นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
The Revenue Department

เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
90, Phaholyothin Soi 7, Phaholyothin Road, Phayathai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 1161
www.rd.go.th
Update : 2018-06-12 09:53:13


 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
Dr.Ekniti Nitithanprapas
อธิบดีกรมสรรพากร
Director-General
Tel 0 2617 3260 , 0 2272 8260-1 Fax 0 2617 3264
prasong.p@mof.go.th
Update : 2018-05-07 13:39:07


 
นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์
Mr.Sompong Tantapart
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร)
Principal Advisor on Strategic Tax Administration (Finance and Banking)
Tel 0 2 272 9536-7 Fax 0 2272 9539
ddg3@rd.go.th
Update : 2016-04-04 11:18:08


 
นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม
MissNongpanga Bunpiam
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Principal Advisor on Information and Communication Technology
Tel 0 2272 8833 Fax 0 2617 3276
Itconsult@rd.go.th
Update : 2017-08-03 13:45:44


 

นางสาวพัดชา พงศ์กีรติยุต
MissPhadcha Pongkeeratiyut
ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
Principal Advisor on Performance Improvement
Tel 0 2272 9912 Fax 0 2272 9914
piconsult@rd.go.th
Update : 2017-11-13 14:49:01


 
นายไพโรจน์ เจือประทุม
Mr.Pairoj Juarprathoom
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี
Principal Advisor on Tax Base Management
Tel 0 2272 8975 , 0 2272 8242 Fax 0 2617 3243
ddg2@rd.go.th
Update : 2017-11-13 14:41:01


 
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
Mrs.Patricia Mongkhonvanit
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน)
Principal Advisor on Strategic Tax Administration (Energy Industry)
Tel 0 2272 9909 , 0 2272 9018 Fax 0 2272 9018
seconsult@rd.go.th
Update : 2017-11-13 14:42:43


 

นางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม
Mrs.Siriwan Kaewmulniem
รองอธิบดีกรมสรรพากร
Deputy Director-General
Tel 0 2617 3536, 0 2272 8572 Fax 0 2617 3794
ddg4@rd.go.th
Update : 2018-03-27 10:11:16


 
นายสาโรช ทองประคำ
Mr.Saroch Thongpracum
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director of Legal Affairs Division
Tel 0 2617 3391, 0 2272 8390 Fax 0 2617 3398
legal@rd.go.th
Update : 2017-11-13 14:46:01


 
นางวัทนา อมรรักษ์
Mrs.Wantana Amornruk
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภาษีกลาง
Director of Central Audit Operations Division
Tel 0 2617 3448,0 2272 9462 Fax 0 2617 3459
caudit@rd.go.th
Update : 2018-03-27 10:10:04


 

นางสาวนันทพร คอวนิช
Miss.Nantaporn Corvanich
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information Technology Division
Tel 0 2272 8780 , 0 2272 8757 Fax 0 2617 3729
it@rd.go.th
Update : 2018-05-07 13:45:09


 
นายอาทร ศรีเชียงสา
Mr.Atorn Srichiengsa
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary?
Tel 0 2617 3311, 0 2272 8311 Fax 0 2617 3313
secretaryrd@rd.go.th
Update : 2018-05-07 13:43:22


 
นางสาวศิริพร เจนศิริสกุล
MissSiriporn Jensirisakul
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้
Director of Finance and Revenue Management Division
Tel 0 2617 3361, 0 2272 8360 Fax 0 2617 3382
finance@rd.go.th
Update : 2017-11-13 14:47:56


 

นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์
Ms.Kanittha Sahamethapat
ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
Director of Electronic Taxpayer Services Division
Tel 0 2617 3426, 0 2272 8789 Fax 0 2617 3463
epadmin@rd.go.th
Update : 2018-03-27 10:05:15


 
นางปรมา วานิชถาวร
Mrs.Porama Wanichthaworn
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
Director of Human Resource Management Division
Tel 0 2617 3517, 0 2272 8517 Fax 0 2617 3515
personal@rd.go.th
Update : 2017-08-03 14:36:03


 
นางสาวอภิญญา จงวัฒนธรรม
MissApinya Jongwattanatam
ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
Director of Large Business Tax Administration Division
Tel 0 2617 3686, 0 2272 9251 Fax 0 2617 3691
lto@rd.go.th
Update : 2017-11-13 14:51:18


 

นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์
Mr.Kriengsak Prasongsukarn
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี
Director of Tax Supervision and Audit Standards Division
Tel 0 2617 3535, 0 2272 8535 Fax 0 2617 3540-1
taxsup@rd.go.th
Update : 2017-08-03 14:41:33


 
นายพิทยา สุราวุธ
Mr.Pitthaya Surawut
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี
Director of Tax Collection Standards Division
Tel 0 2617 3496, 0 2272 8549 Fax 0 2617 3558
taxcollect@rd.go.th
Update : 2017-12-04 09:57:28


 
นางมลฐินี เอี้ยวพิทยากุล
Mrs.Montinee Eowpitthayakul
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
Director of Tax Auditing Standards Division
Tel 0 2617 3228,0 2272 9395 Fax 0 2619 8250
taxaudit@rd.go.th
Update : 2017-11-13 14:52:44


 

นายปิ่นสาย สุรัสวดี
Mr.Pinsai Suraswadi
ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี
Director of Tax Policy and Planning Division
Tel 0 2617 3792, 0 2272 9017 Fax 0 2617 3632
taxpolicy@rd.go.th
Update : 2018-05-07 13:44:37


 
ดร.พล ธีรคุปต์
Dr.Paul Thirakhupt
ผู้อำนวยการกองสืบสวนและคดี
Director of Investigation and Litigation Division
Tel 0 2617 3424, 0 2272 9199 Fax 0 2617 3423
investigation@rd.go.th
Update : 2018-05-07 13:44:58


 
นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
Mr.Somsak Anuntawat
ผู้อำนวยการกองอุทธรณ์ภาษี
Director of Tax Appeals Division
Tel 0 2272 9210 Fax 0 2617 3416
taxappeal@rd.go.th
Update : 2017-11-13 14:53:49


 

นายธนะชัย พจนานุวัฒน์
Mr.Thanachai Pojjananuwat
ผู้ตรวจราชการ1
Inspector-General Office 1
Tel 0 2617 3485, 0 2272 8485 Fax 0 2617 3486
inspector1@rd.go.th
Update : 2016-11-16 09:22:49


 
นายนำชัย อังแสงธรรม
Mr.Numchai Angsangtum
ผู้ตรวจราชการ 2
Inspector-General Office 2
Tel 0 2617 3490, 0 2272 8490 Fax 0 2617 3494
inspector2@rd.go.th
Update : 2015-11-03 15:15:42


 
นางอุษณีย์ เผ่าประเสริฐ
Mrs.Usanee Powprasert
ผู้ตรวจราชการ 3
Inspector-General Office 3
Tel 0 2617 3493, 0 2272 8492 Fax 0 2617 3488
inspector3@rd.go.th
Update : 2017-12-04 09:58:22


 

นายธานี สกลวิทยานนท์
Mr.Tanee Sakolvittayanon
ผู้ตรวจราชการ 4
Inspector-General Office 4
Tel 0 2617 3489, 0 2272 8486 Fax 0 2617 3492
inspector4@rd.go.th
Update : 2017-12-04 09:59:04


 
น.ส.สุขจิต บุญรำลึกถนอม
Miss.Sukajit Boonramlerktanom
ผู้ตรวจราชการ 5
Inspector-General Office 5
Tel 0 2272 9622, 0 2272 9633 Fax 0 2272 9623
inspector5@rd.go.th
Update : 2014-10-21 14:16:42


 
นางสาวภิญญู กำเนินหล่ม
Ms.Phinyoo Kamnerdlom
ผู้ตรวจราชการ 6
Inspector-General Office 6
Tel 0 2272 9620-1 Fax 0 2272 9611
inspector6@rd.go.th
Update : 2017-12-04 09:59:50


 

นางสาวโสภิดา กลายเพท
Ms. Sopida? Klaiphet
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit?
Tel 0 2617 3483, 0 2272 8484 Fax 0 2617 3484
inaudit@rd.go.th
Update : 2018-05-07 13:46:10


 
น.ส.เพ็ญสุข สังฆสุบรรณ์
MissPhensuk Sangasubana
หัวหน้ากลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
Director VAT Refund for Tourists Office
Tel 0 2617 3356, 0 2272 9222 Fax 0 2617 3559
vatrefund@rd.go.th
Update : 2016-11-16 09:25:41


 
นางแววตา สร้อยสุวรรณ
Mrs.Waewta Soisuwan
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2617 3208, 0 2272 8668 Fax 0 2617 3671
perform@rd.go.th
Update : 2017-11-13 14:59:50


 

นาย วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ
Mr.Vinit Visessuvanapoom
ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
Director Small and Medium Business Tax Administration Division
Tel 0 2272 9818, 0 2272 9819-22 sme@rd.go.th
Update : 2018-03-27 10:08:43


 
นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรคล้าย
Ms.Saovaluck Petchklai
ผู้อำนวยการศูนย์บริการข้อมูลสารนิเทศสรรพากร
Director RD Intelligence Center
Tel 0 2272 9860, 0 2272 9847 Fax 0 2272 9861
callcenter@rd.go.th
Update : 2017-12-04 10:01:39


 
นางสาวธัญญภัสร์ ทองกาวแก้ว
-- -
ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
Director of?Personal Income Tax Pament Analysis Center
Tel 0 2272 9650 Fax 0 2272 9674
helpdesk@rd.go.th
Update : 2018-05-07 13:47:50


 

นายวีระ ภักดีนฤพัทธ์
Mr.Veera Pakdeenaruepath
ผู้อำนวยการกองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ
Director of Informal Business Survey and Tracking Division
Tel Fax
survey@rd.go.th
Update : 2017-12-04 10:02:43


 
นาย กริช วิปุลานุสาสน์
Mr.Krit Vipulanusat
สรรพากรภาค 1
Director Regional Revenue Office 1
Tel 0 2617 3611, 0 2272 8613 Fax 0 2617 3616
region1@rd.go.th
Update : 2017-11-13 15:11:42


 
นายวิรัตน์ ลอยจิรากุล
Mr.Virut Loychirakul
สรรพากรภาค 2
Director Regional Revenue Office 2
Tel 0 2319 4114 Fax 0 2319 3930
region2@rd.go.th
Update : 2017-11-13 15:13:03


 

นายวิบูลย์ ชัยชนะศิริวิทยา
Mr.Viboon Chaichanasirivithaya
สรรพากรภาค 3
Director Regional Revenue Office 3
Tel 0 2282 2293 Fax 0 2282 9329
region3@rd.go.th
Update : 2017-11-13 15:15:56


 
นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ
Mrs.Sommai Siriudonset
สรรพากรภาค 4
Director Regional Revenue Office 4
Tel 0 2525 4847 Fax 0 2525 4848
region4@rd.go.th
Update : 2018-03-27 10:09:48


 
นางลัดดา ยอดขันธ์
Mrs.Ladda Yodkhan
สรรพากรภาค 5
Director Regional Revenue Office 5
Tel 0 3828 3010 Fax 0 3827 5452
region5@rd.go.th
Update : 2018-03-27 10:10:31


 

ว่าที่ร้อยตรีเกรียงชัย ธันวานนท์
SUB.LTKriengchai Tanwanon
สรรพากรภาค 6
Director Regional Revenue Office 6
Tel 0 3425 419 Fax 0 3425 4196
region6@rd.go.th
Update : 2017-05-30 15:59:07


 
นายวสันต์ วัฒนศิริ
Mr.Vasan Watanasiri
สรรพากรภาค 7
Director Regional Revenue Office 7
Tel 0 5524 3085 Fax 0 5523 2545
region7@rd.go.th
Update : 2015-10-05 15:14:54


 
นางเพ็ชรดา นพวรรณ
Mrs.Phetrada Nopphawan
สรรพากรภาค 8
Director Regional Revenue Office 8
Tel 0 5311 2360 Fax 0 5311 2359
region8@rd.go.th
Update : 2018-03-27 10:12:03


 

นางอุไรวรรณ อภัยพงษ์
Mrs.Uraiwan Apaipong
สรรพากรภาค 9
Director Regional Revenue Office 9
Tel 0 4423 0642 ext. 111 Fax 0 4425 8615
region9@rd.go.th
Update : 2017-02-21 13:51:27


 
นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์
Miss.Vena Limsawasdi
สรรพากรภาค 10
Director Regional Revenue Office 10
Tel 0 4224 4438 ext. 444 Fax 0 4224 8651
region10@rd.go.th
Update : 2017-11-13 15:25:51


 
นาย ณัชพล มีความดี
Mrs. Natchapol Meekwamdee
สรรพากรภาค 11
Director Regional Revenue Office 11
Tel 0 7728 3111 Fax 0 7728 4733
region11@rd.go.th
Update : 2016-11-16 09:33:55


 

นายสุรศักดิ์ รักษ์สุจิตรัตน์
Mr.Surasak Rugsujitrat
สรรพากรภาค 12
Director Regional Revenue Office 12
Tel 0 7427 3888 Fax 0 7427 3862-3
region12@rd.go.th
Update : 2017-05-30 16:02:27


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400