นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
The Government Lottery Office

359 ถนนนนทบุรี
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
359 Nonthaburi Road
mueang Nonthaburi
Nonthaburi 11000
Tel 025288888
Fax 025289802
www.glo.or.th
Update : 2016-11-15 10:58:15


 

พลตรีฉลองรัฐ นาคอาทิตย์
Major GerneralChalongrat Nakartit
ผู้อำนวยการ
Director-General
Tel 025289111 Fax 025288408

Update : 2014-10-17 13:28:24


 
นางกุณฑีรา ตันติรังสี
Mrs.Kuntera Tantirungsi
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 025288411 Fax 025288418
kuntera_ta@glo.or.th
Update : 2014-10-17 13:32:58


 
พ.ต.อ.บุญส่ง จันทรีศรี
Pol.Col.Boonsong Jantrisri
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 025288421 Fax 025288428
boonsong_ja@glo.or.th
Update : 2014-10-17 13:33:43


 

นางปิยะนิภา แสงแก้ว
Mrs.Piyanipa Saengkaew
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 025288451 Fax 025288458

Update : 2016-11-15 10:28:59


 
นางตุ้มทอง มุสิกรัตน์
Mrs.Tumthong Musikarat
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director
Tel 025288441 Fax 025288448

Update : 2016-11-15 10:26:37


 
นางพรพิไล บุญเอนก
Mrs.Pornpilai Boonanake
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant to the Director

Update : 2016-11-15 10:29:31


 

นางกัลยย์กร จันทรภูรพินิจ
Mrs.Khunyakorn Jantrapurapinid
ผู้เชี่ยวชาญ
Specialist
Tel 025288461 khunyakorn_ja@glo.or.th
Update : 2016-11-15 10:37:19


 
นางเกล็ดดาว โล่ห์เพ็ชร
Mrs. Greaddao Lohpetch
ผู้เชี่ยวชาญ
Specialist

Update : 2016-11-15 10:38:09


 
นางอริญา เกียรติกุล
Mrs. Ariya Keattikul
ผู้เชี่ยวชาญ
Specialist

Update : 2016-11-15 10:36:45


 

นายภูวนารถ จันทรพัฒน์
Mr.Puwanat Chantarapatana
หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยง
Chief of Risk Management Division
Tel 025288481 puwanat_ch@glo.or.th
Update : 2014-10-17 13:38:22


 
นางสุนิด มั่นครองธรรม
Mrs. Sunid Munkrongthum
หัวหน้าสำนักผู้ตรวจสอบภายใน
Chief of Office of Internal Auditors
Tel 025288491 Fax 025288508

Update : 2016-11-15 10:30:20


 
นายวรวัธ วัฒนสิงห์
Mr.Worawat Vadhanasingha
หัวหน้าสำนักผู้ตรวจการ
Chief of Office of Regional Inspectors
Tel 025288524 Fax 025288538
worawat_va@glo.or.th
Update : 2015-07-23 09:03:34


 

น.ส.ชญานิษฐ์ เมธาธนโชติ
MissChayanist Methatanachote
หัวหน้าสำนักพัฒนาธุรกิจ
Chief of Office of Business Development
Tel 025288542 Fax 025288548
chayanist_me@glo.or.th
Update : 2016-11-15 10:32:36


 
นางติยาภรณ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
Mrs.Tiyaporn Supradith Na Ayudthaya
หัวหน้ากองแผนยุทธศาสตร์
Chief of Strategic Planning Division
Tel 025288551 Fax 025288568

Update : 2016-11-15 10:32:24


 
น.ส.ณัฐหทัย โสดาศรี
Ms.Nathathai Sodasri
หัวหน้ากองพัฒนาธุรกิจ
Chief of Business Development Division
Tel 025288572 Fax 025288548

Update : 2014-10-21 13:37:05


 

น.ส.สาวิตรี ว่องวุฒิธนากุล
Ms. Savitri Wongvuttitanakul
หัวหน้าสำนักธุรกิจเกม
Chief of Office of Gaming Business
Tel 025288583 Fax 025288588

Update : 2016-11-15 10:33:25


 
นายสมบัติ อุ่นเจริญสกุล
Mr.Sombat Ouncharoensakul
หัวหน้ากองพัฒนาผลิตภัณฑ์
Chief of Product Development Division
Tel 025285288592 Fax 025288588

Update : 2014-10-17 13:52:29


 
น.ส.เพียรพิชญ์ พูนนาค
Ms.Peanpit Poonnark
หัวหน้ากองการเงินลูกค้า
Chief of Customer Financial Services Division
Tel 025288612 Fax 025288588

Update : 2016-11-15 10:35:17


 

นายสนธยา คล้ายน่วม
Mr.Sonthaya Klaynuam
หัวหน้ากองการตลาดและการจำหน่าย
Chief of Marketing and Distribution Division
Tel 025288622 Fax 025288588

Update : 2014-10-17 13:54:45


 
นายประสิทธิ์ ตั้งประสาทวงศ์
Mr.Prasit Tangprasatwong
หัวหน้ากองระบบเกม
Chief of Gaming System Division
Tel 025288662 Fax 025288588

Update : 2014-10-17 13:55:46


 
นางสุพิชญา นิทัศน์วรกุล
Mrs.Supichayar Nitadvorakul
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
Chief of Office of the Director
Tel 025288703 Fax 025288708

Update : 2016-11-15 10:41:40


 

นางวิภาวี สิงห์ไกร
Mrs.Wiparvee Singkrai
หัวหน้ากองคณะกรรมการ
Chief of Board of Directors Division
Tel 025288712 Fax 025288718

Update : 2014-10-21 13:36:38


 
น.ส.อารีย์ ศรีอัศวกุล
Ms.Aree Sriussavakul
หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
Chief of International Relations Group
Tel 025288732 Fax 025288738

Update : 2014-10-17 13:58:47


 
นายอาคนันท์ พรหมรักษ์
Mr.Arkanan Promruk
หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์
Chief of Public Relations Division
Tel 025288742 Fax 025288758

Update : 2016-11-15 10:42:31


 

นางพรสวรรค์ ใจใส
Mrs.Pornsawan Jaisai
หัวหน้ากองออกรางวัล
Chief of Lottery Draw Division
Tel 025288892 Fax 025288898

Update : 2016-11-15 10:43:08


 
นายชูชาติ มั่นครองธรรม
Mr.Chuchart Munkrongthum
หัวหน้าสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Chief of Office of Human Resource Management
Tel 025289803 Fax 025289808
chuchart_mu@glo.or.th
Update : 2014-10-21 13:30:34


 
น.ส.รุ่งทิวา เหรียญมหาสาร
Ms.Rungtiwa Reanmahasarn
หัวหน้ากองบริหารทรัพยากรบุคคล
Chief of Human Resource Management Division
Tel 025289812 Fax 025289808

Update : 2014-10-21 13:37:27


 

นางรัชนีย์ รักษาจิตต์
Mrs.Rachanee Rugsajit
หัวหน้ากองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Chief of Human Resoure Development Division
Tel 025289831 Fax 025289848

Update : 2014-10-21 13:38:22


 
นางวรัญญ์ภัทร์ พัทยา
Mrs.Waranpat Pattaya
หัวหน้ากองสวัสดิการ
Chief of Social Welfare Division
Tel 025289852 Fax 025289858

Update : 2014-10-17 14:04:31


 
ว่าง

หัวหน้าสำนักกฎหมาย
Chief of Law Office
Tel 025289013 Fax 025289028

Update : 2016-11-15 10:43:31


 

นายธัชทนง ธนพันธุ์พาณิชย์
Mr.Thuchtanong Thanaphanpanich
หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Chief of Office of Information Technology
Tel 025289033 Fax 025289038

Update : 2014-10-17 14:12:11


 
นายพิพัฒน์ พงศ์ไพจิตร
Mr.Pipat Phongphaijit
หัวหน้ากองบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ
Chief of Information Risk Management Division
Tel 025289050 Fax 025289038
pipat_ph@glo.or.th
Update : 2014-10-17 14:51:34


 
นายอนิวรรต ธรรมพันธ์
Mr.Aniwat Thammaphan
หัวหน้ากองพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Chief of Information Technology Development Division
Tel 025289076 Fax 025289038

Update : 2014-10-20 09:23:56


 

นายกมล รัตนแสง
Mr.Kamol Rattanasaeng
หัวหน้ากองปฏิบัติการเทคโนโลยีและการสื่อสาร
Chief of Technology and Communicational Operation Division
Tel 025289113 Fax 025289038
kamol_ra@glo.or.th
Update : 2014-10-20 09:46:53


 
น.ส.พรพิมล ภัทรศฤงคาร
Ms. Phonphimon Phatharasaringkhan
หัวหน้าสำนักจัดซื้อและบริหารงานกลาง
Chief of Office of Procurement and Central Managemant
Tel 025289123 Fax 025289128

Update : 2016-11-15 10:44:39


 
น.ส.ศิริมา เจตนานุศาสน์
Ms. Sirima Chettananusart
หัวหน้ากองจัดหาและพัสดุ
Chief of Procurement and Supplies Division
Tel 025289133 Fax 025289168

Update : 2016-11-15 10:45:19


 

นายชาญวิทย์ ศรีสุภาพ
Mr.Charnvit Srisuparp
หัวหน้ากองบริการ
Chief of Services Division
Tel 025289203 Fax 025289208

Update : 2014-10-21 13:40:35


 
น.ส.ศศิพัชร์ จ่างจรูญโรจน์
Ms.Sasipat Jangjaroonroj
หัวหน้ากองอาคารสถานที่
Chief of Building and Physical Plant Division
Tel 025289251 Fax 025289128

Update : 2014-10-20 10:02:34


 
น.ส.พูนสุข ขจรบุณ
Ms.Punsuk Khajornbun
หัวหน้าสำนักบริหารการเงิน
Chief of Office of Financial Management
Tel 025289292 Fax 025289298

Update : 2016-11-15 10:47:39


 

นายดุสิต รุ่งเรือง
Mr. Dusit Rungruang
หัวหน้ากองการเงิน
Chief of Finance Division
Tel 025289302 Fax 025289298

Update : 2016-11-15 10:49:58


 
น.ส.ชญาภรณ์ ชีวะพฤกษ์
MissChayaporn Cheevapruck
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนการเงิน
Chief of Finance Planning Group
Tel 025289312 Fax 025289298

Update : 2016-11-15 10:50:53


 
น.ส.วราภรณ์ ชมกลิ่น
Ms.Waraporn Chomklin
หัวหน้ากองบัญชี
Chief of Accounting Division
Tel 025289362 Fax 025289298

Update : 2016-11-15 10:51:32


 

นางเข็มเพ็ชร เวชทรัพย์
Mrs.Kemphet Vejchasarp
หัวหน้ากองงบประมาณ
Chief of Budget Division
Tel 025289412 Fax 025289148

Update : 2014-10-20 10:26:22


 
นางดวงจันทร์ คลายนสูตร
Mrs.Duangjun Klaynasut
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสินทรัพย์
Chief of Assets Management Group
Tel 025289422 Fax 025289418

Update : 2016-11-15 10:52:09


 
นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์
Mr.Taweep Wuthibathukachit
หัวหน้าสำนักการตลาดและจัดจำหน่าย
Chief of Office of Marketing and Distrubution
Tel 025289482 Fax 025289488

Update : 2015-07-23 09:06:02


 

นายไชยรัตน์ เขมะสถิตย์
Mr.Chairat Keamasatid
หัวหน้ากองวิจัยและวางแผนการตลาด
Chief of Marketing Research and Planning Division
Tel 025289491 Fax 025289498

Update : 2015-07-23 09:08:41


 
นางสุกัญญา พานิชย์
Mrs.Sukanya Panish
หัวหน้ากองจำหน่ายสลาก
Chief of Ticket Distrubution Division
Tel 025289551 Fax 025289558

Update : 2016-11-15 10:53:08


 
นางณิชนกนันท์ ขุมนาค
Mrs. Nichanoknun Khumnak
หัวหน้าสำนักจ่ายรางวัล
Chief of Office of Prize Payment
Tel 025289621 Fax 025289628

Update : 2016-11-15 10:54:17


 

นางขวัญจิตร พสกภักดี
Mrs.Kwanjit Pasokpuckdee
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์
Chief of Lottery Verification Group
Tel 025289641 Fax 025289628

Update : 2016-11-15 10:55:26


 
นายเฉลิมพล ไชยรักษ์
Mr.Chalermpol Chaiyaraksa
หัวหน้ากองจ่ายรางวัล 1
Chief of Prize Payment Division 1
Tel 025288683 Fax 025289628
chalermpol_ch@glo.or.th
Update : 2014-10-21 13:40:08


 
นางอัญญรินทร์ วิจิตรานนท์
Mrs.Anyarin Vichitranonde
หัวหน้ากองจ่ายรางวัล 2
Chief of Prize Payment Division 2
Tel 025289733 Fax 025289628

Update : 2016-11-15 10:56:24


 

ร.ท.สุภาสชาญ ทัศนกุล ร.น.
Lt. Supaschan Tasanakul
หัวหน้าสำนักการพิมพ์
Chief of Printing Office
Tel 023925031ext.5162 Fax 023921482

Update : 2014-10-21 13:45:53


 
น.ส.กมลวรรณ ถาวรกูล
MissKamonwan Thawornkool
หัวหน้ากองบริหารงานผลิต
Chief of Production Management Division
Tel 023925031ext.5124
Update : 2016-11-15 10:57:23


 
นายเมธี ภูมิผล
Mr.Matee Phumphol
หัวหน้ากองวิศวกรรมการผลิต
Chief of Production Engineering Division
Tel 023925031ext.5150 Fax 023819101

Update : 2014-10-21 13:47:01


 

นายสุรพงษ์ กิตติโสภณพันธุ์
Mr.Surapong Kittisoponpan
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมการพิมพ์
Chief of Printing Engineering Group
Tel 023925031ext.5148 Fax 023815319

Update : 2014-10-21 13:47:22


 
นายปราโมทย์ พลบุญ
Mr. Pramot Pholbun
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์สิ่งพิมพ์
Chief of Printed Material Analysis Group
Tel 023925031ext.5173 Fax 023922259

Update : 2014-10-21 13:47:37


 
นายธัญญา เทพวณิช
Mr.Tunya Thepvanich
หัวหน้ากองออกแบบและแม่พิมพ์
Chief of Graphic Design and Prepress Division
Tel 023925031ext.5170 Fax 023815317

Update : 2014-10-21 13:48:00


 

นางกัลยาพร โอชิตพงศ์
Mrs.Kanlayaporn Ochitpong
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจพิสูจน์อักษรและภาพ
Chief of Proof Checking Group
Tel 023925031ext.5179
Update : 2016-11-15 10:49:06


 
นายเผ่าพันธุ์ พรหมบุตร
Mr.Paopan Prombutr
หัวหน้ากลุ่มงานออกแบบ
Chief of Graphic Design Group
Tel 023925031ext.5128 paopan_pr@glo.or.th
Update : 2014-10-21 13:48:28


 
นายเอกชัย พรล้ำฟ้า
Mr.Ekachai Pornlumfah
หัวหน้ากองการพิมพ์
Chief of Printing Division
Tel 023925031ext.5157 Fax 027115418
ekachai_po@glo.or.th
Update : 2014-10-21 13:48:52


 

นายบุญยืน สุขแปดริ้ว
Mr.Boonyuen Sukpadrew
หัวหน้ากองสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป
Chief of Post-Print Division
Tel 023925031ext.5155 Fax 023921488
booyuen_su@glo.or.th
Update : 2014-10-21 13:49:10


 
นายณิธิภัชช์ อมรพัชราเทพ
Mr.Nitiphat Amornpatchrathep
หัวหน้ากองควบคุมคุณภาพ
Chief of Quality Control Division
Tel 023925031ext.5152 Fax 023921484

Update : 2014-10-21 13:49:22


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400