นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
The Fiscal Policy Office

กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Rama VI Road

Bangkok 10400
Tel 0 2273 9020
Fax 0 2273 9168
www.fpo.go.th
Update : 2014-10-06 15:01:40


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
The Fiscal Policy OfficeUpdate : 2014-10-06 15:02:56


 

นายกฤษฎา จีระวิจารณะ
Mr.Krisda Chinavicharana
ผู้อำนวยการ
Director-General
Tel 0 2273 9103 Fax 0 2273 9096
kumpung@mof.go.th
Update : 2014-10-06 14:19:37


 


ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
Financial Policy Advisor
Tel 0 2273 9020 ext. 3320 Fax 0 2273 9153

Update : 2012-03-19 11:11:09


 
นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด
Miss.Banthornchome Kaewsa-ard
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
Fiscal Policy Advisor
Tel 02 2739020 ext.3302 Fax 02-273-9110
banthornchome@fpo.go.th
Update : 2014-10-06 14:57:49


 

นายลวรณ แสงสนิท
Mr.Lavaron Sangsnit
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 022739020 ext.3320 Fax 0 22739153
lavaron@fpo.go.th
Update : 2014-10-06 14:24:12


 


รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General

Update : 2014-10-06 14:28:30


 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
Mr.Ekniti Nitithanprapas
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 0 22739020 ext. 3341 Fax 02-618-3380
eknitti_n@mof.go.th
Update : 2014-10-06 14:30:40


 

นายภาสกร กำจรกิตติ
Mr.Pasakorn Kamchornkitti
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 02 2739152 Fax 022739557
pasakorn@fpo.go.th
Update : 2012-03-19 11:34:16


 
นายจีรเดช ภานุรัตนะ
Mr.Jeeradach Panurattana
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Director Executive Director of the Information Technology Center
Tel 0 2273 9020 ext. 3710 Fax 02 6183379
jeeradach@fpo.go.th
Update : 2012-03-19 14:35:49


 
นายอรรถพล อรรถวรเดช
Mr.Attapol Attaworadej
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย
Executive Director Executive Director of the Legal Affairs Bureau
Tel 0 22739020 ext. 3237 attapol@fpo.go.th
Update : 2014-10-06 14:58:06


 

นางสาววิมล ชาตะมีนา
Miss.Wimol Chatameena
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายการคลัง
Executive Director Executive Director of the Fiscal Policy Bureau
Tel 022739020 ext. 3500 Fax 026183385
wimol@mof.go.th
Update : 2014-10-06 14:58:21


 
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
Mr.Warotai Kosolpistkul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายภาษี
Executive Director Executive Director of the Tax Policy Bureau
Tel 022739020 ext. 3541 Fax 022739088
roong@fpo.go.th
Update : 2014-10-06 14:38:12


 
นายพรชัย ฐีระเวช
Mr.Pornchai Thiraveja
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายระบบการเงิน
Executive Director Executive Director of the Financial System and financial Institutions Policy Bureau
Tel 022739020 ext.3200 Fax 026183366
pcthi@fpo.go.th
Update : 2014-10-06 14:42:04


 

นางลาวัลย์ ภูวรรณ์
Mrs.Lawan Puwan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายการออมและการลงทุน
Executive Director Executive Director of the Savings and Investment Policy Bureau
Tel 022739020 ext. 3630 Fax 022739987
lawan@fpo.go.th
Update : 2014-10-06 14:43:37


 
นางอังคนา ประยูรสิน
Mrs.Ungkana Prayoonsin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
Director Director of Bureau of Policy on Financial Benefit Protection System
Tel 022739020 ext. 3720 Fax 026183369
ungkana@fpo.go.th
Update : 2014-10-06 14:45:00


 
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
Miss.Kulaya Tantitemit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
Executive Director Executive Director of the Macroeconomic Policy Bureau
Tel 022739020 ext.3261 Fax 022985602
kulaya.t@mof.go.th
Update : 2014-10-06 14:58:38


 

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
Mrs.Philaslak Yukkasemwong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Executive Director Executive Director of the International Economic Policy Bureau
Tel 022739020 ext.3600 Fax 022739059
philaslaky@mof.go.th
Update : 2014-10-06 14:48:11


 
นายชนะชัย ประยูรสิน
Mr.Chanachai Prayoonsin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
Executive Director Executive Director Bureau of Financial Inclusion Policy Development
Tel 022739020 ext. 3308 Fax 02-619-7137
chanachai@mof.go.th
Update : 2014-10-06 14:49:21


 
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์
Mrs.Philaslak Yukkasemwong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการเงินการคลังอาเซียน
Director ASEAN Fiscal and Financial Policy Bureau
Tel 022739020 ext. 3309 lalak996@mof.go.th
Update : 2014-10-06 14:50:29


 

นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น
Mrs.
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Director of the Management System of Development Group
Tel 022739020 ext.3352 Fax 022784131
ketwaree@fpo.go.th
Update : 2014-10-06 14:51:40


 
นางศศิพันธุ์ พรรณารายน์
Mrs.Sasiphand Bhanarai
อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานที่ปรึกษาฯ ประจำกรุงวอชิงตัน
Minister Economic & Financial Office of Economic & Financial Affairs Royal Thai Embassy Washingtong D.C.
Tel 001 202 944 21111 2 Fax 0011 202 944 3313
sasiphan@mof.go.th
Update : 2014-10-06 14:53:38


 
นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
Miss.Ketsuda Supradit
อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง สำนักงานที่ปรึกษาฯ ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
Minister Economic & Financial Office of Economic & Financial Affairs Royal Thai Embassy London
Tel 001 44 207 589 7266 Fax 001 44 207 589 2624
ketsupra@mof.go.th
Update : 2014-10-06 14:59:18


 

นายกิตติพงษ์ อภิบาลศรี
Mr.Kitipong Apibansee
อัครราชทูตที่ปรึกษาประจำกรุงโตเกียว สำนักงานที่ปรึกษาฯ ประจำกรุงโตเกียว
Economic & Financial Affairs Tokyo Office of Economic and Financial Affairs Royal Thai Embassy Tokyo
Tel 001 813 6272 4639 Fax 001 813 6272 4640
kittipong@mof.go.th
Update : 2014-10-06 14:55:29


 


ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์บริหารงานวิจัย
Director Director of Research and Information Management Center
Tel 022739020 ext.3589 Fax 028876728

Update : 2014-10-06 14:55:53


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400