammasila
สรรพากรภาค 7
Director Regional Revenue Office 7
Tel 0 5524 3085 Fax 0 5523 2545
region7@rd.go.th


 
น.ส.ศิริลักษณ์ ไพโรจน์รัตน์
MissSiriluck Pairojrat
สรรพากรภาค 8
Director Regional Revenue Office 8
Tel 0 5311 2360 Fax 0 5311 2359
region8@rd.go.th


 

นางศจี สุรโรจน์ประจักษ์
Mrs.Sajee Surarochprajak
สรรพากรภาค 9
Director Regional Revenue Office 9
Tel 0 4423 0642 ext. 111 Fax 0 4425 8615
region9@rd.go.th


 
นายสมพงษ์ สงวนวนชาติ
Mr.Somphong Sanguanwanachat
สรรพากรภาค 10
Director Regional Revenue Office 10
Tel 0 4224 8656 ext. 444 Fax 0 4224 8651
region10@rd.go.th


 
นางถนอมศรี พันธ์อุไร
Mrs.Thanomsri Punurai
สรรพากรภาค 11
Director Regional Revenue Office 11
Tel 0 7728 3111 Fax 0 7728 4733
region11@rd.go.th


 

นายไพลิน สกุลวงศ์
Mr.Pailin Sakulwongsa
สรรพากรภาค 12
Director Regional Revenue Office 12
Tel 0 7427 3888 Fax 0 7427 3862-3
region12@rd.go.th


 


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607