นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
Krung Thai Bank Public Co., Ltd.

35 อาคาร 1 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
35 Nana Nua Bldg., Thanon Sukhumvit, Klong Toey Nua Subdistrict
Wattana
Bangkok 10110
Tel 0 2111-1111
Fax 0 2255 9391-3
www.ktb.co.th
Update : 2018-01-25 14:53:22


 

นายผยง ศรีวณิช
Mr.PAYONG SRIVANICH
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
President Office of The President

Update : 2018-01-25 16:34:31


 
นายปริญญา พัฒนภักดี
Mr.PARINYA PATANAPHAKDEE
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
First Senior Executive Vice President - Managing Director Credit Restructuring & Asset Management Group
parinya.patanaphakdee@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:34:43


 
ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส
Dr.ROONG MALLIKAMAS
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Global Business Development and Strategy
Senior Executive Vice President - Managing Director Global Business Development and Strategy Group
roong.mallikamas@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:34:56


 

นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข
Miss.PHUPHUN CHAROENSUK
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน
Senior Executive Vice President - Managing Director FINANCIAL MANAGEMENT GROUP
phuphun.charoensuk@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:35:31


 
นางสาวอาริศรา ธรมธัช
MissARISARA DHARAMADHAJ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ
Senior Executive Vice President - Managing Director Government & State Enterprise Relations Group
arisara.dharamadhaj@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:35:41


 
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
Mrs.PRARALEE RATANAPRASARTPORN
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
Senior Executive Vice President - Managing Director Retail Shared Services Group
praralee.ratanaprasartporn@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:35:56


 

นางอัมพร โชติรัชสกุล
Mrs.AMPORN CHOTRUCHSAKUL
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ
Senior Executive Vice President - Managing Director Operation Group
amporn.chotruchsakul@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:36:08


 
นายบุญเลิศ สินสมบัติ
Mr.BOONLERD SINSOMBAT
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี
Senior Executive Vice President - Managing Director Technology Group
boonlerd.sinsombat@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:39:34


 
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
Mr.POONPAT SRIPLENG
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง
Senior Executive Vice President - Managing Director Risk Management Group
poonpat.sripleng@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:41:33


 

นายลือชัย ชัยปริญญา
Mr.LUECHAI CHAIPARINYA
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Senior Executive Vice President - Managing Director Retail Banking Sales & Distribution Group
luechai.chaiparinya@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:46:55


 
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
Mr.WERAPONG SUPPASEDSAK
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
Senior Executive Vice President - Managing Director Corporate Banking Group 2
werapong.suppasedsak@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:48:59


 
นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์
Mr.SUCHART DEJITTIRUT
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
Senior Executive Vice President - Managing Director Compliance and Legal Management Group
suchart.dejittirut@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:50:33


 

ม.ล.ณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์
M.L.NATHCHANYA DAVIVONGSE
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
Senior Executive Vice President - Managing Director Global Transaction Banking Group
nathchanya.davivongse@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:54:10


 
นายนิรุฒ มณีพันธ์
Mr.NIRUJ MANEEPUN
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
President Advisor Office Of The President
niruj.maneepun@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 16:57:35


 
นางอรนุช ศิรประภา
Mrs.ORANUT SIRAPRAPA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
First Executive Vice President - Managing Director Retail Banking Product & Strategy Group
oranut.siraprapa@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 17:02:16


 

นายปฏิเวช สันตะวานนท์
Mr.PATIVATE SANTAVANOND
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
First Executive Vice President - Managing Director Business Center Group
pativate.santavanond@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 17:06:49


 
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
Mr.RAWIN BOONYANUSASNA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
First Executive Vice President - Managing Director Global Markets Group
rawin.boonyanusasna@ktb.co.th
Update : 2018-01-25 17:09:59


 
นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
Mr.SUPPAWAT WADHANAPATEE
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
First Executive Vice President - Managing Director Human Resources & Corporate Governance Group
suppawat.wadhanapatee@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 08:43:15


 

นายสันติ ปริวิสุทธิ์
Mr.SANTI PARIVISUTT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
First Executive Vice President - Managing Director Internal Audit Group
santi.parivisutt@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 08:47:09


 
นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล
Mr.EKACHAI TECHAWIRIYAKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
First Executive Vice President - Managing Director Corporate Banking Group 1
ekachai.techawiriyakul@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 08:49:58


 
นางสาวกษมา บุนนาค
Miss.KASAMA BUNNAG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง สายงานปฏิบัติการ
Executive Vice President - Director Operation Group
kasama.bunnag@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 08:59:22


 

นางสาวศรัญญา รามเกียรติศักดิ์
Miss.SARANYA RAMKIATTISAK
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 1 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
Executive Vice President - Director Corporate Banking Sector 1
saranya.ramkiattisak@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 08:58:28


 
นางสาวสุจิรา กิตติดุษฎีกุล
Miss.SUJIRA KITTIDUSADEEKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
Executive Vice President - Director Corporate Banking Sector 2
sujira.kittidusadeekul@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:01:50


 
นางสาวสุดาพร ทองสาด
Miss.SUDAPORN TONGSAD
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลยุทธ์วิสาหกิจขนาดกลาง สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director Medium Business Strategy and Development Sector
sudaporn.tongsad@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:07:23


 

นางสาวสุภารัตน์ วิวัฒน์พนชัย
Miss.SUPARAT WIWATPANACHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปฏิบัติการธุรกรรมทางการเงิน สายงานปฏิบัติการ
Executive Vice President - Director Operation Group
suparat.wiwatpanachai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:11:44


 
นางกาญจนี อุดมชัยพร
Mrs.KANJANEE UDOMCHAIPORN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม Business Planning and Analysis สายงานบริหารการเงิน
Executive Vice President - Director International Business Sector
kanjanee.udomchaiporn@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:16:36


 
นางกิดานันท์ จองประเสริฐ
Mrs.KIDANUN CHONGPRASERT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปฏิบัติการสินเชื่อ สายงานปฏิบัติการ
Executive Vice President - Director Operation Group
kidanun.chongprasert@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:19:29


 

นางระพี แก้วศรีงาม
Mrs.RAPEE KAEWSRINGAM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินเชื่อ ธุรกิจขนาดใหญ่
Executive Vice President - Directo Credit Quality Assurance Sector
rapee.kaewsringam@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:23:07


 
นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ
Mrs.VIPAWADEE LERSSRISURIYA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกำกับงานกฎเกณฑ์ สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
Executive Vice President - Director Compliance and Legal Management Group
vipawadee.lerssrisuriya@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:26:06


 
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
Mrs.SIRIPORN NOPWATTANAPONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
Executive Vice President - Director Communication and Branding Group
siriporn.nopwattanapong@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:29:22


 

นางสุทธินี วิเศษสมิต
Mrs.SUTHINI VISESSMIT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 7 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
Executive Vice President - Director Corporate Banking Sector 7
suthini.visessmit@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:31:51


 
นางสุรางค์ ธนัตถานนท์
Mrs.SURANG THANUTTHANON
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 1 สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
Executive Vice President - Director Credit Restructuring & Asset Management Group
surang.thanutthanon@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:34:18


 
นางสุวรรณา อนันทานนท์
Mrs.SUWANNA ANANTANOND
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 6 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
Executive Vice President - Director Corporate Banking Sector 6
suwanna.anantanond@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:37:39


 

นางสุวรรณี สุขวัจน์
Mrs.SUWANNEE SUKHAVACHANA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
Executive Vice President - Director Global Transaction Banking Group
suwannee.sukhavachana@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:40:10


 
นายกอบกิต รักษ์งาน
Mr.KOBKIT RAKNGAN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบ สายงานเทคโนโลยี
Executive Vice President - Director Technology Group
kobkit.rakngan@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:42:53


 
นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
Mr.KITTIPAT PEANTHAM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
Executive Vice President - Director Credit Restructuring & Asset Management Group
kittipat.peantham@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 09:48:23


 

นายโกศล แช่มชื่น
Mr.KOSOL CHAMCHUEN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director Metropolitan Network Sector 1
kosol.chamchuen@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:00:15


 
นายคมสัน กาญจนกีรณา
Mr.KOMSON KANJANAKEERANA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแล สายงานเทคโนโลยี
Executive Vice President - Director IT Strategy, Management & Governance Sector
komson.kanjanakeerana@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:04:24


 
นายจักรพงษ์ หวังวิทยารัตน์
Mr.CHAKKRAPONG WANGVITTAYARAT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้ สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director Southern Region BC Sector
chakkrapong.wangvittayarat@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:07:27


 

นายชัยวัธน์ จุลมนต์
Mr.CHAIWAT JULLAMON
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกำกับงานกฎหมาย สายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
Executive Vice President - Director Compliance and Legal Management Group
chaiwat.jullamon@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:12:29


 
นายชาญชัย สินศุภรัตน์
Mr.CHANCHAI SINSUPARATN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม Loan Factory สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
Executive Vice President - Director Retail Loan Factory Sector
chanchai.sinsuparatn@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:15:13


 
นายฐิติพงศ์ ศรีสมบูรณานนท์
Mr.THITIPONG SRISOMBURANANONT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่
Executive Vice President - Director Wholesale Banking Strategy Sector
thitipong.srisomburananont@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:18:04


 

นายณัฐกฤตย์ ธนไพศาลกิจ
Mr.NATAKRIT TANAPAISANKIT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Executive Vice President - Director Human Resources & Corporate Governance Group
natakrit.tanapaisankit@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:29:20


 
นายณัฐิพันธุ์ กัลปพงศ์
Mr.NUTTIPHAN KALAPAPONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม Controller สายงานบริหารการเงิน
Executive Vice President - Director International Business Sector
nuttiphan.kalapapong@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:31:55


 
นายทรงพล ตั้งกิจถาวร
Mr.SONGPOL TANGKIJTHAVORN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารความเสี่ยง สายงานบริหารความเสี่ยง
Executive Vice President - Director Risk Management Group
songpol.tangkijthavorn@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:34:47


 

นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช
Mr.THERDCHAI WIROONPANICH
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director Southern Region Network Sector
therdchai.wiroonpanich@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:37:41


 
นายธนธัช หงษ์คู
Mr.THANATHAT HONGKOU
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director Eastern Region Network Sector
thanathat.hongkou@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:45:53


 
นายนวพันธ์ ตัณฑดิลก
Mr.NAVAPAN TONTHADILOK
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม Cash Management สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
Executive Vice President - Director GLOBAL TRANSACTION BANKING GROUP
navapan.tonthadilok@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:50:39


 

นายบุญเชิด พิกุลแย้ม
Mr.BOONCHIRD PIKULYAM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
Executive Vice President - Director Human Resources & Corporate Governance Group
boonchird.pikulyam@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 10:53:29


 
นายประเสริฐ พุทธิสรรพสิทธิ์
Mr.PRASERT PUTTHISAPPASIT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 2 สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
Executive Vice President - Director Credit Restructuring & Asset Management Group
prasert.putthisappasit@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:01:07


 
นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
Mr.PANABHAND HANKIJJAKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สายงานบริหารความเสี่ยง
Executive Vice President - Director Risk Management Group
panabhand.hankijjakul@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:03:41


 

นายปิติ ธนวัฒน์
Mr.PITI THANAVAT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director Central Region Network Sector
piti.thanavat@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:05:55


 
นายพลศักดิ์ จิตต์ประเสริฐ
Mr.PONSAK JITPRASERT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันตก สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director Western Region Network Sector
ponsak.jitprasert@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:08:39


 
นายมนต์สันต์ กิตติวรรธโนทัย
Mr.MONSUN KITTIWATTHANOTHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director Northern Region BC Sector
monsun.kittiwatthanothai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:11:14


 

นายเลิศศักดิ์ จรรยาแพทย์
Mr.LERTSAK JANYAPAT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาระบบงานผลิตภัณฑ์ สายงานเทคโนโลยี
Executive Vice President - Director Technology Group
lertsak.janyapat@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:16:09


 
นายวราวุฒิ สิทธิยศ
Mr.WARAWUT SITTHIYOS
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director North-Eastern Region Network Sector 1
warawut.sitthiyos@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:18:50


 
นายวิสันติ์ ศุภสมบัติโอฬาร
Mr.WISUN SUPASOMBATOLARN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารอาคารและโลจิสติกส์ สายงานปฏิบัติการ
Executive Vice President - Director Operation Group
wisun.supasombatolarn@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:22:54


 

นายเวชยันต์ กวีนัฏธยานนท์
Mr.WECHAYAN KAWEENUTTAYANON
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director North-Eastern Region BC Sector
wechayan.kaweenuttayanon@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:25:21


 
นายศักดี เฉียบแหลม
Mr.SAKDEE CHEABLAM
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 2 สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director Metropolitan BC Sector 2
sakdee.cheablam@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:28:14


 
นายสมพร หรรษคุณาชัย
Mr.SOMPORN HUNSAKUNACHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1 สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director Metropolitan BC Sector 1
somporn.hunsakunachai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:31:29


 

นายสาโรจน์ ชาญธวัชชัย
Mr.SAROJ CHANTAWATCHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบด้านธุรกรรม สายงานตรวจสอบภายใน
Executive Vice President - Director Internal Audit Group
saroj.chantawatchai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:33:39


 
นายสิทธิพร อิทธิวิบูลย์
Mr.SITTIPORN ITTIWIBOON
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director Central & Eastern Region BC Sector
sittiporn.ittiwiboon@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 11:35:49


 
นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา
Mr.SUTTIRAK PASUBMA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และโครงการภาครัฐ สายงานธุรกิจภาครัฐ
Executive Vice President - Director Government & State Enterprise Relations Group
suttirak.pasubma@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:31:46


 

นายสุภกิจ บุญเลี้ยง
Mr.SUPAKIT BUNLEANG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่ม Loan Factory สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง สายงานธุรกิจขนาดกลาง
Executive Vice President - Director SME Loan Factory Sector
supakit.bunleang@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:35:00


 
นายสุรชัย ศรีสถาพร
Mr.SURACHAI SRISATAPORN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
Executive Vice President - Director Northern Region Network Sector
surachai.srisataporn@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:37:55


 
นายเสริมศักดิ์ เจตนานนท์
Mr.SERMSAK JETTANANONT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปฏิบัติการธนาคาร สายงานปฏิบัติการ
Executive Vice President - Director Operation Group
sermsak.jettananont@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:40:38


 

นายอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ
Mr.APICHAT JAROENRUANGLERT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มราชการสัมพันธ์ สายงานธุรกิจภาครัฐ
Executive Vice President - Director Government & State Enterprise Relations Group
apichat.jaroenruanglert@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:43:39


 
น.ส.นวลนภา ว่องธวัชชัย
MissNUANNAPHA WONGTHAWATCHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
EVP Team Leader Human Resources & Corporate Governance Group
nuannapha.wongthawatchai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:45:48


 
นางสาวพิมลพรรณ ติยะประเสริฐกุล
Miss.PIMONPAN TIYAPRASERTKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Card and Merchant Product สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
EVP Team Leader Card and Merchant Product Team
pimonpan.tiyaprasertkul@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:48:07


 

น.ส.ยุพา ชนะอุดมสุข
MissYUPA CHANAUDOMSUK
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
EVP Team Leader Corporate Banking Group 1
yupa.chanaudomsuk@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:49:53


 
นางสาวรัชฎา ปิยทัสสีกุล
Miss.RATCHADA PIYATASSIKUL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Business Manager and Product Control สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
EVP Team Leader Business Manager & Product Control Team
ratchada.piyatassikul@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 13:52:59


 
นางสาวอลิสา แก้วตา จินตกานนท์
Miss.ALISA KAOTA CHINTAKANANDA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Intelligence นวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ
EVP Team Leader Business Intelligence
alisa_kaota.chintakananda@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:00:17


 

นางวันดี ศรีมณฑล
Mrs.WANDEE SRIMONTHOL
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Credit Product สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
EVP Team Leader CREDIT PRODUCT TEAM
wandee.srimonthol@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:02:58


 
นายกิตติโรจน์ ภักดีวงศ์
Mr.KITTIROJ PAKDEEVONG
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ
EVP Team Leader Operation Group
kittiroj.pakdeevong@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:05:16


 
นายจักรกฤษณ์ กลิ่นสมิทธิ์
Mr.JAKKRIT KLINSMITH
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายนวัตกรรมและวิจัยทางเทคโนโลยี สายงานเทคโนโลยี
EVP Team Leader IT Innovation LAB Department
jakkrit.klinsmith@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:07:34


 

นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย
Mr.CHAINARONG EURSITHICHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
EVP Team Leader Human Resources & Corporate Governance Group
chainarong.eursithichai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:09:38


 
นายธนกร กาญจนนัติ
Mr.THANAKORN KARNJANANUT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีมบริหารโครงการ หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
EVP Team Leader Project Management Team
thanakorn.karnjananut@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:12:24


 
นายเมธี พานสายตา
Mr.MATHEE PANSAITA
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
EVP Team Leader Retail Banking Sales & Distribution Group
mathee.pansaita@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:20:32


 

นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์
Mr.MOGUL POSAYAPISITH
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Channel Management สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
EVP Team Leader Channel Management Team
mogul.posayapisith@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:22:32


 
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร
Mr.SITTIKORN DIREKSOONTHORN
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Segmentation สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
EVP Team Leader Segmentation Team
sittikorn.direksoonthorn@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:25:17


 
นายสุวิชชา สุดใจ
Mr.SUVICHA SUDCHAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Business Innovation LAB หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
EVP Team Leader Business Innovation LAB Team
suvicha.sudchai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:27:43


 

นายอารภัฏ สังขรัตน์
Mr.ARAPAT SANGKHARAT
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Internal Digitization หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
EVP Team Leader Internal Digitization Team
arapat.sangkharat@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:29:54


 
นายเอกภพ เมฆกัลจาย
Mr.EKKAPOB MAKEGULJAI
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Markets Sales and Product Solutions สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
EVP Team Leader FI Sales & Product Solution Team
ekkapob.makeguljai@ktb.co.th
Update : 2018-01-26 14:32:37


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400