นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
The Government Housing Bank

63 ถนนพระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
63 Rama IX Road
Huay Khwang
Bangkok 10310
Tel 0 2645 90000
www.ghb.co.th
Update : 2014-12-23 09:10:29


 

นางอังคณา ไชยมนัส
MsAngkana Chaimanat
กรรมการผู้จัดาการ
President
Tel 022021998-99 Angkana@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 15:39:25


 
นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม
Ms.Laiwan Pongsangiam
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
Senior Excutive Vice President Strategy Planing Business Unit
Tel 022021912 Fax Laiwan@ghb.co.th

Update : 2014-12-23 15:22:01


 
นายฉัตรชัย ศิริไล
Mr.Chatchai Sirilai
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ
Senior Executive Vice President,Credit Business Unit
Tel 022021779 Chatchai.S@ghb.co.th
Update : 2014-12-22 15:13:25


 

นายวิกิต ขจรณรงค์วณิช
Mr.Vikit Kachonnarongvanich
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี
Senior Executive Vice President Finance Accounting Business Unit
Tel 022021567 Vikit@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 15:43:37


 
นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ
MsPhensri Prongmake
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขานครหลวง
Senior Executive Vice President Metropolitan Branch Business Unit
Tel 022021954 Phensri@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 13:21:27


 
นายกมลภพ วีระพละ
Mr.Kamonpop Veerapala
รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบ
Senior Executive Vice President, Audit Group
Tel 022021965 Kamonpop@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 15:40:05


 

นายวิทยา แสนภักดี
MrWitthaya Saenphakdee
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 2
Executive Vice President Regional Branch Group 2 and Acting Senior Executive Vice President Regional Branch Business Unit
Tel 022022526 Witthaya@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 15:28:41


 
นางสาวอภิรัตน์ ตันติเวชกุล
MsApiratana Tantivejakul
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Executive Vice President Information Technology Group
Tel 022021958 Apiratana@ghb.co.th
Update : 2014-12-22 16:40:02


 
นางสาวอรฑา เจริญศิลป์
MsOrada chareonsilp
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์ 2
Executive Vice president Strategic planning Group 2
Tel 022022053 Orada@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 13:24:43


 

นายพิษณุพร ขาวประเสริฐ
MrPissanuporn Khaoprasert
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารหนี้และบังคับคดี
Exective Vice president Debt. Management and Execution Group
Tel 022021212 Pissanuporn@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 15:44:03


 
นายคนึง ครุธาโรจน์
MrKanung Krutarote
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
Executive Vice President Credit Operations Group
Tel 022022313 Kanung@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 11:24:39


 
นายสามารถ หงษ์วิไล
MrSamard Hongvilai
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนสำนักงานและสาขา
Executive Vice president Head Office and Branch Support Group
Tel 022022149 Samard@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 13:30:32


 

นายลือชัย จิรวินิจนันท์
MrLuechai Chiravinijnandh
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
Executive Vice President Human Resources Management Group
Tel 022022097 Luechai@ghb.co.thj
Update : 2014-12-23 15:31:57


 
นายธนกิจ ธีระกาญจน์
MrThonakit Theerakarn
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารโครงการสารสนเทศและสนับสนุนระบบงานหลัก
Executive Vice President IT Project Management and Core Banking System Support Group
Tel 022021661
Update : 2014-12-23 14:07:57


 
นายสมบัติ ทวีผลจรูญ
MrSombat Taveephoncharoon
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขานครหลวง
Executive Vice President Metropolitan Branch Group
Tel 022021115 SombaT@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 13:52:30


 

นายทวนทอง ตรีนุภาพ
MrTuantong Treenuparb
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 1
Executive Vice President Marketing and Business Development Group 1
Tel 022021778 Tuantong@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 11:32:36


 
นายภพกร เจริญลาภ
MrPopkorn Charoenlarp
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 2
Execetive Vice President Marketing and Business Development Group 2
Tel 022021591 Popkorn@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 15:32:14


 
นางนวลลออ วัจนะพุกกะ
MsNuanla-orr Vajanabukka
ผู้ช่วยกรรมการผูจัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
Executive Vice President Credit Analysis Group
Tel 022026126 Nuanla-orr@ghb.co.th
Update : 2014-12-23 15:33:48


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400