นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Public Debt management Office Ministry of Finance Rama 6 Road, Samsen Nai,
Phyathai,
Bangkok 10400
Tel 0 2265 8050
www.pdmo.mof.go.th
Update : 2014-11-12 15:46:14


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Public Debt Management Office

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น 32 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
Public Debt management Office Ministry of Finance 118/1 Tipco Tower 32nd Floor,Rama 6 Road, Samsen Nai,
Phyathai,
Bangkok 10400
Tel 0 2271 7999
www.pdmo.mof.go.th
Update : 2014-11-12 15:44:39


 

นายกฤษฎา อุทยานิน
Mr. Kritsda Udyanin
ผุ้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Director - General
Tel 0 2265 8050 ext. 5100 Fax 0 2273 9167
kritsda@pdmo.go.th
Update : 2014-11-11 15:44:50


 
นายเอด วิบูลย์เจริญ
Mr. Ace Viboolcharern
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
Deputy Director – General
Tel 0 2265 8050 ext. 5111 Fax 0 2273 9145
ace@pdmo.go.th
Update : 2014-11-11 15:46:28


 
-- -
-- -
รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -
Deputy Director – General -
Tel - Fax -
-
Update : 2014-11-12 15:41:16


 

-- -
-- -
ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ -
Public Debt Advisor -
Tel - Fax -
-
Update : 2014-11-12 10:53:55


 
-- -
--- -
ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ -
Bond market Advisor -
Tel - Fax -
-
Update : 2014-11-12 10:54:12


 
นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์
Mr. Ekaraj Khuankhunsathid
เลขานุการกรม สำนักนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2265 8050 ext. 5110 Fax 0 2273 9147
ekaraj@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 10:58:17


 

นางสาวนพอนันต์ ประเสริฐผล
Miss Nopanan Prasertphol
ผู้อำนวยการฝ่ายคลัง สำนักงานเลขานุการกรม
Director of the Budget Division Office of the Secretary
Tel 0 2265 8050 ext. 5117 Fax 0 2273 9147
manusanan@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:01:13


 
นางรุ่งระวี รุกเขต
Mrs. Rungrawee Roogkate
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
Director of the Human Resource Division Office of the Secretary
Tel 0 2265 8050 ext. 5116 Fax 0 2273 9147
rungrawee@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:03:17


 
นางสาวสุพรรณพิมพ์ บุญทิพย์
Miss Supanpim Bunthip
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม
Director of the General Administration Division Office of the Secretary
Tel 0 2265 8050 ext. 5705 Fax 0 2273 9147
supanpim@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:07:31


 

นายธีระศักดิ์ อิญญาวงค์
Mr.Tearasak Inyavong
ผู้อำนวยการส่วนงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
Director of the Supply Division Office of the Secretary
Tel 0 2265 8050 ext. 5119 Fax 0 2273 9147
tearasak@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:08:45


 
นายวิสุทธิ์ จันมณี
Mr. Wisut Chanmanee
ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 1 สำนักจัดการหนี้ 1
Executive Director of Debt Management Bureau 1 Debt Management Bureau 1
Tel 0 2265 8050 ext. 5300 Fax 0 2618 4705
wisut@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:10:28


 
นายณรงค์ แก้วเศวตพันธุ์
Mr. Narong Keowsawetabhan
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินกู้โครงการ สำนักจัดการหนี้ 1
Senior Expert on Loan Project Debt Management Bureau 1
Tel 0 2265 8050 ext. 5403 Fax 0 2618 4705
narong@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:11:04


 

นายถาวร เสรีประยูร
Mr. Tharwon Seareeprayoon
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 1 สำนักจัดการหนี้ 1
Director of Government Debt Management Division 1 Debt Management Bureau 1
Tel 0 2265 8050 ext. 5304 Fax 0 2618 4705
tharwon@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:11:40


 
นางสาวยอดเยาวมาลย์ สุคนธพันธุ์
Miss Yodyaovamarn Sukonthaphant
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 2 สำนักจัดการหนี้ 1
Director of Government Debt Management Division 2 Debt Management Bureau 1
Tel 0 2265 8050 ext. 5303 Fax 0 2618 4705
yod@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:12:48


 
นายยุทธพงศ์ เอี่ยมแจ้ง
Mr. Yuthapong Eamchang
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินกู้รัฐบาล 3 สำนักจัดการหนี้ 1
Director of the Government Debt Management Division 3 Debt Management Bureau 1
Tel 0 2265 8050 ext. 5305 Fax 0 2618 4705
yuthapong@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:13:08


 

ดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ
Dr.Thitithep Sitthiyot
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินกู้หน่วยงานอื่น สำนักจัดการหนี้ 1
Director of Government Debt Management Division Debt Management Bureau 1
Tel 0 2265 8050 ext. 5302 Fax 0 2618 4705
thitithep@mof.go.th
Update : 2014-11-12 11:13:24


 
นายธีรลักษ์ แสงสนิท
Mr. Teeralak Sangsnit
ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ 2 สำนักจัดการหนี้ 2
Director of Debt Management Bureau II Debt Management Bureau 2
Tel 0 2265 8050 ext. 5400 Fax 0 2278 4151
teeralak@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:15:45


 
นางชนันภรณ์ พิศิษฐวานิช
Mrs. Chanunporn Phisitvanich
ผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้สาธารณะและความเสี่ยงทางเครดิต สำนักจัดการหนี้ 2
Sinior Expert on Public Debt and Credit Risk Debt Management Bureau 2
Tel 0 2265 8050 ext. 5404 Fax 0 2278 4151
chanunporn@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 11:17:44


 

นางสาวเสาวนีย์ จันทพันธ์
MissSaowanee Chantapun
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 1 สำนักจัดการหนี้ 2
Director of State Enterprise Debt Management Division 1 Debt Management Bureau 2
Tel 0 2265 8050 ext. 5412 Fax 0 2278 4151
saowanee@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 13:38:18


 
นายกะรัส บุญเรือง
Mr. Karas Boonruag
รักษาการผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ2 สำนักจัดการหนี้ 2
Acting Director of the State Enterprise Debt management Division 2 Debt Management Bureau 2
Tel 0 2265 8050 ext. 5802 Fax 0 2278 4151
karas@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 13:57:46


 
นางปัณฑารีย์ ศรีแก้วพันธ์
Mrs. Puntaree Srikaewpun
ผู้อำนวยการส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 3 สำนักจัดการหนี้ 2
Director of State Enterprise Debt Management Division 3 Debt Management Bureau 2
Tel 0 2265 8050 ext. 5406 Fax 0 2278 4151
puntaree@mof.go.th
Update : 2014-11-12 14:01:38


 

นางสาวอรุณวรรณ ยมจินดา
Miss Arunwan Yomjinda
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เครดิตและบริหารความเสี่ยงรัฐวิสาหกิจ สำนักจัดการหนี้ 2
Director of the Credit Analysis and Risk Management Division Debt Management Bureau 2
Tel 0 2265 8050 ext. 5402 Fax 0 2278 4151
nuchy@mof.go.th
Update : 2014-11-12 14:03:19


 
นางสุณี เอกสมทราเมษฐ์
Mrs. Sunee Eksomtramate
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน
Director of Policy and Planning Division Policy and Planning Burea
Tel 0 2265 8050 ext. 5500 Fax 0 2273 9144
sunee@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:07:52


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง -
Senior Expert on Public Debt and Treasury -
Tel - Fax -
-
Update : 2014-11-12 14:08:30


 

นางสาวนีรชา มรกตราภรณ์
Miss Neeracha Morakottapron
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน
Director of the Policy and Planning Division Policy and Planning Burea
Tel 0 2265 8050 ext. 5502 Fax 0 2273 9144
neeracha@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:12:54


 
นางสุเนตรา เล็กอุทัย
Mrs. Sunetra Lekuthai
ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและแผน
Director of The International Cooperation Division Policy and Planning Burea
Tel 0 2265 8050 ext. 5503 Fax 0 2273 9144
sunetra@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:14:48


 
นางฉัตรมณี สินสิริ
Mrs.Chatmanee Sinsiri
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยง สำนักนโยบายและแผน
Director of the Risk Management Division Policy and Planning Burea
Tel 0 2265 8050 ext. 5504 Fax 0 2273 9144
chatmanee@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:16:30


 

นางสาวรานี อิฐรัตน์
Miss Ranee Itarat
ผู้อำนวยการส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักนโยบายและแผน
Director of the Public Debt Policy Research Division Policy and Planning Burea
Tel 0 2265 8050 ext. 5505 Fax 0 2273 9144
ranee@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:17:29


 
นางสาวศิรสา กันต์พิทยา
Miss Sirasa Kanpittaya
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้ สำนักบริหารการชำระหนี้
Executive Director of the Payment administration Bureau Payment Administration Bureau
Tel 0 2265 8050 ext. 5600 Fax 0 2273 9735
sirasa_k@mof.go.th
Update : 2014-11-12 14:25:44


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารการชำระหนี้ -
Senior Expert on Debt Payment Management -
Tel - Fax -
-
Update : 2014-11-12 14:29:34


 

นายอัคนิทัต บุญโญ
Mr. Aknetat Boonyo
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ สำนักนโยบายและแผน
Director of the Internal Debt Payment Division Payment Administration Bureau
Tel 0 2265 8050 ext. 5602 Fax 0 2273 9735
aknetat@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:31:39


 
นางสาวชิดชไม ไมตรี
Miss Chidchamai Maitree
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการชำระหนี้ต่างประเทศ สำนักบริหารการชำระหนี้
Director of the External Debt Payment Division Payment Administration Bureau
Tel 0 2265 8050 ext. 5604 Fax 0 2273 9735
chidchamai@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:34:19


 
นางพรพิมล บุนนาค
Mrs. Pornpimol Boonnag
ผู้อำนวยการส่วนบริหารเงินกองทุน สำนักบริหารการชำระหนี้
Director of the Fund Management Division Payment Administration Bureau
Tel 0 2265 8050 ext. 5603 Fax 0 2273 9735
pornpimol@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:36:55


 

นายธีรัชย์ อัตนวานิช
Mr. Theeraj Athanavanich
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
Executive Director of the Public Infrastructure Project Financing Bureau Public Infrastructure Project Financing Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5700 Fax 0 2357 3575-76
theeraj@mof.go.th
Update : 2014-11-12 14:49:05


 
นางสาวอัญจนา วงศ์สว่าง
Miss Anchana Wongsawang
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารหนี้สาธารณะและภาระผูกพัน สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
Senior Expert on Public Debt and Contingent Liability Public Infrastructure Project Financing Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5725 Fax 0 2357 3575-76
anchana@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:52:42


 
นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยิ่ง
MissPorntip Phunlearyodying
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการระดมทุน สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
Director of the Financing Policy and Planning Division Public Infrastructure Project Financing Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5705 Fax 0 2357 3575-76
porntip@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:55:55


 

ร.ต.ต.หญิงจารุณี เล็กดำรงศักดิ์
Sub.Lt.pol. Jarunee Lekdamrongsak
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และจัดการเงินทุนโครงการ 1 สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
Director of the Project Financing Division 1 Public Infrastructure Project Financing Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5703 Fax 0 2357 3575-76
jarunee@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 14:57:32


 
นางสาวเบญจมาศ เรืองอำนาจ
Miss Benjamart Ruangamnart
ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และจัดการกองทุนโครงการ 2 สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
Director of the Project Financing Division 2 Public Infrastructure Project Financing Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5704 Fax 0 2357 3575-76
benjamart@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:00:23


 
-- -
-- -
- หน่วยงานบริหารโครงการเงินให้กู้ต่อและโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- Project Implementation Unit
Tel - Fax -
-
Update : 2014-11-12 15:00:44


 

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล
Mrs. Jindarat Viriyataveekul
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการระดมทุนระบบบริหารจัดการน้ำ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
Director Bond Market Development Bureau for Director of the Water Management Project Financing Bureau Bond Market Development Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5800 Fax 0 2271 7999 ext. 5825
jindarat@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:03:59


 
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี
Miss Pimpen Ladpli
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
Senior Expert on Bond Market Development Bond Market Development Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5888 Fax 0 2271 7999 ext. 5825
pimpen@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:06:34


 
นายณัฐการ บุญศรี
Mr. Nattakarn Boonsri
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาตลาดตราสารหนี้รัฐบาล สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
Director of the Government Bond Market Development Division Bond Market Development Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5803 Fax 0 2271 7999 ext. 5825
nattakarn@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:07:58


 

นายพลช หุตะเจริญ
Mr. Paroche Hutachareon
ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
Director of Fund Management and Bond Market Infrastructure Development Division Bond Market Development Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5820 Fax 0 2271 7999 ext. 5825
paroche@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:09:05


 
นายนครินทร์ พร้อมพัฒน์
Mr. Nakarin Prompat
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนโยบายตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศ สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
Acting Director of the International Bond Market Policy Division Bond Market Development Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5812 Fax 0 2271 7999 ext. 5825
nakarin@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:10:49


 
นางสาวโสภิดา ศรีถมยา
Miss Sophida Sritomya
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้
Director of Financial Product Development Division Bond Market Development Bureau
Tel 0 2271 7999 ext. 5804 Fax 0 2271 7999 ext. 5825
sophida@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:17:46


 

นางสาววราภรณ์ ปัญญศิริ
Miss Waraporn Panyasiri
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of the Information Technology Center Information Technology Center
Tel 0 2265 8050 ext. 5200 Fax 0 2298 5481
waraporn@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:23:34


 
นายครรชิต พะลัง
Mr. Kanchit Bhalang
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Acting Director of Information System Policy and Planning Division Information Technology Center
Tel 0 2265 8050 ext. 5209 Fax 0 2298 5481
kanchit@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:25:04


 
นางสาวจันทิรา ตรงรัศมีทอง
Miss Janthira Trongratsameethong
ผู้อำนวยการส่วนบริหารข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director of Information System Menegement Division Information Technology Center
Tel 0 2265 8050 ext. 5207 Fax 0 2298 5481
janthira@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:26:19


 

นายวีรยุทธ เจริญสุวรรณกิจ
Mr. Weerayut Charoensuwankit
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนกำกับและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Acting Director of Information System Supervision and Development Division Information Technology Center
Tel 0 2265 8050 ext. 5210 Fax 0 2298 5481
weerayut@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:27:42


 
นางอนงค์นาฏ โมราสุข
Mrs. Anongnart Morasook
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย
Director of the Consultant Database Center Consultant Database Center
Tel 0 2271 7999 ext. 5702 Fax 0 2357 3575-76
anongnart@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:30:14


 
นางสาวสิริภา สัตยานนท์
Miss Siribha Satayanon
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of the Public Sector Development Group Public Sector Development Group
Tel 0 2265 8050 ext. 5900 Fax 0 2618 3399
sribra698@mof.go.th
Update : 2014-11-12 15:32:59


 

นางสาวอุปมา ใจหงษ์
Miss Upama Jaihong
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of the Internal Audit Group Internal Audit Group
Tel 0 2265 8050 ext. 5220 Fax 0 2618 3384
upama@pdmo.go.th
Update : 2014-11-12 15:34:59


 
นายธีรเดช สิขิตตระกูลวงศ์
Mr. Teeradet Likitragolwong
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย กลุ่มกฎหมาย
Director of the Legal Advisory Group Legal Advisory Group
Tel 0 2265 8050 ext. 5913 Fax 0 2273 9058
teeradet@mof.go.th
Update : 2014-11-12 15:37:46


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400