นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
470 Thanon Phahonyothin, Sam Sen nai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2299 8000, 0 2299 8410
www.gsb.or.th
Update : 2012-02-29 10:07:39


 

นายธัชพล กาญจนกูล
Mr.Tachaphol Kanjanakul
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส รักษาการ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
First Senior Executive Vice President Acting President and CEO
Tel 0 2299 8085 Fax 0 2299 8084
TACHAPOLK@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 15:51:17


 
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา
Mr.Pisit Serewiwattana
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Senior Executive Vice President
Tel 0 2299 8026 Fax 0 2299 8086
PISITS2@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 15:54:13


 
น.ส.นงเยาว์ พาชีรัตน์
MissNongyao Bhacherat
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Senior Executive Vice President
Tel 0 2299 8082 Fax 0 2299 8083
NONGYOAB@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 15:56:30


 

นายบุญสน เจนชัยมหกุล
Mr.Boonson Jenchaimahakoon
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Senior Executive Vice President
Tel 0 2299 8096 Fax 0 2299 8087
BOONSON@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 16:04:27


 
นายนเรนทร์ ปัญญาปฏิภาณ
Mr.Narain Panyapatiphan
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Senior Executive Vice President
Tel 0 2299 9196 Fax 0 2299 9195
NARAINP@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 16:05:37


 
น.ส.กรประณม วงษ์มงคล
MissKornpranom Wongmongkol
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Senior Executive Vice President
Tel 0 2299 8080 Fax 0 2299 8114
KORNPRANOMW@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 16:06:42


 

ร.ท.ปรัชญา ไทยกล้า
1st.Lt.Pratya Thaikla
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8041 Fax 0 2299 8110
PRATYAT@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 16:07:16


 
นายประกิจ ชีพภักดี
Mr.Prakit Sheepakdee
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8122 Fax 0 2299 8124
PRAKITS1@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 16:09:04


 
นางวิภาภรณ์ ชัยรัตน์
Mrs.Wipaporn Chairatana
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8597 Fax 0 2299 8250
WIPAPORNC@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 16:11:00


 

น.ส.เรณู กิจเกษม
MissRenu Kitkasem
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 9130 Fax 0 2299 9132
RENUK@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 16:26:45


 
นายนำพร ยมนา
Mr.Numporn Yommana
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8312 Fax 0 2299 8315
NUMPORNY@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:31:12


 
นายพิเชฐ ธรรมวิภาค
Mr.Pichet Dhammavipark
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8125 Fax 0 2299 8126
PICHETD@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:31:36


 

นายศิริชัย วงศาโรจน์
Mr.Sirichai Wongsaroj
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8119 Fax 0 2299 8369
SIRICHAIW@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:31:56


 
น.ส.ประดา เสมรบุณย์
MissPrada Smerapunya
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 9127 Fax 0 2299 9154
PRADAS@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:32:20


 
น.ส.จิราพร นุกิจรังสรรค์
MissJiraporn Nugitrangson
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8117 Fax 0 2299 8314
JIRAPORNN2@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:32:40


 

นายชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ
Mr.Chukiat Titihirunjaroen
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8044 Fax 0 2615 4217
CHUKIATT@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:33:07


 
นางรสริน โศจิพันธุ์
Mrs.Rosasin Sojiphan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8060 Fax 0 2299 8154
ROSARINS@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:33:34


 
นางอารยา ยมนา
Mrs.Araya Yommana
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8708 Fax 0 2299 8707
ARAYAY@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:41:20


 

น.ส.พรรณสรร ทองบุนนาค
MissPanasan Thongboonnak
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2614 9552 Fax 0 2279 0159
CHUDDAPORNT@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:43:05


 
นายสุพจน์ อาวาส
Mr.Supot Arevart
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8060 Fax 0 2299 8057
SUPOTA@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:43:49


 
นางศิริวรรณ ประเสริฐชัย
Mrs.Siriwan Prasertchai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8583 Fax 0 2299 8598
SIRIWANP1@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:45:08


 

นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์
Mr.Wutipong Piromyaporn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8119 Fax 0 2614 9586
WUTIPONGP@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:45:59


 
นายเจนจัด พลไพรินทร์
Mr.Chanchat Pholpirintr
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice Precident
Tel 0 2299 8343 Fax 0 2299 8346
CHANCHATP@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:46:52


 
นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์
Mr.Therdtham Suvichavorraphan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8212 Fax 0 2299 8221
THERDTHAMS@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:47:29


 

นายสัณฐาน อยู่ศิริ
Mr.Santhan Yoosiri
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2299 8090 Fax 0 2299 8129
SANTHANY@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:47:57


 
นายปรีมล วงษ์ม่วง
Mr.Premorn Wongmuong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Executive Vice President
Tel 0 2614 9548 Fax 0 2299 8349
PREMORNW@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:48:26


 
นายชุมพล พิมเสน
Mr.Chumpol Pimsen
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
Inspector General
Tel 0 2299 8495 Fax 0 2299 8492
CHUMPOLP@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:48:57


 

นายโชคชัย คุณาวัฒน์
Mr.Chokchai Kunawat
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
Inspector General
Tel 0 2299 8054 Fax 0 2278 5486
CHOKCHAIK@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:49:47


 
น.ส.ปภากร รัตนเศรษฐ
MissPaphakorn Ratanasate
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
Inspector General
ARPORNR@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 13:45:44


 
นายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์
Mr.Amornrit Janprasit
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
Inspector General
Tel 0 2299 8056 Fax 0 2299 8058
AMORNRITJ@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:51:06


 

นายมนัส พิรณฤทธิ์
Mr.Manus Pironrit
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
Inspector General
Tel 0 2299 8986 Fax 0 2299 8987
MANUSP@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:51:51


 
นางเบญจมาศ แก้วพรหมมาลย์
Mrs.Benjamas Keawpromman
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
Inspector General
Tel 0 2299 8983 Fax 0 2299 8984
BENJAMASK@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:52:24


 
นายมงคล เปียเมือง
Mr.Mongkol Piamuang
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
Inspector General
Tel 0 2299 8992 Fax 0 2299 8310
MONGKOLP@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-15 09:52:53


 

น.ส.นพวรรณ รัตนเวคิน
MissNoppawan Ratanawekin
ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน
Inspector General
Tel 0 2299 8979 Fax 0 22998980
NOPPAWANR1@GSB.OR.TH
Update : 2014-10-14 15:47:42


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400