นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    การยาสูบแห่งประเทศไทย
การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority of Thailand

184 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
184 Rama IV Road
Khlong Toei
Bangkok 10110
Tel 0 2229 1000
Fax 0 2255 4220
www.thaitobacco.or.th
Update : 2012-02-29 09:39:28


 

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
MissDaonoi Suttiniphapunt
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ
Acting Managing Director
Tel 0 2229 1010, 02-2291014 Fax 02-2545691,02-2554220

Update : 2014-11-25 12:14:10


 
นายอลงกต เจริญภักดี
Mr.Alonggot Chareonpakdee
รองผู้อำนวยการยาสูบด้านโรงงานผลิตยาสูบ
Deputy Managing Director for Production
Tel 0 2229 1004 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:47:44


 
นายวุฒิ อนันบุญทริก
Mr.Vut Ananboontarick
รองผู้อำนวยการยาสูบด้านใบยา
Deputy Managing Director for Leaf
Tel 0 2229 1003 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 10:54:04


 

นางสิริวัฒน์ ธีระศักดิ์
Mrs.Sirivat Teerasakdi
รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหาร
Deputy Managing Director for Administration
Tel 0 2229 1005 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-24 10:57:07


 
นางนันทวัน พงศ์เฉลิมพร
Mrs.Nanthawan Pongchalermporn
รองผู้อำนวยการยาสูบด้านตลาด
Deputy Managing Director for Marketing
Tel 0 2229 1002 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:47:27


 
นายนพดล หาญธนสาร
Mr.Nophadol Hantanasarn
รองผู้อำนวยการยาสูบด้านบริหารจัดการผลิต
Deputy Managing Director for Production Management
Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 14:25:26


 

นางภัทรพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Mrs.Pataraporn Devahastin
ผู้ตรวจการ
Inspector - General
Tel 0 2229 1786 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 12:16:10


 
นางวราภรณ์ อนันบุญทริก
Mrs.Varaporn Ananboontarick
ผู้ชำนาญการปรุง
Blender Specialist
Tel 0 2229 1082 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 12:16:46


 
นายเข็มเพชร ไชยมาตย์
Mr.Khempetch Chaiyamart
ผู้ชำนาญการใบยา
Leaf Specialist
Tel 0 2229 1084 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 12:17:32


 

นางราณี เสรีรัฐ
Mrs.Ranee Sarirat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบ
Director Office of Audit
Tel 0 2229 1765 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 12:18:09


 
นายเชาวน์ วัฒนะประเสริฐ
Mr.Chouw Watanaprasert
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริการกลาง
Director Central Services Department
Tel 0 2229 1029 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 12:18:41


 
นางสาวสุนิสา ศรีทรงผล
MissSunisa Srisongphol
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร
Director Strategic Planning Department
Tel 0 2229 1061 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:43:51


 

นางสาววันดี ห่วงสวัสดิ์
MissWandee Houngsawasd
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director Human Resources Department
Tel 0 2229 1161 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 10:19:11


 
นางจุฑาทิพ มุจลินทโมลี
Mrs.Chutatip Muchalintamolee
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Director Accounting and Financial Department
Tel 0 2229 1201 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:48:18


 
นายแพทย์โอภาส จินตนาดิลก
Md.Opas Jintanadilok
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการแพทย์
Director Medical Department
Tel 0 2656 4587 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:41:43


 

นายชิต สุวรรประศาสน์
Mr.Chit Suwanprasart
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตลาด
Director Marketing Department
Tel 0 2229 1601 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 12:21:23


 
นายสรคมณ์ ปริยายสุทธิ์
Mr.Sorakhom Pariyaisut
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายขาย
Director Sales Department
Tel 0 2229 1620 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 12:22:30


 
นางพนมพิงค์ เมฆสิขรินทร์
MrsPhanomphing Meksikrin
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ
Director Supply Department
Tel 0 2229 1701 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 12:23:20


 

นายอลงกรณ์ เจริญภักดี
Mr.Alongkorn Charoenpakdee
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายใบยา
Director Leaf Department
Tel 0 2229 1651 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 12:24:07


 
นายสมนึก กษิรักษา
Mr.Somnuek Kasiraksa
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนการผลิต
Director Praduction Planning Department
Tel 0 2229 1301 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 14:14:09


 
นายวิญญู เกียรติวัฒน์
Mr.Winyu Kiatiwat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
Director Engineering and Development Department
Tel 0 2229 1501 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 12:25:27


 

นางสาวก้านตอง มีเมศกุล
MissKantong Meemeskul
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Department
Tel 0 2229 1251 Fax 02-255-4220

Update : 2014-11-25 12:26:09


 
นายมณเทียร สงวนรักษ์
Mr.Montien Saguanrak
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร
Director Administration and Corperate Communication Department
Tel 02 2291878 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:52:52


 
นายกำพล โฉมอ่อน
Mr.Kumpol Shom-on
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3
Director Factory 3 Department
Tel 0 2229 1357 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 14:12:11


 

นายชำนาญ อ่ำสะอาด
Mr.Chamnan Amsaard
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4
Director Factory 4 Department
Tel 0 2229 1334 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 14:12:35


 
นายวรวัตร พัฒนชาคร
Mr.Worawat Phatanachakon
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5
Director Factory 5 Department
Tel 02 2291334 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 14:13:42


 
นายอุเชนทร์ วงษ์ตา
Mr.Uchen Wongta
หัวหน้าสำนักป้องกันบุหรี่ผิดกฏหมาย
Chief of Office of Illicit Cigarettes Prevention
Tel 02-2291432 Fax 02-2554220

Update : 2014-12-11 08:57:06


 

นายธีรนนท์ ชโยวรรณ
Mr.Teeranont Chayowan
หัวหน้าสำนักการพิมพ์
Chief of Office of Printing
Tel 02 2291741 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:53:18


 
นางวิมล จันทร์เทศ
Mrs.Vimol Chanthed
หัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Chief of Office of Infomation Technology
Tel 02 2291074 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:53:33


 
นายอุเชนทร์ วงษ์ตา
Mr.Uchen Wongta
หัวหน้าสำนักกฏหมาย
Chief of Office of Legal Department
Tel 02 2291022 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:52:27


 หัวหน้าสำนักงบประมาณ
Chief of Office of Budget
Tel 02 2291027 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:53:49


 


หัวหน้าสำนักคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
Chief of Office of Quality Safety and Environment
Tel 02 2291149 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 13:49:18


 


หัวหน้าสำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
TTM Plant Relocation Division, Rojana Industrial park
Tel 02 2291866 Fax 02-2554220

Update : 2014-11-25 14:06:55


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400