นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค
Regional Urban Development Fund Office

460/2-4 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
460/2-4 Ratchawithi Road, Phayathai
Ratchathewi
Bangkok 10400
Tel 0-2248-2691-2
Fax 0-2248-2693-4
webmaster@rudf.or.th, www.rudf.or.th
Update : 2012-02-24 15:25:55


 

นายอานุภาพ แจ้งยุบล
Mr.Anupap Jangyubon
กรรมการผู้จัดการ
Managing Director
Tel 0-2248-2691-2 ext. 150 or 08-9205-9243
Update : 2014-10-07 09:41:14


 
นางบุษบา สืบวงษ์แพทย์
Mrs.Busaba Suebwongpattaya
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Deputy Managing Director Management and Operations Support Group
Tel 0-2248-2691-2 ext. 140 or 08-7498-0212
Update : 2012-02-24 15:29:49


 
นายพัฒนา ลำใย
Mr.Patana Lamyai
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายสินเชื่อพัฒนาท้องถิ่น
Deputy Managing Director Credit for Local Development Group
Tel 0-2248-2691-2 ext. 111 or 08-9896-8578
Update : 2014-10-07 09:43:22


 

น.ส.อัจฉโรบล สุริยะ
MissAtcharobon Suriya
หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 1
Head of Local Credit Operations Division 1
Tel 0 2248 2691-2 ext. 113 or 08-7493-0670
Update : 2014-10-07 09:44:13


 
นายธนะเศรษฐ์ แย้มชื่น
Mr.Thanaseth Yamcheun
หัวหน้าส่วนสินเชื่อท้องถิ่นเขต 2
Head of Local Credit Operations Division 2
Tel 0 2248 2691-2 ext. 113 or 08-7507-3560
Update : 2014-10-07 09:44:38


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400