นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      กระทรวงการคลัง    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC)

2346 ถนนพหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
2346 Phahonyothin Road. Sena Nikhom
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 02558 6555
Fax 02558 6341
www.baac.or.th
Update : 2014-12-03 09:24:11


 

นายลักษณ์ วจนานวัช
Mr.Luck Wajananawat
ผู้จัดการ -
President -
Tel 02558 6999 Fax 02558 6902
wana.luck@gmail.com
Update : 2014-11-10 10:25:37


 
นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์
Mr.Adul Kanchanawat
รองผู้จัดการ -
Senior Executive Vice President -
Tel 02558 6914 Fax 02558 6915
ak.kanchanawat@gmail.com
Update : 2014-11-10 10:25:50


 
นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์
Mr.Somsak Kangteerawat
รองผู้จัดการ -
Senior Executive Vice President -
Tel 02558 6937 Fax 02558 6938
somsak.mcbaac@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:35:33


 

นายพงษ์เทพ รัตนธาดากุล
Mr.Pongthep Rattanatadakul
รองผู้จัดการ -
Senior Executive Vice President -
Tel 02558 6946 Fax 02558 6947
pongthep.mcbaac@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:35:49


 
นายสุวิทย์ ตรีรัตน์ศิริกุล
Mr.Suwit Triratsirikul
รองผู้จัดการ -
Senior Executive Vice President -
Tel 02558 6943 Fax 02558 6944
suwit1958@hotmail.com
Update : 2014-11-10 10:26:45


 
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
Mr.Apirom Sukprasert
รองผู้จัดการ -
Senior Executive Vice President -
Tel 02558 6934 Fax 02558 6935
apirom@baac.or.th
Update : 2014-11-10 10:26:58


 

นายมรกต พิธรัตน์
Mr.Morakot Pitharat
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02558 6955 Fax 02558 6956
morakot.mcbaac@gmail.com
Update : 2014-11-10 10:27:13


 
นายจรุงค์ กู้เกียรติกูล
Mr.Jarung Kookeatkul
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02558 6949 Fax 02558 6950
jarung.koo@gmail.com
Update : 2014-11-10 10:31:01


 
นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย
Mr.Supat Eauchai
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02558 6952 Fax 02558 6953
supat.mcbaac@gmail.com
Update : 2014-11-10 10:41:56


 

นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์
Mr.Suraphong Nillaphan
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02558 6917 Fax 02558 6918
suraphong.mcbaac@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:36:54


 
นางสุมาลี บุณฑริก
Mrs.Sumalee Boondarig
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02558 6928 Fax 02558 6929
sumalee.mcbaac@gmail.com
Update : 2014-11-10 10:48:51


 
นายส่งเสริม ศักดิ์สิทธิ์
Mr.Songserm Saksit
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02558 6923 Fax 02558 6924
songserm22@gmail.com
Update : 2014-11-21 14:49:28


 

นายฐานิศร์ สุทธสุวรรณ
Mr.Thanit Suthasuwan
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02 558 6920 Fax 02558 6921
thanit.mcbaac@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:36:32


 
นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล
Mr.Nipath Kuasakul
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02558 6931 Fax 02558 6932
nipath.mcbaac@gmail.com
Update : 2014-11-10 11:05:48


 
นายวิชัย พฤกษ์วัฒนาชัย
Mr.Wichai Pluckwattanachai
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02558 6911 Fax 02558 6912
wichai@baac.or.th
Update : 2014-11-10 11:08:03


 

นางรจนา ขันธวิทย์
Mrs.Rochana Khandhawit
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02558 6980 Fax 02558 6982
rochana.mcbaac@gmail.com
Update : 2014-12-02 08:59:18


 
นายประเดิมชัย จันทน์เสนะ
Mr.Pradermchai Jansena
ผู้ช่วยผู้จัดการ -
Executive Vice President -
Tel 02558 6940 Fax 02558 6941
pradermchai.mcbaac@gmail.com
Update : 2014-11-10 11:13:18


 
นายสุชิน ภู่สุ่ม
Mr.Suchin Phusoom
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลาง
Senior Vice President Management Department
Tel 02558 6316 Fax 02558 6318 - 22
2400349.baac@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:37:24


 

นางสาวเพ็ญจันทร์ สุชาติวัฒนชัย
MissPenchan Suchatwatanachai
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลาง
Vice President Management Department
Tel 02558 6323 Fax 02558 6318 - 22
penchantuk@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:37:46


 
นายกษาปณ์ เงินรวง
Mr.kasarb Ngemrung
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลาง
Vice President Management Department
Tel 02558 6329 Fax 02558 6318 - 22
kasarb@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:38:03


 
นางสาวอรุณวรรณ วงศ์มณีโรจน์
MissArunwan Wongmaneeroj
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลาง
Assistant Vice President Management Department
Tel 02558 6330 Fax 02558 6318 - 22
arunwan.nss6@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:38:20


 

นางวนิดา เอกัคคตาจิต
Mrs.Vanida Agakkatajit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลาง
Assistant Vice President Management Department
Tel 02558 6328 Fax 02558 6318 - 22
vanida.ag@baac.or.th
Update : 2014-12-02 15:38:39


 
นายเกียรติศักดิ์ พระวร
Mr.Kiattisak Praworn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลาง
Assistant Vice President Management Department
Tel 02558 6991 Fax 02558 6902
pwkiattisak@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:39:01


 
นายชาญยุทธ กาญจนพรหม
Mr.Chanyut Khanchanaprom
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลาง
Assistant Vice President Management Department
Tel 02558 6331 Fax 02558 6318 - 22
chanyutta@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:39:23


 

นางพรพรหม เหล่ากิจไพศาล
Mrs.Pornprom Laokijpaisarn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลาง
Assistant Vice President Management Department
Tel 02558 6327 Fax 02558 6318
meaw_baac@hotmail.co.th
Update : 2014-12-02 15:40:12


 
นายลิขิต ลีแสวงสุข
Mr.Likhit Leesawaengsuk
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ
Senior Vice President Internal Audit Operation Department
Tel 02585 7142 ext. 4010 Fax 02587 9132
likhit.lee@gmail.com
Update : 2014-11-10 14:43:45


 
นายนิรุต ล้อจิตติกุล
Mr.Nirut Lorjittikul
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ
Vice President Internal Audit Operation Department
Tel 02585 7142 ext. 4073 Fax 02587 9132
nirut@baac.or.th
Update : 2014-11-18 09:23:20


 

นายกมล อินทร์สุวรรณ
Mr.Kamol Insuwan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ
Assistant Vice President Internal Audit Operation Department
Tel 02585 7142 ext. 4050 Fax 02587 9129
forestmo@hotmail.com
Update : 2014-11-27 11:16:40


 
นายทรงพล ทรัพย์ประเสริฐ
Mr.Songpol Sappraseart
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ
Assistant Vice President Internal Audit Operation Department
Tel 02585 7142 ext. 4004 Fax 02587 9129
songpol98@hotmail.com
Update : 2014-11-10 14:54:33


 
นางสาวศรีรัตน์ สุวรรณโณ
MissSrirat Suwano
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ
Assistant Vice President Internal Audit Operation Department
Tel 02585 7142 ext. 4008 Fax 02587 9129
srirat191@hotmail.com
Update : 2014-11-27 11:17:03


 

นายศักดิ์ดา แย้มงาม
Mr.Sakda Yamngam
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ
Assistant Vice President Internal Audit Operation Department
Tel 02585 7142 ext. 4017 Fax 02587 9132
sakdatudtu@gmail.com
Update : 2014-11-10 14:58:53


 
นางจิณห์คชา พงศ์ไพศาล
Mrs.Jinekacha Pongpaisal
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ
Assistant Vice President Internal Audit Operation Department
Tel 02585 7142 ext. 4014 Fax 02587 9132
chanikap6@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:41:31


 
นายวีระชัย อินทร์กลั่น
Mr.Virachai Inglan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบ
Assistant Vice President Internal Audit Operation Department
Tel 02585 7142 ext. 4913 Fax 02587 9132
vinklan@gmail.com
Update : 2014-12-02 15:42:04


 

นายนุกูล ปาระชาติ
Mr.Nukul Pharachat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย
Senior Vice President Legal Affairs Department
Tel 02558 6308 Fax 02558 6310
pharachat@gmail.com
Update : 2014-12-02 09:05:07


 
นายสันติ เจริญสุข
Mr.Santi Charoensuk
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย
Vice President Legal Affairs Department
Tel 02558 6313 Fax 02558 6310
nt_santi@hotmail.com,santij.baac@gmail.com
Update : 2014-12-02 09:06:37


 
นายชัยวัฒน์ ธาดาตรีธารทิพย์
Mr.Chaiwat Thadatritharntip
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย
Vice President Legal Affairs Department
Tel 0 2558 6314 Fax 02558 6310
chaiwat5944@gmail.com
Update : 2014-12-02 09:07:38


 

นายศักดิ์ณรงค์ ผันอากาศ
Mr.Saknarong Phanargard
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย
Assistant Vice President Legal Affairs Department
Tel 02558 6315 Fax 02558 6310
sphanargard@gmail.com
Update : 2014-12-02 09:08:04


 
นายอิทธิพล สหัสสพล
Mr.Itthipol Sahassapol
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย
Assistant Vice President Legal Affairs Department
Tel 02558 6311 Fax 02558 6310
itthipol_2554@hotmail.com
Update : 2014-12-02 09:08:33


 
นายกิตติภพ อรรถพร
Mr.Kittipob Authaporn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย
Assistant Vice President Legal Affairs Department
Tel 02558 6312 Fax 02558 6310
kittipob_kod@hotmail.com
Update : 2014-12-02 09:09:07


 

นายสุวิทย์ พูลศิลป์
Mr.Suwit Poolsilp
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Senior Vice President Risk Management Department
Tel 02558 6100 Fax 02558 6102
suwit@baac.com
Update : 2014-11-10 15:25:23


 
นายมนตรี พนิชจีระสิน
Mr.Montree Panitjirasin
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Vice President Risk Management Department
Tel 02558 6103 Fax 02558 6102
montree.panit@gmail.com
Update : 2014-11-18 09:29:12


 
นายสมพงษ์ เอี่ยมจ้อย
Mr.Sompong Eiamjoie
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Assistant Vice President Risk Management Department
Tel 02558 6104 Fax 02558 6102
jsompong7@gmail.com,btosapol@gmail.com
Update : 2014-11-10 15:31:24


 

นางจันทรากาญจน์ อุไรศรีพงศ์
Mrs.Chantragan Uraisripong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Assistant Vice President Risk Management Department
Tel 02558 6105 Fax 02558 6102
chantragan@baac.or.th
Update : 2014-11-27 11:47:17


 
นายชัยวัฒน์ สังขพงศ์
Mr.Chaiwat Sangkhapong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
Assistant Vice President Risk Management Department
Tel 02558 6106 Fax 02558 6102
chaiwat@baac.or.th
Update : 2014-11-27 11:47:47


 
นายนพดล ศรีสรรค์
Mr.Nopadol Srisun
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
Senior Vice President Policy and Strategy Department
Tel 02558 6296 Fax 02558 6298
nopadol@baac.or.th, nopsrisun@gmail.com
Update : 2014-11-10 15:38:45


 

นางภาวนา เจริญชัยมงคล
Mrs.Pawana Jaroenchaimongkol
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
Vice President Policy and Strategy Department
Tel 02558 6301 Fax 02558 6298
2804748.baac@gmail.com
Update : 2014-11-27 11:48:26


 
นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์
Mr.Narong Sawanpopan
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
Vice President Policy and Strategy Department
Tel 02558 6302 Fax 02558 6298
narong.sa@baac.or.th,narong7222@yahoo.com
Update : 2014-11-10 15:46:10


 
นายเริงศักดิ์ มั่งเจริญ
Mr.Rerngsak Mangcharoen
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
Assistant Vice President Policy and Strategy Department
Tel 02558 6303 Fax 02558 6298
rerngsak@baac.or.th
Update : 2014-11-10 15:55:09


 

นางศศินาฏ วีรานนท์
Mrs.Sasinarth Veeranonda
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
Assistant Vice President Policy and Strategy Department
Tel 02558 6304 Fax 02558 6298
sasinarth@yahoo.com
Update : 2014-11-27 11:49:35


 
นางศันสนีย์ พันธุ์อร่าม
Mrs.Sansanee Punaram
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
Assistant Vice President Policy and Strategy Department
Tel 02558 6306 Fax 02558 6298
sansanee.pu@baac.or.th
Update : 2014-11-27 11:50:05


 
นายณัฐวุฒิ มุขนาค
Mr.Natthawut Muknak
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
Assistant Vice President Policy and Strategy Department
Tel 02558 6305 Fax 02558 6298
natthawut.mu@baac.or.th
Update : 2014-11-27 11:50:42


 

นายบุญนำ เจียงประดิษฐ์
Mr.Boonnum Jiangpradit
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Senior Vice President Human Resource Department
Tel 02558 6264 Fax 02558 6268 - 72
Boonnum@baac.or.th
Update : 2014-11-18 09:35:20


 
นางสุวรรณา สังขาว
Mrs.Suwanna Sungkhaow
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Vice President Human Resource Department
Tel 02558 6275 Fax 02558 6268 - 72
suwanna@baac.or.th
Update : 2014-11-10 16:09:27


 
นายโชค น้อยศิริ
Mr.Chock Noisiri
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Vice President Human Resource Department
Tel 02558 6385 Fax 02558 6268 - 72
chock@baac.or.th
Update : 2014-11-27 11:56:56


 

นายปราโมทย์ ประสิทธิพยงค์
Mr.Pramot Prasittipayong
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Vice President Human Resource Department
Tel 02629 7250 ext. 3140 Fax 02629 7250
pramot@baac.or.th
Update : 2014-11-10 16:15:51


 
นายเวชสิทธิ์ วิริยะภาค
Mr.Weshasit Viriyapark
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Vice President Human Resource Department
Tel 02629 7250 ext. 3180 Fax 02629 7250
weshasit@baac.or.th
Update : 2014-11-10 16:18:31


 
นางสาวทัศนีย์ พีรมนตรี
MissThatsanee Biramontri
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Assistant Vice President Human Resource Department
Tel 02558 6283 Fax 02558 6383
thatsanee@baac.or.th
Update : 2014-12-02 09:10:00


 

นายโสรัต โสพรรณรัตน์
Mr.Sorat Sopannarath
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Assistant Vice President Human Resource Department
Tel 02558 6288 Fax 02558 6383
sorat@baac.or.th
Update : 2014-11-10 16:23:22


 
นางนฤมล เลขกลาง
Mrs.Naruemol Lekklang
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Assistant Vice President Human Resource Department
Tel 02558 6280 Fax 02558 6383
naruemol@baac.or.th
Update : 2014-11-18 09:36:37


 
นายพรชัย งามสินจำรัส
Mr.Pornchai Ngamsincharmras
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Assistant Vice President Human Resource Department
Tel 02558 6279 Fax 02558 6383
Pornchai.ng@baac.or.th
Update : 2014-12-02 09:10:51


 

นายสมพร ปานอ่อน
Mr.Sompron Parnhon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Assistant Vice President Human Resource Department
Tel 02558 6277 Fax 02558 6383
sompron@baac.or.th
Update : 2014-11-10 16:30:35


 
นายวิทยา ปทุมาสูตร
Mr.Vitaya Patumasuit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
Assistant Vice President Human Resource Department
Tel 02558 6281 Fax 02558 6383
wittaya.pat@baac.or.th
Update : 2014-11-27 12:00:01


 
นางจงดี จันทร์ไทย
Mrs.Jongdee Chanthai
ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Director BAAC Human Resource Development Academy
Tel 02281 6611 ext. 3160 Fax 02280 2038, 02282 8332
Jongdee@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:50:26


 

นางประภา โชติช่วง
Mrs.Prapa Chotechuong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Assistant Director BAAC Human Resource Development Academy
Tel 02281 5444 ext. 3179 Fax 02280 2038, 02282 8332
prapa1927@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:50:42


 
นางพวงทอง สืบบุก
Mrs.Phuangthong Seubbuk
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Assistant Director BAAC Human Resource Development Academy
Tel 02281 1446 ext. 3158 Fax 02280 2038, 02282 8332
kim_suphan@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:50:58


 
นางนพภาพร มหัทธนะพฤทธิ์
Mrs.Noppaporn Mahattanapreut
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Assistant Director BAAC Human Resource Development Academy
Tel 02281 2556 Fax 02280 2038, 02282 8332
noppaporn@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:51:12


 

นางสาวภคสินี ศรีกระจ่าง
MissPakasinee Srikrajang
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Assistant Director BAAC Human Resource Development Academy
Tel 02558 6555 ext. 6282 Fax 02558 6269 - 70
pakasinee@baac.co.th
Update : 2014-12-02 17:51:27


 
นายเฉลิมพล บุญย้อย
Mr.Chalermpol Boonyoy
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Assistant Director BAAC Human Resource Development Academy
Tel 02558 6279 Fax 02558 6269 - 70
chalermpol19@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:51:45


 
นายวิชิต สุวรรณา
Mr.Vichit Suwanna
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Assistant Director BAAC Human Resource Development Academy
Tel 02558 6282 Fax 02558 6269 - 70
k_vichite@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:52:03


 

นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง
Mr.Seksan Chankwang
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Senior Vice President General Administration Department
Tel 02558 6335 Fax 02558 6337
seksanchankwang@gmail.com
Update : 2014-11-11 09:36:08


 
นายพงษ์บัณฑิตย์ อรรถบท
Mr.Pongbundit Attabot
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Vice President General Administration Department
Tel 02558 6345 Fax 02558 6337
2503020.baac@gmail.com
Update : 2014-11-11 09:37:40


 
นางผ่องศรี รักท้วม
Mrs.Pongsri Raktoum
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Vice President General Administration Department
Tel 02558 6346 Fax 02558 6337
2204410.baac@gmail.com
Update : 2014-12-02 16:01:32


 

นายดิเรก แก้วสมนึก
Mr.Dirak Kawsomnuk
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Assistant Vice President General Administration Department
Tel 02558 6347 Fax 02558 6337
2401248.baac@gmail.com
Update : 2014-12-02 16:02:21


 
นางดรุณี วันทะนะ
Mrs.Darunee Wanthana
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Assistant Vice President General Administration Department
Tel 02558 6348 Fax 02558 6341
darunee.wan@gmail.com
Update : 2014-12-02 09:11:31


 
นางสุดสายใจ หลงจิตร
Mrs.Sudsaichai Longchit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Assistant Vice President General Administration Department
Tel 02558 6353 Fax 02558 6342
longchit@gmail.com
Update : 2014-11-11 09:44:14


 

นายจักรพงศ์ เจียรกุลพาณิชย์
Mr.Chakrapong Jierakulpanit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Assistant Vice President General Administration Department
Tel 02558 6351 Fax 02558 6342
chakjie@hotmail.com
Update : 2014-11-11 09:46:13


 
นายธรรมนูญ เจริญรักษ์
Mr.Thomanoon Chroenruk
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Assistant Vice President General Administration Department
Tel 02558 6352 Fax 02558 6342
noon311256@gmail.com
Update : 2014-11-11 09:48:35


 
พ.อ.อ.มณฑล ป้องป้อม
FS.1Monthol Pongpom
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการ
Assistant Vice President General Administration Department
Tel 02558 6350 Fax 02558 6339
monthol.po@baac.or.th
Update : 2014-12-03 09:45:01


 

นายศรายุทธ ธรเสนา
Mr.Sarayud Tarasena
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
Senior Vice President Customer and Rural Development Department
Tel 02280 2817 ext. 2224 Fax 02281 1915 - 6
sarayudtarasen@yahoo.com
Update : 2014-12-02 09:11:55


 
นายสุกิติ พรหมทอง
Mr.Sukiti Promtong
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
Vice President Customer and Rural Development Department
Tel 02281 5795 ext. 2211 Fax 02281 1915 - 6
ti_baac@hotmail.com
Update : 2014-11-27 13:24:21


 
นายเรืองชัย เจริญกิจสุพัฒน์
Mr.Ruangchai Charoenkitsupat
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
Vice President Customer and Rural Development Department
Tel 02281 5795 ext. 2271 Fax 02281 1915 - 6
ruangchai77@yahoo.com
Update : 2014-11-18 09:41:43


 

นายสนธยา โยธาชัย
Mr.Sonthaya Yothachai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
Assistant Vice President Customer and Rural Development Department
Tel 02281 5795 ext. 2289 Fax 02281 1915 - 6
sonthaya-ya@hotmail.com
Update : 2014-11-27 13:26:01


 
นายบัณฑิต ดีเหมาะ
Mr.Bundit Deemoh
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
Assistant Vice President Customer and Rural Development Department
Tel 02281 5795 ext. 2281 Fax 02281 1915 - 6
bun_deemoh@yahoo.com
Update : 2014-11-27 13:26:51


 
นายชลังค์ ลอยสูงวงศ์
Mr.Chalung Loisoongwong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
Assistant Vice President Customer and Rural Development Department
Tel 02281 5795 ext. 2230 Fax 02281 1915 - 6
chlung11@gmail.com
Update : 2014-11-27 13:29:06


 

นายไสว แสงสว่าง
Mr.Sawai Sangsawang
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
Assistant Vice President Customer and Rural Development Department
Tel 02281 5795 ext. 2210 Fax 02281 1915 - 6
kaonang@hotmail.com
Update : 2014-11-27 13:28:33


 
นายพิสิษฐ์ รัตนวารี
Mr.Pisit Ratanawaree
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
Assistant Vice President Customer and Rural Development Department
Tel 02281 5795 ext. 2281 Fax 02281 1915 - 6
jimpisip@yahoo.com
Update : 2014-11-27 13:29:39


 
นางรุ่งทิพย์ พลานนท์
Mrs.Roongtip Palanon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท
Assistant Vice President Customer and Rural Development Department
Tel 02281 5795 ext. 2270 Fax 02281 1915 - 6
rungtip_baac@hotmail.com
Update : 2014-11-27 13:30:15


 

นายวันชัย ศิริวัฒนะตระกูล
Mr.Wanchai Siriwatantrakul
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
Senior Vice President Government Policy Department
Tel 02558 6213 Fax 02558 6219
mkt.baac@gmail.com
Update : 2014-11-18 09:47:12


 
นายวิทูร วัชชพันธ์
Mr.Witoon Watchapan
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
Vice President Government Policy Department
Tel 02558 6221 Fax 02558 6219
2200327.baac@gmail.com
Update : 2014-11-18 09:46:41


 
นายเกตโกมล ไพรทวีพงศ์
Mr.Gedgomon Pritaweepong
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
Vice President Government Policy Department
Tel 02558 6107 Fax 02558 6219
2700326.baac@gmail.com
Update : 2014-11-21 14:59:51


 

นายวันชัย เจริญชัยมงคล
Mr.Wanchai Charoenchaimongkol
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
Assistant Vice President Government Policy Department
Tel 02558 6223 Fax 02558 6216 - 8
wanchai-03@hotmail.com
Update : 2014-11-18 09:46:03


 
นายสุชาติ นิตยพงศ์ชัย
Mr.Suchart Nittayapongchai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
Assistant Vice President Government Policy Department
Tel 02558 6224 Fax 02558 6216 - 8
suchart_nit@yahoo.co.th
Update : 2014-11-21 14:59:08


 
นายนิคม จันทโร
Mr.Nikhom Chantharo
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
Assistant Vice President Government Policy Department
Tel 02558 6225 Fax 02558 6216 - 8
cnikhom@gmail.com
Update : 2014-11-18 09:47:39


 

นายอุดม ถมปัด
Mr.Udom Thompud
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
Assistant Vice President Government Policy Department
Tel 02558 6228 Fax 02558 6216 - 8
ud1962@hotmail.com
Update : 2014-11-18 09:48:03


 
นายประสาน พูลเวช
Mr.Prasan Pulwech
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
Assistant Vice President Government Policy Department
Tel 02558 6226 Fax 02558 6216 - 8
prasan_pul@hotmail.com
Update : 2014-11-27 13:34:12


 
นางนราวดี ศรีวุ่น
Mrs.Narawadee Sriwoon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
Assistant Vice President Government Policy Department
Tel 02558 6227 Fax 02558 6216 - 8
narawadee.baac@hotmail.com
Update : 2014-11-18 09:48:52


 

นายประยูร เลิศพยับ
Mr.Prayoon Lerspayab
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ
Assistant Vice President Government Policy Department
Tel 02558 6229 Fax 02558 6216 - 8
prayoon.lp@gmail.com
Update : 2014-11-27 13:35:21


 
นายสมบูรณ์ ดาศรี
Mr.Somboon Dasri
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
Senior Vice President Product Marketing Strategy Department
Tel 02558 6202 Fax 02558 6204
2407278.baac@gmail.com
Update : 2014-11-11 10:56:04


 
นายสรรพชัย เนมิตกนาม
Mr.Sappachai Nemidkanam
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
Vice President Product Marketing Strategy Department
Tel 02558 6209 Fax 02558 6204
aungky50@gmail.com, sappachai.ne@baac.or.th
Update : 2014-11-27 13:36:10


 

นายสิปญลักษณ์ เล็กประยูร
Mr.Sipyaluk Lekprayoon
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
Vice President Product Marketing Strategy Department
Tel 02558 6210 Fax 02558 6204
sipyaluk@baac.or.th
Update : 2014-12-02 16:55:58


 
นางบังอร จงกิตติรักษ์
Mrs.Bangon Chongkittiruk
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
Assistant Vice President Product Marketing Strategy Department
Tel 02558 8075 Fax 02558 6204
bangon.ch@baac.or.th
Update : 2014-11-11 11:04:01


 
นางสาวพรหมกร พรหมขัติแก้ว
MissPromkorn Promkutkeo
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
Assistant Vice President Product Marketing Strategy Department
Tel 02558 6212 Fax 02558 6204
promkorn@gmail.com
Update : 2014-12-02 16:56:34


 

นายศรายุทธ ยิ้มยวน
Mr.Sarayoot Yimyuan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Senior Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6230 Fax 02558 6233
sy.sarayim@gmail.com
Update : 2014-11-11 11:10:32


 
นายจิระศักดิ์ แมลงภู่ทอง
Mr.Jirasak Malaengpoothong
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6241 Fax 02558 6233
2503340.baac@gmail.com
Update : 2014-11-11 11:12:30


 
นายชัยยุทธ รื่นจิตต์
Mr.Chaiyut Ranchit
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6242 Fax 02558 6233
2600864.baac@gmail.com
Update : 2014-11-27 13:37:52


 

นายดัมพ์รงค์ โกสิโยนุสรณ์
Mr.Damrong Gosiyonuson
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Assistant Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6248 Fax 02558 6233
2700201.baac@gmail.com
Update : 2014-11-11 15:00:22


 
นายวันชัย วุฒิรักขจร
Mr.Wanchai Wuttirakkjorn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Assistant Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6244 Fax 02558 6233
wan3399@gmail.com
Update : 2014-11-27 13:39:19


 
นายไพศาล หงษ์ทอง
Mr.Paisan Hongtong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Assistant Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6246 Fax 02558 6233
phumtwan@gmail.com
Update : 2014-11-27 13:39:50


 

นายชูชีพ พวงน้อย
Mr.Choocheep Poungnoi
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Assistant Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6247 Fax 02558 6233
choocheep_tks@hotmail.com
Update : 2014-11-27 13:38:35


 
นายจิรศักดิ์ สุยาคำ
Mr.Jirasak Suyakum
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Assistant Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6422 Fax 02558 6233
jee_suyakum@hotmail.com
Update : 2014-11-20 14:12:48


 
นายไพรัตน์ ผลาศักดิ์
Mr.Pairat Phalasak
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Assistant Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6249 Fax 02558 6233
baacmhs@hotmail.com
Update : 2014-11-11 15:09:40


 

นายสุทธิพงษ์ สุพรรณวิวัฒน์
Mr.Suttiphong Suphanwiwat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Assistant Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6243 Fax 02558 6233
suttiphong_s@hotmail.com
Update : 2014-11-11 15:12:12


 
นายทรงพร ยองใย
Mr.Songphorn Yongyai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
Assistant Vice President Individual Loan Department
Tel 02558 6243 Fax 02558 6233
yongyai_2513@hotmail.com
Update : 2014-11-27 13:41:29


 
นายชัพพ์ คงมนต์
Mr.Chab Kongmon
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
Senior Vice President Institution Loan Department
Tel 02558 6173 Fax 02558 6175 - 6
khun_chab@hotmail.com
Update : 2014-11-11 15:23:12


 

นายกังวาล เนียมสุวรรณ
Mr.kungwal Niaumsuwan
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
Vice President Institution Loan Department
Tel 02558 6178 Fax 02558 6175 - 6
kthai@hotmail.com
Update : 2014-11-11 15:25:27


 
นายนิรักษ์ ลิ้มแหลมทอง
Mr.Nirak Limleamthong
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
Vice President Institution Loan Department
Tel 02558 6179 Fax 02558 6175 - 6
nirak@baac.or.th
Update : 2014-11-27 13:42:10


 
นายวิรัช รมณีย์
Mr.Wirush Rommanee
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
Assistant Vice President Institution Loan Department
Tel 02558 6181 Fax 02558 6175 - 6
wirush_r@hotmail.com
Update : 2014-11-20 14:17:40


 

นายมาโนชญ์ ภัทรเสรี
Mr.Manoch Pattaraseree
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
Assistant Vice President Institution Loan Department
Tel 02558 6185 Fax 02558 6175 - 6
-
Update : 2014-12-02 09:12:44


 
นายทองปาน โอษฐ์แก้ว
Mr.Thongpan Oughtkaew
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
Assistant Vice President Institution Loan Department
Tel 02558 6180 Fax 02558 6175 - 6
thongpan@hotmail.com
Update : 2014-11-11 16:12:11


 
นายอัฑฒ์ บุญส่งประเสริฐ
Mr.Arch Boonsongprasert
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
Assistant Vice President Institution Loan Department
Tel 02558 6183 Fax 02558 6175 - 6
2400547.baac@gmail.com
Update : 2014-11-20 14:20:46


 

นายเฑียรทอง บัวแสง
Mr.Theanthong Buasang
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
Assistant Vice President Institution Loan Department
Tel 02558 6184 Fax 02558 6175 - 6
theanbua@gmail.com
Update : 2014-11-11 16:19:27


 
นายชัยณรงค์ ลาภเศรษฐานุรักษ์
Mr.Chainarong Larpsethanurux
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
Assistant Vice President Institution Loan Department
Tel 02558 6187 Fax 02558 6175 - 6
chal9889@hotmail.com
Update : 2014-11-11 16:22:09


 
นายทวีศักดิ์ ลิ่วศรีวิไล
Mr.Thaweesak Liwsriwilai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อสถาบัน
Assistant Vice President Institution Loan Department
Tel 02558 6182 Fax 02558 6175 - 6
cetaliw@gmail.com
Update : 2014-11-12 09:08:08


 

นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์
Mrs.Apinya Poonyarit
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเงินฝาก
Senior Vice President Deposit Department
Tel 02558 6188 Fax 02558 6191, 93
apoonyarit@yahoo.com
Update : 2014-11-12 09:42:30


 
นายสมชาย อารยชาติสกุล
Mr.Somchai Arayachatsakul
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเงินฝาก
Vice President Deposit Department
Tel 02558 6194 Fax 02558 6191, 93
somchai_skuk@hotmail.com
Update : 2014-12-02 09:13:11


 
นายอรรณพ ศึกษาการ
Mr.Unnop Suksakan
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเงินฝาก
Vice President Deposit Department
Tel 02558 6361 Fax 02558 6191, 93
2803880.baac@gmail.com
Update : 2014-11-27 13:43:19


 

นายอาทร เจริญทรัพย์
Mr.Arthon Charoensap
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเงินฝาก
Assistant Vice President Deposit Department
Tel 02558 6198 Fax 02558 6191, 93
artmage@windowslive.com
Update : 2014-11-12 09:50:25


 
นางกฤษณา เสนาฤทธิ์
Mrs.Krissana Senarith
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเงินฝาก
Assistant Vice President Deposit Department
Tel 02558 6201 Fax 02558 6191, 93
senarith@hotmail.com
Update : 2014-11-27 13:44:02


 
นางอารวย ดีเลิศ
Mrs.Aruay Deelert
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเงินฝาก
Assistant Vice President Deposit Department
Tel 02558 6195 Fax 02558 6191, 93
adeelert@yahoo.com
Update : 2014-11-12 09:53:43


 

นางสาวนุชนารถ ปรีชาชนะชัย
MissNuchanat Preechashnachai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเงินฝาก
Assistant Vice President Deposit Department
Tel 02558 6197 Fax 02558 6191, 93
nuchanat2531@yahoo.com
Update : 2014-11-12 09:55:29


 
นางศิราณี อยู่ยืน
Mrs.Siranee Yooyuen
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเงินฝาก
Assistant Vice President Deposit Department
Tel 02558 6190 Fax 02558 6191, 93
siranee.yo@baac.or.th
Update : 2014-12-02 09:13:43


 
นายสมบูรณ์ ศุภกิจกุล
Mr.Somboon Supkhitkhul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเงินฝาก
Assistant Vice President Deposit Department
Tel 02558 6200 Fax 02558 6191, 93
supkitkul936@gmail.com
Update : 2014-11-12 10:04:21


 

นางสาวศศินบุญ บุญยิ่ง
MissSasinboon Boonying
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเงินฝาก
Assistant Vice President Deposit Department
Tel 02558 6196 Fax 02558 6191, 93
sasinboon@baac.or.th
Update : 2014-11-20 14:31:41


 
นางวนิดา กุลแก้ว
Mrs.Wanida Kulkaew
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต
Director Office of Life Insurance Deposit
Tel 02558 6199 Fax -
baaclife@baac.or.th, life.baac@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:43:44


 
นางประภาวดี เนมิตกนาม
Mrs.Prapavadee Nemitakanam
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต
Assistant Director Office of Life Insurance Deposit
Tel 02558 6199 Fax -
prapa_dbaac@yahoo.com, prapadee.ne@baac.or.th,pekky1968@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:44:02


 

นางสาวฐานิศวร์ ฐิติโชติวัฒนกุล
MissThanid Thitichoutwatthanakul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต
Assistant Director Office of Life Insurance Deposit
Tel 02558 6199 Fax -
thanid.t@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:44:19


 
นางอรุณี ฉัตรไชยสิทธิกูล
Mrs.Arunee Chatchaisittikul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการนครหลวง
Director Office of Metropolitan Branch Administration
Tel 02280 8648 ext. 2750 Fax 02280 8655
Arunee_baac@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:44:52


 
นายวันชัย พัววรานุเคราะห์
Mr.Vanchai Pourvaranukroh
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการนครหลวง
Assistant Director Office of Metropolitan Branch Administration
Tel 02280 8646 ext. 2751 Fax 02280 8655
baac.bangkok@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:45:13


 

นางสาวพรทิพา มหามงคล
MissPorntipa Mahamongkol
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการนครหลวง
Assistant Director Office of Metropolitan Branch Administration
Tel 02280 0180 ext. 2755 Fax 02280 8655
baac.bangkok@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:45:29


 
นายเอกชัย ลีลิตธรรม
Mr.Eakachai Leelittam
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการนครหลวง
Assistant Director Office of Metropolitan Branch Administration
Tel 02280 0180 ext. 2756 Fax 02280 8655
baac.bangkok@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:45:47


 
นางสาวประเสริฐศรี ศิริชัยพันธุ์
MissPrasertsri Sirichaipan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
Senior Vice President Accounting Department
Tel 02558 6135 Fax 02558 6116
prasertsri@baac.or.th
Update : 2014-11-27 13:53:55


 

นางโสภา พงศ์กระพันธุ์
Mrs.Sopa Pongkrapun
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
Vice President Accounting Department
Tel 02558 6140 Fax 02558 6137 - 39
sopa.po@baac.or.th,2500635.baac@gmail.com
Update : 2014-11-27 13:55:08


 
นายรัตนะชัย ดำเนินสวัสดิ์
Mr.Ratanchai Dumnernsawat
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
Vice President Accounting Department
Tel 02558 6141 Fax 02558 6137 - 39
chai_dumnernsawa@hotmail.com
Update : 2014-11-12 10:33:48


 
นางอุบลรัตน์ โสวรรณี
Mrs.Ubolrat Sowannee
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
Assistant Vice President Accounting Department
Tel 02558 6142 Fax 02558 6137 - 39
ubolrat.so@baac.or.th
Update : 2014-12-02 16:57:36


 

นางสาวอรพินท์ คันธมธุรพจน์
MissOrrapin Kantamturapoj
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
Assistant Vice President Accounting Department
Tel 02558 6143 Fax 02558 6137 - 39
orrapin@baac.or.th
Update : 2014-11-12 10:36:50


 
นางสาวนภาวรรณ นิตยศักดิ์
MissNapawan Nittayasak
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
Assistant Vice President Accounting Department
Tel 02558 6146 Fax 02558 6137 - 39
nnittayasak@hotmail.com
Update : 2014-11-20 14:46:41


 
นางวันเพ็ญ ฉัตรคำ
Mrs.Wanpen Chatkam
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
Assistant Vice President Accounting Department
Tel 02558 6147 Fax 02558 6137 - 39
wchatkam@yahoo.com
Update : 2014-11-27 13:56:22


 

นางสาวเสาวลักษณ์ ดนตรีเจริญ
MissSawaluck Dontreechareon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
Assistant Vice President Accounting Department
Tel 02558 6145 Fax 02558 6137 - 39
luckchalawan@gmail.com
Update : 2014-11-20 14:48:46


 
นางสุนันท์ ทรัพย์ประเสริฐ
Mrs.Sunun Subprasert
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
Assistant Vice President Accounting Department
Tel 02558 6144 Fax 02558 6137 - 39
sub@baac.or.th
Update : 2014-11-20 14:51:14


 
นายอภิศักดิ์ หอวณิช
Mr.Apisak Hovanich
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารการเงิน
Senior Vice President Treasury Department
Tel 02558 6153 Fax 02558 6155, 57
ap_hovan@yahoo.com
Update : 2014-12-02 16:58:12


 

นายประวิทย์ สุศิลานุรักษ์
Mr.Pravit Susilanurak
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารการเงิน
Vice President Treasury Department
Tel 02558 6158 Fax 02558 6155, 57
pravit@baac.or.th, 2407294.baac@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:46:38


 
นางสาวเพ็ญทิพย์ ศิริภานุวัฒน์
MissPentip Siripanuvat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารการเงิน
Assistant Vice President Treasury Department
Tel 02558 6165 Fax 02558 6155, 57
pentip.si@hotmail.com, pentip.si@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:47:00


 
นางรำเพย วนัสบดีกุล
Mrs.Rumpeoy Wanasbordykul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารการเงิน
Assistant Vice President Treasury Department
Tel 02558 6163 Fax 02558 6155, 57
rumpeoy@yahoo.com, rumpeoy1@yahoo.com
Update : 2014-12-02 17:47:32


 

นางพรพรรณ เปรมปรีดากุล
Mrs.Pornpun Prempreedakul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารการเงิน
Assistant Vice President Treasury Department
Tel 02558 6161 Fax 02558 6155, 57
pornpun.baac@gmail.com,pornpun@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:47:49


 
นางเบญญทิพย์ สิงห์ฤาเดช
Mrs.Benyathip Singloudech
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารการเงิน
Assistant Vice President Treasury Department
Tel 02558 6164 Fax 02558 6155, 57
benyathp.si@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:48:01


 
นายวิชัย ชูเชียร
Mr.Wichai Choochien
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารการเงิน
Assistant Vice President Treasury Department
Tel 02558 6162 Fax 02558 6155, 57
bajunghun@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:48:17


 

นางสาวนงเยาว์ วณิชอภินันท์
MissNongyaow Vanichapinant
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
Senior Vice President Banking and International Business Department
Tel 02558 6117 Fax 02558 6119 - 23
nongyao@baac.or.th
Update : 2014-11-27 13:57:39


 
นายถาวร ตั้งวงศ์ถาวรกิจ
Mr.Thavorn Tangwongthavornkit
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
Vice President Banking and International Business Department
Tel 02558 6124 Fax 02558 6119 - 23
thavorn@baac.or.th
Update : 2014-11-27 14:00:48


 
นางวารณี ศิลานุวัฒน์
Mrs.Waranee Silanuwat
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
Vice President Banking and International Business Department
Tel 02558 6115 Fax 02558 6119 - 23
waranee@baac.or.th
Update : 2014-11-27 13:58:54


 

นางสาวอุ่นใจ พันธกิจไพบูลย์
MissUnchai Phanthakitphaiboon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
Assistant Vice President Banking and International Business Department
Tel 02558 6125 Fax 02558 6119 - 23
unchai.ph@baac.or.th
Update : 2014-11-27 13:59:40


 
นางสุภาณี ลาภวิสุธิสาโรจน์
Mrs.Supanee Lapvisuttisaroj
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
Assistant Vice President Banking and International Business Department
Tel 02558 6159 Fax 02558 6119 - 23
supanee@baac.or.th
Update : 2014-11-27 14:01:30


 
นายภัควัฒน์ แก้วชมภูนุช
Mr.Pakkawat Kaewchompunut
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
Assistant Vice President Banking and International Business Department
Tel 02558 6126 Fax 02558 6119 - 23
pakkawat@baac.or.th
Update : 2014-11-27 14:02:25


 

นางวัชรา สุนทรจำรัส
Mrs.Watchara Soontornjumras
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
Assistant Vice President Banking and International Business Department
Tel 02558 6128 Fax 02558 6119 - 23
watchara.so@baac.or.th
Update : 2014-11-27 14:03:04


 
นางสกุณา ฉันทนานุวัฒน์
Mrs.Sakuna Chantananuvat
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ
Assistant Vice President Banking and International Business Department
Tel 02558 6127 Fax 02558 6119 - 23
sakuna.ch@baac.or.th
Update : 2014-11-27 14:03:43


 
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์
Mr.Tanaratt Ngamvalairatt
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6374 Fax 02558 6382, 78
tanaratt@baac.or.th
Update : 2014-11-12 12:34:57


 

นางขวัญใจ ศรีรัตนะวิไล
Mrs.Kwanjai Sriratanawilai
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6388 Fax 02558 6382, 78
kwanjai@baac.or.th
Update : 2014-11-20 15:03:55


 
นางอรอนงค์ ไชยเสน
Mrs.Ornanong Chaisen
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6387 Fax 02558 6382, 78
orn_anong@baac.or.th
Update : 2014-11-20 15:04:35


 
นางสุณี ไพบูลย์
Mrs.Sunee Paiboon
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6398 Fax 02558 6382, 78
sunee@baac.or.th
Update : 2014-11-27 14:04:18


 

นายโชติพงษ์ เกียรตินันทน์
Mr.Chotepong Kaittinant
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6389 Fax 02558 6382, 78
chotepong@baac.or.th
Update : 2014-11-12 12:41:02


 
นายสมศักดิ์ เลิศทวีเดช
Mr.Somsak Lertthaweedech
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 9955 Fax 02558 6382, 78
lsomsak@baac.or.th
Update : 2014-11-27 14:05:09


 
นายไชยา เวียงทองสาระโชค
Mr.Chaiya Wiengthongsarachoke
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6391 Fax 02558 6382, 78
chaiya@baac.or.th
Update : 2014-11-27 14:05:47


 

น.ต.อวยชัย โยธะพันธุ์
Sqn.Ldr.Auychai Yothabandhu
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6392 Fax 02558 6382, 78
ayoth@baac.or.th
Update : 2014-11-27 14:06:43


 
นางสาวเสาวณีย์ แร่ทอง
MissSaovanee Raethong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6394 Fax 02558 6382, 78
saovanee.re@baac.or.th
Update : 2014-11-12 12:49:33


 
นางมุกดา รัตนศิรินทรวุธ
Mrs.Mukda Ratanasirintrawoot
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6396 Fax 02558 6382, 78
mukda@baac.or.th
Update : 2014-11-12 12:51:33


 

นางสาวขนิษฐา กิจสิวะเวช
MissKanista Gitsivavet
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6393 Fax 02558 6382, 78
kanista@baac.or.th
Update : 2014-11-12 12:53:14


 
นางชลัมพร ทักษาดิพงศ์
Mrs.Chalumporn Taksadipong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6401 Fax 02558 6382, 78
chalumporn.ta@baac.or.th
Update : 2014-11-27 14:07:32


 
นางถาพร ขำสาย
Mrs.Thaporn Khumsai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6397 Fax 02558 6382, 78
thaporn.kh@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:12:15


 

นายกิจธิสิทธิ์ ทวีกิจ
Mr.Kittisit Thaveekit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6390 Fax 02558 6382, 78
kittisit@baac.or.th
Update : 2014-11-20 15:22:38


 
นายสัมฤทธิ์ เฟื่องฟู
Mr.Sumrit Fuangfoo
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Vice President Information Technology Operation Department
Tel 02558 6400 Fax 02558 6382, 78
sumrit@baac.or.th
Update : 2014-11-20 15:21:43


 
นางอภิรดี ยิ้มละมัย
Mrs.Apiradee Yimlamai
ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.
Director BAAC Research Center
Tel 02 281 6172 ext. 2130 Fax 02281 4731
apiradee@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:13:28


 

นางสาวกัญจน์นิกข์ กำเนิดเพ็ชร์
MissKanchanik Kumnerdpetch
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.
Assistant Director BAAC Research Center
Tel 02281 6172 ext. 2131 Fax 02281 4731
kanchanikkp@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:14:42


 
นายวีระชน เปรมศรี
Mr.Veerachon Premsri
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.
Assistant Director BAAC Research Center
Tel 02281 6172 ext. 2132 Fax 02281 4731
vpremsri@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:15:48


 
นายกิตติชัย นวลทอง
Mr.Kittichai Nualthong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.
Assistant Director BAAC Research Center
Tel 02281 6172 ext. 2133 Fax 02281 4731
dr.kit.baac.th@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:16:46


 

นายพีระพงศ์ คำชื่น
Mr.Peerapong Kumchuen
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Director Office of Public Relations and Organization Communication
Tel 02558 6148 Fax 02558 6152
2801744.baac@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:17:27


 
นางนพวันต์ พานิชยิ่ง
Mrs.Nopawan Panichying
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Assistant Director Office of Public Relations and Organization Communication
Tel 02558 6150 Fax 02558 6152
panichying@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:18:34


 
นางสายใจ ภูริฉาย
Mrs.Saijai Purichai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Assistant Director Office of Public Relations and Organization Communication
Tel 02558 6151 Fax 02558 6152
saijai108@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:19:16


 

นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์
Mrs.Nicha Uaipornrungrat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาองค์การและระบบ
Director Office of Organization and System Development
Tel 02558 6289 Fax 02558 6291
jenid_nicha@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:22:10


 
นายชัยสิทธิ์ เจริญผล
Mr.Chaiyasit Charoenphon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาองค์การและระบบ
Assistant Director Office of Organization and System Development
Tel 02558 6295 Fax 02558 6291
c.haroenphon@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:21:36


 
นางพัชรินทร์ คงปั้น
Mrs.Phatcharin Kongpun
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาองค์การและระบบ
Assistant Director Office of Organization and System Development
Tel 02558 6294 Fax 02558 6291
kp.phatcharin2@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:23:13


 

นายวุฒิวงศ์ กสิชล
Mr.Vuthivong Kasichol
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาองค์การและระบบ
Assistant Director Office of Organization and System Development
Tel 02558 6293 Fax 02558 6291
vuthivong@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:24:05


 
นายสุรินทร์ แก้วระย้า
Mr.Surin Kaewraya
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่
Director Office of Properties and Premises Management
Tel 02558 6263 Fax 02558 6255
3100906.baac@gmail.com
Update : 2014-12-03 09:03:33


 
นายณะที ไกรลพ
Mr.Natee Krailop
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่
Assistant Director Office of Properties and Premises Management
Tel 02558 6258 Fax 02558 6255
nate2696@hotmail.com
Update : 2014-12-03 09:03:54


 

นายสมหมาย เลิศสมจิตร
Mr.Sommai Lerdsomchit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่
Assistant Director Office of Properties and Premises Management
Tel 02558 6257 Fax 02558 6255
logis.baac@gmail.com
Update : 2014-12-03 09:04:23


 
นางอารีวัลย์ กุยะธรพรต
Mrs.Areewan Kuyatoraport
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารทรัพย์สินและอาคารสถานที่
Assistant Director Office of Properties and Premises Management
Tel 02558 6252 Fax 02558 6255
aree574@hotmail.com
Update : 2014-12-03 09:05:04


 
นายณรงค์ ถนอมสวย
Mr.Narong Thanomsuay
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ
Director Office of Programme and Internal Audit System Development
Tel 02585 6885 ext. 4911 Fax 02587 0107
2406643.baac@gmail.com
Update : 2014-12-03 09:06:03


 

นางสาวพรทิวา อรพินท์พงษ์
MissPorntiwa Orapinpong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ
Assistant Director Office of Programme and Internal Audit System Development
Tel 02585 6885 ext. 4926 Fax 02 587 0107
kitten2tiwa@yahoo.com
Update : 2014-12-03 09:06:24


 
นางสิริพร เริงสมัย
Mrs.Siriporn Rouengsamai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ
Assistant Director Office of Programme and Internal Audit System Development
Tel 02585 6885 ext. 4918 Fax 02587 0107
siriporn@baac.or.th
Update : 2014-12-03 09:06:43


 
นางอารีรัตน์ ผิวนวล
Mrs.Areerat Phunual
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ
Assistant Director Office of Programme and Internal Audit System Development
Tel 02585 6885 ext. 4917 Fax 02587 0107
areeaudit@hotmail.com
Update : 2014-12-03 09:07:05


 

นายวินัย พวงบุบผา
Mr.Winai Phaungbubpha
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Senior Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02281 4661 ext. 2670 Fax 02280 3926
winai_p28@hotmail.com
Update : 2014-11-27 14:22:21


 
นายสมศักดิ์ บุษยะกนิษฐ์
Mr.Somsak Busyakanistha
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02 281 4661 ext. 3200 Fax 02280 3926
2800555.baac@gmail.com
Update : 2014-11-27 14:23:02


 
นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร
Mr.Somkiat Sittchaiyapon
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02954 5777 ext. 310 Fax 02954 5777 ext. 112
president@tabco.co.th
Update : 2014-11-12 14:25:09


 

นายอดิเรก วงษ์คงคำ
Mr.Adirek Wongkongkam
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02280 5325 ext. 3202 Fax 02280 3926
freedom-th@hotmail.com
Update : 2014-11-27 14:24:12


 
นายสุรศักดิ์ สมผดุง
Mr.Surasak Sompadung
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Assistant Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02280 5325 ext. 2268 Fax 02280 3926
sompadung@gmail.com
Update : 2014-11-27 14:24:49


 
นายสุพร จิวโพธิ์เจริญ
Mr.Suporn Jewpojaroen
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Assistant Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02280 5331ext.3203 Fax 02280 3926
supornjewpojaroen@gmail.com
Update : 2014-11-21 13:50:18


 

นายชัยชนะ เงินหมื่น
Mr.Chaichana Ngoenmuen
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Assistant Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02280 5331ext. 3293 Fax 02280 3926
noi201255@gmail.com
Update : 2014-11-27 14:25:15


 
นายนรินทร์ สุวรรณบริรักษ์
Mr.Narin Suwanborirak
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Assistant Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02280 5331ext. 2269 Fax 02280 3926
nsuwanborirak@gmail.com
Update : 2014-11-27 14:25:48


 
นายณัฐพล เชาวนปรีชา
Mr.Nuttapol Chaovanapricha
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Assistant Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02954 5777 ext. 310 Fax 02954 5777 ext. 112
nuttapol.chao@gmail.com
Update : 2014-11-12 14:43:04


 

นายผลึก อาจหาญ
Mr.Pluk Ardhan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Assistant Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02954 5777 ext. 310 Fax 02954 5777 ext. 112
plukardhan@hotmail.com
Update : 2014-11-12 14:44:41


 
นายทนงศักดิ์ ยงสมบูรณ์
Mr.Tanongsak Yongsomboon
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Assistant Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02280 5331ext. 3294 Fax 02280 3926
yong.baac@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:42:42


 
นายสท้าน วรรณา
Mr.Satan Wanna
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า
Assistant Vice President Customer Products Marketing Department
Tel 02280 5331 ext.2267 Fax 02280 3926
satanwan11@hotmail.com
Update : 2014-11-21 14:16:23


 

นายเกรียงไกร ธานีพัฒนรัศมี
Mr.kriengkrai Thaneepattanarasamee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารจัดการหนี้
Director Office of Debt Management
Tel 02558 6167 Fax 02558 6168, 69
debtmgt.baac@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:33:25


 
นายศฤงคาร สีเหลือง
Mr.Saringkharn Sikueang
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย สำนักบริหารจัดการหนี้
Assistant Director Office of Debt Management
Tel 02558 6172 Fax 02558 6168, 69
s.silueang@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:33:56


 
นายหาญชัย อภิญญามนตรี
Mr.Harnchai Apinyamontri
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารจัดการหนี้
Assistant Director Office of Debt Management
Tel 02558 6171 Fax 02558 6168, 69
longlive07@yahoo.co.th
Update : 2014-12-02 17:34:23


 

นายขณิต จั่นเจริญ
Mr.Kanit Chancharoen
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารจัดการหนี้
Assistant Director Office of Debt Management
Tel 02558 6170 Fax 02558 6168, 69
kanit.ch@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:34:54


 
นายสงัด ศิริพิมลวาทิน
Mr.Sa-ngud Siripimonvatin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Director Office of Electronic Banking
Tel 02558 6129 Fax 02558 6131, 32
sangudsr@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:35:21


 
นางสาวศิริพร ชัยสุขสุวรรณ
MissSiriporn Chaisuksuwan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Assistant Director Office of Electronic Banking
Tel 02558 6133 Fax 02558 6131, 32
siripron.ch@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:36:44


 

นางพรรณทิพย์ พิทักษ์สวัสดิ์
Mrs.Phantip Pitasawad
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
Assistant Director Office of Electronic Banking
Tel 02558 6134 Fax 02558 6131,32
pantip.pi@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:37:28


 
นายวิชาญ ศรีรัตนะวิไล
Mr.Wichan Sriratanawilai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Office of Information Technology Planning
Tel 02558 6402 Fax 02558 6405
wichan@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:37:54


 
นายสมชาย นิมิตชัยกิจกุล
Mr.Somchai Nimitchaikitkul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Director Office of Information Technology Planning
Tel 02558 6410 Fax 02558 6405
somchai.ki@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:38:20


 

นางสาวไข่มุก จูงใจจารุมาศ
MissKaimuk Jungjaijarumas
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Director Office of Information Technology Planning
Tel 02558 6404 Fax 02558 6405
kaimuk@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:38:45


 
นางสาวนฤมล พุ่มไสว
MissNaruemol Poomsawai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Director Office of Information Technology Planning
Tel 02558 6411 Fax 02558 6405
naruemol@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:39:05


 
นางสุดาวดี อินโท
Mrs.Sudawadee Intho
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Assistant Director Office of Information Technology Planning
Tel 02558 6412 Fax 02558 6405
sudawadee.in@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:39:25


 

นายขจรเกียรติ บัวศรี
Mr.Kajornkiat Buasri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน
Director Office of Community Enterprise and Village Fund
Tel 02280 8656 ext. 3314 Fax 02280 5321
kajornkiat@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:39:49


 
นายกิตติ กระภูชัย
Mr.Kitti Kraphuchai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน
Assistant Director Office of Community Enterprise and Village Fund
Tel 02280 8656 Fax 02280 5321
kitti@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:40:09


 
นายพรณรงค์ พรใจหาญ
Mr.Pornnarong Pornjaiharn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน
Assistant Director Office of Community Enterprise and Village Fund
Tel 02280 8656 ext. 3337 Fax 02280 5321
prayasuar@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:53:40


 

นายไพรัช ขุนฤทธิ์
Mr.Pairuch Khonrit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสอบทานการกำกับและจัดการความเสี่ยง
Director Office of Risk Review Operation and Management
Tel 02585 6911ext. 4810 Fax 02587 9133
pairuch@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:54:04


 
นายธีระยุทธ ติยานุชิต
Mr.Theerayuth Tiyanuchit
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักสอบทานการกำกับและจัดการความเสี่ยง
Assistant Director Office of Risk Review Operation and Management
Tel 02585 6911ext. 4811 Fax 02587 9133
theerayuth@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:54:19


 
นายพิทยา องวงศ์เสถียร
Mr.Pittaya Ongwongsathian
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักสอบทานการกำกับและจัดการความเสี่ยง
Assistant Director Office of Risk Review Operation and Management
Tel 02587 9254 ext. 4821 Fax 02587 9133
pittaya_ong@yahoo.com
Update : 2014-12-02 17:54:36


 

นางสาวพรศรี พุทธศีลพรสกุล
MissPornsri Puttasinpronskul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักสอบทานการกำกับและจัดการความเสี่ยง
Assistant Director Office of Risk Review Operation and Management
Tel 02585 6911 ext. 4812 Fax 02587 9133
kongs9@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:54:52


 
นายพงษ์ศักดิ์ เฉลิมชุติเดช
Mr.Pongsak Chalermchutidet
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพิธีการสินเชื่อและหลักประกัน
Director Office of Loan Administration and Collateral Control
Tel 02558 6414 Fax 02558 6416
2502094.baac@gmail.com
Update : 2014-12-02 17:55:07


 
นายเทพบรรยง เกสพานิช
Mr.Thepbanyong Kesphanich
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักพิธีการสินเชื่อและหลักประกัน
Assistant Director Office of Loan Administration and Collateral Control
Tel 02558 6417 Fax 02558 6416
tepbanyong@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:55:22


 

นายศรัทธา อินทรพรหม
Mr.Sattha Inprom
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักพิธีการสินเชื่อและหลักประกัน
Assistant Director Office of Loan Administration and Collateral Control
Tel 02558 6418 Fax 02558 6416
sattha.in@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:55:36


 
นายกิตติ ทวีวัฒนกุล
Mr.Kitti Thaviwattanakul
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักพิธีการสินเชื่อและหลักประกัน
Assistant Director Office of Loan Administration and Collateral Control
Tel 02558 6419 Fax 02558 6416
kttk20062@hotmail.com
Update : 2014-12-03 09:07:43


 
นายมโนชัย สุดจิตร
Mr.Manochai Sudjit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบัตรสินเชื่อเกษตรกร
Director Office of Farmer Loan Card
Tel 081825 5460 Fax 02281 4830, 02281 5063
manochai@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:56:18


 

นายวิษุวัต เปรุนาวิน
Mr.Visuvat Perunavin
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักบัตรสินเชื่อเกษตรกร
Assistant Director Office of Farmer Loan Card
Tel 089203 7362 Fax 02281 4830, 02281 5063
peivat@hotmail.com
Update : 2014-12-02 17:56:33


 
นางขวัญใจ รุจิเรข
Mrs.kwanchai Ruchirekh
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักบัตรสินเชื่อเกษตรกร
Assistant Director Office of Farmer Loan Card
Tel 089813 4730 Fax 02281 4830, 02281 5063
kwanchai@baac.or.th,kwan_dear@yahoo.com
Update : 2014-12-02 17:56:49


 
นายนิมิตร ศรีตนชัย
Mr.Nimit Sritonchai
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนักบัตรสินเชื่อเกษตรกร
Assistant Director Office of Farmer Loan Card
Tel 081844 5955 Fax 02281 4830, 02281 5063
nimit.sr@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:58:12


 

นายโยธิน เพิ่มพูน
Mr.Yotin Permpool
ผู้อำนวยการสำนัก สำนัก ธ.ก.ส. ภาค
Director Office of BAAC Regional
Tel 02558 6261 Fax 02558 6254
yotin@baac.or.th
Update : 2014-12-02 17:57:21


 
นายวีระ อยู่ยืน
Mr.Veera Yooyuen
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สำนัก ธ.ก.ส. ภาค
Assistant Director Office of BAAC Regional
Tel 02558 6325 Fax 02558 6254
veera@baac.or.th
Update : 2014-12-03 09:08:15


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400