นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Co., Ltd.

35 อาคาร 1 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
35 Nana Nua Bldg., Thanon Sukhumvit, Klong Toey Nua Subdistrict
Wattana
Bangkok 10110
Tel 0 2255 2222
Fax 0 2255 9391-6
www.ktb.co.th
Update : 2012-03-14 20:30:00


 

นายวรภัค ธันยาวงษ์
Mr.VORAPAK TANYAWONG
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
President Office of The President
Tel 0-8184-52000 vorapak@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 11:17:37


 
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ
Mr.KITTIPHUN ANUTARASOTI
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่
Senior Executive Vice President WHOLESALE BANKING
Tel 0-8089-68800 kittiphun.anutarasoti@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 10:45:08


 
นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์
Mr.TANYAPONG THAMAVARANUKUPT
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย
Senior Executive Vice President RETAIL BANKING
Tel 0-8183-27116 tanyapong.thamavaranukupt@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:01:27


 

นางกิตติยา โตธนะเกษม
Mrs.KITTIYA TODHANAKASEM
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน
First Senior Executive Vice President - Managing Director FINANCIAL MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-55777 kittiya.todhanakasem@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 09:01:00


 
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
Mr.UDOMSAK ROJVIBOONCHAI
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Senior Executive Vice President -Managing Director BUSINESS CENTER GROUP
Tel 0-8407-56336 udomsak.rojviboonchai@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 13:30:30


 
นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
MissPANNIPA APICHATABUTRA
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
Senior Executive Vice President - Managing Director INTERNAL AUDIT GROUP
Tel 0-8407-57222 pannipa.apichatabutra@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:08:59


 

นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์
Mrs.MAYURASIRI PONGTARANONT
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Senior Executive Vice President - Managing Director HUMAN RESOURCES AND CORPORATE GOVERNANCE GROUP
Tel 0-8407-56886 mayurasiri.pongtaranont@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 13:32:00


 
นางสาวอาริศรา ธรมธัช
MissARISARA DHARAMADHAJ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ
Senior Executive Vice President - Managing Director GOVERNMENT AND STATE ENTERPRISE RELATIONS GROUP
Tel 0-8407-56776 arisara.dharamadhaj@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:44:17


 
นายปริญญา พัฒนภักดี
Mr.PARINYA PATANAPHAKDEE
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
Senior Executive Vice President - Managing Director CREDIT RESTRUCTURING AND ASSET MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-56755 parinya.patanaphakdee@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:12:14


 

นางจรี วุฒิสันติ
Mrs.JAREE WUTHISANTI
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
Senior Executive Vice President - Managing Director CORPORATE BANKING GROUP 1
Tel 0-8407-58777 jaree.wuthisanti@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:13:40


 
นายวิเทศ เตชางาม
Mr.VITES TECHANGAM
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี
Senior Executive Vice President - Managing Director TECHNOLOGY GROUP
Tel 0-8598-03789 vites.techangam@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 11:48:16


 
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Mr.SONGPOL CHEVAPANYAROJ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
Senior Executive Vice President -Managing Director GLOBAL TRANSACTION BANKING GROUP
Tel 0-8326-68883 songpol.chevapanyaroj@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 11:59:19


 

นายผยง ศรีวณิช
Mr.PAYONG SRIVANICH
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
Senior Executive Vice President - Managing Director GLOBAL MARKETS GROUP
Tel 08-4075-5111 payong.srivanich@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 13:37:50


 
นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์
Mr.SUCHART DEJITTIRUT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับและบริหารงานกฎหมาย
First Executive Vice President - Managing Director COMPLIANCE AND LEGAL MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-55511 suchart.dejittirut@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 13:47:07


 
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
Mr.WERAPONG SUPPASEDSAK
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
First Executive Vice President - Managing Director CORPORATE BANKING GROUP 2
Tel 0-8407-58311 werapong.suppasedsak@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 13:48:23


 

นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
Mr.POONPAT SRIPLENG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง
First Executive Vice President - Managing Director RISK MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8162-18128 poonpat.sripleng@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:25:37


 
นายชัยณรงค์ อิษฎาวงศ์
Mr.CHAINARONG ISADAWONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ
First Executive Vice President - Managing Director OPERATION GROUP
Tel 0-8175-08155 chainarong.isadawong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:27:06


 
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
Mrs.PRARALEE RATANAPRASARTPORN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
First Executive Vice President - Managing Director RETAIL SHARED SERVICES GROUP
Tel 0-8862-89000 praralee.ratanaprasartporn@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 11:28:28


 

นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์
Mr.CHERDCHAI CHOMPHONUKULRUT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
First Executive Vice President - Managing Director RETAIL BANKING SALES & DISTRIBUTION GROUP
Tel 0-8407-55922 cherdchai.chomphonukulrut@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 13:54:58


 
นางวรีมน นิยมไทย
Mrs.WAREEMON NIYOMTHAI
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
President Advisor OFFICE OF THE PRESIDENT
Tel 0-8183-98778 wareemon.niyomthai@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:17:53


 
นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง
Mr.PICHIT JONGSALISWANG
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
President Advisor OFFICE OF THE PRESIDENT
pichit.jongsaliswang@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 11:53:43


 

นายอรรถวุฒิ สาครินทร์
Mr.ATTAWUT SAKARIN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 2
Executive Vice President - Director SOUTHERN REGION NETWORK SECTOR 2
Tel 0-8407-57672 attawut.sakarin@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:29:26


 
นางลัคณา ลีลาอมรสิน
Mrs.LUCKANA LEELAAMORNSIN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารความเสี่ยง
Executive Vice President - Director RISK MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-58479 luckana.leelaamornsin@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:35:47


 
นายอดิศร อนุตรพงศ์
Mr.ADISORN ANUTARAPONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Executive Vice President - Director HUMAN RESOURCES AND CORPORATE GOVERNANCE GROUP
Tel 0-8407-58760 adisorn.anutarapong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:36:56


 

นายชิณวัชร โพธิ์ทอง
Mr.CHINNAVACH PHOOTHONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
Executive Vice President - Director CENTRAL REGION NETWORK SECTOR
Tel 0-8407-56143 chinnavach.phoothong@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 14:02:38


 
นายมานัส เรืองจิตชัชวาลย์
Mr.MANUS REUNGJITCHUTCHAVAN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 2
Executive Vice President - Director NORTHERN REGION NETWORK SECTOR 2
Tel 0-8407-56409 manus.reungjitchutchavan@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 14:19:14


 
นายวราวุฒิ สิทธิยศ
Mr.WARAWUT SITTHIYOS
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2
Executive Vice President - Director METROPOLITAN NETWORK SECTOR 2
Tel 0-8407-55788 warawut.sitthiyos@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:43:25


 

นายเมธี พานสายตา
Mr.MATHEE PANSAITA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก
Executive Vice President - Director EASTERN REGION NETWORK SECTOR
Tel 0-8407-56877 mathee.pansaita@ktb.co.th
Update : 2015-10-06 14:23:23


 
นางพวงเพชร วงศ์ยิ้มย่อง
MrsPOUNGPETCH VONGYIMYONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานกำกับและบริหารงานกฎหมาย
Executive Vice President - Director COMPLIANCE AND LEGAL MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-55988 poungpetch.vongyimyong@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 08:47:26


 
นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
Mrs.NONGLUK CHANTARASOMBAT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
Executive Vice President - Director CREDIT RESTRUCTURING AND ASSET MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-58455 nongluk.chantarasombat@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 08:50:23


 

นายลือชัย ชัยปริญญา
Mr.LUECHAI CHAIPARINYA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
Executive Vice President - Director NORTH - EASTERN REGION NETWORK SECTOR 2
Tel 0-8407-58028 luechai.chaiparinya@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:46:57


 
นายสุรชัย ศรีสถาพร
Mr.SURACHAI SRISATAPORN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Executive Vice President - Director NORTH - EASTERN REGION NETWORK SECTOR 1
Tel 0-8407-58590 surachai.srisataporn@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 08:57:05


 
นายมนต์สันต์ กิตติวรรธโนทัย
Mr.MONSUN KITTIWATTHANOTHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ
Executive Vice President - Director NORTHERN REGION BC SECTOR
Tel 0-8407-56103 monsun.kittiwatthanothai@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 08:59:04


 

นางอมรา กลับประทุม
Mrs.AMARA KLABPRATHUM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานเทคโนโลยี
Executive Vice President - Director TECHNOLOGY GROUP
Tel 0-8407-58765 amara.klabprathum@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:01:14


 
นายธนธัช หงษ์คู
Mr.THANATHAT HONGKOU
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1
Executive Vice President - Director METROPOLITAN NETWORK SECTOR 1
Tel 0-8407-57811 thanathat.hongkou@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:04:41


 
นายจักรพงษ์ หวังวิทยารัตน์
Mr.CHAKKRAPONG WANGVITTAYARAT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้
Executive Vice President - Director SOUTHERN REGION BC SECTOR
Tel 0-8159-91771 chakkrapong.wangvittayarat@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:06:48


 

นางวลัยรัตน์ เลิศอำพรไพศาล
Mrs.WALAIRAT LERTUMPORNPISAL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารการเงิน
Executive Vice President - Director FINANCIAL MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-56844 walairat.lertumpornpisal@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:57:17


 
นายเสริมศักดิ์ เจตนานนท์
Mr.SERMSAK JETTANANONT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานปฏิบัติการ
Executive Vice President - Director OPERATION GROUP
Tel 0-8407-55095 sermsak.jettananont@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:08:44


 
น.ส.ณัฐรี สาคริกานนท์
MissNATHAREE SAKRIGANON
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานปฏิบัติการ
Executive Vice President - Director OPERATION GROUP
Tel 0-8407-55018 natharee.sakriganon@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:58:25


 

นายชาญชัย สินศุภรัตน์
Mr.CHANCHAI SINSUPARATN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม Loan Factory สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director RETAIL LOAN FACTORY SECTOR
Tel 0-8193-61952 chanchai.sinsuparatn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:59:58


 
นายกิตติโรจน์ ภักดีวงศ์
Mr.KITTIROJ PAKDEEVONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานปฏิบัติการ
Executive Vice President - Director OPERATION GROUP
Tel 0-8407-57655 kittiroj.pakdeevong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:01:25


 
นายธีรินทร์ เต่าทอง
Mr.THIRIN TAOTHONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานธุรกิจภาครัฐ
Executive Vice President - Director GOVERNMENT AND STATE ENTERPRISE RELATIONS GROUP
Tel 0-8407-58338 thirin.taothong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:05:37


 

น.ส.ศรัญญา รามเกียรติศักดิ์
MissSARANYA RAMKIATTISAK
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 1
Executive Vice President - Director CORPORATE BANKING SECTOR 1
Tel 0-8407-55344 saranya.ramkiattisak@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 10:33:59


 
นายสันติ ปริวิสุทธิ์
Mr.SANTI PARIVISUTT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานตรวจสอบภายใน
Executive Vice President - Director INTERNAL AUDIT GROUP
Tel 0-8407-55335 santi.parivisutt@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:13:44


 
นางสุวรรณี สุขวัจน์
Mrs.SUWANNEE SUKHAVACHANA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารการเงิน
Executive Vice President - Director FINANCIAL MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-57337 suwannee.sukhavachana@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:12:10


 

นายปฏิเวช สันตะวานนท์
Mr.PATIVATE SANTAVANOND
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1
Executive Vice President - Director METROPOLITAN BC SECTOR 1
Tel 0-8407-56729 pativate.santavanond@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:14:39


 
นายศักดี เฉียบแหลม
Mr.SAKDEE CHEABLAM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 2
Executive Vice President - Director METROPOLITAN BC SECTOR 2
Tel 0-8407-58558 sakdee.cheablam@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:15:58


 
นางสุทธินี วิเศษสมิต
Mrs.SUTHINI VISESSMIT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 7
Executive Vice President - Director CORPORATE BANKING SECTOR 7
Tel 0-8407-58294 suthini.visessmit@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:16:45


 

น.ส.ยุพา ชนะอุดมสุข
MissYUPA CHANAUDOMSUK
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 4
Executive Vice President - Director CORPORATE BANKING SECTOR 4
Tel 0-8407-58453 yupa.chanaudomsuk@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:17:48


 
นายกฤษณ์ เนื่องสิกขาเพียร
Mr.GRIDSN NUENGSIGKAPIAN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
Executive Vice President - Director GLOBAL TRANSACTION BANKING GROUP
Tel 0-8407-57227 gridsn.nuengsigkapian@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:19:05


 
นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย
Mr.CHAINARONG EURSITHICHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
Executive Vice President - Director RETAIL STRATEGY, PRODUCT & SEGMENTATION GROUP
Tel 0-8407-55573 chainarong.eursithichai@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:23:56


 

นายทรงพล ตั้งกิจถาวร
Mr.SONGPOL TANGKIJTHAVORN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารความเสี่ยง
Executive Vice President - Director RISK MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-56184 songpol.tangkijthavorn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:26:06


 
นางสุวรรณา อนันทานนท์
Mrs.SUWANNA ANANTANOND
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 6
Executive Vice President - Director CORPORATE BANKING SECTOR 6
Tel 0-8407-58316 suwanna.anantanond@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:22:22


 
นายสุภกิจ บุญเลี้ยง
Mr.SUPAKIT BUNLEANG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม Loan Factory สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director SME LOAN FACTORY SECTOR
Tel 0-8407-57785 supakit.bunleang@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:23:56


 

นายสาโรจน์ ชาญธวัชชัย
Mr.SAROJ CHANTAWATCHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานตรวจสอบภายใน
Executive Vice President - Director INTERNAL AUDIT GROUP
Tel 0-8407-55566 saroj.chantawatchai@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:25:30


 
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
Mrs.SIRIPORN NOPWATTANAPONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
Executive Vice President - Director COMMUNICATION AND BRANDING GROUP
Tel 0-8407-57865 siriporn.nopwattanapong@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:27:00


 
นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
Mr.SUPPAWAT WADHANAPATEE
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Executive Vice President - Director HUMAN RESOURCES AND CORPORATE GOVERNANCE GROUP
Tel 0-8407-58262 suppawat.wadhanapatee@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:28:29


 

นางสุรางค์ ธนัตถานนท์
Mrs.SURANG THANUTTHANON
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
Executive Vice President - Director CREDIT RESTRUCTURING AND ASSET MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-57698 surang.thanutthanon@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:33:36


 
นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
Mr.KITTIPAT PEANTHAM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2
Executive Vice President - Director CORPORATE BANKING SECTOR 2
Tel 0-8186-84301 kittipat.peantham@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:29:51


 
นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล
Mr.EKACHAI TECHAWIRIYAKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 8
Executive Vice President - Director CORPORATE BANKING SECTOR 8
Tel 0-8161-45554 ekachai.techawiriyakul@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:36:54


 

น.ส.อัมพร ทรัพย์จินดาวงศ์
MissAMPORN SUPJINDAVONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 5
Executive Vice President - Director CORPORATE BANKING SECTOR 5
Tel 0-8407-57678 amporn.supjindavong@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:38:08


 
นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
Mr.PANABHAND HANKIJJAKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานบริหารความเสี่ยง
Executive Vice President - Director RISK MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-57888 panabhand.hankijjakul@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:38:30


 
นายกอบกิต รักษ์งาน
Mr.KOBKIT RAKNGAN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานเทคโนโลยี
Executive Vice President - Director TECHNOLOGY GROUP
Tel 09-1771-8464 kobkit.rakngan@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:40:47


 

นายเศรษฐจักร ลียากาศ
Mr.ZETHJAK LEEYAKARS
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานกำกับและบริหารงานกฎหมาย
Executive Vice President - Director COMPLIANCE AND LEGAL MANAGEMENT GROUP
Tel 095-372-5108 zethjak.leeyakars@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:43:41


 
นางสาวอลิสา แก้วตา จินตกานนท์
MissALISA KAOTA CHINTAKANANDA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์ธนาคาร
Executive Vice President - Director CORPORATE STRATEGY SECTOR
Tel 08-4075-7227 alisa.chintakananda@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:47:33


 
นายพิชัย อุตราภรณ์
Mr.PICHAI UTRAPORN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1
Senior Vice President - Director SOUTHERN REGION NETWORK SECTOR 1
Tel 08-1540-0009 pichai.utraporn@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:54:52


 

นายวิสันติ์ ศุภสมบัติโอฬาร
Mr.WISUN SUPASOMBATOLARN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม สายงานปฏิบัติการ
Senior Vice President - Director OPERATION GROUP
Tel 0-8407-57156 wisun.supasombatolarn@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 09:56:36


 
นางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ
Mrs.ROONGTIP SINGSUWAN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม สายงานธุรกิจภาครัฐ
Senior Vice President - Director GOVERNMENT AND STATE ENTERPRISE RELATIONS GROUP
Tel 0-8407-58073 roongtip.singsuwan@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 10:36:49


 
นายเวชยันต์ กวีนัฏธยานนท์
Mr.WECHAYAN KAWEENUTTAYANON
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Senior Vice President - Director NORTH-EASTERN REGION BC SECTOR
Tel 08-1873-2868 wechayan.kaweenuttayanon@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 10:11:32


 

นายชัยชาญ พลานนท์
Mr.CHAICHAN PALANON
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
Senior Vice President - Director CREDIT RESTRUCTURING AND ASSET MANAGEMENT GROUP
Tel 08-4075-5330 chaichan.palanon@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 10:14:15


 
นายพลศักดิ์ จิตต์ประเสริฐ
Mr.PONSAK JITPRASERT
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 3
Senior Vice President - Director METROPOLITAN NETWORK SECTOR 3
Tel 08-1976-7149 ponsak.jitprasert@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 10:20:14


 
นายจารึก แสงทอง
Mr.JARUK SAENGTHONG
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม ฝ่สายงานบริหารความเสี่ยง
Senior Vice President - Director RISK MANAGEMENT GROUP
Tel 0-8407-58116 jaruk.saengthong@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 10:21:41


 

นางอรนุช ศิรประภา
Mrs.ORANUT SIRAPRAPA
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 1
Senior Vice President - Director NORTHERN REGION NETWORK SECTOR 1
Tel 08-1764-9354 oranut.siraprapa@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 10:24:18


 
นายเชาวลิต ทองสุกมาก
Mr.CHAOVALIT THONGSUKMAK
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
Senior Vice President and Manager OPERATION RISK MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-56565 chaovalit.thongsukmak@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:09:20


 
นายสิทธิพร อิทธิวิบูลย์
Mr.SITTIPORN ITTIWIBOON
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก
Senior Vice President - Director CENTRAL & EASTERN REGION BC SECTOR
Tel 08-9268-9065 sittiporn.ittiwiboon@ktb.co.th
Update : 2015-10-07 10:27:12


 

นายฐิติพงศ์ ศรีสมบูรณานนท์
Mr.THITIPONG SRISOMBURANANONT
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม ธุรกิจขนาดใหญ่
Senior Vice President - Director WHOLESALE BANKING
Tel 0-8464-66556 thitipong.srisomburananont@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:04:22


 
น.ส.วันดี สันติพันธุ์
MissVANDEE SANTIPHAN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ทีมสินเชื่อเพื่อการบริโภคและธุรกรรมสินเชื่อ
Senior Vice President and Manager CONSUMER CREDIT & OPERATION TEAM
Tel 0-8793-73443 vandee.santiphan@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:12:27


 
นางจตุรพร อุตตโม
Mrs.JATURAPORN UTTAMO
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจภาคเหนือ
Senior Vice President and Manager NORTHERN REGION BC CRTM DEPARTMENT
Tel 0-8407-56623 jaturaporn.uttamo@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:15:26


 

น.ส.สุจิตรา โพธิสถิตยืนยง
MissSUCHITRA POTISATITYUENYONG
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจนครหลวง
Senior Vice President and Manager METROPOLITAN BC CRTM DEPARTMENT
Tel 0-8407-56583 suchitra.potisatityuenyong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:16:35


 
วท.ร.ท.สุรัตน์ นาวีระ
Acting LieutenantSURAT NAWEERA
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
Senior Vice President and Manager FOREIGN EXCHANGE BUSINESS DEPARTMENT
Tel 0-8407-57373 surat.naweera@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:18:15


 
นายสมพงษ์ เล้าสุวรรณ
Mr.SOMPONG LAOSUWAN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายควบคุมงานประเมินราคา
Senior Vice President and Manager COLLATERAL FUNCTION DEPARTMENT
Tel 0-8407-55049 sompong.laosuwan@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:20:40


 

นายบุญชัย ร่มโพธิ์คาพงษ์
Mr.BOONCHAI ROMPOCAPONG
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง
Senior Vice President and Manager WHOLESALE BANKING & BUSINESS CENTER AUDIT DEPARTMENT
Tel 0-8407-55570 boonchai.rompocapong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:21:55


 
นายสุวัฒน์ บูรณสัจจะ
Mr.SUWAT BURANASAJJA
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 3
Senior Vice President and Manager CREDIT RESTRUCTURING DEPARTMENT 3
Tel 0-8407-58364 suwat.buranasajja@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:23:09


 
นายไพจิตร ศิริธรรมพันธ์
Mr.PAICHIT SIRITHUMMAPUN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 7
Senior Vice President and Manager CREDIT RESTRUCTURING DEPARTMENT 7
Tel 0-8407-56704 paichit.sirithummapun@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:24:22


 

นายชัยณรงค์ นิศามณีวงศ์
Mr.CHAINARONG NISAMANEEWONG
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการค้าต่างประเทศ
Senior Vice President and Manager INTERNATIONAL TRADE SERVICES DEPARTMENT
Tel 0-8407-57272 chainarong.nisamaneewong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:26:49


 
นายวิทูร กานตอาภา
Mr.WITOON KANTAAPA
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
Senior Vice President and Manager COMPLIANCE DEPARTMENT
Tel 0-8407-55351 witoon.kantaapa@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:28:09


 
นายอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ
Mr.APICHAT JAROENRUANGLERT
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายราชการสัมพันธ์ 2
Senior Vice President and Manager GOVERNMENT RELATIONS DEPARTMENT 2
Tel 0-8407-56099 apichat.jaroenruanglert@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:29:15


 

นายประเสริฐ พุทธิสรรพสิทธิ์
Mr.PRASERT PUTTHISAPPASIT
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจภาคกลางและภาคตะวันออก
Senior Vice President and Manager CENTRAL AND EASTERN REGION BC CRTM DEPARTMENT
Tel 0-8407-56725 prasert.putthisappasit@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:32:49


 
นายณัฐกฤตย์ ธนไพศาลกิจ
Mr.NATAKRIT TANAPAISANKIT
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายนโยบายและแผนทรัพยากรบุคคล
Senior Vice President and Manager HUMAN RESOURCES POLICY AND PLANNING DEPARTMENT
Tel 0-8407-56496 natakrit.tanapaisankit@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:34:08


 
นายเกษม สวัสดี
Mr.KASEM SWASDEE
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานกฎหมายและเร่งรัดหนี้
Senior Vice President and Manager LEGAL ADMINISTRATION & COLLECTION DEPARTMENT
Tel 0-8407-55445 kasem.swasdee@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:36:20


 

นายวัชระ กาญจนพันธุ
Mr.VACHARA KANCHANABUNDHU
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน
Senior Vice President and Manager CASH MANAGEMENT IMPLEMENTATION DEPARTMENT
Tel 0-8407-55015 vachara.kanchanabundhu@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:37:26


 
นางอังคณา พูลสมบัติ
Mrs.AUNGKANA PULSOMBAT
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 5
Senior Vice President and Manager CORPORATE BANKING TEAM 5
Tel 0-8407-58456 aungkana.pulsombat@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:40:48


 
นางกาญจนี อุดมชัยพร
Mrs.KANJANEE UDOMCHAIPORN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Senior Vice President and Manager MANAGEMENT INFORMATION DEPARTMENT
Tel 0-8407-57001 kanjanee.udomchaiporn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:45:04


 

น.ส.ปุณยนุช ปานกิจเจริญ
MissPUNYANUCH PANKITCHAROEN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
Senior Vice President and Manager ELECTRONIC BANKING PRODUCTS DEPARTMENT
Tel 0-8407-57820 punyanuch.pankitcharoen@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:46:16


 
นางรัตนา รัตนะ
Mrs.RATANA RATANA
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาบริหารบัตรและร้านค้าสมาชิก
Senior Vice President and Manager CARD AND MERCHANT MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-57836 ratana.ratana@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:47:51


 
น.ส.ตรึงจิต ลิมปะพันธ์
MissTROUNGCHIT LIMPABANDH
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ
Senior Vice President and Manager GOVERNMENT AND STATE ENTERPRISE STRATEGY DEPARTMENT
Tel 0-8407-58353 troungchit.limpabandh@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:49:15


 

นางจีรวัฒน์ พันธ์ไพศาล
Mrs.CHEERAWAT PHANPAISAL
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ
Senior Vice President and Manager CREDIT COMMITTEE ADMINISTRATION DEPARTMENT
Tel 0-8407-58482 cheerawat.phanpaisal@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:50:31


 
นายวิโรจน์ ไตรตระกูลสินธุ์
Mr.VIROJ TRITRAKOOLSIN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
Senior Vice President and Manager CORPORATE BRANDING AND COMMUNICATIONS DEPARTMENT
Tel 0-8407-58584 viroj.tritrakoolsin@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:53:16


 
นายอภิชาต เดชปรีชา
Mr.APICHARD DETPREECHAR
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
Senior Vice President and Manager HOUSING LOAN PRODUCTS MANAGEMENT TEAM
Tel 0-8407-55545 apichard.detpreechar@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:54:23


 

น.ส.รุ่งจิตต์ ปุณณะหิตานนท์
MissROONGJIT PUNNAHITANANDA
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ทีมกำกับธุรกิจเครือข่าย
Senior Vice President and Manager BRANCH COMPLIANCE TEAM
Tel 0-8407-57765 roongjit.punnahitananda@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:56:25


 
นายชูเชิด วรรณธง
Mr.CHUCHIRD WANNATONG
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
Senior Vice President and Manager MARKET RISK MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8442-30111 chuchird.wannatong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:57:43


 
นายอาจ เสรีนิยม
Mr.ARJ SERINIYOM
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารเงิน
Senior Vice President and Manager TREASURY DEPARTMENT
Tel 0-8438-74867 arj.seriniyom@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 16:59:04


 

น.ส.มลุลี แก้วโมราเรืองฤทธิ์
MissMALULEE KAEWMORARUANGRIT
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
Senior Vice President and Manager INTERNATIONAL PRODUCTS & MARKETING STRATEGY DEPARTMENT
Tel 0-8407-55644 malulee.kaewmoraruangrit@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:09:11


 
นางกุลนรี เกตุทอง
Mrs.KULNAREE KETTONG
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการเงิน
Senior Vice President and Manager CASHIER DEPARTMENT
Tel 0-8407-55959 kulnaree.kettong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:17:35


 
น.ส.สุจิรา กิตติดุษฎีกุล
MissSUJIRA KITTIDUSADEEKUL
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 6
Senior Vice President and Manager CORPORATE BANKING TEAM 6
Tel 0-8945-59600 sujira.kittidusadeekul@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:22:00


 

นางระพี แก้วศรีงาม
Mrs.RAPEE KAEWSRINGAM
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อโครงการและสถาบัน
Senior Vice President and Manager PROJECT AND FINANCIAL INSTITUTION FINANCING CRTM DEPARTMENT
Tel 0-8407-58298 rapee.kaewsringam@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:26:46


 
นายจักรกฤษณ์ ประสาทไทย
Mr.JAKKRIT PRASATTHAI
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ทีมผลิตภัณฑ์เงินฝาก
Senior Vice President and Manager DEPOSIT PRODUCTS MANAGEMENT TEAM
Tel 0-8407-56699 jakkrit.prasatthai@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:32:27


 
น.ส.เกษราภรณ์ ประพฤติธรรม
MissKESSRAPORN PRAPURTTUM
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 4
Senior Vice President and Manager CREDIT RESTRUCTURING DEPARTMENT 4
Tel 0-8407-57493 kessraporn.prapurttum@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:43:55


 

นายชินภัทร์ วาทยานนท์
Mr.CHINAPAT VATAYANON
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายคดีพิเศษ
Senior Vice President and Manager LITIGATION DEPARTMENT
Tel 0-8407-56899 chinapat.vatayanon@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:46:20


 
นายธวัชชัย ประมวลเจริญกิจ
Mr.TAWATCHAI PRAMUALCHAROENKIJ
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน
Senior Vice President and Manager CAPITAL MARKETS DEPARTMENT
Tel 0-8407-58608 tawatchai.pramualcharoenkij@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:49:18


 
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร
Mr.SITTIKORN DIREKSOONTHORN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 1
Senior Vice President and Manager CASH MANAGEMENT DEPARTMENT 1
Tel 0-8407-57486 sittikorn.direksoonthorn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:51:20


 

นายโอภาส เรืองกิจไกรศิลป์
Mr.OPAS RUENGKITKRISIN
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนัก สำนักนานาเหนือ
Senior Vice President and Manager NANA NUA OFFICE
Tel 0-8407-55638 opas.ruengkitkrisin@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:21:35


 
น.ส.สินีนาฏ ดำริห์อนันต์
MissSINEENARD DAMRI-ANANT
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนัก สำนักกรรมการธนาคาร
Senior Vice President and Manager OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS
Tel 0-8407-58278 sineenard.damri-anant@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:24:15


 
นางมาลี รัตนาไกรศรี
Mrs.MALEE RATANAGRAISRI
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนัก สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
Senior Vice President and Manager OFFICE OF THE PRESIDENT
Tel 0-8407-55551 malee.ratanagraisri@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:26:36


 

นายกณวรรธน์ แก้วคล้าย
Mr.KANAWAT KAEWKHLAI
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์
First Vice President and Manager WELFARE & EMPLOYEE RELATION DEPARTMENT
Tel 0-8407-56519 kanawat.kaewkhlai@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:31:58


 
นางอรพินท์ มนัสมงคล
Mrs.ORAPIN MANUSMONGKOL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
First Vice President and Manager HUMAN RESOURCES MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-56402 orapin.manusmongkol@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:34:14


 
นางจิรารักษ์ กุลสิงห์
Mrs.JIRARACK KULSINGH
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคล
First Vice President and Manager PERSONAL LOAN PRODUCTS MANAGEMENT TEAM
Tel 0-8407-57804 jirarack.kulsingh@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:38:47


 

นายจิรัฐติ์ ลิวพัฒนาพิชิต
Mr.CHIRAT LEUPATANAPICHIT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมบริหารการขายลูกค้าองค์กร
First Vice President and Manager EVENT SALES MANAGEMENT TEAM
Tel 0-8407-57734 chirat.leupatanapichit@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:43:12


 
นางกฤติกา พฤฒิพิทยาธร
Mrs.KRITTIKA PRUTTIPITTAYATORN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารจัดการเงินสด
First Vice President and Manager CASH MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-57157 krittika.pruttipittayatorn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:45:53


 
นางกฤติกา พฤฒิพิทยาธร
Mrs.KRITTIKA PRUTTIPITTAYATORN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารจัดการเงินสด
First Vice President and Manager CASH MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-57157 krittika.pruttipittayatorn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:46:44


 

นายบรรจงศักดิ์ พุกกะณะวนิชย์
Mr.BANCHONGSAK PUKKANAVANICH
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการทรัพย์สินพร้อมขาย
First Vice President and Manager ASSET DISPOSITION ADMINISTRATION DEPARTMENT
Tel 0-8407-56048 banchongsak.pukkanavanich@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:51:43


 
นายศราวุฒิ ภวสาครินทร์
Mr.SARAWUT PAWASAKARIN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
First Vice President and Manager INFORMATION TECHNOLOGY AUDIT DEPARTMENT
Tel 0-8407-55471 sarawut.pawasakarin@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:10:21


 
นายลือศักดิ์ สุขเกษม
Mr.LUESAK SUKASEM
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
First Vice President and Manager ASSET DISPOSITION MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-55852 luesak.sukasem@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:13:45


 

นางอรวรรณ สุทธิโกเศศ
Mrs.ORAWAN SUTTHIKOSES
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมติดตามและประเมินผล
First Vice President and Manager SALE PERFORMANCE MONITORING
Tel 0-8407-58351 orawan.sutthikoses@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:15:48


 
นายสุรินทร์ พรประพันธ์
Mr.SURIN PHORNPRAPHAN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ
First Vice President and Manager GOVERNMENT PROJECT MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-57932 surin.phornpraphan@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:19:36


 
น.ส.นิภาวรรณ วรรณสาธพ
MissNIPAWAN WANASATHOP
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายระเบียบธนาคาร
First Vice President and Manager REGULATORY DEPARTMENT
Tel 0-8407-58776 nipawan.wanasathop@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:22:32


 

นางปรภร ชมชีพ
Mrs.PORAPORN CHOMCHEEP
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
First Vice President and Manager NORTH-EASTERN REGION BC CRTM DEPARTMENT
Tel 0-8407-58776 poraporn.chomcheep@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:24:27


 
นางกิดานันท์ จองประเสริฐ
Mrs.KIDANUN CHONGPRASERT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
First Vice President and Manager CORPORATE CREDIT OPERATION DEPARTMENT
Tel 0-8407-55093 kidanun.chongprasert@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:26:26


 
นายปรีชา จรรยาธนะวุฒิ
Mr.PREECHA CHANYATANAVUT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนงานระบบปฏิบัติการ
First Vice President and Manager OPERATION SUPPORT DEPARTMENT
Tel 0-8407-56345 preecha.chanyatanavut@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:29:03


 

น.ส.กุลวดี สุวรรณวงศ์
MissGUNWADEE SUWANNAWONG
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 6
First Vice President and Manager CREDIT RESTRUCTURING DEPARTMENT 6
Tel 0-8407-58119 gunwadee.suwannawong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:30:55


 
น.ส.ธัญธร โลหพันธุ์
MissTUNTHORN LOHAPHAN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริการและรักษาความปลอดภัย
First Vice President and Manager GENERAL SERVICES AND SECURITY DEPARTMENT
Tel 0-8407-55112 tunthorn.lohaphan@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:33:38


 
นางอัจฉรา ศรีบุญเรือง
Mrs.ACHARA SRIBOONRUANG
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
First Vice President and Manager CREDIT REVIEW AND AUDIT DEPARTMENT
Tel 0-8630-69458 achara.sriboonruang@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:14:34


 

นางจินดา วุฒิประสิทธิผล
Mrs.JINDA VUDHIPRASITTIPOL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
First Vice President and Manager ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-56136 jinda.vudhiprasittipol@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:16:35


 
นายธวัชชัย ฉิมนิกร
Mr.THAWATCHAI CHIMNIKORN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจเครือข่าย
First Vice President and Manager BUSINESS BANKING AUDIT DEPARTMENT
Tel 0-8407-55518 thawatchai.chimnikorn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:18:46


 
น.ส.ดาราวรรณ คชรินทร์
MissDARAWAN KOTCHARIN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจก่อสร้าง
First Vice President and Manager CONSTRUCTION BUSINESS TEAM
Tel 0-8407-58117 darawan.kotcharin@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:22:52


 

นายวิทยา เกียรติอดิศร
Mr.WITAYA KIATADISORN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจภาคใต้
First Vice President and Manager SOUTHERN REGION BC CRTM 1 DEPARTMENT
Tel 0-8407-55484 witaya.kiatadisorn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:24:36


 
นายจิตติ ศุภกมลเสนีย์
Mr.JITTI SUPAKAMOLSANEE
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน
First Vice President and Manager CASH MANAGEMENT PRODUCTS DEPARTMENT
Tel 0-8407-55890 jitti.supakamolsanee@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:27:49


 
นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา
Mr.SUTTIRAK PASUBMA
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
First Vice President and Manager STATE ENTERPRISE RELATIONS DEPARTMENT
Tel 0-8407-56050 suttirak.pasubma@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:29:51


 

นายอานนท์ กาญจนศรีศุภ
Mr.ARNONDA KANCHANASRISUPA
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อพาณิชยกรรมและบริการ
First Vice President and Manager COMMERCIAL AND SERVICES BUSINESS CRTM DEPARTMENT
Tel 0-8407-58190 arnonda.kanchanasrisupa@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:31:33


 
น.ส.ณัฐธิรา ตามใจจิตร
MissNUTTHIRA TAMJAIJIT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายนโยบายสินเชื่อ
First Vice President and Manager CREDIT POLICY DEPARTMENT
Tel 0-8407-56148 nutthira.tamjaijit@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:42:11


 
นายณรงค์ บุญมาสืบ
Mr.NARONG BOONMASUEB
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย
First Vice President and Manager CENTRALIZED TDR DECISION TEAM
Tel 0-8912-19971 narong.boonmasueb@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:10:05


 

นายเอกพล สกุลหงษ์
Mr.EAKAPOL SAKULHONGS
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการเงิน
First Vice President and Manager BUSINESS DEVELOPMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-56848 eakapol.sakulhongs@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:05:46


 
นางปฏิญญา วชิระธรรมา
Mrs.PATINYA VACHIRATAMMA
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธนบดีธนกิจ
First Vice President and Manager WEALTH MANAGEMENT TEAM
Tel 0-8407-55575 patinya.vachiratamma@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:03:50


 
นายกิตติทัช นนทดิษฐ์
Mr.KITTITOUCH NONTHADIT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อม 1
First Vice President and Manager SSME CREDIT TEAM 1
Tel 0-8407-56689 kittitouch.nonthadit@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 15:00:03


 

นางปภัสสรา นิวัติศิริวงศ์
Mrs.PAPASSRA NIWATSIRIWONG
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานการตลาด
First Vice President and Manager MARKETING STRATEGY AND MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-56951 papassra.niwatsiriwong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:58:18


 
นายกฤตย์ เฮงรัศมี
Mr.GRIT HENGRUSMEE
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบสินเชื่อรายย่อย
First Vice President and Manager RETAIL BANKING AUDIT DEPARTMENT
Tel 0-8385-65513 grit.hengrusmee@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:56:14


 
นายคมสัน จันทร์สืบสาย
Mr.KOMSAN CHANSUEBSAI
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมศูนย์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อย
First Vice President and Manager FIELD COLLECTION & TDR SUPPORT CENTER TEAM
Tel 0-9289-54562 komsan.chansuebsai@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:04:11


 

นางชยุตา ปลื้มจิตร์
Mrs.CHAYUTA PLUEMJIT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน
First Vice President and Manager PREMISES AND PROPERTY MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-58724 chayuta.pluemjit@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:07:15


 
นางวิชดา วงศ์สุวรรณ
Mrs.WISHADA VONGSUWAN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อนโยบายภาครัฐ
First Vice President and Manager SME GOVERNMENT PRODUCT
Tel 0-8407-56168 wishada.vongsuwan@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:08:36


 
นางวิชดา วงศ์สุวรรณ
Mrs.WISHADA VONGSUWAN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อนโยบายภาครัฐ
First Vice President and Manager SME GOVERNMENT PRODUCT
Tel 0-8407-56168 wishada.vongsuwan@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:38:55


 

นายสุบรรณชัย หลงอารีย์
Mr.SUBANCHAI HONGAREE
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมสนับสนุนธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย
First Vice President and Manager RETAIL BUSINESS & NETWORK SUPPORT TEAM
Tel 0-8407-56608 subanchai.hongaree@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:10:09


 
นายสุบรรณชัย หลงอารีย์
Mr.SUBANCHAI HONGAREE
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมสนับสนุนธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย
First Vice President and Manager RETAIL BUSINESS & NETWORK SUPPORT TEAM
Tel 0-8407-56608 subanchai.hongaree@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:35:53


 
น.ส.รัชปภา แก้วกิติโรจน์
MissRATCHAPABHA KAEWKITIROJ
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายจัดหาพัสดุ
First Vice President and Manager PROCUREMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-57459 ratchapabha.kaewkitiroj@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:04:28


 

นายเชษฐา จันทรจำนง
Mr.CHETTHA JUNJUMNONG
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสาขา
First Vice President and Manager BRANCH EFFECTIVENESS TEAM
Tel 0-8407-56366 chettha.junjumnong@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:07:32


 
น.ส.บุษบา กิตติวัฒนกุล
MissBUSABA KITTIWATTANAKUL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมบริการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2
First Vice President and Manager CLIENT SERVICES CORPORATE BANKING TEAM 2
Tel 0-8407-56800 busaba.kittiwattanakul@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:09:50


 
นายบุญเชิด พิกุลแย้ม
Mr.BOONCHIRD PIKULYAM
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์
First Vice President and Manager HUMAN RESOURCES REPRESENTATIVE DEPARTMENT
Tel 0-8407-57663 boonchird.pikulyam@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:12:25


 

นายอติพล ศุภธนะอนันต์
Mr.ATIPHOL SUBHADHANAANANT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า
First Vice President and Manager CREDIT MONITORING AND CUSTOMER INFORMATION DEPARTMENT
Tel 0-8407-56183 atiphol.subhadhanaanant@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:14:31


 
นายอภินาถ นันทิกุลวาณิช
Mr.APINART NUNTIKULVANICH
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ
First Vice President and Manager FOREIGN REMITTANCE DEPARTMENT
Tel 0-9177-38253 apinart.nuntikulvanich@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:16:14


 
นายนิพนธ์ แย้มประยูร
Mr.NIPHON YAMPRAYOON
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 2
First Vice President and Manager CREDIT RESTRUCTURING DEPARTMENT 2
Tel 0-8407-55407 niphon.yamprayoon@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:17:54


 

น.ส.บุษบงกช สุรางกูร
MissBUSABONGKOCH SURANGKURA
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมบริการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 1
First Vice President and Manager CLIENT SERVICES CORPORATE BANKING TEAM 1
Tel 0-8407-58141 busabongkoch.surangkura@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:19:24


 
นายจอมไตร บุนนาค
Mr.JOMTRAI BOONNAK
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย กลุ่ม Loan Factory สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
First Vice President and Manager SME LOAN FACTORY SECTOR
Tel 0-8407-57994 jomtrai.boonnak@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:21:00


 
นายเอกชัย พวงกลิ่น
Mr.EAKACHAI POUNGKLIN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมส่งเสริมกิจกรรมการตลาด
First Vice President and Manager MARKETING AND EVENT
Tel 0-8407-58398 eakachai.poungklin@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:22:35


 

น.ส.ภัทริกา โสตถิสุพร
MissPATARIGA SODTHISUPORN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 3
First Vice President and Manager GENERAL INDUSTRY TEAM 3
Tel 0-8164-53437 patariga.sodthisuporn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:24:20


 
นางศรัณยา อัสสมงคล
Mrs.SARANYA ASSAMONGKOL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 3
First Vice President and Manager CORPORATE BANKING TEAM 3
Tel 0-8161-52223 saranya.assamongkol@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:25:58


 
นายธรรมรัตน์ ประถมสุริยกุล
Mr.THUMMARAT PRATHOMSURIYAKUL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมบริหารระบบงาน CRM
First Vice President and Manager CRM INFRASTRUCTURE TEAM
Tel 0-8299-33331 thummarat.prathomsuriyakul@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:28:06


 

นางภัทรา สุทธาโรจน์
Mrs.PATTRA SUTTAROJ
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 1
First Vice President and Manager CORPORATE BANKING TEAM 1
Tel 0-8183-27374 pattra.suttaroj@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:29:56


 
น.ส.สุภารัตน์ วิวัฒน์พนชัย
MissSUPARAT WIWATPANACHAI
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงินและตลาดทุน
First Vice President and Manager TREASURY AND CAPITAL MARKET OPERATION DEPARTMENT
Tel 0-8407-55646 suparat.wiwatpanachai@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:31:29


 
นางธันยวัต อภิปัญญาโสภณ
Mrs.DHANYAWAT APIPANYASOPON
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
First Vice President and Manager ASSET AND LIABILITIES MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-57652 dhanyawat.apipanyasopon@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:33:01


 

น.ส.จรรยา มงคล
MissCHANYA MONGKOL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 1
First Vice President and Manager CREDIT RESTRUCTURING DEPARTMENT 1
Tel 0-8407-58223 chanya.mongkol@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:34:42


 
น.ส.ศิริลักษณ์ เชียงสอน
MissSIRILAK CHIANGSORN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 5
First Vice President and Manager GENERAL INDUSTRY TEAM 5
Tel 0-8407-57604 sirilak.chiangsorn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:37:36


 
น.ส.เต็มจิตต์ บุญสกุลกิจ
MissTEMJIT BOONSAKULKIJ
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2
First Vice President and Manager REAL ESTATE BUSINESS TEAM 2
Tel 0-9177-38207 temjit.boonsakulkij@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:42:59


 

นางกรรณิการ์ ศิริแสงชัยกุล
Mrs.KUNNIKAR SIRISANGCHAIKUL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมติดตามหนี้รายย่อย
First Vice President and Manager CENTRALIZED PHONE COLLECTION TEAM
Tel 0-8655-32294 kunnikar.sirisangchaikul@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:45:09


 
นางปิยพร จิตมโนวรรณ
Mrs.PIYAPORN GITMANOWAN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
First Vice President and Manager PLANNING AND BUDGETING DEPARTMENT
Tel 0-8407-58392 piyaporn.gitmanowan@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:46:39


 
น.ส.พรพิมล ประชาสิทธิ์
MissPORNPIMOL PRACHASIT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 2
First Vice President and Manager GENERAL INDUSTRIAL TEAM 2
Tel 0-8407-56790 pornpimol.prachasit@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:48:54


 

น.ส.ธิฐิมา พัฒนวลา
MissTITHIMA PATTANAWALA
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่ออุตสาหกรรม
First Vice President and Manager INDUSTRIAL BUSINESS CRTM DEPARTMENT
Tel 0-8299-38422 tithima.pattanawala@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:50:32


 
นายปิยะ สำราญวานิช
Mr.PIYA SUMRANWANICH
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจการเกษตร 2
First Vice President and Manager AGRICULTURAL BUSINESS TEAM 2
Tel 0-8407-55081 piya.sumranwanich@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 11:53:16


 
นางณฐพร โอสิริสกุล
Mrs.NATAPORN OSIRISAKUL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้ 8
First Vice President and Manager CREDIT RESTRUCTURING DEPARTMENT 8
Tel 0-8407-57484 nataporn.osirisakul@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:12:14


 

น.ส.วริน พินิจสถิล
MissVARIN PINIJSATHIL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
First Vice President and Manager FINANCIAL INSTITUTIONS AND INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT
Tel 0-8407-55560 varin.pinijsathil@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:14:03


 
นายรชตพงศ สุขสงวน
Mr.RACHATAPONG SUKSANGUAN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ
First Vice President and Manager BUSINESS RISK RESEARCH DEPARTMENT
Tel 0-8184-18809 rachatapong.suksanguan@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:15:32


 
นางจิระพร พงศ์สุวรรณ
Mrs.CHIRAPORN PONGSUWAN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมควบคุมและพัฒนาบุคลากรสินเชื่อรายย่อย
First Vice President and Manager CREDIT TRAINING & EXAMINATION TEAM
Tel 0-8185-33389 chiraporn.pongsuwan@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:18:04


 

นพ.ธวัชชัย ลีลาโสภิต
M.D.THAWATCHAI LEELASOPHIT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร
First Vice President and Manager MEDICAL DEPARTMENT
Tel 0-8407-56596 thawatchai.leelasophit@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:19:44


 
นายธนกร กาญจนนัติ
Mr.THANAKORN KARNJANANUT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร
First Vice President and Manager CORPORATE STRATEGY DEPARTMENT
Tel 0-8407-55578 thanakorn.karnjananut@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:21:16


 
น.ส.ตวงณัฐยา อินโท
MissTUANGNATAYA INTOH
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
First Vice President and Manager HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT DEPARTMENT
Tel 0-8407-58571 tuangnataya.intoh@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:22:54


 

นายสรวิศ เหล่าปราชญกุล
Mr.SORAWIT LAOPRACHAYAKUL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
First Vice President and Manager CORPORATE BANKING GROUP 1
Tel 0-8407-55815 sorawit.laoprachayakul@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:24:22


 
นายเขมชาติ ปิ่นภูวดล
Mr.KHEMMACHART PINPUVADOL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย กลุ่ม Loan Factory สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
First Vice President and Manager SME LOAN FACTORY SECTOR
Tel 0-8407-57449 khemmachart.pinpuvadol@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:26:02


 
นางดลฤดี ทรงพุฒิ
Mrs.DONRUEDEE SONGPUTTI
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจขนาดใหญ่ 7
First Vice President and Manager CORPORATE BANKING TEAM 7
Tel 0-8407-55043 donruedee.songputti@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:27:37


 

นายธีรสุต สิมะเสถียร
Mr.TIRASUT SIMASATHIEN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
First Vice President and Manager ELECTRONIC CHANNEL SUPPORT DEPARTMENT
Tel 0-8407-58144 tirasut.simasathien@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:30:31


 
นายอิศนันท์ วชิระธรรมา
Mr.ISANAN VACHIRATAMMA
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจบริการ 1
First Vice President and Manager HOSPITALITY & SERVICES BUSINESS TEAM 1
Tel 0-8407-57693 isanan.vachiratamma@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:35:46


 
นางจุฑานัสม์ เอี่ยมเกษมมาศ
Mrs.CHUTHANAT IAMKASEMMAS
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต
First Vice President and Manager FRAUD RISK MANAGEMENT AND ASSESSMENT DEPARTMENT
Tel 0-8183-43367 chuthanat.iamkasemmas@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:37:14


 

น.ส.วิยะดา มะโนประเสริฐกุล
MissWIYADA MANOPRASERTKUL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ
First Vice President and Manager MODEL ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8371-38543 wiyada.manoprasertkul@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:40:13


 
นายมานพ ผากา
Mr.MANOP PHAKA
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริการตลาดทุน
First Vice President and Manager CAPITAL MARKET SERVICES DEPARTMENT
Tel 0-8407-58586 manop.phaka@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:41:47


 
น.ส.พรสุมา อัศวโภคี
MissPORNSUMAR ASSAVAPOKEE
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาเครื่องมือทางสถิติสินเชื่อรายย่อย
First Vice President and Manager SHARED SERVICES ANALYTICS TEAM
Tel 0-8156-74123 pornsumar.assavapokee@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:43:54


 

นายชาตรี พิสุทธิโกเมน
Mr.CHARTREE PISUTIGOMEN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมบริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า
First Vice President and Manager CUSTOMER SEGMENTATION & KPI DEVELOPMENT & SALES MANAGEMENT & INCENTIVE & CAMPAIGN
Tel 0-8534-33914 chartree.pisutigomen@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:45:33


 
นายปรีติ์ภพ วรดิถี
Mr.PREEPOP WORADITHEE
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมกลยุทธ์และบริหารจัดการพอร์ต
First Vice President and Manager STRATEGY & PORTFOLIO MANAGEMENT AND MIS
Tel 0-8407-57887 preepop.woradithee@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:46:48


 
นายวรุตม์ เทียนทำนูล
Mr.VARUT TIENTAMNOON
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
First Vice President and Manager SME COMMERCIAL PRODUCT
Tel 0-8516-11818 varut.tientamnoon@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:50:07


 

น.ส.ณัฒิยา กุลกำจร
MissNUTTIYA KUNKAMJORN
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมบริหารแคมเปญผลิตภัณฑ์และบริการ
First Vice President and Manager CAMPAIGN MANAGEMENT TEAM
Tel 0-8187-03300 nuttiya.kunkamjorn@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:52:23


 
นายนิธิพัฒน์ เรืองตระกูล
Mr.NITIPAT RUANGTRAKOOL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 4
First Vice President and Manager GENERAL INDUSTRY TEAM 4
Tel 0-8635-96857 nitipat.ruangtrakool@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:54:27


 
นางใจแก้ว ดียิ่ง
Mrs.JAIKEOW DEEYING
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
First Vice President and Manager PRODUCTS DEVELOPMENT DEPARTMENT
Tel 0-8142-25384 jaikeow.deeying@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:55:52


 

นายเลิศศักดิ์ จรรยาแพทย์
Mr.LERTSAK JANYAPAT
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
First Vice President and Manager APPLICATION DESIGN AND DEVELOPMENT DEPARTMENT
Tel 0-8951-48371 lertsak.janyapat@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:57:37


 
นายประหยัด มงคลเนาวรัตน์
Mr.PRAYAD MONGKOLNAOWARATH
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
First Vice President and Manager TECHNOLOGY AND IT STRATEGY DEPARTMENT
Tel 0-9595-96289 prayad.mongkolnaowarath@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 13:59:09


 
น.ส.จินตนา เตชชัยเชิดชู
MissJINTANA TACHACHAICHIRDCHU
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
First Vice President and Manager PROCESS IMPROVEMENT DEVELOPMENT DEPARTMENT
Tel 0-8188-92980 jintana.tachachaichirdchu@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:00:35


 

นายสิริพงศ์ โสธนะยงกุล
Mr.SIRIPONG SOTHANAYONGKUL
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารจัดการโครงการสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
First Vice President and Manager PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT DEPARTMENT
Tel 0-8912-62024 siripong.sothanayongkul@ktb.co.th
Update : 2014-11-07 14:01:47


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400