นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Co., Ltd.

35 อาคาร 1 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
35 Nana Nua Bldg., Thanon Sukhumvit, Klong Toey Nua Subdistrict
Wattana
Bangkok 10110
Tel 0 2111-1111
Fax 0 2255 9391-3
www.ktb.co.th
Update : 2018-01-25 14:53:22


 

นายผยง ศรีวณิช
Mr.PAYONG SRIVANICH
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
President Office of The President

Update : 2018-01-25 16:34:31


 
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
Mr.POONPAT SRIPLENG
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง
Senior Executive Vice President - Managing Director Risk Management Group
poonpat.sripleng@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:41:33


 
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
Mr.WERAPONG SUPPASEDSAK
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Senior Executive Vice President - Managing Director BUSINESS CENTER GROUP
werapong.suppasedsak@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:04:40


 

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล
Mr.EKACHAI TECHAWIRIYAKUL
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
Senior Executive Vice President - Managing Director Corporate Banking Group 1
ekachai.techawiriyakul@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 09:56:02


 
นายสุรธันว์ คงทน
Mr.SURATUN KONGTON
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
Senior Executive Vice President - Managing Director CORPORATE BANKING GROUP 2
suratun.kongton@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:00:56


 
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
Mrs.PRARALEE RATANAPRASARTPORN
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital solutions
Senior Executive Vice President - Managing Director Digital solutions Group
praralee.ratanaprasartporn@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 10:41:48


 

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
Mr.RAWIN BOONYANUSASNA
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
Senior Executive Vice President - Managing Director Global Markets Group
rawin.boonyanusasna@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:05:29


 
นางสาวศรัณยา เวชากุล
Ms.SARANYA VEJAKUL
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน
Senior Executive Vice President - Managing Director Financial Management Group
saranya.vejakul@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 11:28:24


 
นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
Mr.SUPPAWAT WADHANAPATEE
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Senior Executive Vice President - Managing Director Human Resources & Corporate Governance Group
suppawat.wadhanapatee@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 10:42:48


 

นายสันติ ปริวิสุทธิ์
Mr.SANTI PARIVISUTT
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ
Senior Executive Vice President - Managing Director Operation Group
santi.parivisutt@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 10:47:04


 
นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
Mr.KITTIPAT PEANTHAM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ
First Executive Vice President - Managing Director GOVERNMENT AND STATE ENTERPRISE RELATIONS GROUP
kittipat.peantham@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:09:17


 
นายธวัชชัย ชีวานนท์
Mr.TAWATCHAI CHEEVANON
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
Senior Executive Vice President - Managing Director GLOBAL TRANSACTION BANKING GROUP
tawatchai.cheevanon@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 10:49:51


 

นายพิชิต ฉมาภิสิษฐ
Mr.PICHIT JONGSALISWANG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
First Executive Vice President - Managing Director Retail Strategy Product & Segmentation Group
pichit.jongsaliswang@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 11:24:04


 
นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช
Mr.THERDCHAI WIROONPANICH
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
First Executive Vice President - Managing Director Retail Banking Sales & Distribution Group
therdchai.wiroonpanich@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 11:21:05


 
นางสุรางค์ ธนัตถานนท์
Mrs.SURANG THANUTTHANON
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
First Executive Vice President - Managing Director Credit Restructuring & Asset Management Group
surang.thanutthanon@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 11:18:50


 

นายโกศล แช่มชื่น
Mr.KOSOL CHAMCHUEN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่่
First Executive Vice President Office of the president
kosol.chamchuen@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 10:54:16


 
นายปฏิเวช สันตะวานนท์
Mr.PATIVATE SANTAVANOND
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
First Executive Vice President OFFICE OF THE PRESIDENT
pativate.santavanond@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:13:53


 
นายชาญชัย สินศุภรัตน์
Mr.CHANCHAI SINSUPARATN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
First Executive Vice President - Managing Director Retail Shared Services Group
chanchai.sinsuparatn@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 11:02:21


 

นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
Mr.PANABHAND HANKIJJAKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
First Executive Vice President - Managing Director Internal Audit Group
panabhand.hankijjakul@ktb.co.th
Update : 2020-04-28 10:56:59


 
นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ
Mr.CHALERM PRADIDARECHEEP
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2
Executive Vice President – Director METROPOLITAN NETWORK SECTOR 2
chalerm.pradidarecheep@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:13:38


 
นางสาวดลลดา ภูวเศรษฐศัย
MissDOLLADA BHUVASETHASAI
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
Advisor to the President OFFICE OF THE PRESIDENT
dollada.bhuvasethasai@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:19:32


 

นายปิติ ธนวัฒน์
Mr.PITI THANAVAT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
Executive Vice President - Director Central Region Network Sector
piti.thanavat@ktb.co.th
Update : 2020-04-30 13:07:14


 
นายสิทธิพร อิทธิวิบูลย์
Mr.SITTIPORN ITTIWIBOON
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก
Executive Vice President - Director Central & Eastern Region BC Sector
sittiporn.ittiwiboon@ktb.co.th
Update : 2020-04-30 13:07:57


 
นางกาญจนี อุดมชัยพร
Mrs.KANJANEE UDOMCHAIPORN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม Business Planning and Analysis สายงานบริหารการเงิน
Executive Vice President - Director International Business Sector
kanjanee.udomchaiporn@ktb.co.th
Update : 2020-04-30 13:09:27


 

นางสาวศรัญญา รามเกียรติศักดิ์
Miss.SARANYA RAMKIATTISAK
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 1 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
Executive Vice President - Director Corporate Banking Sector 1
saranya.ramkiattisak@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 08:58:28


 
นายเลิศศักดิ์ จรรยาแพทย์
Mr.LERTSAK JANYAPAT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานผลิตภัณฑ์ สายงานเทคโนโลยี
Executive Vice President - Director Technology Group
lertsak.janyapat@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:16:09


 
นายเสริมศักดิ์ เจตนานนท์
Mr.SERMSAK JETTANANONT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปฏิบัติการธนาคาร
Executive Vice President - Director Banking Operation
sermsak.jettananont@ktb.co.th
Update : 2020-04-30 13:15:15


 

นางสาวสุจิรา กิตติดุษฎีกุล
Miss.SUJIRA KITTIDUSADEEKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 1 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
Executive Vice President - Director Corporate Banking Sector 1
sujira.kittidusadeekul@ktb.co.th
Update : 2020-04-30 13:20:38


 
นายเวชยันต์ กวีนัฏธยานนท์
Mr.WECHAYAN KAWEENUTTAYANON
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ
Executive Vice President - Director NORTHERN REGION BC SECTOR
wechayan.kaweenuttayanon@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:43:46


 
นายธนธัช หงษ์คู
Mr.THANATHAT HONGKOU
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director Eastern Region Network Sector
thanathat.hongkou@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:45:53


 

นายกิติกร พฤกษะวัน
Mr.KITIKORN PRUEKSAWAN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
Executive Vice President – Director NORTH - EASTERN REGION NETWORK SECTOR 2
kitikorn.prueksawan@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:17:57


 
นายทรงพล ตั้งกิจถาวร
Mr.SONGPOL TANGKIJTHAVORN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
Executive Vice President - Director CREDIT RESTRUCTURING AND ASSET MANAGEMENT GROUP
songpol.tangkijthavorn@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:02:17


 
นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ
Mrs.VIPAWADEE LERSSRISURIYA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกำกับงานกฎเกณฑ์ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
Executive Vice President - Director Compliance and Legal Management Group
vipawadee.lerssrisuriya@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:26:06


 

นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา
Mr.SUTTIRAK PASUBMA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 3
Executive Vice President - Director Government & State Enterprise Relations Group
suttirak.pasubma@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:47:46


 
นายบุญเชิด พิกุลแย้ม
Mr.BOONCHIRD PIKULYAM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Executive Vice President - Director Human Resources & Corporate Governance Group
boonchird.pikulyam@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:53:29


 
นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ
Mr.KRIT CHAMAPISIT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
Executive Vice President – Director COMMUNICATION AND BRANDING GROUP
krit.chamapisit@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:11:11


 

นางสุวรรณา อนันทานนท์
Mrs.SUWANNA ANANTANOND
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 6 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
Executive Vice President - Director Corporate Banking Sector 6
suwanna.anantanond@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:37:39


 
นางสุทธินี เครือตราชู
Mrs.SUTHINI KRUATRACHUE
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 7 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
Executive Vice President - Director Corporate Banking Sector 7
suthini.visessmit@ktb.co.th
Update : 2020-04-30 13:29:30


 
นายสุภกิจ บุญเลี้ยง
Mr.SUPAKIT BUNLEANG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 2
Executive Vice President - Director METROPOLITAN BC SECTOR 2
supakit.bunleang@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:40:50


 

นายอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ
Mr.APICHAT JAROENRUANGLERT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 2
Executive Vice President - Director GOVERNMENT AND STATE ENTERPRISE RELATIONS GROUP 2
apichat.jaroenruanglert@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:46:12


 
นายศักดี เฉียบแหลม
Mr.SAKDEE CHEABLAM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม Loan Factory สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director SME LOAN FACTORY SECTOR
sakdee.cheablam@ktb.co.th
Update : 2020-04-30 13:31:05


 
นางสาวสุดาพร ไชยภูมิสกุล
Miss.SUDAPORN CHAIYAPOOMSAKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลยุทธ์วิสาหกิจขนาดกลาง สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director Medium Business Strategy and Development Sector
sudaporn.tongsad@ktb.co.th
Update : 2020-04-30 13:32:59


 

นายอานนท์ กาญจนศรีศุภ
Mr.ARNONDA KANCHANASRISUPA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลั่นกรองสินเชื่อ 2
Executive Vice President – Director CREDIT RISK TRANSACTION MANAGEMENT SECTOR 2
arnonda.kanchanasrisupa@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:50:04


 
นายณัฐวัฒน์ ปัญญาดิลก
Mr.NATTAWAT PANYADILOK
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
Executive Vice President – Director TECHNOLOGY GROUP
nattawat.panyadilok@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:25:12


 
นางจีรวัฒน์ พันธ์ไพศาล
MrsCHEERAWAT PHANPAISAL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลั่นกรองสินเชื่อ 3
Executive Vice President – Director CREDIT RISK TRANSACTION MANAGEMENT SECTOR 3
cheerawat.phanpaisal@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:52:20


 

นายฐิติพงศ์ ศรีสมบูรณานนท์
Mr.THITIPONG SRISOMBURANANONT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่
Executive Vice President - Director Wholesale Banking Strategy Sector
thitipong.srisomburananont@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:18:04


 
นางสาวธิฐิมา พัฒนวลา
MissTITHIMA PATTANAWALA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 5
Executive Vice President – Director CORPORATE BANKING SECTOR 5
tithima.pattanawala@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:25:59


 
นางสาวเกษราภรณ์ ประพฤติธรรม
MissKESSRAPORN PRAPURTTUM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 8 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
Executive Vice President – Director CORPORATE BANKING SECTOR 8
kessraporn.prapurttum@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 10:29:48


 

นางระพี แก้วศรีงาม
Mrs.RAPEE KAEWSRINGAM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ ธุรกิจขนาดใหญ่
Executive Vice President - Directo Credit Quality Assurance Sector
rapee.kaewsringam@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:23:07


 
นางสาวสุภารัตน์ วิวัฒน์พนชัย
Miss.SUPARAT WIWATPANACHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปฏิบัติการธุรกรรมทางการเงิน สายงานปฏิบัติการ
Executive Vice President - Director Operation Group
suparat.wiwatpanachai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:11:44


 
นางสาวกษมา บุนนาค
Miss.KASAMA BUNNAG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปฏิบัติการการค้าระหว่างประเทศ
Executive Vice President - Director Operation Group
kasama.bunnag@ktb.co.th
Update : 2020-04-30 13:38:49


 

นายคมสัน กาญจนกีรณา
Mr.KOMSON KANJANAKEERANA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแล สายงานเทคโนโลยี
Executive Vice President - Director IT Strategy, Management & Governance Sector
komson.kanjanakeerana@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:04:24


 
นายพลศักดิ์ จิตต์ประเสริฐ
Mr.PONSAK JITPRASERT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันตก สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director Western Region Network Sector
ponsak.jitprasert@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:08:39


 
นายวราวุฒิ สิทธิยศ
Mr.WARAWUT SITTHIYOS
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director North-Eastern Region Network Sector 1
warawut.sitthiyos@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:18:50


 

นายสุรชัย ศรีสถาพร
Mr.SURACHAI SRISATAPORN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director Northern Region Network Sector
surachai.srisataporn@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:37:55


 
นางสาวอลิสา แก้วตา จินตกานนท์
Miss.ALISA KAOTA CHINTAKANANDA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Intelligence นวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ
EVP Team Leader Business Intelligence
alisa_kaota.chintakananda@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:00:17


 
นายธีรวัฒน์ อัศวโภคี
Mr.TIRAVAT ASSAVAPOKEE
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ
Executive Vice President DATA SCIENTIST/ANALYTICS
tiravat.assavapokee@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:29:26


 

นายธนกร กาญจนนัติ
Mr.THANAKORN KARNJANANUT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีมบริหารโครงการ สายงาน Global Business Development and Strategy
Executive Vice President PROJECT MANAGEMENT TEAM
thanakorn.karnjananut@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:37:50


 
นางวันดี ศรีมณฑล
Mrs.WANDEE SRIMONTHOL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Credit Product สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
EVP Team Leader CREDIT PRODUCT TEAM
wandee.srimonthol@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:38:30


 
นายชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา
Mr.CHANVIT RUNGRUANGLADA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Non Credit Product
Executive Vice President NON CREDIT PRODUCT TEAM
chanvit.rungruanglada@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:40:55


 

นายกิติพงศ์ มุตตามระ
Mr.KITIPONG MUTTAMARA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Payment Solution
Executive Vice President PAYMENT SOLUTION TEAM
kitipong.muttamara@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:44:16


 
นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย
Mr.CHAINARONG EURSITHICHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
EVP Team Leader Human Resources & Corporate Governance Group
chainarong.eursithichai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:09:38


 
น.ส.นวลนภา ว่องธวัชชัย
MissNUANNAPHA WONGTHAWATCHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
EVP Team Leader Human Resources & Corporate Governance Group
nuannapha.wongthawatchai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:45:48


 

นางสาวรัชฎา ปิยทัสสีกุล
Miss.RATCHADA PIYATASSIKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Business Manager and Product Control สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
EVP Team Leader Business Manager & Product Control Team
ratchada.piyatassikul@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:52:59


 
นายณัฐิพันธุ์ กัลปพงศ์
Mr.NUTTIPHAN KALAPAPONG
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
Advisor to the President OFFICE OF THE PRESIDENT
nuttiphan.kalapapong@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:50:12


 
นายกิตติโรจน์ ภักดีวงศ์
Mr.KITTIROJ PAKDEEVONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
EVP Team Leader Operation Group
kittiroj.pakdeevong@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:05:16


 

นายเมธี พานสายตา
Mr.MATHEE PANSAITA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
EVP Team Leader Retail Banking Sales & Distribution Group
mathee.pansaita@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:20:32


 
นายจักรกฤษณ์ กลิ่นสมิทธิ์
Mr.JAKKRIT KLINSMITH
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีมนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี สายงานเทคโนโลยี
EVP Team Leader IT Innovation LAB Department
jakkrit.klinsmith@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:51:49


 
นายอารภัฏ สังขรัตน์
Mr.ARAPAT SANGKHARAT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Internal Digitization หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
Executive Vice President Internal Digitization Team
arapat.sangkharat@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 11:52:42


 

นายเขมชาติ ปิ่นภูวดล
Mr.KHEMMACHART PINPUVADOL
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1
Senior Director Group administrator METROPOLITAN BC SECTOR 1
khemmachart.pinpuvadol@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 13:37:20


 
นายสมสวัสดิ์ บุญทาคำ
Mr.SOMSAWAT BOONTAKUM
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Senior Director Group administrator NORTH-EASTERN REGION BC SECTOR
somsawat.boontakum@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 13:42:18


 
นางสาวลาริณี ปิยะณัตติพูล
MissLARINEE PIYANATTIPUL
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้
Senior Director Group administrator SOUTHERN REGION BC SECTOR
larinee.piyanattipul@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 13:44:30


 

นางปรภร ชมชีพ
MrsPORAPORN CHOMCHEEP
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลั่นกรองสินเชื่อ 1
Senior Director Group administrator CREDIT RISK TRANSACTION MANAGEMENT SECTOR 1
poraporn.chomcheep@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 13:46:28


 
นางสาวจรรยา มงคล
MissCHANYA MONGKOL
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 2
Senior Director Group administrator CREDIT RESTRUCTURING AND ASSET MANAGEMENT GROUP
chanya.mongkol@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 13:48:27


 
นายมหิธร กลั่นนุรักษ์
Mr.MAHITRON KLANNURAK
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบด้านธุรกรรม
Executive Vice President – Director INTERNAL AUDIT GROUP
mahitron.klannurak@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 15:34:07


 

นางวรานิช อุชชิน
MrsVARANITCH UJJIN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม Transaction Banking Solutions Delivery
Executive Vice President – Director GLOBAL TRANSACTION BANKING GROUP
varanitch.ujjin@ktb.co.th
Update : 2019-06-26 15:36:16


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400