นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Policy Office

อาคาร 3 ชั้น 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Building 3, Floor 6, Rama VI Rd., Sam Sen Nai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2298 5880-7
Fax 0 2 298 5809
http://www.sepo.go.th/
Update : 2014-11-06 10:30:07


 

นายกุลิศ สมบัติศิริ
Mr.kulit sombatsiri
ผู้อำนวยการ
Director-General
Tel 0 22985801 Fax 0 2273 9823

Update : 2014-11-06 10:10:25


 
นางพรรณขนิตตา บุญครอง
Mrs.Pankanitta Boonkrong
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Development Advisor
Tel 022985807 Fax 022739824
pankanitta_b@sepo.go.th
Update : 2014-11-06 10:12:44


 
นางศิริพร เหลืองนวล
Mrs.Siriporn Luangnual
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 0 2273 9659 Fax 0 2273 9578

Update : 2012-03-29 11:27:33


 

นางปานทิพย์ ศรีพิมล
Mrs.Pantip Sripimol
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 022985804 Fax 022739824
pantip_s@sepo.go.th
Update : 2014-11-06 10:18:26


 
น.ส.จุฑารสา กาญจนสาย
MissChutarasa Kanchanasai
ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
Director of State Entrprise Development 2
Tel 0 2273 9730 Fax 0 2618 4807
jutharasa_k@sepo.go.th
Update : 2014-11-06 10:22:04


 
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
Mrs.Yajai Pattanasukwasun
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
Legal Director
Tel 0 2298 5880 Fax 0 2298 5807
yajai_p@sepo.go.th
Update : 2014-11-06 10:23:28


 

นายชาญวิทย์ นาคบุรี
Mr.Chanvit Nakburee
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

Tel 0 2298 5880-9 ext. 6607 Fax 0 2298 5809
chanvit_n@sepo.go.th
Update : 2012-04-03 15:12:10


 
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
Mr.Poomsak Aranyakasemsuk
ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
Director of State Enterprise Development Bureau 1
Tel 0 2298 5880 Fax 0 2298 5809
poomsak_a@sepo.go.th
Update : 2014-11-06 10:24:05


 
นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
Mrs.wachiraya permbhusri
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
Director of State Director of Performance Evaluation System Bureau (PES)
Tel 022985880 Fax 022739731

Update : 2014-11-06 10:21:22


 

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

เลขานุการกรม

Tel 0 22985880-9 ext. 6646 Fax 0 2298 5809
patra_n@sepo.go.th
Update : 2012-04-03 15:13:08


 
นางสาววรชยา ลัทธยาพร

ผู้อำนวยกากองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3

Tel 02-298-5880#2124 Fax 02-298-5807

Update : 2014-11-06 10:25:34


 
น.ส.ปิยวรรณ ล่ามกิจจา

ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

Tel 02-298-5880 Fax 02-298-5807

Update : 2012-04-03 15:34:48


 กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

Tel 022985880#3182
Update : 2014-11-06 10:28:11


 
น.ส.ภัทรา นิยะถิรกุล

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 02-298-5880 Fax 02-298-5807

Update : 2012-04-03 15:36:48


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400